Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Alkutuotanto
Tiloista ja tilojen puutteesta
Kolumni

Ti­lois­ta ja tilojen puut­tees­ta

21.02.2024 06:00
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeriö päätti luopua Ruukin tutkimusnavetasta – Kannuksen ja Parkanon kenttätyön toiminnot siirretään Ruukkiin ja Seinäjoelle

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö päätti luopua Ruukin tut­ki­mus­na­ve­tas­ta – ­Kan­nuk­sen ja Par­ka­non kent­tä­työn toi­min­not siir­re­tään Ruuk­kiin ja Sei­nä­joel­le

16.02.2024 11:45
Tilaajille
Metka-tuki korvasi Kemaran –yhdistys on kaikkien metsänomistajien asialla

Met­ka-tu­ki korvasi Kemaran –yh­dis­tys on kaik­kien met­sän­omis­ta­jien asialla

28.01.2024 06:00
Tilaajille
Ruokavirasto: Maatalouden investointi- ja aloitustukien maksut käynnistyvät

Ruo­ka­vi­ras­to: Maa­ta­lou­den in­ves­toin­ti- ja aloi­tus­tu­kien maksut käyn­nis­ty­vät

09.01.2024 15:00
Ympäristölle haitatonta kaivostoimintaa ei ole – nykyään haitat pyritään minimoimaan etukäteen

Ym­pä­ris­töl­le hai­ta­ton­ta kai­vos­toi­min­taa ei ole – ­ny­kyään haitat py­ri­tään mi­ni­moi­maan etu­kä­teen

29.12.2023 06:00
Tilaajille
Nautatuulia suunnittelee tuotannon laajentamista ja biokaasulaitosta – ympäristölupahakemuksen asiakirjat nähtävillä

Nau­ta­tuu­lia suun­nit­te­lee tuo­tan­non laa­jen­ta­mis­ta ja bio­kaa­su­lai­tos­ta – ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­sen asia­kir­jat näh­tä­vil­lä

22.12.2023 15:00
Tilaajille
Perustuuko metsänhoito tieteeseen?
Mielipidekirjoitus

Pe­rus­tuu­ko met­sän­hoi­to tie­tee­seen?

06.12.2023 04:00
Tilaajille
Metsänhoidollamme on tieteellinen pohja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sän­hoi­dol­lam­me on tie­teel­li­nen pohja

29.11.2023 05:00
Tilaajille
"Hävikkiruoka on kallein ruokamme" –Miten PPE Köökin ensimmäinen toimintavuosi on mennyt?

"Hä­vik­ki­ruo­ka on kallein ruo­kam­me" –Miten PPE Köökin en­sim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si on mennyt?

23.11.2023 15:00
Tilaajille
840 000 000 euroa viljelijätukia maksuun joulukuussa – Ruokavirasto aloittaa tukien maksamisen 8. joulukuuta

840 000 000 euroa vil­je­li­jä­tu­kia maksuun jou­lu­kuus­sa – Ruo­ka­vi­ras­to aloit­taa tukien mak­sa­mi­sen 8. jou­lu­kuu­ta

22.11.2023 18:00
Tilaajille
Nurmiviljely vähentää merkittävästi typen huuhtoutumista turvepelloilta

Nur­mi­vil­je­ly vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti typen huuh­tou­tu­mis­ta tur­ve­pel­loil­ta

21.11.2023 07:21
Maatilat vähenevät, mutta tuotannon määrä säilyy – lopettaneiden lypsykarjatilojen määrästä huolimatta keskilehmäluku tilaa kohti on noussut

Maa­ti­lat vä­he­ne­vät, mutta tuo­tan­non määrä säilyy – lo­pet­ta­nei­den lyp­sy­kar­ja­ti­lo­jen mää­räs­tä huo­li­mat­ta kes­ki­leh­mä­lu­ku tilaa kohti on noussut

08.11.2023 06:00
Tilaajille
Jo lapsuudessa kylvetään siemen sille, miten me suhtaudumme eläimiin – Pirjo puhuu monilajisuudesta sekä eläinten ja luonnon kunnioittamisesta

Jo lap­suu­des­sa kyl­ve­tään siemen sille, miten me suh­tau­dum­me eläi­miin – Pirjo puhuu mo­ni­la­ji­suu­des­ta sekä eläin­ten ja luonnon kun­nioit­ta­mi­ses­ta

21.10.2023 15:00
Tilaajille
Lisää nuoria tarvitaan maatalousyrittäjiksi, mutten miten se onnistuu? – Nuorten ideoiden pohjalta laadittiin kuusi politiikkasuositusta

Lisää nuoria tar­vi­taan maa­ta­lou­sy­rit­tä­jik­si, mutten miten se on­nis­tuu? – Nuorten ideoi­den poh­jal­ta laa­dit­tiin kuusi po­li­tiik­ka­suo­si­tus­ta

17.10.2023 09:00
Maatilat voivat hakea valtiontakausta maksuvalmiutta parantavalle lainalle – deadline marraskuussa

Maa­ti­lat voivat hakea val­tion­ta­kaus­ta mak­su­val­miut­ta pa­ran­ta­val­le lai­nal­le – dead­li­ne mar­ras­kuus­sa

16.10.2023 15:00
Tilaajille
Etsintäkuulutus: Suomen maatalousmuseo Sarka etsii Valmet 502/700 -traktoria ja Sampo 10 -puimuria – löytyvätkö nämä lakeudelta

Et­sin­tä­kuu­lu­tus: Suomen maa­ta­lous­mu­seo Sarka etsii Valmet 502/700 -t­rak­to­ria ja Sampo 10 -pui­mu­ria – löy­ty­vät­kö nämä la­keu­del­ta

17.10.2023 14:44
Tilaajille
Kahdeksan lammasta hakeutui sateen suojaan ja jäi jumiin Siikajoella

Kah­dek­san lam­mas­ta ha­keu­tui sateen suojaan ja jäi jumiin Sii­ka­joel­la

12.10.2023 18:33
Satoa saatiin tai sitten ei

Satoa saatiin tai sitten ei

09.10.2023 06:00
Tilaajille
Suomessa viljellään 88 ruokaperunalajiketta – Mutta mihin on kadonnut Pito?

Suo­mes­sa vil­jel­lään 88 ruo­ka­pe­ru­na­la­ji­ket­ta – Mutta mihin on ka­don­nut Pito?

01.10.2023 06:00
Tilaajille
Viljelijöitä herätellään yhteistyön mahdollisuuksiin

Vil­je­li­jöi­tä he­rä­tel­lään yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­siin

28.09.2023 16:00
Tilaajille