Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koti ja asuminen
Kuukausi
Kiitos kierrätysopeista Leena ja Kalevi!
Kolumni

Kiitos kier­rä­tys­opeis­ta Leena ja Kalevi!

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Luonto-Liitto kannustaa kulutuskriittisyyteen – Älä osta mitään -päivää vietetään perjantaina 25. marraskuuta

Luon­to-Liit­to kan­nus­taa ku­lu­tus­kriit­ti­syy­teen – Älä osta mitään -päivää vie­te­tään per­jan­tai­na 25. mar­ras­kuu­ta

24.11.2022 12:00
Tilaajille
Lue juttu ja katso video: Miten ilmastointikanavat puhdistetaan? Mitä kanavista voi löytyä?

Lue juttu ja katso video: Miten il­mas­toin­ti­ka­na­vat puh­dis­te­taan? Mitä ka­na­vis­ta voi löytyä?

20.11.2022 09:00
Tilaajille
Järjestöillä mahdollisuus hakea nyt avustusta kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi: Pohteen haku avautui tiistaina

Jär­jes­töil­lä mah­dol­li­suus hakea nyt avus­tus­ta kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si: Pohteen haku avautui tiis­tai­na

19.11.2022 09:00
Tilaajille
Jätteitten lajittelu kannattaa – jätekimpassa saa hyötyjätteen kiertoon

Jät­teit­ten la­jit­te­lu kan­nat­taa – jä­te­kim­pas­sa saa hyö­ty­jät­teen kier­toon

05.11.2022 09:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Ledit eivät juuri kuluta sähköä

Ledit eivät juuri kuluta sähköä

01.11.2022 18:00
Tilaajille
Siikajoki keräämässä 7,5 miljoonan euron tuloverot

Sii­ka­jo­ki ke­rää­mäs­sä 7,5 mil­joo­nan euron tu­lo­ve­rot

30.10.2022 15:00
Tilaajille
Varautumisen uusi ”työkalu” helpottaa omaa pärjäämistä sähkökatkossa – tarkista kotivara ja tehkää varautumiskävely

Va­rau­tu­mi­sen uusi ”työ­ka­lu” hel­pot­taa omaa pär­jää­mis­tä säh­kö­kat­kos­sa – tar­kis­ta ko­ti­va­ra ja tehkää va­rau­tu­mis­kä­ve­ly

28.10.2022 09:00
Tilaajille
Valtionkonttori hylkäsi – Oikaisu: Siikalatvan kunta on tulossa mahdollisesti apuun. Lainasta päättää valtuusto

Val­tion­kont­to­ri hylkäsi – Oi­kai­su: Sii­ka­lat­van kunta on tulossa mah­dol­li­ses­ti apuun. Lai­nas­ta päättää val­tuus­to

26.10.2022 08:57
Tilaajille
Siikalatvan kiinteistöveroprosentit ennallaan – tuloveroon ei sanomista

Sii­ka­lat­van kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tit en­nal­laan – tu­lo­ve­roon ei sa­no­mis­ta

21.10.2022 06:00
Tilaajille
Raudaskoski ympäristötarkastajaksi

Rau­das­kos­ki ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­jak­si

20.10.2022 12:00
Tilaajille
Kuinka käy talollisten seurojen talouden?

Kuinka käy ta­lol­lis­ten seu­ro­jen ta­lou­den?

16.10.2022 06:00
Tilaajille
Selvitimme, paljonko maksaa PS4:llä pelaaminen ja saunan lämmitys – Sähkövisa kertoo 13 yleisimmän sähkölaitteen kustannukset

Sel­vi­tim­me, pal­jon­ko maksaa PS4:llä pe­laa­mi­nen ja saunan läm­mi­tys – Säh­kö­vi­sa kertoo 13 ylei­sim­män säh­kö­lait­teen kus­tan­nuk­set

14.10.2022 18:00
Tilaajille
Takat käyvät nyt kuumina – muista varotoimenpiteet, jos lämmität asunnon polttopuilla

Takat käyvät nyt kuumina – muista va­ro­toi­men­pi­teet, jos läm­mi­tät asunnon polt­to­puil­la

14.10.2022 15:00
Tilaajille
Lämpöpumppujen suosio kasvanut talojen lämmityksessä – öljyllä ja sähköllä lämmitetään aiempaa vähemmän

Läm­pö­pump­pu­jen suosio kas­va­nut talojen läm­mi­tyk­ses­sä – öljyllä ja säh­köl­lä läm­mi­te­tään aiempaa vä­hem­män

09.10.2022 15:00
Tilaajille
Pyhännän peittojakelu ei mennyt kuin Strömsössä –  jakamatta jääneet lehdet jaetaan torstaina

Py­hän­nän peit­to­ja­ke­lu ei mennyt kuin Ström­sös­sä – ja­ka­mat­ta jääneet lehdet jaetaan tors­tai­na

06.10.2022 11:13
Lämmityksestä säästäminen lisää putkirikkojen riskiä

Läm­mi­tyk­ses­tä sääs­tä­mi­nen lisää put­ki­rik­ko­jen riskiä

27.09.2022 09:25
Tilaajille
Pysäyttävät paikannimet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­säyt­tä­vät pai­kan­ni­met

20.09.2022 14:15
Tilaajille
Pyhännän Taipaleenketojen asemakaava-alueella käynnistyy kunnallistekniikan rakentaminen – rantatonteille on määritelty myös hinta

Py­hän­nän Tai­pa­leen­ke­to­jen ase­ma­kaa­va-alueel­la käyn­nis­tyy kun­nal­lis­tek­nii­kan ra­ken­ta­mi­nen – ran­ta­ton­teil­le on mää­ri­tel­ty myös hinta

17.09.2022 18:00
Tilaajille
Ruokaa roskiin yli 100 miljoonaa kiloa vuodessa

Ruokaa roskiin yli 100 mil­joo­naa kiloa vuo­des­sa

17.09.2022 12:00