Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Koti ja asuminen
Viimeisin 24 tuntia
Siikajokiset innostuivat muovin kierrätykseen

Sii­ka­jo­ki­set in­nos­tui­vat muovin kier­rä­tyk­seen

09:00
Tilaajille
Kuukausi
Revonlahti on vuoden kylä Pohjois-Pohjanmaalla – "Rauhallinen ja lapsiystävällinen paikka", sanoo asukas

Re­von­lah­ti on vuoden kylä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Rau­hal­li­nen ja lap­si­ys­tä­väl­li­nen paik­ka", sanoo asukas

25.09.2023 06:58 1
Tilaajille
Revonlahti on Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä – kunniamaininta kolmelle kylälle. Luohualle jo toistamiseen. Katso videolta revonlahtisten mietteitä tunnustusperusteista

Re­von­lah­ti on Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden kylä – kun­nia­mai­nin­ta kol­mel­le ky­läl­le. Luo­hual­le jo tois­ta­mi­seen. Katso vi­deol­ta re­von­lah­tis­ten miet­tei­tä tun­nus­tus­pe­rus­teis­ta

24.09.2023 14:07
Tilaajille
Talopaketin osto on iso riski, joten myyjän taloustiedot kannattaa selvittää – professori Juha-Pekka Kallunki vinkkaa, miten se onnistuu jopa ilmaiseksi

Ta­lo­pa­ke­tin osto on iso riski, joten myyjän ta­lous­tie­dot kan­nat­taa sel­vit­tää – pro­fes­so­ri Ju­ha-Pek­ka Kal­lun­ki vink­kaa, miten se on­nis­tuu jopa il­mai­sek­si

17.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Puutarha viljavainioiden keskellä

Puu­tar­ha vil­ja­vai­nioi­den kes­kel­lä

10.09.2023 12:34
Tilaajille
Vestia: "Vestian alueella 485 taloyhtiötä ei täytä jätteiden keräysvelvoitetta"

Vestia: "Ves­tian alueel­la 485 ta­lo­yh­tiö­tä ei täytä jät­tei­den ke­räys­vel­voi­tet­ta"

09.09.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kuinka Siikalatvan kunnan leikkikenttien siisteydestä huolehditaan ja mikä merkitys palvelupyynnöillä on?

Kuinka Sii­ka­lat­van kunnan leik­ki­kent­tien siis­tey­des­tä huo­leh­di­taan ja mikä mer­ki­tys pal­ve­lu­pyyn­nöil­lä on?

23.08.2023 09:00
Tilaajille
Mistä asioista yksin kotona olevalle lapselle kannattaa muistuttaa

Mistä asiois­ta yksin kotona ole­val­le lap­sel­le kan­nat­taa muis­tut­taa

13.08.2023 09:00
Herraskartano ränsistyi karmeaan kuntoon Nelostien laidalla, sitten Junttilat tekivät kunnalle tarjouksen – Tältä näyttää Sirpa Junttilan uudessa kahvilassa

Her­ras­kar­ta­no rän­sis­tyi kar­meaan kuntoon Ne­los­tien lai­dal­la, sitten Junt­ti­lat tekivät kun­nal­le tar­jouk­sen – Tältä näyttää Sirpa Junt­ti­lan uudessa kah­vi­las­sa

06.08.2023 18:00
Tilaajille
Pidetään kiinni jokaisesta
Pääkirjoitus

Pi­de­tään kiinni jo­kai­ses­ta

01.08.2023 23:00
Tilaajille
Pappilan viikari palaa Rantsilaan – julkistamistilaisuus keskiviikkona 2. elokuuta

Pap­pi­lan viikari palaa Rant­si­laan – ­jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na 2. elo­kuu­ta

30.07.2023 09:00
Tilaajille
Tukes muistuttaa, ettei pistorasiaan kytkettäviä aurinkopaneeleita saa käyttää – laitteen käytössä sähköiskun ja tulipalon uhka

Tukes muis­tut­taa, ettei pis­to­ra­siaan kyt­ket­tä­viä au­rin­ko­pa­nee­lei­ta saa käyttää – lait­teen käy­tös­sä säh­kö­is­kun ja tu­li­pa­lon uhka

29.07.2023 09:00
Pohjoismaisten tutkimusten mukaan tuulivoimaloilla negatiivinen vaikutus asuntojen arvoon – Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja ei näe uutta selvitystä ajankohtaisena

Poh­jois­mais­ten tut­ki­mus­ten mukaan tuu­li­voi­ma­loil­la ne­ga­tii­vi­nen vai­ku­tus asun­to­jen ar­voon – ­Tuu­li­voi­mayh­dis­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja ei näe uutta sel­vi­tys­tä ajan­koh­tai­se­na

25.07.2023 06:00
Tilaajille
Postinumeromuutos toi satasien lisälaskun

Pos­ti­nu­me­ro­muu­tos toi sa­ta­sien li­sä­las­kun

19.07.2023 06:00 1
Tilaajille
Terassipalo alkaa useimmin grillistä – palovaroitin reagoi kovin hitaasti ulkopaloon

Te­ras­si­pa­lo alkaa useim­min gril­lis­tä – pa­lo­va­roi­tin reagoi kovin hi­taas­ti ul­ko­pa­loon

16.07.2023 12:00
Tilaajille
Kuluttajaliitto: Kuluttajien taloustilanne kiristynyt entisestään – nyt jo neljäsosa äärirajoilla

Ku­lut­ta­ja­liit­to: Ku­lut­ta­jien ta­lous­ti­lan­ne ki­ris­ty­nyt en­ti­ses­tään – nyt jo nel­jäs­osa ää­ri­ra­joil­la

15.07.2023 06:27
Tilaajille
Siikajoen kunnalle vastaanottokeskuksen lakkauttaminen on iso menetys – vastaanottokeskus saadaan tarvittaessa nopeasti uudelleen auki

Sii­ka­joen kun­nal­le vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen lak­kaut­ta­mi­nen on iso menetys – vas­taan­ot­to­kes­kus saadaan tar­vit­taes­sa no­peas­ti uu­del­leen auki

13.07.2023 09:00
Tilaajille
Pulkkilalaisten normaalia arkea Turkissa

Pulk­ki­la­lais­ten nor­maa­lia arkea Tur­kis­sa

12.07.2023 15:00
Tilaajille
Lahjako lapsille?
Mielipidekirjoitus

Lahjako lap­sil­le?

12.07.2023 07:00
Tilaajille
Akuissa piilee valtava paloriski – ”Suurimmat puutteet lataamisessa ja säilytyksessä”

Akuissa piilee valtava pa­lo­ris­ki – ”Suu­rim­mat puut­teet la­taa­mi­ses­sa ja säi­ly­tyk­ses­sä”

10.07.2023 06:00