Metsästys ja kalastus
Kuukausi
Ilvesluvat myönnetty, Piippolan seudulle heltisi kaksi ja Siikajokilaakson alueelle yksi: "Lupia haetaan enemmän kuin niitä pystytään myöntämään"

Il­ves­lu­vat myön­net­ty, Piip­po­lan seu­dul­le heltisi kaksi ja Sii­ka­jo­ki­laak­son alueel­le yksi: "Lupia haetaan enemmän kuin niitä pys­ty­tään myön­tä­mään"

22.10.2021 18:00
Tilaajille
Susikirje vetämässä paikallisten keskuudessa Siikalatvalla – nimilistat ja postia lähdössä oikeuskanslerille maanantaina

Su­si­kir­je ve­tä­mäs­sä pai­kal­lis­ten kes­kuu­des­sa Sii­ka­lat­val­la – ni­mi­lis­tat ja postia läh­dös­sä oi­keus­kans­le­ril­le maa­nan­tai­na

21.10.2021 10:02
Tilaajille
Sudet tappoivat hirvimetsällä olleen pystykorvan

Sudet tap­poi­vat hir­vi­met­säl­lä olleen pys­ty­kor­van

13.10.2021 18:14
Tilaajille
Lähteekö aselupa tulevaisuudessa pois pelkästä sakkotuomiosta? –Poliisihallituksessa tehdään uutta ohjeistusta aselupien myöntämiseen

Läh­tee­kö aselupa tu­le­vai­suu­des­sa pois pel­käs­tä sak­ko­tuo­mios­ta? –Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­sa tehdään uutta oh­jeis­tus­ta ase­lu­pien myön­tä­mi­seen

11.10.2021 15:00
Tilaajille
Metsästäjäliitto vaatii suden kannanhoidollista metsästystä

Met­säs­tä­jä­liit­to vaatii suden kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä

07.10.2021 12:01
Tilaajille
Lauantaina alkaa hirvenmetsästys – millainen kaudesta on tänä syksynä tulossa

Lauan­tai­na alkaa hir­ven­met­säs­tys – mil­lai­nen kau­des­ta on tänä syksynä tulossa

02.10.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Isot voimat irti tuulesta – Tämä on tietona tulevasta Leuvannevan tuulivoimapuistosta Rantsilassa

Isot voimat irti tuu­les­ta – Tämä on tietona tu­le­vas­ta Leu­van­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta Rant­si­las­sa

22.09.2021 18:36
Tilaajille
Hirviradoilla ruuhkaa – poikkeusvuoden jälkeen hirvi- ja karhukokeita on ammuttu runsaasti

Hir­vi­ra­doil­la ruuhkaa – poik­keus­vuo­den jälkeen hirvi- ja kar­hu­ko­kei­ta on ammuttu run­saas­ti

12.09.2021 10:01
Tilaajille
Kortteinen on ottanut paikkansa ihmisten sydämissä

Kort­tei­nen on ottanut paik­kan­sa ih­mis­ten sy­dä­mis­sä

10.08.2021 12:06
Tilaajille
Ravunistutuksia suunnitellaan Siikajoelle - ylävesistöjen ennallistamistoimet jo tehty

Ra­vun­is­tu­tuk­sia suun­ni­tel­laan Sii­ka­joel­le - ylä­ve­sis­tö­jen en­nal­lis­ta­mis­toi­met jo tehty

06.08.2021 16:29
Tilaajille
Siikajoen tilanne huolettaa, ja isot nahkiaissaaliit ovat mennyttä aikaa – "Hyvä jos nykyisin yhden paistinkalan syksyllä saa"

Sii­ka­joen tilanne huo­let­taa, ja isot nah­kiais­saa­liit ovat men­nyt­tä aikaa – "Hyvä jos ny­kyi­sin yhden pais­tin­ka­lan syk­syl­lä saa"

01.08.2021 14:15
Tilaajille
Siikajoen latvavedet tutkittu joessa kahlaten – yhden koskipaikan kunnostuksella liikkeelle uittoperatulla

Sii­ka­joen lat­va­ve­det tut­kit­tu joessa kah­la­ten – yhden kos­ki­pai­kan kun­nos­tuk­sel­la liik­keel­le uit­to­pe­ra­tul­la

21.07.2021 06:01
Tilaajille
Jokivarteen 528 hirvilupaa, koko Oulun alueelle 4 184 – lupia myönnetty vähemmän kuin viime vuonna

Jo­ki­var­teen 528 hir­vi­lu­paa, koko Oulun alueel­le 4 184 – lupia myön­net­ty vä­hem­män kuin viime vuonna

20.07.2021 12:00
Tilaajille
Oman kodin ympärillä lähes kaikki tarvittava

Oman kodin ym­pä­ril­lä lähes kaikki tar­vit­ta­va

08.07.2021 11:00
Tilaajille
Pekka on kasvanut luonnonläheiseksi – luottamustehtävät ovat osa metsästys- ja eräilyharrastusta

Pekka on kas­va­nut luon­non­lä­hei­sek­si – luot­ta­mus­teh­tä­vät ovat osa met­säs­tys- ja eräi­ly­har­ras­tus­ta

25.06.2021 06:00
Tilaajille
Viime kesän kalastuskokemus sai ammatikseen kalastavan palaamaan jälleen Uljualle – jigaamalla voi tavoitella körmyniskoja aivan pohjan tuntumasta

Viime kesän ka­las­tus­ko­ke­mus sai am­ma­tik­seen ka­las­ta­van pa­laa­maan jälleen Ul­jual­le – ji­gaa­mal­la voi ta­voi­tel­la kör­my­nis­ko­ja aivan pohjan tun­tu­mas­ta

22.06.2021 06:00
Tilaajille
Uljuan vedon pääkisassa saatiin voitto yli 15 kilolla – juhlavuonna ei aivan ylletty osallistujatavoitteeseen, mutta tunnelmaa oli uistelukisoissa entiseen tapaan

Uljuan vedon pää­ki­sas­sa saatiin voitto yli 15 kilolla – juh­la­vuon­na ei aivan ylletty osal­lis­tu­ja­ta­voit­tee­seen, mutta tun­nel­maa oli uis­te­lu­ki­sois­sa en­ti­seen tapaan

21.06.2021 12:54
Tilaajille

Piip­po­lan seudun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­lä oli tiukka vuosi – vi­ran­omais­ten avus­ta­mi­nen hir­vi­ko­la­ri­ti­lan­teis­sa korjasi tu­lo­vir­taa mer­kit­tä­väs­ti

11.06.2021 06:15
Tilaajille