Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Metsästys ja kalastus
Kuukausi
Mykänmäen rantamaisemat avautuvat pitkospuureitiksi

My­kän­mäen ran­ta­mai­se­mat avau­tu­vat pit­kos­puu­rei­tik­si

03.10.2022 12:00
Tilaajille
Poliisi valvoo hirvenmetsästyksen aloittamista viikonloppuna

Poliisi valvoo hir­ven­met­säs­tyk­sen aloit­ta­mis­ta vii­kon­lop­pu­na

29.09.2022 09:00
Tilaajille
Susien suojelutason määrittely herättää paikallisissa ihmetystä: "Kannanhoidollisia lupia ei tulla myöntämään tällä menolla ainakaan kymmeneen vuoteen"

Susien suo­je­lu­ta­son mää­rit­te­ly he­rät­tää pai­kal­li­sis­sa ih­me­tys­tä: "Kan­nan­hoi­dol­li­sia lupia ei tulla myön­tä­mään tällä menolla ai­na­kaan kym­me­neen vuo­teen"

24.09.2022 18:00
Tilaajille
Suden kannanhoidollisen metsästyksen lakialoitetta esitetään hylättäväksi, mutta poikkeuslupiin ehdotetaan täsmennyksiä – käsittelyssä mukana myös Siikalatvan kunnan lausunto

Suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen la­ki­aloi­tet­ta esi­te­tään hy­lät­tä­väk­si, mutta poik­keus­lu­piin eh­do­te­taan täs­men­nyk­siä – kä­sit­te­lys­sä mukana myös Sii­ka­lat­van kunnan lau­sun­to

21.09.2022 18:00
Tilaajille
Hirvijahti pantiin tauolle kiimarauhoituksen ajaksi – Katso tuoreet kaatoluvut Siikajokilaakson hirvilaskurista

Hir­vi­jah­ti pantiin tauolle kii­ma­rau­hoi­tuk­sen ajaksi – Katso tuoreet kaa­to­lu­vut Sii­ka­jo­ki­laak­son hir­vi­las­ku­ris­ta

21.09.2022 14:10
Tilaajille
Pogostantaudin yleisyyttä selvitetään metsäkanalintujen avulla – Metsästäjien toivotaan ottavan saalislinnuilta verinäytteitä

Po­gos­tan­tau­din ylei­syyt­tä sel­vi­te­tään met­sä­ka­na­lin­tu­jen avulla – Met­säs­tä­jien toi­vo­taan ottavan saa­lis­lin­nuil­ta ve­ri­näyt­tei­tä

18.09.2022 10:00
Tilaajille
Siikajokilaakson hirvilaskuri seuraa, miten jahti etenee Oulun alueen riistanhoitoyhdistyksissä – Siikajokilaaksossa ei vielä yhtään hirveä nurin

Sii­ka­jo­ki­laak­son hir­vi­las­ku­ri seuraa, miten jahti etenee Oulun alueen riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sis­sä – Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa ei vielä yhtään hirveä nurin

14.09.2022 15:09
Tilaajille
Rahka-ahon ampumaradalle luvassa laajennus haulikkorataa varten

Rah­ka-ahon am­pu­ma­ra­dal­le luvassa laa­jen­nus hau­lik­ko­ra­taa varten

11.09.2022 12:00
Tilaajille
Hirvenpyynti on käynnistynyt verkkaisesti – Siikajokilaakson hirvilaskuri kertoo, kuinka jahti etenee

Hir­ven­pyyn­ti on käyn­nis­ty­nyt verk­kai­ses­ti – Sii­ka­jo­ki­laak­son hir­vi­las­ku­ri kertoo, kuinka jahti etenee

07.09.2022 14:33
Tilaajille
Pääkirjoitus

Yksi jahti päät­tyi, toinen alkoi

07.09.2022 12:37
Tilaajille
Vanhemmat
Kumpi on ykkönen, sorsa vai tavi? – Katso, kuinka riistan saalismäärät ovat muuttuneet vuosien varrella

Kumpi on yk­kö­nen, sorsa vai tavi? – Katso, kuinka riistan saa­lis­mää­rät ovat muut­tu­neet vuosien var­rel­la

22.08.2022 06:00
Tilaajille
Poliisi valvoo metsästyslain noudattamista – epävarmassa tilanteessa ainoa oikea ratkaisu on jättää laukaus ampumatta

Poliisi valvoo met­säs­tys­lain nou­dat­ta­mis­ta – epä­var­mas­sa ti­lan­tees­sa ainoa oikea rat­kai­su on jättää laukaus am­pu­mat­ta

19.08.2022 09:00
Tilaajille
Metsästyskausi käyntiin keskiviikkona – vuosittain ammutaan yli 300 000 kyyhkystä

Met­säs­tys­kau­si käyn­tiin kes­ki­viik­ko­na – vuo­sit­tain am­mu­taan yli 300 000 kyyh­kys­tä

09.08.2022 18:00
Tilaajille
Onko sinulla Sauerin tai Mauserin kivääri? Takaisinveto koskee tietyn kaliiperin aseita – piippuvirheen vuoksi ampuminen kielletty

Onko sinulla Sauerin tai Mau­se­rin ki­vää­ri? Ta­kai­sin­ve­to koskee tietyn ka­lii­pe­rin aseita – piip­pu­vir­heen vuoksi am­pu­mi­nen kiel­let­ty

05.08.2022 08:21
Suomen riistakeskus myönsi Oulun alueelle yli 4 000 hirvenpyyntilupaa

Suomen riis­ta­kes­kus myönsi Oulun alueel­le yli 4 000 hir­ven­pyyn­ti­lu­paa

19.07.2022 12:02
Tilaajille
Ravustuskausi alkaa 21.7.

Ra­vus­tus­kau­si alkaa 21.7.

18.07.2022 18:00
Tilaajille
Arvo uskoo metsästyksen- ja kalastuksen suosion kasvavan

Arvo uskoo met­säs­tyk­sen- ja ka­las­tuk­sen suosion kas­va­van

30.06.2022 15:00
Tilaajille
Otto opetti narramaan kaloja

Otto opetti nar­ra­maan kaloja

21.06.2022 09:35
Tilaajille
Viikonvaihteessa uistellaan Siikajoella

Vii­kon­vaih­tees­sa uis­tel­laan Sii­ka­joel­la

09.06.2022 18:00
Tilaajille
Suoparatiiseja vesilinnuille

Suo­pa­ra­tii­se­ja ve­si­lin­nuil­le

06.06.2022 18:00
Tilaajille