Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 24 tuntia
Lappiin ihastunut etelän proffa – Sodankylän kunnanjohtaja Jari Rantapelkosta on uransa aikana uhkailtu virastossa ja uhattu tappaa ulkomailla

Lappiin ihas­tu­nut etelän proffa – ­So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­kos­ta on uransa aikana uh­kail­tu vi­ras­tos­sa ja uhattu tappaa ul­ko­mail­la

03.10.2022 18:00
Tilaajille
Viikko
Siikalatva panostaa ennaltaehkäisyyn – uusi palvelupolku tukee erilaisissa arjen haasteissa kaikenikäisiä kuntalaisia

Sii­ka­lat­va pa­nos­taa en­nal­ta­eh­käi­syyn – uusi pal­ve­lu­pol­ku tukee eri­lai­sis­sa arjen haas­teis­sa kai­ken­ikäi­siä kun­ta­lai­sia

02.10.2022 15:00
Tilaajille
Kilpelänaho varajäseneksi Siikalatvan sivistyslautakuntaan

Kil­pe­lä­na­ho va­ra­jä­se­nek­si Sii­ka­lat­van si­vis­tys­lau­ta­kun­taan

02.10.2022 09:00
Tilaajille
Siikalatva lunastaa leasingilla hankitun Rantsilan kehitysvammaisten asuntolan – vuokralla tiloissa on edelleen Mehiläinen

Sii­ka­lat­va lu­nas­taa lea­sin­gil­la han­ki­tun Rant­si­lan ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­lan – vuok­ral­la ti­lois­sa on edel­leen Me­hi­läi­nen

01.10.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatva uusi hallintosääntönsä – hybridikokouksesta piti äänestää

Sii­ka­lat­va uusi hal­lin­to­sään­tön­sä – hyb­ri­di­ko­kouk­ses­ta piti ää­nes­tää

01.10.2022 12:00
Tilaajille
Matti Vanhanen analysoi Pyhännän elinkeinoelämän menestymistä – Pyhännällä otetaan vakavasti yritystoiminnalle suotuisat asiat

Matti Van­ha­nen ana­ly­soi Py­hän­nän elin­kei­no­elä­män me­nes­ty­mis­tä – Py­hän­näl­lä otetaan va­ka­vas­ti yri­tys­toi­min­nal­le suo­tui­sat asiat

30.09.2022 09:00
Tilaajille
Jani Käräjäoja valittiin Siikalatvan tekniseksi johtajaksi

Jani Kä­rä­jä­oja va­lit­tiin Sii­ka­lat­van tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

29.09.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatvan päättäjillä oli ensimmäinen kyselytunti – vastauksia saatiin siihen, miten kouluvuosi on lähtenyt käyntiin uudella kouluverkolla, ja miten hintojen noususta kärsiviä maanviljelijöitä voitaisiin tukea

Sii­ka­lat­van päät­tä­jil­lä oli en­sim­mäi­nen ky­se­ly­tun­ti – vas­tauk­sia saatiin siihen, miten kou­lu­vuo­si on läh­te­nyt käyn­tiin uudella kou­lu­ver­kol­la, ja miten hin­to­jen nou­sus­ta kär­si­viä maan­vil­je­li­jöi­tä voi­tai­siin tukea

28.09.2022 15:00
Tilaajille
Tulevana talvena tarvitaan malttia
Lukijalta Kolumni

Tu­le­va­na talvena tar­vi­taan malttia

28.09.2022 06:30
Tilaajille
Hankintaoikaisuvaatimuksia Siikalatvan asiointiliikenteestä  – Vikin vastaesitys hylättiin

Han­kin­ta­oi­kai­su­vaa­ti­muk­sia Sii­ka­lat­van asioin­ti­lii­ken­tees­tä – Vikin vas­ta­esi­tys hy­lät­tiin

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Enää ei tarvitse lausua pitkästi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, sillä sen rinnalle tulee käyttöön napakka ja suuhun sopiva oheisnimi

Enää ei tar­vit­se lausua pit­käs­ti Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lue, sillä sen rin­nal­le tulee käyt­töön napakka ja suuhun sopiva oheis­ni­mi

27.09.2022 18:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Siikalatvan tekniseksi johtajaksi esitetään Jani Käräjäojaa

Sii­ka­lat­van tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si esi­te­tään Jani Kä­rä­jä­ojaa

27.09.2022 06:00
Tilaajille
Maakunta kuulee nuoria -Yli 30 nuorta saa ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ison pöydän ääressä

Maa­kun­ta kuulee nuoria -Yli 30 nuorta saa ottaa kantaa ajan­koh­tai­siin asioi­hin ison pöydän ääressä

26.09.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatvalla valmistellaan tuuli- ja aurinkovoimarakentamista Vornan ja Pihkalanrannan kylien läheisyyteen Honkakankaalle – kunnanhallitus käsittelee osayleiskaavoituksen aloittamista maanantaina

Sii­ka­lat­val­la val­mis­tel­laan tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta Vornan ja Pih­ka­lan­ran­nan kylien lä­hei­syy­teen Hon­ka­kan­kaal­le – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee osa­yleis­kaa­voi­tuk­sen aloit­ta­mis­ta maa­nan­tai­na

25.09.2022 12:00
Tilaajille
Pökköä kylätoiminnan pesään Siikajoella – tavoitteena toimiva kylien välinen yhteistyö

Pökköä ky­lä­toi­min­nan pesään Sii­ka­joel­la – ta­voit­tee­na toimiva kylien välinen yh­teis­työ

25.09.2022 09:00
Tilaajille
Keskustalaiset päättivät Ruukissa –  nimettynä Oulun vaalipiiriin yhtä vaille kaikki eduskuntavaaliehdokkaat, Siikajokivarren ehdokas on Liisa Ojantakanen

Kes­kus­ta­lai­set päät­ti­vät Ruu­kis­sa –  ni­met­ty­nä Oulun vaa­li­pii­riin yhtä vaille kaikki edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat, Sii­ka­jo­ki­var­ren ehdokas on Liisa Ojan­ta­ka­nen

25.09.2022 07:12
Tilaajille
Tuore tuulivoimakuntien verkosto jakaa kokemuksia ja osaamista sekä oikaisee vääriä uskomuksia

Tuore tuu­li­voi­ma­kun­tien ver­kos­to jakaa ko­ke­muk­sia ja osaa­mis­ta sekä oi­kai­see vääriä us­ko­muk­sia

25.09.2022 06:00
Tilaajille
Aurinkopaneelivaraus Siikajoen kunnan uusiin kohteisiin – investoinnin tulee olla kannattava

Au­rin­ko­pa­nee­li­va­raus Sii­ka­joen kunnan uusiin koh­tei­siin – in­ves­toin­nin tulee olla kan­nat­ta­va

24.09.2022 09:00
Tilaajille
Siikajoen demarivaltuutettu Lepistö siirtyi keskustaan – alkuperäisessä SDP:n ryhmässä enää yksi valtuutettu

Sii­ka­joen de­ma­ri­val­tuu­tet­tu Lepistö siirtyi kes­kus­taan – al­ku­pe­räi­ses­sä SDP:n ryh­mäs­sä enää yksi val­tuu­tet­tu

23.09.2022 14:14
Tilaajille
Siikajoella luvassa jotain ihan uutta – kunnanhallituksessa esitys 10 000 euron vuosittaisesta määrärahasta osallistuvaan budjetointiin

Sii­ka­joel­la luvassa jotain ihan uutta – kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa esitys 10 000 euron vuo­sit­tai­ses­ta mää­rä­ra­has­ta osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin

23.09.2022 14:00
Tilaajille