Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 12 tuntia
Siikalatvan kouluille omat harrastekalenterit

Sii­ka­lat­van kou­luil­le omat har­ras­te­ka­len­te­rit

15:50
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Revonlahden kyläklinikassa kävi Suomen virallinen kylähullu – klinikan tärkein anti oli kylien välinen yhteistyö

Re­von­lah­den ky­lä­kli­ni­kas­sa kävi Suomen vi­ral­li­nen ky­lä­hul­lu – kli­ni­kan tärkein anti oli kylien välinen yh­teis­työ

25.05.2022 12:00
Tilaajille
Joka sota on suurta kärsimystä
Kolumni

Joka sota on suurta kär­si­mys­tä

25.05.2022 06:00
Tilaajille
Siikajokivarressakin käynyt ja säästölistoja laatinut Eero Laesterä kertoo, mikä häntä vähävaraisten kuntien toiminnassa ahdistaa – "Pahimmillaan kaikki 300 kuntaa kuvittelee saavansa valtavan muuttovoiton"

Sii­ka­jo­ki­var­res­sa­kin käynyt ja sääs­tö­lis­to­ja laa­ti­nut Eero Laes­te­rä kertoo, mikä häntä vä­hä­va­rais­ten kuntien toi­min­nas­sa ah­dis­taa – "Pa­him­mil­laan kaikki 300 kuntaa ku­vit­te­lee saa­van­sa val­ta­van muut­to­voi­ton"

23.05.2022 09:00
Tilaajille
Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja va­lit­ta­neen al­ku­ke­säs­tä – Siikajoen Lampi eteni so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja va­lit­ta­neen al­ku­ke­säs­tä – Sii­ka­joen Lampi eteni so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin

19.05.2022 10:45
Tilaajille
Pyhäntä punnertaa historiansa suurimman rakennushankkeen – hyvinvointitalon urakkasopimus on nyt pulkassa

Pyhäntä pun­ner­taa his­to­rian­sa suu­rim­man ra­ken­nus­hank­keen – hy­vin­voin­ti­ta­lon urak­ka­so­pi­mus on nyt pul­kas­sa

18.05.2022 18:00
Pirre Seppänen pysyy Siikalatvalla - ei tullut valituksi Orimattilaan

Pirre Sep­pä­nen pysyy Sii­ka­lat­val­la - ei tullut va­li­tuk­si Ori­mat­ti­laan

18.05.2022 10:38 1
Tilaajille
Yhteisöllisten kylähiilien jäljillä
Kolumni

Yh­tei­söl­lis­ten ky­lä­hii­lien jäl­jil­lä

18.05.2022 06:00
Tilaajille
Kulttuurin kotipesä kuntalaisten käyttöön

Kult­tuu­rin ko­ti­pe­sä kun­ta­lais­ten käyt­töön

16.05.2022 06:00
Tilaajille
Tontteja tulossa länsirannalle Pyhännälle – samoissa maisemissa viihtyvät myös naurulokki ja pikkulokki

Tont­te­ja tulossa län­si­ran­nal­le Py­hän­näl­le – sa­mois­sa mai­se­mis­sa viih­ty­vät myös nau­ru­lok­ki ja pik­ku­lok­ki

13.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Siikajoen Betonitukun louhokselle haetaan jatkoaikaa – pumpattavien vesien määrä kaksinkertaistumassa

Sii­ka­joen Be­to­ni­tu­kun lou­hok­sel­le haetaan jat­ko­ai­kaa – pum­pat­ta­vien vesien määrä kak­sin­ker­tais­tu­mas­sa

12.05.2022 18:00
Tilaajille
Keskustelu käy kuumana kiertotalouspuistoon liittyen – kyse on jätevesilietteen hyödyntämisestä maataloudessa

Kes­kus­te­lu käy kuumana kier­to­ta­lous­puis­toon liit­tyen – kyse on jä­te­ve­si­liet­teen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä maa­ta­lou­des­sa

11.05.2022 18:00 2
Tilaajille
Jätevesien esikäsittelylaitos kilpailutukseen Pyhännällä

Jä­te­ve­sien esi­kä­sit­te­ly­lai­tos kil­pai­lu­tuk­seen Py­hän­näl­lä

11.05.2022 12:00
Tilaajille
Paavolan ja Ruukin rakennusurakoiden paperit allekirjoitettu – työmailla kuokka maahan alkusyksystä

Paa­vo­lan ja Ruukin ra­ken­nus­ura­koi­den paperit al­le­kir­joi­tet­tu – työ­mail­la kuokka maahan al­ku­syk­sys­tä

10.05.2022 18:00
Tilaajille
Siikalatva käynnisti koulukyytien tarjouskilpailun - liikennöitäviä reittejä 13

Sii­ka­lat­va käyn­nis­ti kou­lu­kyy­tien tar­jous­kil­pai­lun - lii­ken­nöi­tä­viä reit­te­jä 13

06.05.2022 13:03
Tilaajille
Kylätalkkari jelppii siinä missä apua tarvitaan

Ky­lä­talk­ka­ri jelppii siinä missä apua tar­vi­taan

05.05.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatva kutsuu kuntalaisia kyläkierrokselle

Sii­ka­lat­va kutsuu kun­ta­lai­sia ky­lä­kier­rok­sel­le

04.05.2022 12:15
Tilaajille
Siikajoella ei ole asennevammaa – tulee vain sylkäistä kouraan ja ruveta töihin

Sii­ka­joel­la ei ole asen­ne­vam­maa – tulee vain syl­käis­tä kouraan ja ruveta töihin

03.05.2022 15:00
Tilaajille
Aila Mäkisalo perusti Siikajoelle uuden valtuustoryhmän: "Kolmen vuoden jälkeen näkee, onko tämä hyvä vai huono asia"

Aila Mä­ki­sa­lo perusti Sii­ka­joel­le uuden val­tuus­to­ryh­män: "Kolmen vuoden jälkeen näkee, onko tämä hyvä vai huono asia"

03.05.2022 12:00
Tilaajille
Kotihoidon tuen kuntalisä Siikajoelle ensi vuonna – lisä 100 euroa kuukaudessa alle kolmivuotiasta kohden

Ko­ti­hoi­don tuen kun­ta­li­sä Sii­ka­joel­le ensi vuonna – lisä 100 euroa kuu­kau­des­sa alle kol­mi­vuo­tias­ta kohden

03.05.2022 10:21
Tilaajille