6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rikokset ja oikeustoimet
Kuukausi
Oulun poliisi tutkii hevosenkengittäjän kovakouraista toimintaa – Eläimiä väkivalloin käsittelevät kengittäjät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

Oulun poliisi tutkii he­vo­sen­ken­git­tä­jän ko­va­kou­rais­ta toi­min­taa – Eläimiä vä­ki­val­loin kä­sit­te­le­vät ken­git­tä­jät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

07.12.2023 18:00
Tilaajille
Pohteen Ilkka Luoma pitää urkintatapausta vakavana – Vaitiolovelvollisuus ja potilastietojen käytön perusteet kuuluvat jo koulutuksen perusasioihin

Pohteen Ilkka Luoma pitää ur­kin­ta­ta­paus­ta va­ka­va­na – Vai­ti­olo­vel­vol­li­suus ja po­ti­las­tie­to­jen käytön pe­rus­teet kuu­lu­vat jo kou­lu­tuk­sen pe­rus­asioi­hin

24.11.2023 12:00
Tilaajille
Tomas Jouhilampi herätteli välttämään väkivaltaa – väkivallan uhriksi joutuminen tai väkivaltainen teko voi pilata elämän

Tomas Jou­hi­lam­pi he­rät­te­li vält­tä­mään vä­ki­val­taa – ­vä­ki­val­lan uhriksi jou­tu­mi­nen tai vä­ki­val­tai­nen teko voi pilata elämän

21.11.2023 12:00 1
Tilaajille
Rikolliset kalastelevat OP:n tunnuksia tekstiviesteillä ja sähköposteilla – tällaisia huijauksia liikkuu juuri nyt

Ri­kol­li­set ka­las­te­le­vat OP:n tun­nuk­sia teks­ti­vies­teil­lä ja säh­kö­pos­teil­la – täl­lai­sia hui­jauk­sia liikkuu juuri nyt

16.11.2023 09:00
Vanhemmat
Nyt huijataan Kelan nimissä – tunnista ja torju huijausviestit

Nyt hui­ja­taan Kelan ni­mis­sä – ­tun­nis­ta ja torju hui­jaus­vies­tit

04.11.2023 09:00
Alavaikolle nimettiin tuuraaja: Petri Savela valittiin ylikomisarion viransijaiseksi

Ala­vai­kol­le ni­met­tiin tuu­raa­ja: Petri Savela va­lit­tiin yli­ko­mi­sa­rion vi­ran­si­jai­sek­si

19.10.2023 09:00
Tilaajille
Gananderin koululta Rantsilasta löytyi ampumisuhkaus – uhkaus osoittautui perättömäksi eikä vaaraa ole

Ga­nan­de­rin kou­lul­ta Rant­si­las­ta löytyi am­pu­mis­uh­kaus – uhkaus osoit­tau­tui pe­rät­tö­mäk­si eikä vaaraa ole

13.10.2023 13:30
Tilaajille
Ylikomisarion sijaisuus Oulun poliisilaitoksella kiinnostaa, tukikohtana Raahe tai Ylivieska – Alavaikon tuuraajaksi 13 hakijaa

Yli­ko­mi­sa­rion si­jai­suus Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la kiin­nos­taa, tu­ki­koh­ta­na Raahe tai Yli­vies­ka – Ala­vai­kon tuu­raa­jak­si 13 hakijaa

12.10.2023 09:00
Tilaajille
Huijarit hyväksikäyttävät veronpalautusajankohtaa – 47 prosenttia suomalaisista on kohdannut huijausyrityksiä netissä

Hui­ja­rit hy­väk­si­käyt­tä­vät veronpalautusajankohtaa – 47 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on koh­dan­nut hui­jaus­yri­tyk­siä netissä

08.10.2023 09:00
Tilaajille
Listasimme 10 pohjoisen kovinta huijaria ja veijaria – yksi heistä oli Piippolan Leskelästä

Lis­ta­sim­me 10 poh­joi­sen kovinta hui­ja­ria ja vei­ja­ria – yk­si heistä oli Piip­po­lan Les­ke­läs­tä

07.10.2023 18:00
Tilaajille
Oletko nähnyt Puolan rekisterikilvissä olevaa valkoista Ford S-Maxia? Poliisi pyytää havainnot suoraan hätänumeroon

Oletko nähnyt Puolan re­kis­te­ri­kil­vis­sä olevaa val­kois­ta Ford S-Ma­xia? Poliisi pyytää ha­vain­not suoraan hä­tä­nu­me­roon

25.09.2023 09:46
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

25.09.2023 06:00
Tilaajille
Jahotec Oy:n Limingan biokaasulaitokselle esitetään uhkasakkoa – ympäristöluvassa asetettua lupamääräystä vuosiraportin toimittamisesta ei ole kehotuksesta huolimatta toimitettu

Jahotec Oy:n Li­min­gan bio­kaa­su­lai­tok­sel­le esi­te­tään uh­ka­sak­koa – ym­pä­ris­tö­lu­vas­sa ase­tet­tua lu­pa­mää­räys­tä vuo­si­ra­por­tin toi­mit­ta­mi­ses­ta ei ole ke­ho­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta toi­mi­tet­tu

23.09.2023 12:00
Tilaajille
Rikolliset kalastelevat OP:n tunnuksia tekstiviesteillä ja sähköposteilla – nämä huijaukset yleistyivät kesällä

Ri­kol­li­set ka­las­te­le­vat OP:n tun­nuk­sia teks­ti­vies­teil­lä ja säh­kö­pos­teil­la – nämä hui­jauk­set yleis­tyi­vät kesällä

21.09.2023 15:00
Operaatioiden johtamisessa on mukana tekniikkaa, taktiikkaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa poliisin Harvaturva-työryhmää

Ope­raa­tioi­den joh­ta­mi­ses­sa on mukana tek­niik­kaa, tak­tiik­kaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa po­lii­sin Har­va­tur­va-työ­ryh­mää

08.09.2023 18:00
Tilaajille
Autoilija kaahasi lähes kahtasataa Siikajoella

Au­toi­li­ja kaahasi lähes kah­ta­sa­taa Sii­ka­joel­la

02.09.2023 17:03
Varas vei työkaluja Paavolan koulun rakennukselta – pihistettyjen sähkötyökalujen yhteisarvo noin 20 000 euroa

Varas vei työ­ka­lu­ja Paa­vo­lan koulun ra­ken­nuk­sel­ta – pi­his­tet­ty­jen säh­kö­työ­ka­lu­jen yh­teis­ar­vo noin 20 000 euroa

08.08.2023 14:31
Tilaajille
Poliisilla viime viikolla lähes kaksituhatta liikennevalvontatehtävää koko maassa – Kiinni jäi 130 törkeästi liikennettä vaarantanutta kuskia

Po­lii­sil­la viime vii­kol­la lähes kak­si­tu­hat­ta lii­ken­ne­val­von­ta­teh­tä­vää koko maassa – Kiinni jäi 130 tör­keäs­ti lii­ken­net­tä vaa­ran­ta­nut­ta kuskia

30.07.2023 15:00
Tilaajille
Tietojen kalastelu yleistyy ja voi kohdistua keneen tahansa

Tie­to­jen ka­las­te­lu yleis­tyy ja voi koh­dis­tua keneen tahansa

28.07.2023 06:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Piipsannevan tuulivoimapuiston kaava Haapavedellä on lainvastainen, syynä puutteelliset linnustoselvitykset

Hal­lin­to-oi­keus: Piip­san­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton kaava Haa­pa­ve­del­lä on lain­vas­tai­nen, syynä puut­teel­li­set lin­nus­to­sel­vi­tyk­set

04.07.2023 09:00
Tilaajille