Rikokset ja oikeustoimet
Siikajokiselle maanomistajalle sakkoja ympäristön turmelemisesta – luvattoman soranoton syynä inhimillinen erehdys

Sii­ka­jo­ki­sel­le maan­omis­ta­jal­le sakkoja ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta – lu­vat­to­man so­ran­oton syynä in­hi­mil­li­nen erehdys

17.05.2022 18:00
Tilaajille
Pariskunta syytteessä ison nautakatraan kaltoinkohtelusta Raahen seudulla – kiistävät törkeän eläinsuojelurikoksen, vetoavat vasikkaripuliin

Pa­ris­kun­ta syyt­tees­sä ison nau­ta­kat­raan kal­toin­koh­te­lus­ta Raahen seu­dul­la – kiis­tä­vät törkeän eläin­suo­je­lu­ri­kok­sen, ve­toa­vat va­sik­ka­ri­pu­liin

05.05.2022 12:00
Tilaajille
Vappu sujui rauhallisesti Oulun poliisilaitoksen alueella – Jokilaaksojen kenttäjohtoalueella oli runsaasti alkoholista aiheutuneita tehtäviä

Vappu sujui rau­hal­li­ses­ti Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la – Jo­ki­laak­so­jen kent­tä­joh­to­alueel­la oli run­saas­ti al­ko­ho­lis­ta ai­heu­tu­nei­ta teh­tä­viä

02.05.2022 08:00
Poliisin järjestämä löytötavaran huutokauppa

Po­lii­sin jär­jes­tä­mä löy­tö­ta­va­ran huu­to­kaup­pa

27.04.2022 08:51
Tilaajille
KRP varoittaa huijaussähköposteista, joiden lähettäjät pyrkivät jäljittelemään poliisin viestejä – vastaanottajia kehotetaan poistamaan viestit avaamatta liitteitä

KRP va­roit­taa hui­jaus­säh­kö­pos­teis­ta, joiden lä­het­tä­jät pyr­ki­vät jäl­jit­te­le­mään po­lii­sin vies­te­jä – vas­taan­ot­ta­jia ke­ho­te­taan pois­ta­maan viestit avaa­mat­ta liit­tei­tä

17.03.2022 12:26
Murto Pulkkilan Kukkakauppaan

Murto Pulk­ki­lan Kuk­ka­kaup­paan

15.03.2022 10:25
Tilaajille
Oulun poliisilaitos harjoittelee Jokilaaksojen alueella näkyvästi ensi viikolla – osallistuvilla poliiseilla on päällä keltaiset huomioliivit

Oulun po­lii­si­lai­tos har­joit­te­lee Jo­ki­laak­so­jen alueel­la nä­ky­väs­ti ensi vii­kol­la – osal­lis­tu­vil­la po­lii­seil­la on päällä kel­tai­set huo­mio­lii­vit

11.03.2022 15:00
Tilaajille
Oulun poliisi varoittaa huoltomiehiksi tekeytyvistä varkaista – yöllä putkia korjaamaan tulleet vorot veivät rahaa ikäihmisiltä muun muassa Kärsämäellä

Oulun poliisi va­roit­taa huol­to­mie­hik­si te­key­ty­vis­tä var­kais­ta – yöllä putkia kor­jaa­maan tulleet vorot veivät rahaa ikä­ih­mi­sil­tä muun muassa Kär­sä­mäel­lä

03.03.2022 15:43
Pitkään jatkunut rahapula on vaikeuttanut tuomioistuinten toimintaa – käräjien aikataulut paukkuneet

Pitkään jat­ku­nut ra­ha­pu­la on vai­keut­ta­nut tuo­mio­is­tuin­ten toi­min­taa – kä­rä­jien ai­ka­tau­lut pauk­ku­neet

01.03.2022 12:00
Tilaajille
Poliisi tutkii Pyhännällä tapahtunutta omaisuusrikosta – mies nappasi rahaa kaupan kassasta

Poliisi tutkii Py­hän­näl­lä ta­pah­tu­nut­ta omai­suus­ri­kos­ta – mies nappasi rahaa kaupan kas­sas­ta

24.02.2022 11:42
Tilaajille
Oulun poliisi varoittaa autokauppahuijareista

Oulun poliisi va­roit­taa au­to­kaup­pa­hui­ja­reis­ta

22.02.2022 16:13
Tilaajille
Valtaosa Rikosuhripäivystyksen asiakkaista  ja apua antavista on naisia – miehiä kaivataan myös vapaaehtoisten ja sosiaalialan ammattilaisten joukkoon

Val­ta­osa Ri­kos­uh­ri­päi­vys­tyk­sen asiak­kais­ta ja apua an­ta­vis­ta on naisia – ­mie­hiä kai­va­taan myös va­paa­eh­tois­ten ja so­siaa­li­alan am­mat­ti­lais­ten jouk­koon

19.02.2022 06:00
Tilaajille
Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija neuvoo, miten voit varautua tunnusten kalasteluyrityksiin – oudon halvat tarjoukset ja oksennuksen näköiset verkkolinkit on parasta kiertää kaukaa

Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen tie­to­tur­va-asian­tun­ti­ja neuvoo, miten voit va­rau­tua tun­nus­ten ka­las­te­lu­yri­tyk­siin – oudon halvat tar­jouk­set ja ok­sen­nuk­sen nä­köi­set verk­ko­lin­kit on parasta kiertää kaukaa

31.01.2022 06:00
Tilaajille
Pistorasioiden laskijoita liikkeellä Kestilässä - huijarivaroitus!

Pis­to­ra­sioi­den las­ki­joi­ta liik­keel­lä Kes­ti­läs­sä - hui­ja­ri­va­roi­tus!

28.01.2022 14:19
Tilaajille
Oulun poliisilaitos tutkii keskitetysti laajaa asunto- ja mökkimurtosarjaa – vihjeitä kaivataan

Oulun po­lii­si­lai­tos tutkii kes­ki­te­tys­ti laajaa asunto- ja mök­ki­mur­to­sar­jaa – vih­jei­tä kai­va­taan

24.01.2022 15:29
Jokilaaksojen liikenteessä synkkä vuosi 2021, onnettomuuksissa kuoli 14 ihmistä - päihteet isossa roolissa viime vuoden onnettomuuksissa

Jo­ki­laak­so­jen lii­ken­tees­sä synkkä vuosi 2021, on­net­to­muuk­sis­sa kuoli 14 ihmistä - päih­teet isossa roo­lis­sa viime vuoden on­net­to­muuk­sis­sa

07.01.2022 12:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus kielsi myös yksilöliikuntatilojen jatkopäätöksen – kuntosalit tammikuun puoliväliin asti auki

Hal­lin­to-oi­keus kielsi myös yk­si­lö­lii­kun­ta­ti­lo­jen jat­ko­pää­tök­sen – kun­to­sa­lit tam­mi­kuun puo­li­vä­liin asti auki

31.12.2021 13:52
Tilaajille
Huijausviestejä liikkeellä nyt myös Suomi.fi-viestien nimissä – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Hui­jaus­vies­te­jä liik­keel­lä nyt myös Suo­mi.fi-vies­tien nimissä – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

27.10.2021 17:10
Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Kela va­roit­taa: Ri­kol­li­set urk­ki­vat pank­ki­tun­nuk­sia Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tyil­lä säh­kö­pos­teil­la – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

26.10.2021 16:53
Rauha kehittyä omaksi itsekseen

Rauha ke­hit­tyä omaksi it­sek­seen

22.10.2021 13:00
Tilaajille