Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveys ja lääketiede
Kuukausi
Siikalatvalla suunnitellaan jatkoa liikuntatilojen käytön maksuttomuudelle – maksuttomuus ei ole lisännyt merkittävästi tilojen käyttöä

Sii­ka­lat­val­la suun­ni­tel­laan jatkoa lii­kun­ta­ti­lo­jen käytön mak­sut­to­muu­del­le – mak­sut­to­muus ei ole li­sän­nyt mer­kit­tä­väs­ti tilojen käyttöä

30.11.2022 15:00
Tilaajille
Oman kehon hyvinvointi kiinnostaa siikalatvasia

Oman kehon hy­vin­voin­ti kiin­nos­taa sii­ka­lat­va­sia

29.11.2022 09:00
Tilaajille
Sote-kiinteistöjen vuokraus loppusuoralla – "Maali ei ole hukassa, mutta loppusuora tuntuu olevan todella pitkä"

So­te-kiin­teis­tö­jen vuok­raus lop­pu­suo­ral­la – "Maali ei ole hu­kas­sa, mutta lop­pu­suo­ra tuntuu olevan todella pitkä"

27.11.2022 06:00
Tilaajille
THL päivitti lasten koronarokotesuosituksia – jopa puolivuotiaita voi rokottaa, mutta rokotuksissa pitää käyttää yksilöllistä arviota

THL päi­vit­ti lasten ko­ro­na­ro­ko­te­suo­si­tuk­sia – jopa puo­li­vuo­tiai­ta voi ro­kot­taa, mut­ta ­ro­ko­tuk­sis­sa pitää käyttää yk­si­löl­lis­tä arviota

24.11.2022 09:00
RAS: Vältä vierailuja Raahen sairaalassa –  vuodeosastoa kuormittaa pitkittynyt koronahoito

RAS: Vältä vie­rai­lu­ja Raahen sai­raa­las­sa – vuo­de­osas­toa kuor­mit­taa pit­kit­ty­nyt ko­ro­na­hoi­to

22.11.2022 12:41
Jani Vääräniemi välitti musiikin kautta lämpöä tapahtumailtaan.

Jani Vää­rä­nie­mi välitti mu­sii­kin kautta lämpöä ta­pah­tu­mail­taan.

21.11.2022 09:19
Tilaajille
Sairaanhoitopiiri linjasi: Koronarokotteet annetaan Pohjois-Pohjanmaalla THL:n suositusten mukaisesti

Sai­raan­hoi­to­pii­ri lin­ja­si: Ko­ro­na­ro­kot­teet an­ne­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la THL:n suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti

17.11.2022 13:21
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Attendo pääsivät sopuun ikäihmisten hoivakotipaikoista – sopimuksia ei irtisanotakaan

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue ja Attendo pää­si­vät sopuun ikä­ih­mis­ten hoi­va­ko­ti­pai­kois­ta – so­pi­muk­sia ei ir­ti­sa­no­ta­kaan

17.11.2022 09:00
Tilaajille
Raahessa annettiin erehdyksessä vääränlaista koronarokotetta – sekaannuksesta ei ole rokotetuille haittaa

Raa­hes­sa an­net­tiin ereh­dyk­ses­sä vää­rän­lais­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – se­kaan­nuk­ses­ta ei ole ro­ko­te­tuil­le haittaa

16.11.2022 09:00
Koronaministerityöryhmä: Neljäs koronarokote voidaan antaa kaikille, joille se lääkärin arvion mukaan on perusteltua

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä: Neljäs ko­ro­na­ro­ko­te voidaan antaa kai­kil­le, joille se lää­kä­rin arvion mukaan on pe­rus­tel­tua

13.11.2022 06:00
Alkoholinkulutus jatkaa laskuaan, mutta tutkija ei usko Suomesta tulevan hetkessä sivistynyttä viinimaata: "Suomalaiset ovat aina tykänneet juoda itsensä hiprakkaan, humalaan tai jopa överikänniin"

Al­ko­ho­lin­ku­lu­tus jatkaa las­kuaan, mutta tutkija ei usko Suo­mes­ta tulevan het­kes­sä si­vis­ty­nyt­tä vii­ni­maa­ta: "Suo­ma­lai­set ovat aina ty­kän­neet juoda itsensä hip­rak­kaan, hu­ma­laan tai jopa öve­ri­kän­niin"

12.11.2022 09:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut ennakoivat talousarvioesitykseen kirjattavia säästöjä – mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat hallintoon

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen yt-neu­vot­te­lut en­na­koi­vat ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen kir­jat­ta­via sääs­tö­jä – ­mah­dol­li­set hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set koh­dis­tu­vat hal­lin­toon

10.11.2022 15:00
Tilaajille
NeuvoRassin toiminta laajenee – Ikääntyneiden palveluohjauksen NeuvoNurkan palveluohjaaja tavattavissa ilman ajanvarausta Pyhäjoen, Ruukin, Siikajoenkylän ja Vihannin terveysasemilla

Neu­vo­Ras­sin toi­min­ta laa­je­nee – Ikään­ty­nei­den pal­ve­lu­oh­jauk­sen Neu­vo­Nur­kan pal­ve­lu­oh­jaa­ja ta­vat­ta­vis­sa ilman ajan­va­raus­ta Py­hä­joen, Ruukin, Sii­ka­joen­ky­län ja Vi­han­nin ter­veys­ase­mil­la

08.11.2022 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Hyvinvointikuntayhtymä esitetään purettavaksi – "Kun kuntayhtymällä on realisoitavaa omaisuutta, niiden osalta täytyy tehdä ratkaisu"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä esi­te­tään pu­ret­ta­vak­si – "Kun kun­ta­yh­ty­mäl­lä on rea­li­soi­ta­vaa omai­suut­ta, niiden osalta täytyy tehdä rat­kai­su"

31.10.2022 09:00
Varautumisen uusi ”työkalu” helpottaa omaa pärjäämistä sähkökatkossa – tarkista kotivara ja tehkää varautumiskävely

Va­rau­tu­mi­sen uusi ”työ­ka­lu” hel­pot­taa omaa pär­jää­mis­tä säh­kö­kat­kos­sa – tar­kis­ta ko­ti­va­ra ja tehkää va­rau­tu­mis­kä­ve­ly

28.10.2022 09:00
Tilaajille
”Ei kiinteistökuntayhtymää”, päätti Raahen seudun kuntayhtymän yhtymähallitus

”Ei kiin­teis­tö­kun­tayh­ty­mää”, päätti Raahen seudun kun­ta­yh­ty­män yh­ty­mä­hal­li­tus

26.10.2022 16:01
Tilaajille
Koirankarvat kunniaan
Lukijalta Kolumni

Koi­ran­kar­vat kun­niaan

26.10.2022 09:00
Tilaajille
Tiiminä merkityksellistä työtä asiakkaiden parhaaksi – “Tunnetaan asiakkaat aika hyvin, pienestä nähdään, jos kaikki ei ole hyvin, vaan psyyke on muuttunut.”

Tiiminä mer­ki­tyk­sel­lis­tä työtä asiak­kai­den par­haak­si – “Tun­ne­taan asiak­kaat aika hyvin, pie­nes­tä näh­dään, jos kaikki ei ole hyvin, vaan psyyke on muut­tu­nut.”

18.10.2022 18:00
Tilaajille
Sote-laskutuksessa olleita ongelmia korjataan – isoihin kertalaskuihin kannattaa pyytää maksuaikaa

So­te-las­ku­tuk­ses­sa olleita on­gel­mia kor­ja­taan – isoihin ker­ta­las­kui­hin kan­nat­taa pyytää mak­su­ai­kaa

17.10.2022 06:00
Tilaajille
Järjestöt sopivat Pohteen pirtaan – yhteistyö järjestöjen ja seurakuntien kanssa tärkeää

Jär­jes­töt sopivat Pohteen pirtaan – yh­teis­työ jär­jes­tö­jen ja seu­ra­kun­tien kanssa tärkeää

12.10.2022 15:00
Tilaajille