Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Ympäristö ja ilmasto
Viimeisin 24 tuntia
Kuntalaisille lisää tietoa tuulivoimasta – Rantsilaan saa tulla keskustelemaan tuulivoimatoimijoiden kanssa

Kun­ta­lai­sil­le lisää tietoa tuu­li­voi­mas­ta – ­Rant­si­laan saa tulla kes­kus­te­le­maan tuu­li­voi­ma­toi­mi­joi­den kanssa

27.09.2023 13:00
Tilaajille
Viikko
Siikajokiset innostuivat muovin kierrätykseen

Sii­ka­jo­ki­set in­nos­tui­vat muovin kier­rä­tyk­seen

26.09.2023 09:00
Tilaajille
Jahotec Oy:n Limingan biokaasulaitokselle esitetään uhkasakkoa – ympäristöluvassa asetettua lupamääräystä vuosiraportin toimittamisesta ei ole kehotuksesta huolimatta toimitettu

Jahotec Oy:n Li­min­gan bio­kaa­su­lai­tok­sel­le esi­te­tään uh­ka­sak­koa – ym­pä­ris­tö­lu­vas­sa ase­tet­tua lu­pa­mää­räys­tä vuo­si­ra­por­tin toi­mit­ta­mi­ses­ta ei ole ke­ho­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta toi­mi­tet­tu

23.09.2023 12:00
Tilaajille
Sää tekee täyskäännöksen Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla – perjantaina lämpötila kohoaa 20 asteeseen ja aurinko näyttäytyy

Sää tekee täys­kään­nök­sen Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la – per­jan­tai­na läm­pö­ti­la kohoaa 20 as­tee­seen ja aurinko näyt­täy­tyy

21.09.2023 16:00
Tilaajille
"On mahdollista, että Hanhikiven ydinvoima-alueelle etsitään lähivuosina vaihtoehtoista toimittajaa"

"On mah­dol­lis­ta, että Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma-alueel­le et­si­tään lä­hi­vuo­si­na vaih­to­eh­tois­ta toi­mit­ta­jaa"

21.09.2023 12:00
Kuukausi
Luvassa vaihtelevaa säätä – perjantaista on luvassa ajankohtaan nähden todella lämmin

Luvassa vaih­te­le­vaa säätä – per­jan­tais­ta on luvassa ajan­koh­taan nähden todella lämmin

18.09.2023 09:00
Tilaajille
Seurantakäynnillä Mustalouhella – maisemaa ei tunnista entiseksi

Seu­ran­ta­käyn­nil­lä Mus­ta­lou­hel­la – mai­se­maa ei tun­nis­ta en­ti­sek­si

18.09.2023 06:00
Tilaajille
Yksinäinen metsäpeura herättää huomiota Kasitien varressa – Tutkija kertoo lajin leviävän hiljalleen Pohjois-Pohjanmaalla

Yk­si­näi­nen met­sä­peu­ra he­rät­tää huo­mio­ta Ka­si­tien var­res­sa – Tutkija kertoo lajin le­viä­vän hil­jal­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.09.2023 18:00
Tilaajille
Maanantai valkenee lämpimänä, mutta loppuviikko on viileämpi – öisin saatetaan saada jo hallaa

Maa­nan­tai val­ke­nee läm­pi­mä­nä, mutta lop­pu­viik­ko on vii­leäm­pi – öisin saa­te­taan saada jo hallaa

11.09.2023 09:00
Tilaajille
Jättimäinen merituulivoimapuisto Halla jakaa ihmiset tasan – Sähkölinjat mietityttävät eniten

Jät­ti­mäi­nen me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­to Halla jakaa ihmiset tasan – Säh­kö­lin­jat mie­ti­tyt­tä­vät eniten

09.09.2023 15:00
Tilaajille
Sää jatkuu epävakaisena Pohjois-Pohjanmaalla, loppuviikosta kolkutellaan parinkymmenen asteen lämpötiloja

Sää jatkuu epä­va­kai­se­na Poh­jois-Poh­jan­maal­la, lop­pu­vii­kos­ta kol­ku­tel­laan pa­rin­kym­me­nen asteen läm­pö­ti­lo­ja

04.09.2023 06:38
Tilaajille
Metsänhoidolla voidaan lisätä maaperän hiilinieluja ja vähentää päästöjä

Met­sän­hoi­dol­la voidaan lisätä maa­pe­rän hii­li­nie­lu­ja ja vä­hen­tää pääs­tö­jä

31.08.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhännällä satsataan viihtyisyyden parantamiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­hän­näl­lä sat­sa­taan viih­tyi­syy­den pa­ran­ta­mi­seen

23.08.2023 07:00 1
Tilaajille
4H-yhdistykset eivät osta tänä syksynä puolukkaa – Suomen 4H-liitto teki linjauksen maata kattavasti

4H-yh­dis­tyk­set eivät osta tänä syksynä puo­luk­kaa – ­Suo­men 4H-liit­to teki lin­jauk­sen maata kat­ta­vas­ti

23.08.2023 06:00
Tilaajille
Tällä viikolla helteistä ei ole enää tietoa – tiistaina on odotettavissa paikallisia sadekuuroja

Tällä vii­kol­la hel­teis­tä ei ole enää tietoa – tiis­tai­na on odo­tet­ta­vis­sa pai­kal­li­sia sa­de­kuu­ro­ja

20.08.2023 17:00
Tilaajille
Ympäristöpalvelut Helmi lähettää alueelta marjoja ja sieniä tutkittavaksi - Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden ympäristövaikutuksia seurataan tarkasti

Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Helmi lä­het­tää alueel­ta marjoja ja sieniä tut­kit­ta­vak­si - Tser­no­by­lin ydin­voi­ma­la­on­net­to­muu­den ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia seu­ra­taan tar­kas­ti

21.08.2023 10:04
Tilaajille
Merituulivoimahankkeiden luotaukset etenevät – Siikajoen edustalla työt alkoivat Seljänsuunmatalan alueilla

Me­ri­tuu­li­voi­ma­hank­kei­den luo­tauk­set ete­ne­vät – Sii­ka­joen edus­tal­la työt al­koi­vat Sel­jän­suun­ma­ta­lan alueil­la

18.08.2023 15:00
Tilaajille
Ruukissa on pelto, jota seuraamalla tutkijat saavat tietoa muun muassa ilmastopäästöistä

Ruu­kis­sa on pelto, jota seu­raa­mal­la tut­ki­jat saavat tietoa muun muassa il­mas­to­pääs­töis­tä

21.08.2023 15:37
Tilaajille
Lammas työkseen syömässä – Gumeruksen oppilaat näkivät, kuinka tärkeitä lampaat ovat avoimille rantaniityille

Lammas työk­seen syö­mäs­sä – Gu­me­ruk­sen op­pi­laat nä­ki­vät, kuinka tär­kei­tä lampaat ovat avoi­mil­le ran­ta­nii­tyil­le

15.08.2023 15:00
Tilaajille
Alkavalla viikolla on poutaa ja sadetta Pohjois-Pohjanmaalla, keskiviikkona sataa runsaimmin

Al­ka­val­la vii­kol­la on poutaa ja sadetta Poh­jois-Poh­jan­maal­la, kes­ki­viik­ko­na sataa run­saim­min

14.08.2023 09:00
Tilaajille