Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ympäristö ja ilmasto
Viimeisin 24 tuntia
Moni katto kestää yli metrin kerroksen lunta – Siikajoen mittauspisteellä lumi on ollut näissä korkeuksissa viimeksi vuonna 1969

Moni katto kestää yli metrin ker­rok­sen lunta – Sii­ka­joen mit­taus­pis­teel­lä lumi on ollut näissä kor­keuk­sis­sa vii­mek­si vuonna 1969

29.02.2024 09:00
Kuukausi
Vesistökunnostukset ovat yhteinen tahtotila
Pääkirjoitus

Ve­sis­tö­kun­nos­tuk­set ovat yh­tei­nen tah­to­ti­la

20.02.2024 22:30
Tilaajille
Sää muuttuu viikon puolessa välissä epävakaaksi, torstaina voi olla huono ajokeli – kovat pakkaset lauhtuvat

Sää muuttuu viikon puo­les­sa välissä epä­va­kaak­si, tors­tai­na voi olla huono ajokeli – kovat pak­ka­set lauh­tu­vat

12.02.2024 09:00
Tilaajille
Pyöriännevan hankealue on pienentynyt – tuulivoimahankkeissa  vuorovaikutuksen merkitystä ei voida korostaa liikaa

Pyö­riän­ne­van han­ke­alue on pie­nen­ty­nyt – tuu­li­voi­ma­hank­keis­sa  vuo­ro­vai­ku­tuk­sen mer­ki­tys­tä ei voida ko­ros­taa liikaa

05.02.2024 06:00
Tilaajille
Kylmin tammikuu kahdeksaan vuoteen – Ruukissa alle 30 pakkasastetta yhdeksänä päivänä

Kylmin tam­mi­kuu kah­dek­saan vuoteen – ­Ruu­kis­sa alle 30 pak­kas­as­tet­ta yh­dek­sä­nä päivänä

03.02.2024 15:00
Tilaajille
Lumimyräkkä aiheuttanut ongelmia Kalevan jakeluun – lehti on voinut jäädä tulematta näillä alueilla

Lu­mi­my­räk­kä ai­heut­ta­nut on­gel­mia Kalevan ja­ke­luun – lehti on voinut jäädä tu­le­mat­ta näillä alueil­la

02.02.2024 06:36
Kiertokaari Oy käynnistää uudelleen bio- ja pakkausjätteiden kilpailutuksen

Kier­to­kaa­ri Oy käyn­nis­tää uu­del­leen bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kil­pai­lu­tuk­sen

31.01.2024 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Jokivarren tuulivoima-alueisiin muutoksia maakuntakaavassa – alustava kaavaehdotus lausuntokierroksella kunnissa

Jo­ki­var­ren tuu­li­voi­ma-aluei­siin muu­tok­sia maa­kun­ta­kaa­vas­sa – alus­ta­va kaa­va­eh­do­tus lau­sun­to­kier­rok­sel­la kun­nis­sa

30.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Lämpötila pysyy alkuviikon plussalla, torstaina tuulee kovaa – pakkaset palaavat viikonloppuna: "Kevät tulee keikkuen"

Läm­pö­ti­la pysyy al­ku­vii­kon plus­sal­la, tors­tai­na tuulee kovaa – pak­ka­set pa­laa­vat vii­kon­lop­pu­na: "Kevät tulee keik­kuen"

29.01.2024 09:00
Tilaajille
Viikko alkaa Oulussa lauhana – Lunta voi sataa toistakymmentä senttiä

Viikko alkaa Oulussa lauhana – Lunta voi sataa tois­ta­kym­men­tä senttiä

22.01.2024 09:00
Tilaajille
Metsäluonnon monimuotoisuutta halutaan parantaa – Pohjois-Pohjanmaan laajat turvemaat jäivät pois alan kehittämishankkeesta

Met­sä­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta ha­lu­taan pa­ran­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan laajat tur­ve­maat jäivät pois alan ke­hit­tä­mis­hank­kees­ta

16.01.2024 06:00
Tilaajille
Oulun seudulle luvassa tasaisen kylmä viikko, luntakin saadaan – Tiistaina kylmä pohjoistuuli voi nipistellä poskia

Oulun seu­dul­le luvassa ta­sai­sen kylmä viikko, lun­ta­kin saadaan – Tiis­tai­na kylmä poh­jois­tuu­li voi ni­pis­tel­lä poskia

15.01.2024 09:00
Tilaajille
Jäätynyttä kompostoria ei pidä sulattaa kuumalla vedellä –  herättele pieneliöt toimimaan kuumavesipullolla

Jää­ty­nyt­tä kom­pos­to­ria ei pidä su­lat­taa kuu­mal­la vedellä –  he­rät­te­le pien­eliöt toi­mi­maan kuu­ma­ve­si­pul­lol­la

14.01.2024 09:00
Tilaajille
Konkreettisia tavoitteita päästöjen vähentämiseen – ilmastolaki edellyttää kuntia laatimaan ilmastosuunnitelman

Konk­reet­ti­sia ta­voit­tei­ta pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen – il­mas­to­la­ki edel­lyt­tää kuntia laa­ti­maan il­mas­to­suun­ni­tel­man

13.01.2024 06:00
Tilaajille
Ilmastonmuutos kutistaa tuttuja talvilintujamme – lämpenevä ilmasto suosii luonnonvalinnan kautta pienikokoisempia yksilöitä

Il­mas­ton­muu­tos ku­tis­taa tuttuja tal­vi­lin­tu­jam­me – läm­pe­ne­vä ilmasto suosii luon­non­va­lin­nan kautta pie­ni­ko­koi­sem­pia yk­si­löi­tä

12.01.2024 18:00
Pakkaset palaavat perjantaina – Meteorologi arvioi pakkaskauden jatkuvan ainakin tammikuun viimeiselle viikolle

Pak­ka­set pa­laa­vat per­jan­tai­na – Me­teo­ro­lo­gi arvioi pak­kas­kau­den jat­ku­van ainakin tam­mi­kuun vii­mei­sel­le vii­kol­le

11.01.2024 12:00
Tilaajille
Markkinaoikeuden päätös ei vaikuta Kiertokaaren jätekuljetuksiin

Mark­ki­na­oi­keu­den päätös ei vaikuta Kier­to­kaa­ren jä­te­kul­je­tuk­siin

11.01.2024 09:00
Tilaajille
Nopea lauhtuminen lisää laiterikkojen riskiä

Nopea lauh­tu­mi­nen lisää lai­te­rik­ko­jen riskiä

10.01.2024 06:00
Tilaajille
Säässä tapahtuu tiistaina täyskäännös, kun lämpötila nousee Oulun seudulla plussan puolelle – Seuraava pakkasjakso hätyyttelee jo nurkan takana

Säässä ta­pah­tuu tiis­tai­na täys­kään­nös, kun läm­pö­ti­la nousee Oulun seu­dul­la plussan puo­lel­le – Seu­raa­va pak­kas­jak­so hä­tyyt­te­lee jo nurkan takana

08.01.2024 09:00
Tilaajille
Yhtäkkiä suot alkoivat vetää retkeilijöitä puoleensa – Revonneva on yksi Mika Honkalinnan suosikkikohteista

Yht­äk­kiä suot al­koi­vat vetää ret­kei­li­jöi­tä puo­leen­sa – Re­von­ne­va on yksi Mika Hon­ka­lin­nan suo­sik­ki­koh­teis­ta

07.01.2024 18:00
Tilaajille