Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Yritykset ja elinkeinot
Viikko
Arvo Sijoitusosuuskunta kehittämään Raahen Valimoa

Arvo Si­joi­tus­osuus­kun­ta ke­hit­tä­mään Raahen Valimoa

27.06.2022 09:27
Tilaajille
Ympäristöterveyslautakunta tutustui Leiviskänkankaan miljööseen – kokonaisuus hahmottui miljööseen tutustuen

Ym­pä­ris­tö­ter­veys­lau­ta­kun­ta tu­tus­tui Lei­vis­kän­kan­kaan mil­jöö­seen – ko­ko­nai­suus hah­mot­tui mil­jöö­seen tu­tus­tuen

27.06.2022 06:00
Tilaajille
Kajave tarkastaa sähköverkkoja – kopterilennoista hetkellistä meluhaittaa Pyhännällä

Kajave tar­kas­taa säh­kö­verk­ko­ja – kop­te­ri­len­nois­ta het­kel­lis­tä me­lu­hait­taa Py­hän­näl­lä

26.06.2022 09:00
Fennovoiman työntekijät saivat myönnytyksiä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyysimme, mutta parempi kuin odotimme"

Fen­no­voi­man työn­te­ki­jät saivat myön­ny­tyk­siä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyy­sim­me, mutta parempi kuin odo­tim­me"

24.06.2022 12:00
Tilaajille
Fennovoima irtisanoo lähes kaikki työntekijänsä – yhtiö kertoo valmistautuvansa todennäköisiin juridisiin prosesseihin Rosatomin kanssa

Fen­no­voi­ma ir­ti­sa­noo lähes kaikki työn­te­ki­jän­sä – yhtiö kertoo val­mis­tau­tu­van­sa to­den­nä­köi­siin ju­ri­di­siin pro­ses­sei­hin Ro­sa­to­min kanssa

23.06.2022 15:00
Tilaajille
Töitä on tarjolla runsaasti – työttömyysaste laskenut alle 7 prosentin puolessa Pohjois-Pohjanmaan kunnista, Pyhännällä työttömyysaste vain 4,2 prosenttia

Töitä on tar­jol­la run­saas­ti – työt­tö­myys­as­te las­ke­nut alle 7 pro­sen­tin puo­les­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­ta, Py­hän­näl­lä työt­tö­myys­as­te vain 4,2 pro­sent­tia

23.06.2022 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Temmekseltä loppui kyläkauppa – Kyläläiset ovat selvitelleet mahdollisia toimijoita ja tonttikin olisi jo valmiina, kunhan kunta vain ostaisi ja kaavoittaisi sen

Tem­mek­sel­tä loppui ky­lä­kaup­pa – Ky­lä­läi­set ovat sel­vi­tel­leet mah­dol­li­sia toi­mi­joi­ta ja tont­ti­kin olisi jo val­mii­na, kunhan kunta vain ostaisi ja kaa­voit­tai­si sen

22.06.2022 18:00
Tilaajille
Taksareiden vahdinvaihto Ruukissa

Tak­sa­rei­den vah­din­vaih­to Ruu­kis­sa

18.06.2022 12:00
Tilaajille
Fennovoiman työntekijät kertovat yhtiön nihkeästä asenteesta muutosneuvotteluissa – tietoa pimitetään ja vedotaan lain minimivaatimuksiin

Fen­no­voi­man työn­te­ki­jät ker­to­vat yhtiön nih­keäs­tä asen­tees­ta muu­tos­neu­vot­te­luis­sa – tietoa pi­mi­te­tään ja ve­do­taan lain mi­ni­mi­vaa­ti­muk­siin

16.06.2022 15:00 1
Tilaajille
Aamuporinoilla suunniteltiin vapaamuotoisesti yhteistyötä – yrittäjyyskasvatus osaksi Siikajoen koulujen opetussuunnitelmaa

Aa­mu­po­ri­noil­la suun­ni­tel­tiin va­paa­muo­toi­ses­ti yh­teis­työ­tä – yrit­tä­jyys­kas­va­tus osaksi Sii­ka­joen kou­lu­jen ope­tus­suun­ni­tel­maa

13.06.2022 17:00
Tilaajille
Kyläkauppapäiväkutsuun tartuttiin – lapsiperheet sai liikkeelle poniajelu ja pelastuslaitoksen kalustoesittely

Ky­lä­kaup­pa­päi­vä­kut­suun tar­tut­tiin – lap­si­per­heet sai liik­keel­le po­ni­aje­lu ja pe­las­tus­lai­tok­sen ka­lus­to­esit­te­ly

12.06.2022 18:33
Tilaajille
Pulkkilan putkitehtaaseen voi luottaa epävakaassa maailmantilanteessakin – 40-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistiin historiikki ja juhlavideo

Pulk­ki­lan put­ki­teh­taa­seen voi luottaa epä­va­kaas­sa maail­man­ti­lan­tees­sa­kin – 40-vuo­tis­juh­lan kun­niak­si jul­kais­tiin his­to­riik­ki ja juh­la­vi­deo

11.06.2022 08:23
Tilaajille
Pulkkilan putkitehtaan 40-vuotisjuhlaa vietettiin 10. kesäkuuta 2022 Ala-Temmeksellä Pitojen Helmessä.

Pulk­ki­lan put­ki­teh­taan 40-vuo­tis­juh­laa vie­tet­tiin 10. ke­sä­kuu­ta 2022 Ala-Tem­mek­sel­lä Pitojen Hel­mes­sä.

11.06.2022 06:22
Tilaajille
Huitsi Pubista balsamia Salen jättämään haavaan

Huitsi Pubista bal­sa­mia Salen jät­tä­mään haavaan

10.06.2022 15:00
Tilaajille
Eeva, Lilli ja Sara perustivat kesäkahavilan

Eeva, Lilli ja Sara pe­rus­ti­vat ke­sä­ka­ha­vi­lan

09.06.2022 18:00
Tilaajille
Kiinteistökauppa käy kohtuullisen vilkkaasti – Nina vaihtoi rohkeasti alaa

Kiin­teis­tö­kaup­pa käy koh­tuul­li­sen vilk­kaas­ti – Nina vaihtoi roh­keas­ti alaa

09.06.2022 06:00
Tilaajille
Posti tuo Siikajokilaakson kesälehden jokaiseen Siikajokivarren talouteen – varhaisjakelua ei tänään ollut

Posti tuo Sii­ka­jo­ki­laak­son ke­sä­leh­den jo­kai­seen Sii­ka­jo­ki­var­ren ta­lou­teen – var­hais­ja­ke­lua ei tänään ollut

08.06.2022 09:30 1
Nuorta energiaa pörssiyhtiön paraatipaikalla

Nuorta ener­giaa pörs­si­yh­tiön pa­raa­ti­pai­kal­la

05.06.2022 06:00
Tilaajille
Feelia toimittaa yli 10 miljoonan euron edestä ruokaa Vantaalle – yhteistyö Vantaan tilapalveluiden kanssa käynnistyy kesällä

Feelia toi­mit­taa yli 10 mil­joo­nan euron edestä ruokaa Van­taal­le – yh­teis­työ Vantaan ti­la­pal­ve­lui­den kanssa käyn­nis­tyy kesällä

03.06.2022 09:00 1
Tilaajille
Valvontaeläinlääkäri: Ruukin hevoskeskuksen tarkastuksissa ei ole havaittu viime vuosina merkittäviä ongelmia – vuonna 2019 yhdellä hevosella piikkipäätangon tekemä vamma

Val­von­tae­läin­lää­kä­ri: Ruukin he­vos­kes­kuk­sen tar­kas­tuk­sis­sa ei ole ha­vait­tu viime vuosina mer­kit­tä­viä on­gel­mia – vuonna 2019 yhdellä he­vo­sel­la piik­ki­pää­tan­gon tekemä vamma

02.06.2022 12:00
Tilaajille