Koulu voi ret­keil­lä mak­sut­ta – AOA:n lin­jauk­sen pe­rus­tee­na pe­rus­ope­tuk­sen mak­sut­to­muus

Kunnissa on kirjava käytäntö siitä, miten kouluilla järjestetään arkirutiinista poikkeavaa toimintaa, kuten konsertteja tai liikuntapäiviä. Tavaksi on tullut, että koulut perivät oppilailta pienen maksun erilaisen tapahtuman rahoittamiseksi. Esimerkiksi lasketteluretket ovat usein maksullisia.

Käytäntö on koettu vähävaraisia perheitä syrjiväksi ja siitä on tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle useita kanteluita. Myös lapsiasiainvaltuutettuun on otettu yhteyttä samasta syystä.

Viime syksynä apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen antoi kolme kanteluratkaisua, joissa tähdensi perusopetuksen olevan yksiselitteisesti maksutonta. Jokaisella on oikeus yhdenvertaisesti ilman lisämaksua osallistua opetukseen, ratkaisussa todetaan.

– Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu koskee vain perusopetusta, tarkentaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä.

Ratkaisuaan AOA perustelee useilla lainkohdilla alkaen YK:n Lasten oikeuksien sopimuksesta, jossa korostetaan lasten oikeutta maksuttomaan perusopetukseen. Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan, ja jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.

Ratkaisussaan AOA muistuttaa Opetushallituksen ohjesta, jonka mukaan kaikki koulun työaikana järjestettävät retket, vierailut ja muu vastaava koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta on yhdenvertaista opetuksen kanssa. Siksi niiden tulee olla maksuttomia.

Lisäksi yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että kunnat opetuksen järjestäjinä ja koulut sen toteuttajina edistävät yhdenvertaisuutta. ”Kunnilla opetuksen järjestäjänä on velvollisuus olla luomatta käytäntöjä, jotka voivat tosiasiallisesti lisätä lasten epätasa-arvoa”, AOA mainitsee. Maksulliset tapahtumat voivat syrjiä oppilaita, joilla ei ole varaa osallistua niihin.

Retkiä, leirikouluja, vierailuja ja muita tapahtumia ei lainsäädäntö eikä AOA:n linjaus kiellä. On jopa suositeltavaa vierailla koulun ulkopuolella, mutta kaikkien oppilaiden täytyy päästä mukaan ilman maksua.

– Päätöksessä on korostettu erilaisten oppimisympäristöjen merkitystä. Luokasta ulos meneminen auttaa perusopintosuunnitelman toteuttamista. Mutta opetuksen järjestäjän pitää rahoittaa (retket). En löydä lain perustetta sille, että opetussuunnitelmaan kuuluvaa opetusta on vanhempien rahoitettava, Skottman-Kivelä toteaa. 

Vanhemmat voivat edelleen kerätä rahaa leirikoulujen ja laskettelureissujen rahoittamiseksi. Mutta keräykseen osallistumisen on oltava täysin vapaaehtoista niin lapsille kuin vanhemmillekin. Ja kertynyt summa on käytettävä kaikkien oppilaiden hyväksi.

Perustuslain mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Laki ulottuu myös peruskoulujen retkiin ja niiden rahoitukseen.

Koulujen opetus- ja vuosisuunnitelman mukaisten leirikoulujen, retkien ja vierailujen kuljetus- ja pääsylippukulut ovat osa kunnan opetustoimen kustannusta. Kunnan tulee osoittaa riittävästi varoja opetukseen myös koulun ulkopuolella, AOA:n päätöksessä todetaan.

– Kunta opetuksen järjestäjänä kantaa vastuun, että opetus järjestetään kouluissa ohjeita ja säädöksiä noudattaen. Kunnilla on harkintavalta, mutta sitä rajaa lainsäädökset, Skottman-Kivelä painottaa.

– Ei ole kyse asiasta, jossa lainsäädännössä olisi tulkinnanvaraa. Ongelma ei ole lain tulkinnassa, vaan opetuksen järjestäjien kirjavissa tulkinnoissa. Ne erkanevat laista, hän vielä tähdentää.

Laissa todetaan:

Perustuslaki 6§: Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Perustuslaki 16§ 1 mom: Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.

Perustuslaki 2§ 3 mom: Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Yhdenvertaisuuslaki 6§: Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista... ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

Perusopetuslaki 31§: Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu materiaali sekä työvälineet ja työaineet ova oppilaalle maksuttomia.

Opetushallituksen ohje 25.5.2016: Opetuksen järjestäjän velvollisuutena on laatia opetussuunnitelmaan perustuva vuotuinen suunnitelma, jossa määrätään muun muassa opetustunneista, työajoista, opetuksen yhteydessä annettavasta muusta toiminnasta ja koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu perusteluineen löytyy osoitteesta oikeusasiamies.fi

Ruukin koulun retket vähenevät
Kirsi Junttila

Liikuntapäivä on kuulunut koulujen perinteisiin myös Siikajoella. Esimerkiksi Ruukin koulun ja Siikajoen lukion oppilailla on ollut mahdollisuus lähteä omakustanteisesti laskettelemaan tai jäädä koululle viettämään maksutonta liikuntapäivää.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun vuoksi perinne loppuu ja tämän kevään lasketteluretki on peruttu.

– Näillä näkymin retket ainakin hetkellisesti vähenee, kertoo Ruukin koulun ja Siikajoen lukion rehtori Juha Vaara.

Koulutoimikunnissa aiheesta keskustellaan ja ehkä ideoidaan, löytyykö liikuntapäivän mahdollistamiseksi joku uusi toimintatapa. Huoltajat voivat edelleen kerätä rahaa retkiin. Mutta Vaaran mukaan nyt täytyy keksiä muoto, josta käy ilmi, että keräys käytetään kaikkien oppilaiden hyväksi.

– Löytyisikö yhteistyömuotoja vaikka yrittäjien kanssa, hän pohtii.

Retket on koululla koettu hyväksi opetustavaksi. Tästä lähtien on koululla entistä tarkemmin valittava, minne retkiä tehdään.

– Ollaan matkan päässä kaikesta, täältä on aina lähdettävä. Jos koko koulu lähtee vaikka laskettelemaan, tarvitaan siihen rahaa noin 20 000 euroa. Tarvitaan 10 linja-autoa, pääsyliput, välinevuokrat, ruoka. Pelkästään yläkoulun reissuun kuluu 10 000 euroa, Vaara sanoo.

Sivistyspuolen budjetissa on varattu rahaa koulujen retkiin, mutta se ei riitä. Vanhempien avustusta on tarvittu retkien toteuttamiseksi.

– Uskon löytyvän muita malleja, kuten talkoita ynnä muita aputapoja, kerätä varoja, Vaara luottaa.