Uusimmat

Valokuitua Pyhännän kevääseen
Tilaajille

Va­lo­kui­tua Py­hän­nän ke­vää­seen

13:28
Raahen seurakunta tekee tutkimusta – puhelinhaastattelulla kysytään seurakuntalaisten kokemuksia

Raahen seu­ra­kun­ta tekee tut­ki­mus­ta – pu­he­lin­haas­tat­te­lul­la ky­sy­tään seu­ra­kun­ta­lais­ten ko­ke­muk­sia

12:00
Tilaajille
Varpaita ei vilu vihlo – liki seitsemän kiloa lankaa muuttuu sukiksi

Var­pai­ta ei vilu vihlo – liki seit­se­män kiloa lankaa muuttuu sukiksi

12:00
Tilaajille

Le­viä­mis­vai­heen suo­si­tuk­set sul­ke­vat jul­ki­sia tiloja – toisen asteen op­pi­lai­tok­set etä­ope­tuk­seen

30.11.2020 16:01

Jedu siirtyy etä­ope­tuk­seen – lä­hi­ope­tuk­seen vasta jou­lu­lo­man jälkeen

30.11.2020 15:21
Paikallislehtien valtakunnallinen Antti-patsas tasavallan presidentti Sauli Niinistölle –Paikallislehdet haluavat kiittää presidentti Niinistöä siitä, että hän on omasta roolistaan ottanut voimakkaasti kantaa paikallislehdistön puolesta

Pai­kal­lis­leh­tien val­ta­kun­nal­li­nen Ant­ti-pat­sas ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­töl­le –Pai­kal­lis­leh­det ha­lua­vat kiittää pre­si­dent­ti Nii­nis­töä siitä, että hän on omasta roo­lis­taan ottanut voi­mak­kaas­ti kantaa pai­kal­lis­leh­dis­tön puo­les­ta

30.11.2020 12:04
Pohjois-Pohjanmaalle valmistellaan uusia koronarajoituksia: Yli kymmenen hengen tapahtumat kielletään ja julkiset tilat suljetaan, toinen aste etäopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maal­le val­mis­tel­laan uusia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia: Yli kym­me­nen hengen ta­pah­tu­mat kiel­le­tään ja jul­ki­set tilat sul­je­taan, toinen aste etä­ope­tuk­seen

29.11.2020 16:52 0
Siikalatva THL:n koronakartalle – kunnassa nyt yhteensä viisi tartuntaa

Sii­ka­lat­va THL:n ko­ro­na­kar­tal­le – kun­nas­sa nyt yh­teen­sä viisi tar­tun­taa

29.11.2020 14:41 0
Tilaajille
THL: Oulussa 37 uutta tartuntaa, vain Helsingissä enemmän – myös Ylivieskassa, Tyrnävällä ja Kuusamossa uusia tartuntoja

THL: Oulussa 37 uutta tar­tun­taa, vain Hel­sin­gis­sä enemmän – myös Yli­vies­kas­sa, Tyr­nä­väl­lä ja Kuu­sa­mos­sa uusia tar­tun­to­ja

29.11.2020 12:23 0

Rat­ti­juop­po suistui ojaan Piip­po­las­sa

29.11.2020 11:29 0
Alueellinen koordinaatioryhmä: Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen

Alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä: Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­hee­seen

28.11.2020 20:19 0
THL: Oulussa 48 uutta koronatartuntaa, myös Ylivieskassa ja Raahessa useita tartuntoja – koko maassa uusia tautitapauksia 541

THL: Oulussa 48 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, myös Yli­vies­kas­sa ja Raa­hes­sa useita tar­tun­to­ja – koko maassa uusia tau­ti­ta­pauk­sia 541

28.11.2020 12:20 0
Ylellä laaja verkkohäiriö, joka on voinut vaikuttaa esimerkiksi tv- ja radiolähetyksiin

Ylellä laaja verk­ko­häi­riö, joka on voinut vai­kut­taa esi­mer­kik­si tv- ja ra­dio­lä­he­tyk­siin

28.11.2020 08:40 0
Paula on hurahtanut kaarnataiteeseen – kaarnapaloista nousee mieleen aiheideoita

Paula on hu­rah­ta­nut kaar­na­tai­tee­seen – kaar­na­pa­lois­ta nousee mieleen ai­he­ideoi­ta

28.11.2020 06:01 0
Tilaajille
Paula Moilanen tekee taidetta kaarnasta

Paula Moi­la­nen tekee tai­det­ta kaar­nas­ta

28.11.2020 05:59 0
Tilaajille
Radio ei paisko syliin halkoja
Kolumni Keijo Makkonen

Radio ei paisko syliin halkoja

27.11.2020 14:10 0
Tilaajille
Kolumni Anna Hämeenaho

Ter­vei­set ai­ka­mat­kal­ta!

27.11.2020 08:57 0
Juhla-ateria maistui Gananderin koulun kaseille – nuoret arvostavat kotimaisia raaka-aineita

Juh­la-ate­ria maistui Ga­nan­de­rin koulun ka­seil­le – nuoret ar­vos­ta­vat ko­ti­mai­sia raa­ka-ai­nei­ta

27.11.2020 07:10 0
Tilaajille
Gananderin koulun 8-luokkalaiset valmistivat juhla-aterian kotimaisista raaka-aineista

Ga­nan­de­rin koulun 8-luok­ka­lai­set val­mis­ti­vat juh­la-ate­rian ko­ti­mai­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta

27.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Koronaa hillitään Siikajoella suosituksilla – lähiopetus kouluissa jatkuu

Koronaa hil­li­tään Sii­ka­joel­la suo­si­tuk­sil­la – lä­hi­ope­tus kou­luis­sa jatkuu

26.11.2020 14:22 0
Tilaajille
Pääkirjoitus Juha Honkala

Katala virus leviää – etä­työl­le ja kas­vuo­suo­juk­sil­le suo­si­tus

26.11.2020 08:49 0
Tilaajille
Lahjapuuta rakennetaan jälleen Siikajoella – avun tarve on kunnassa suuri

Lah­ja­puu­ta ra­ken­ne­taan jälleen Sii­ka­joel­la – avun tarve on kun­nas­sa suuri

26.11.2020 08:00 0
Siikajokisille tulossa liikuntalahjoja – muun muassa Pöyrylle tulistelupaikka

Sii­ka­jo­ki­sil­le tulossa lii­kun­ta­lah­jo­ja – muun muassa Pöy­ryl­le tu­lis­te­lu­paik­ka

26.11.2020 08:00 0
Tilaajille
Luonnon valloittajia laitetaan kuriin – hanke kutsuu kaikkia siikajokisia mukaan

Luonnon val­loit­ta­jia lai­te­taan kuriin – hanke kutsuu kaikkia sii­ka­jo­ki­sia mukaan

26.11.2020 07:00 0
Tilaajille
Mylläämö on Minnan harrastus – sisustusliikkeen avaus on Mankilassa iso juttu

Myl­lää­mö on Minnan har­ras­tus – si­sus­tus­liik­keen avaus on Man­ki­las­sa iso juttu

26.11.2020 06:15 0
Tilaajille
Valokuidun IPTV tarvitsee digiboxin – kuituverkon maanrakennustyöt Siikajoella tehty

Va­lo­kui­dun IPTV tar­vit­see di­gi­bo­xin – kui­tu­ver­kon maan­ra­ken­nus­työt Sii­ka­joel­la tehty

25.11.2020 15:00 0
Tilaajille
Suomi.fi-valtuuden hakemisella on jo kiire – Katso-tunnisteilla tehdyt Suomi.fi-valtuudetkin lakkaavat toimimasta vuoden vaihtuessa, joten veroasiat vaarassa jäädä hoitamatta

Suo­mi.fi-val­tuu­den ha­ke­mi­sel­la on jo kiire – Kat­so-tun­nis­teil­la tehdyt Suo­mi.fi-val­tuu­det­kin lak­kaa­vat toi­mi­mas­ta vuoden vaih­tues­sa, joten ve­ro­asiat vaa­ras­sa jäädä hoi­ta­mat­ta

25.11.2020 13:40 0
Tilaajille
Siikalatvan seurakunta odottelee  plussavuosia

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta odot­te­lee plus­sa­vuo­sia

25.11.2020 13:30 0
Tilaajille
Sairaanhoitopiiri: Nyt on toimittava, ettei tilanne mene pääkaupunkiseudun tasolle – yksi trendi huolestuttaa johtajaylilääkäriä

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Nyt on toi­mit­ta­va, ettei tilanne mene pää­kau­pun­ki­seu­dun tasolle – yksi trendi huo­les­tut­taa joh­ta­ja­yli­lää­kä­riä

25.11.2020 12:38 0
Oman osaamisen jakaja sai tunnustuksen – suositulle opettajalle Vuoden bioanalyytikko 2020 -palkinto

Oman osaa­mi­sen jakaja sai tun­nus­tuk­sen – suo­si­tul­le opet­ta­jal­le Vuoden bio­ana­lyy­tik­ko 2020 -pal­kin­to

25.11.2020 12:00 0
Tilaajille
Fodelia valmistelee makkara- ja pitaleipätehtaiden ostoa – kaupoista arvioidaan syntyvän noin 3,7 miljoonan euron liikevaihto

Fodelia val­mis­te­lee mak­ka­ra- ja pi­ta­lei­pä­teh­tai­den ostoa – kau­pois­ta ar­vioi­daan syn­ty­vän noin 3,7 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­to

25.11.2020 10:41 0
Tilaajille
Rantsilan vanhempainyhdistys laati kuntalaisaloitteen – toiveena muun muassa aikalisä Rantsilan koulujen yhdistämiselle

Rant­si­lan van­hem­pain­yh­dis­tys laati kun­ta­lais­aloit­teen – toi­vee­na muun muassa ai­ka­li­sä Rant­si­lan kou­lu­jen yh­dis­tä­mi­sel­le

25.11.2020 09:43 0
Tilaajille
Siikalatva ja Pyhäntä positiivisesti vastavirtaan – Siikajoella huonompi työllisyystilanne

Sii­ka­lat­va ja Pyhäntä po­si­tii­vi­ses­ti vas­ta­vir­taan – Sii­ka­joel­la huo­nom­pi työl­li­syys­ti­lan­ne

24.11.2020 13:29
Tilaajille
Koululaisen kännykän lukkiutumisen syy ei ole selvinnyt – huoltajat eivät tehneet rikosilmoitusta

Kou­lu­lai­sen kän­ny­kän luk­kiu­tu­mi­sen syy ei ole sel­vin­nyt – huol­ta­jat eivät tehneet ri­kos­il­moi­tus­ta

24.11.2020 11:25
Tilaajille
Susi tappoi koiran Pyhännällä

Susi tappoi koiran Py­hän­näl­lä

23.11.2020 15:27
Tilaajille
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tarjoaa Piippolan koulutiloja Siikalatvan kunnalle – tavoitteena keskustella nyt, rakennetaanko uutta vai kehitetäänkö kolmen koulun kampus

Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä tarjoaa Piip­po­lan kou­lu­ti­lo­ja Sii­ka­lat­van kun­nal­le – ta­voit­tee­na kes­kus­tel­la nyt, ra­ken­ne­taan­ko uutta vai ke­hi­te­tään­kö kolmen koulun kampus

23.11.2020 14:31
Tilaajille
Pohjois-Suomen kirjastot perustavat yhteisen e-kirjaston, jota voi käyttää pohjoisen kolmessa maakunnassa

Poh­jois-Suo­men kir­jas­tot pe­rus­ta­vat yh­tei­sen e-kir­jas­ton, jota voi käyttää poh­joi­sen kol­mes­sa maa­kun­nas­sa

23.11.2020 13:17
Jarmo Pistemaa Ismo Välijärven seuraajaksi – Siikalatvan Osuuspankin johto vaihtuu talvella

Jarmo Pis­te­maa Ismo Vä­li­jär­ven seu­raa­jak­si – Sii­ka­lat­van Osuus­pan­kin johto vaihtuu tal­vel­la

23.11.2020 08:56
Tilaajille
Pikkupihlajan väki pääsee alkuvuodesta terveisiin tiloihin – Kestilän koulun pihapiiriin päiväkodin väistötilat

Pik­ku­pih­la­jan väki pääsee al­ku­vuo­des­ta ter­vei­siin ti­loi­hin – Kes­ti­län koulun pi­ha­pii­riin päi­vä­ko­din väis­tö­ti­lat

23.11.2020 07:51
Tilaajille
Syksyn ylioppilaat Siikajoen lukiosta

Syksyn yli­op­pi­laat Sii­ka­joen lu­kios­ta

20.11.2020 11:16
Törkeä varkaus keskellä päivää Piippolassa – saaliiksi rahaa ja pankkikortti

Törkeä varkaus kes­kel­lä päivää Piip­po­las­sa – saa­liik­si rahaa ja pank­ki­kort­ti

20.11.2020 10:11
Tilaajille
Maakunnan kokootumisrajoitukset ennallaan joulukuun ajan

Maa­kun­nan ko­koo­tu­mis­ra­joi­tuk­set en­nal­laan jou­lu­kuun ajan

20.11.2020 09:38
Pyhännän maa- ja kotitalousseuralle tunnustusta – hyvinvointiteko on muun muassa liikennepuiston toteutus

Py­hän­nän maa- ja ko­ti­ta­lous­seu­ral­le tun­nus­tus­ta – hy­vin­voin­ti­te­ko on muun muassa lii­ken­ne­puis­ton to­teu­tus

20.11.2020 06:44
Tilaajille
Aleksanterin ja Hovin koulun oppilaiden vanhempia kuultiin – yksi tai enintään kaksi luokkatilaa on vielä mietinnässä

Alek­san­te­rin ja Hovin koulun op­pi­lai­den van­hem­pia kuul­tiin – yksi tai enin­tään kaksi luok­ka­ti­laa on vielä mie­tin­näs­sä

20.11.2020 06:22
Tilaajille
Luohuan Hukanpalolle tulossa tuulivoimaloita – voimalan teho jopa 10 megawattia

Luohuan Hu­kan­pa­lol­le tulossa tuu­li­voi­ma­loi­ta – voi­ma­lan teho jopa 10 me­ga­wat­tia

19.11.2020 10:00
Tilaajille
Paavolan Nuorisoseuran kassa jäi vajaaksi – Ruokolahden lavalla vähän kävijöitä

Paa­vo­lan Nuo­ri­so­seuran kassa jäi va­jaak­si – Ruo­ko­lah­den lavalla vähän kä­vi­jöi­tä

19.11.2020 10:00
Tilaajille
Siikalatvan maaperällä ainakin viisi tuulipuistoselvitystä – jo sadasta voimalasta kunnan kassaan vuosittain noin kolme miljoonaa euroa

Sii­ka­lat­van maa­pe­räl­lä ainakin viisi tuu­li­puis­to­sel­vi­tys­tä – jo sadasta voi­ma­las­ta kunnan kassaan vuo­sit­tain noin kolme mil­joo­naa euroa

19.11.2020 07:08 2
Tilaajille
Lumilautaileva pappi odottaa kunnon talvea – Raahen seurakunta oli riittävän pohjoisessa

Lu­mi­lau­tai­le­va pappi odottaa kunnon talvea – Raahen seu­ra­kun­ta oli riit­tä­vän poh­joi­ses­sa

19.11.2020 07:00
Tilaajille
Pari hyvää syytä, miksi en metsästä
Kolumni Kirsi Junttila

Pari hyvää syytä, miksi en met­säs­tä

19.11.2020 07:00
Henkilöauto osui rekkaan ja päätyi katolleen ojaan Revonlahdella

Hen­ki­lö­au­to osui rekkaan ja päätyi ka­tol­leen ojaan Re­von­lah­del­la

18.11.2020 16:07
Tilaajille

Paa­vo­lan Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys sai mitä anoi – ky­lä­ra­has­ta lohkesi 2 000 euroa

18.11.2020 14:13
Tilaajille

Raahen seu­ra­kun­ta ei nosta ve­ro­tus­ta – ensi vuonna 2,1 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit

18.11.2020 14:11
Tilaajille
Siklan Rantsilaan rakennettavalla tehtaalla aletaan valmistaa siirrettäviä tilamoduuleja

Siklan Rant­si­laan ra­ken­net­ta­val­la teh­taal­la aletaan val­mis­taa siir­ret­tä­viä ti­la­mo­duu­le­ja

18.11.2020 11:44
Tilaajille
Lätkämies sai tunnustusta – tämä taulu on kaikkein arvokkain

Lät­kä­mies sai tun­nus­tus­ta – tämä taulu on kaik­kein ar­vok­kain

18.11.2020 10:51
Tilaajille
Hallintosihteerin virasta henkilöstö- ja talousjohtajaksi – tarvittaessa Sari hyppää vaikka postituskoneen äärelle

Hal­lin­to­sih­tee­rin virasta hen­ki­lös­tö- ja ta­lous­joh­ta­jak­si – tar­vit­taes­sa Sari hyppää vaikka pos­ti­tus­ko­neen äärelle

18.11.2020 09:52
Tilaajille
Siikajokilaakson päätoimittaja uusiin haasteisiin – Juha Honkalasta RAS:n viestintäpäällikkö

Sii­ka­jo­ki­laak­son pää­toi­mit­ta­ja uusiin haas­tei­siin – Juha Hon­ka­las­ta RAS:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö

17.11.2020 14:44
Fodelia Oyj voittajaksi 20:nen eurooppalaisen pörssiyhtiön keskuudesta – tunnustus suorituskyvystä, kehittyvästä liiketoiminnasta ja kasvusta

Fodelia Oyj voit­ta­jak­si 20:nen eu­roop­pa­lai­sen pörs­si­yh­tiön kes­kuu­des­ta – tun­nus­tus suo­ri­tus­ky­vys­tä, ke­hit­ty­väs­tä lii­ke­toi­min­nas­ta ja kas­vus­ta

17.11.2020 11:15
Tilaajille
Korvatunturilla ei yhtään tartuntaa, kertoi Joulupukki –  toimittaa lahjat aattona koteihin

Kor­va­tun­tu­ril­la ei yhtään tar­tun­taa, kertoi Jou­lu­puk­ki – toi­mit­taa lahjat aattona ko­tei­hin

16.11.2020 13:43
Tilaajille
Korvatunturilla ei ole koronaa – Joulupukki lupaa tulla aattona kuten ennenkin

Kor­va­tun­tu­ril­la ei ole koronaa – Jou­lu­puk­ki lupaa tulla aattona kuten en­nen­kin

16.11.2020 13:40
Tilaajille
Yritysvierailuilla houkutellaan uusia asukkaita maakunnan veroparatiisiin – Ismo Mäkeläinen ynnäsi, mitä keskituloinen saa veroissa säästyvällä rahalla

Yri­tys­vie­rai­luil­la hou­ku­tel­laan uusia asuk­kai­ta maa­kun­nan ve­ro­pa­ra­tii­siin – Ismo Mä­ke­läi­nen ynnäsi, mitä kes­ki­tu­loi­nen saa ve­rois­sa sääs­ty­väl­lä rahalla

16.11.2020 09:41
Tilaajille
Kamiinan arvellaan sytyttäneen aiemmin hevostallina käytetyn rakennuksen aamulla Siikalatvalla – rakennus tuhoutui pahoin

Ka­mii­nan ar­vel­laan sy­tyt­tä­neen aiemmin he­vos­tal­li­na käy­te­tyn ra­ken­nuk­sen aamulla Sii­ka­lat­val­la – ra­ken­nus tu­hou­tui pahoin

14.11.2020 11:45
Päivä ja yö naistenosastolla – Ruukin Näyttämö esittää jälleen koskettavaa draamaa

Päivä ja yö nais­ten­osas­tol­la – Ruukin Näyt­tä­mö esittää jälleen kos­ket­ta­vaa draamaa

13.11.2020 10:38
Tilaajille
Heikki Karppisen virkaan valinta vahvistettiin – kirkkoherran virkaan asettaminen loppiaisena Pulkkilan kirkossa

Heikki Karp­pi­sen virkaan valinta vah­vis­tet­tiin – kirk­ko­her­ran virkaan aset­ta­mi­nen lop­piai­se­na Pulk­ki­lan kir­kos­sa

13.11.2020 09:55
Tilaajille
Sorateiden kunnossapidon kannalta konstikas syksy – Vuolijoentien kuntoa kuormittaa myös runsas raskasliikenne

So­ra­tei­den kun­nos­sa­pi­don kan­nal­ta kons­ti­kas syksy – Vuo­li­joen­tien kuntoa kuor­mit­taa myös runsas ras­kas­lii­ken­ne

13.11.2020 08:14
Tilaajille
Lapsikuoron levyn noin 8 000 euron kulut katetaan keräys- ja lahjoitusvaroin – sponsoreita etsitään yhä

Lap­si­kuo­ron levyn noin 8 000 euron kulut ka­te­taan keräys- ja lah­joi­tus­va­roin – spon­so­rei­ta et­si­tään yhä

13.11.2020 08:11
Tilaajille
Sydän-Satakunta ja Koillissanomat ovat Vuoden paikallismediat – Siikajokilaaksolle kunniamaininta

Sy­dän-Sa­ta­kun­ta ja Koil­lis­sa­no­mat ovat Vuoden pai­kal­lis­me­diat – Sii­ka­jo­ki­laak­sol­le kun­nia­mai­nin­ta

12.11.2020 16:48
Pelastakaa Lapset pelastui Siikajoella – vaihtoehtoina oli uusi hallitus tai pillit pussiin

Pe­las­ta­kaa Lapset pe­las­tui Sii­ka­joel­la – vaih­to­eh­toi­na oli uusi hal­li­tus tai pillit pussiin

12.11.2020 09:48
Tilaajille

Kos­ke­lan Helemi sinetöi Rai­ta­lan voit­to­juh­lat

12.11.2020 08:52
Printistä digialustaan myös kirjallisuudessa, mutta oppiiko kuuntelemalla mitään?
Kolumni Juha Honkala

Prin­tis­tä di­gi­alus­taan myös kir­jal­li­suu­des­sa, mutta oppiiko kuun­te­le­mal­la mitään?

12.11.2020 08:49
Pääkirjoitus Juha Honkala

Vuoden tärkein uutinen

12.11.2020 08:45
Kyllä vesilinnun kelpaa – amerikkalaistyylinen kosteikko rakenteilla Siikalatvaan

Kyllä ve­si­lin­nun kelpaa – ame­rik­ka­lais­tyy­li­nen kos­teik­ko ra­ken­teil­la Sii­ka­lat­vaan

12.11.2020 08:38
Kestilästä löytyy nyt juuresten kuorintaan kapasiteettia – juures- ja vihannesviljelijöitä mahtuu rinkiin mukaan

Kes­ti­läs­tä löytyy nyt juu­res­ten kuo­rin­taan ka­pa­si­teet­tia – juures- ja vi­han­nes­vil­je­li­jöi­tä mahtuu rinkiin mukaan

12.11.2020 08:11
Tilaajille
Heli sairastui polioon marraskuussa 1955 – poliorokote tuli Suomeen Helin kannalta pari vuotta myöhässä

Heli sai­ras­tui polioon mar­ras­kuus­sa 1955 – po­lio­ro­ko­te tuli Suomeen Helin kan­nal­ta pari vuotta myö­häs­sä

12.11.2020 07:57
Tilaajille
Kauhu ei kuulu kouluun – kiusaaminen on toisen satuttamista

Kauhu ei kuulu kouluun – kiu­saa­mi­nen on toisen sa­tut­ta­mis­ta

12.11.2020 06:00
Tilaajille
Uudenlaista arkista tukea virallisen rinnalle – kotiin tuleva perhehoitaja tukee vanhempia ja sijaistaa omaishoitajia

Uu­den­lais­ta arkista tukea vi­ral­li­sen rin­nal­le – kotiin tuleva per­he­hoi­ta­ja tukee van­hem­pia ja si­jais­taa omais­hoi­ta­jia

11.11.2020 08:48
Tilaajille
Seniorineuvola avaa ovensa jokaisella Siikalatvan kylällä – matalankynnyksen vastaanotolla pääpaino ohjauksella ja neuvonnalla

Se­nio­ri­neu­vo­la avaa ovensa jo­kai­sel­la Sii­ka­lat­van kylällä – ma­ta­lan­kyn­nyk­sen vas­taan­otol­la pää­pai­no oh­jauk­sel­la ja neu­von­nal­la

11.11.2020 05:31
Tilaajille
Sananvapauskeskustelun synnyttäjälle Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen journalistipalkinto

Sa­nan­va­paus­kes­kus­te­lun syn­nyt­tä­jäl­le Pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen jour­na­lis­ti­pal­kin­to

09.11.2020 13:00
Pulkkilan Seuran apurahahakemus läpi 122 hakemuksen joukosta – lasten perinnetyöpajoja luvassa koko heinäkuuksi

Pulk­ki­lan Seuran apu­ra­ha­ha­ke­mus läpi 122 ha­ke­muk­sen jou­kos­ta – lasten pe­rin­ne­työ­pa­jo­ja luvassa koko hei­nä­kuuk­si

09.11.2020 06:56
Tilaajille
Rantsilassa auton töytäisemäksi tulleen suden etsinnät jatkuvat, jos havaintoja eläimestä tulee – SRVA-henkilö kaipaavat yhteystietoja suden jäljitykseen pystyvistä koirista

Rant­si­las­sa auton töy­täi­se­mäk­si tulleen suden et­sin­nät jat­ku­vat, jos ha­vain­to­ja eläi­mes­tä tulee – SRVA-hen­ki­lö kai­paa­vat yh­teys­tie­to­ja suden jäl­ji­tyk­seen pys­ty­vis­tä koi­ris­ta

08.11.2020 13:49
Tilaajille
Jari on Ainon, Otson, Ilmin ja Erkin isi – osittainen hoitovapaa helpottaa perheen arkea

Jari on Ainon, Otson, Ilmin ja Erkin isi – osit­tai­nen hoi­to­va­paa hel­pot­taa perheen arkea

08.11.2020 06:15
Tilaajille
Rantsilassa etsittiin yöllä liikenneonnettomuudessa loukkaantunutta sutta – varovaisuutta suositellaan, kunnes eläin löydetään

Rant­si­las­sa et­sit­tiin yöllä lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa louk­kaan­tu­nut­ta sutta – va­ro­vai­suut­ta suo­si­tel­laan, kunnes eläin löy­de­tään

07.11.2020 12:47
Tilaajille
Sananvapauskeskustelun synnyttäjälle Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen journalistipalkinto: "Haluan kannustaa painostusta kohtaavia kollegoita tuomaan asian julki"

Sa­nan­va­paus­kes­kus­te­lun syn­nyt­tä­jäl­le Pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen jour­na­lis­ti­pal­kin­to: "Haluan kan­nus­taa pai­nos­tus­ta koh­taa­via kol­le­goi­ta tuomaan asian julki"

06.11.2020 17:08
Villisika vieraili Ruukissa – Revonlahdella hirvimiehet näkevät usein

Vil­li­si­ka vie­rai­li Ruu­kis­sa – Re­von­lah­del­la hir­vi­mie­het näkevät usein

06.11.2020 14:24
Tilaajille
Lysti liikkua, kuria, sporttia
Kolumni Marko Äijälä

Lysti liik­kua, kuria, sport­tia

06.11.2020 09:17
Susien ham­pais­sa on kuollut tänä syksynä yli 20 koiraa sekä kym­me­niä poroja – Haa­pa­ve­den kau­pun­ki vaatii susien määrän vä­hen­tä­mis­tä

Susien ham­pais­sa on kuollut tänä syksynä yli 20 koiraa sekä kym­me­niä poroja – Haa­pa­ve­den kau­pun­ki vaatii susien määrän vä­hen­tä­mis­tä

06.11.2020 09:14
Tilaajille
Salla löysi Siikalatvalta kutsumustaan vastaavan työn – muistikoordinaattori on muun muassa muistisairaan etujen valvoja

Salla löysi Sii­ka­lat­val­ta kut­su­mus­taan vas­taa­van työn – muis­ti­koor­di­naat­to­ri on muun muassa muis­ti­sai­raan etujen valvoja

06.11.2020 06:05
Tilaajille
Hirvipeijaisia ei vietetty, mutta lihaa myytiin perinteiseen tapaan – hirvenlihan makuun pääsystä jonotettiin

Hir­vi­pei­jai­sia ei vie­tet­ty, mutta lihaa myytiin pe­rin­tei­seen tapaan – hir­ven­li­han makuun pää­sys­tä jo­no­tet­tiin

05.11.2020 07:44
Tilaajille
Tavastkengällä myytiin hirvenlihaa

Ta­vast­ken­gäl­lä myytiin hir­ven­li­haa

05.11.2020 07:38
Kolumni Sari Kihnula

Maski naa­mal­le ja puhelin syyniin

05.11.2020 06:46
Onko RAS:n kilpailutus uhka lähiapteekeille – Siikajoen apteekkaria kilpailutus huolettaa

Onko RAS:n kil­pai­lu­tus uhka lä­hi­ap­tee­keil­le – Sii­ka­joen ap­teek­ka­ria kil­pai­lu­tus huo­let­taa

05.11.2020 06:00
Tilaajille
Edunvalvontaselvitys voi yllättää – näin kävi myös Petterille

Edun­val­von­ta­sel­vi­tys voi yl­lät­tää – näin kävi myös Pet­te­ril­le

04.11.2020 20:00
Tilaajille

Ve­rot­ta­jan arvio kei­kaut­ti Sii­ka­joen bud­je­tin plus­sal­le – kunta lähtee ensi vuoteen puls­kal­la pus­sil­la

04.11.2020 15:06
Tilaajille
Korvasten tarttuvaa työstä tykkäystä – yrittäminen on pariskunnalle sopiva elämäntapa

Kor­vas­ten tart­tu­vaa työstä tyk­käys­tä – yrit­tä­mi­nen on pa­ris­kun­nal­le sopiva elä­män­ta­pa

04.11.2020 15:02
Tilaajille
Peruskoululaisen puhelimen avauskuvio vaihdettiin Ruukissa koulupäivän aikana – poliisi arvioi, että rikosnimike voisi olla tietomurto tai viestintäsalaisuuden loukkaus

Pe­rus­kou­lu­lai­sen pu­he­li­men avaus­ku­vio vaih­det­tiin Ruu­kis­sa kou­lu­päi­vän aikana – poliisi arvioi, että ri­kos­ni­mi­ke voisi olla tie­to­mur­to tai vies­tin­tä­sa­lai­suu­den louk­kaus

03.11.2020 19:00
Tilaajille
Maskien teho on todistettu, visiirien ei – paras suoja yhteiskäytöstä

Maskien teho on to­dis­tet­tu, vi­sii­rien ei – paras suoja yh­teis­käy­tös­tä

03.11.2020 12:45
Tilaajille
Älylukkoyhtiö iLoqia myyneitä tulokärjessä Pohjois-Pohjanmaan verotiedoissa, sijoittaja Jorma Takanen tienasi yli 17 miljoonaa – maakunnan verotiedoista salattu lähes 270 suurituloisen tiedot

Äly­luk­ko­yh­tiö iLoqia myy­nei­tä tu­lo­kär­jes­sä Poh­jois-Poh­jan­maan ve­ro­tie­dois­sa, si­joit­ta­ja Jorma Takanen tienasi yli 17 mil­joo­naa – maa­kun­nan ve­ro­tie­dois­ta salattu lähes 270 suu­ri­tu­loi­sen tiedot

03.11.2020 08:24
Tilaajille
Sähköt olivat aamulla poikki 134 kohteesta Siikalatvalla – Savaloja oli sähköttä reilut 17  tuntia

Sähköt olivat aamulla poikki 134 koh­tees­ta Sii­ka­lat­val­la – Sa­va­lo­ja oli säh­köt­tä reilut 17 tuntia

03.11.2020 06:13
Tilaajille
Uljua täyttyy – ohijuoksutukset käyntiin maanantai-iltana

Uljua täyttyy – ohi­juok­su­tuk­set käyn­tiin maa­nan­tai-il­ta­na

02.11.2020 13:36
Siikajoki koronakartalle – viisi tapausta täynnä

Sii­ka­jo­ki ko­ro­na­kar­tal­le – viisi ta­paus­ta täynnä

30.10.2020 12:38
Tilaajille
Siikajoen karjakuolemasta nostettiin syyte – miestä epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta ja ympäristön turmelemisesta

Sii­ka­joen kar­ja­kuo­le­mas­ta nos­tet­tiin syyte – miestä epäil­lään tör­keäs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta ja ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

30.10.2020 10:42