Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uusimmat

Jokivarresta kerättiin 6 726 muovisäkkiä – Reilu teko -keräys tuotti koko maassa 728 000 kiloa muovia
Tilaajille

Jokivarresta kerättiin 6 726 muovisäkkiä – Reilu teko -keräys tuotti koko maassa 728 000 kiloa muovia

18:00
Tuomiojan Nuorisoseura juhli uutta taloa ja 111 toimintavuotta – aktiivinen toiminta on osoitus yhteishengestä, rohkeudesta ja luottamuksesta

Tuo­mi­ojan Nuo­ri­so­seura juhli uutta taloa ja 111 toi­min­ta­vuot­ta – ak­tii­vi­nen toi­min­ta on osoitus yh­teis­hen­ges­tä, roh­keu­des­ta ja luot­ta­muk­ses­ta

13:05
Tilaajille
Iso siika ei kohta verkkoon ui – "Käytännössä isompaa siikaa on entistä harvemmassa kylmätiskeillä"

Iso siika ei kohta verk­koon ui – "Käy­tän­nös­sä isompaa siikaa on entistä har­vem­mas­sa kyl­mä­tis­keil­lä"

11:32
Tilaajille
Välipalatehtaan ensimmäinen tuote on hedelmäinen – katso videolta, kuinka pakkaus etenee linjastolla

Vä­li­pa­la­teh­taan en­sim­mäi­nen tuote on he­del­mäi­nen – katso vi­deol­ta, kuinka pakkaus etenee lin­jas­tol­la

09:00
Tilaajille
Temmesjoki palasi osin entiseen uomaansa Metsähallituksen suurhankkeessa, ja joen kivikynnysten ja lampien pitäisi tasata veden virtaamaa –  kunnostuksesta Veneneva-Pelson suojelualueella Siikalatvalla noin kolme kilometriä. Katso video ennen ja nyt

Tem­mes­jo­ki palasi osin en­ti­seen uo­maan­sa Met­sä­hal­li­tuk­sen suur­hank­kees­sa, ja joen ki­vi­kyn­nys­ten ja lampien pitäisi tasata veden vir­taa­maa – kun­nos­tuk­ses­ta Ve­ne­ne­va-Pel­son suo­je­lu­alueel­la Sii­ka­lat­val­la noin kolme ki­lo­met­riä. Katso video ennen ja nyt

06:00
Tilaajille
Pyhännälle perustetaan hyvinvointikoordinaattorin toimi – toimeen esitetään valittavaksi Riikka Teeriaho

Py­hän­näl­le pe­rus­te­taan hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­rin toimi – toimeen esi­te­tään va­lit­ta­vak­si Riikka Tee­ri­aho

27.11.2022 15:00
Tilaajille
Nyt alkaa joulun odotus – ensimmäistä adventtisunnuntaita vietetään tänään

Nyt alkaa joulun odotus – en­sim­mäis­tä ad­vent­ti­sun­nun­tai­ta vie­te­tään tänään

27.11.2022 13:00
Tilaajille
Suomessa tehdään pimeää työtä jopa 1,4 miljardin euron arvosta – poliisin mukaan pimeään työhön liittyy usein ammattimaista rikollisuutta

Suo­mes­sa tehdään pimeää työtä jopa 1,4 mil­jar­din euron arvosta – ­po­lii­sin mukaan pimeään työhön liittyy usein am­mat­ti­mais­ta ri­kol­li­suut­ta

27.11.2022 12:00
Tilaajille
Piispantarkastus Raahen seurakunnassa heti joulukuun alussa – piispa Keskitalo käy Ruukissa Rakennus-Avantilla, hevoskeskuksessa ja tapaa maatalousyrittäjiä

Piis­pan­tar­kas­tus Raahen seu­ra­kun­nas­sa heti jou­lu­kuun alussa – piispa Kes­ki­ta­lo käy Ruu­kis­sa Ra­ken­nus-Avan­til­la, he­vos­kes­kuk­ses­sa ja tapaa maa­ta­lous­yrit­tä­jiä

27.11.2022 11:00
Matti Leiviskän väitöskirja valmis – tohtorinväitöstilaisuus lauantaina 3. joulukuuta

Matti Lei­vis­kän väi­tös­kir­ja valmis – toh­to­rin­väi­tös­ti­lai­suus lauan­tai­na 3. jou­lu­kuu­ta

27.11.2022 09:00
Tilaajille
Sote-kiinteistöjen vuokraus loppusuoralla – "Maali ei ole hukassa, mutta loppusuora tuntuu olevan todella pitkä"

So­te-kiin­teis­tö­jen vuok­raus lop­pu­suo­ral­la – "Maali ei ole hu­kas­sa, mutta lop­pu­suo­ra tuntuu olevan todella pitkä"

27.11.2022 06:00
Tilaajille
Venla Karhumaa toi yrityksensä Luohualle – hoitohuoneessa etsitään apua eri vaivoihin

Venla Kar­hu­maa toi yri­tyk­sen­sä Luo­hual­le – hoi­to­huo­nees­sa et­si­tään apua eri vai­voi­hin

26.11.2022 18:00
Tilaajille
Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan jouluaaton aattona

Kak­sin­ker­tai­nen lap­si­li­sä mak­se­taan jou­lu­aa­ton aattona

26.11.2022 15:00
Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja esitetään valittavaksi Pyhännälle virkamieheksi

Sii­ka­lat­van Kes­kus­puh­dis­ta­mo Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja esi­te­tään va­lit­ta­vak­si Py­hän­näl­le vir­ka­mie­hek­si

26.11.2022 12:00
Tilaajille
Syyskuussa vietettävästä suomenhevosen päivästä esitetään vakiintunutta liputuspäivää

Syys­kuus­sa vie­tet­tä­väs­tä suo­men­he­vo­sen päi­väs­tä esi­te­tään va­kiin­tu­nut­ta li­pu­tus­päi­vää

26.11.2022 09:00
Siikajoen keskusta jyrähti ennallistamisesta – kunnallisjärjestö huolissaan maatilojen tulevaisuudesta

Sii­ka­joen kes­kus­ta jyrähti en­nal­lis­ta­mi­ses­ta – kun­nal­lis­jär­jes­tö huo­lis­saan maa­ti­lo­jen tu­le­vai­suu­des­ta

26.11.2022 06:00
Tilaajille
Hoitoala on mainettaan parempi

Hoi­to­ala on mai­net­taan parempi

25.11.2022 18:00
Tilaajille
Siikajoen henkilöstöpolitiikka saa huutia – huonot palkat, työtä liikaa, tieto ei kulje eikä yhteistyö toimi

Sii­ka­joen hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­ka saa huutia – huonot palkat, työtä liikaa, tieto ei kulje eikä yh­teis­työ toimi

25.11.2022 17:00 3
Tilaajille
Oulun alueelta kaadettiin 15 karhua – Raahen seudullakin karhukanta kasvaa

Oulun alueel­ta kaa­det­tiin 15 karhua – Raahen seu­dul­la­kin kar­hu­kan­ta kasvaa

25.11.2022 15:00
Tilaajille
Siikajoentie voitti Suomen surkein kylätie -kilpailun – kilpailulla haluttiin huomiota huonokuntoiselle tieverkolle

Sii­ka­joen­tie voitti Suomen surkein kylätie -kil­pai­lun – kil­pai­lul­la ha­lut­tiin huo­mio­ta huo­no­kun­toi­sel­le tie­ver­kol­le

25.11.2022 14:07 1
Tilaajille
Vipinää pihalle lintujen ruokinnalla – Nyt on aika virittää tarjoilut kohdalleen

Vipinää pihalle lin­tu­jen ruo­kin­nal­la – Nyt on aika vi­rit­tää tar­joi­lut koh­dal­leen

25.11.2022 12:00
Tilaajille
Jukkatalolta irtisanottiin toistakymmentä työntekijää – juttuun lisätty luottamushenkilöiden mietteitä

Juk­ka­ta­lol­ta ir­ti­sa­not­tiin tois­ta­kym­men­tä työn­te­ki­jää – juttuun lisätty luot­ta­mus­hen­ki­löi­den miet­tei­tä

11:21
Tilaajille
Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallinen kunniamaininta Tavastkengälle – "Kylätoimintaa on viety eteenpäin vaihe vaiheelta"

Maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten val­ta­kun­nal­li­nen kun­nia­mai­nin­ta Ta­vast­ken­gäl­le – "Ky­lä­toi­min­taa on viety eteen­päin vaihe vai­heel­ta"

24.11.2022 15:00
Tilaajille
Luonto-Liitto kannustaa kulutuskriittisyyteen – Älä osta mitään -päivää vietetään perjantaina 25. marraskuuta

Luon­to-Liit­to kan­nus­taa ku­lu­tus­kriit­ti­syy­teen – Älä osta mitään -päivää vie­te­tään per­jan­tai­na 25. mar­ras­kuu­ta

24.11.2022 12:00
Tilaajille
THL päivitti lasten koronarokotesuosituksia – jopa puolivuotiaita voi rokottaa, mutta rokotuksissa pitää käyttää yksilöllistä arviota

THL päi­vit­ti lasten ko­ro­na­ro­ko­te­suo­si­tuk­sia – jopa puo­li­vuo­tiai­ta voi ro­kot­taa, mut­ta ­ro­ko­tuk­sis­sa pitää käyttää yk­si­löl­lis­tä arviota

24.11.2022 09:00
Fodelia Oyj:n yhteisyritys Fodbar Oy on voittanut useita hankintakilpailutuksia

Fodelia Oyj:n yh­teis­yri­tys Fodbar Oy on voit­ta­nut useita han­kin­ta­kil­pai­lu­tuk­sia

24.11.2022 06:15
Tilaajille
Tulelta pelastuneita kirjoja palaa Tuomiojalle – niistä voisi saada uuden seurantalon aarteen

Tulelta pe­las­tu­nei­ta kirjoja palaa Tuo­mi­ojal­le – niistä voisi saada uuden seu­ran­ta­lon aarteen

23.11.2022 18:00
Tilaajille
Siikajokivarressa kaatolupia vajaa kolmannes jäljellä – Katso tuoreet kaatoluvut hirvilaskurista

Sii­ka­jo­ki­var­res­sa kaa­to­lu­pia vajaa kol­man­nes jäl­jel­lä – Katso tuoreet kaa­to­lu­vut hir­vi­las­ku­ris­ta

23.11.2022 15:51
Tilaajille
Siikalatvan valtuusto äänesti Ojakosken aloitteen pohjalta – koulun ylläpitokustannukset tarkentuivat valtuuston jälkeen

Sii­ka­lat­van val­tuus­to äänesti Oja­kos­ken aloit­teen poh­jal­ta – koulun yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­set tar­ken­tui­vat val­tuus­ton jälkeen

23.11.2022 15:00
Tilaajille
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi hieman lokakuussa Pohjois-Pohjanmaalla – työpaikkoja on silti yhä paljon tarjolla

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä nousi hieman lo­ka­kuus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­työ­paik­ko­ja on silti yhä paljon tar­jol­la

23.11.2022 12:00
Simpukka vaihtuu sinivalkoiseen logoon

Sim­puk­ka vaihtuu si­ni­val­koi­seen logoon

23.11.2022 09:00
Tilaajille
Ainaisen ahdistuksen analytiikkaa
Kolumni Anna Hämeenaho

Ai­nai­sen ah­dis­tuk­sen ana­ly­tiik­kaa

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Kestisten viesti on, että Kestilässä pitää olla pankki – katso videolta, miksi konttori ollaan sulkemassa

Kes­tis­ten viesti on, että Kes­ti­läs­sä pitää olla pankki – katso vi­deol­ta, miksi kont­to­ri ollaan sul­ke­mas­sa

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Juhlassa ei surkuteltu
Pääkirjoitus Sari Kihnula

Juh­las­sa ei sur­ku­tel­tu

22.11.2022 23:00
Tilaajille
"Kuin olisi kotiin tullut" – pappisuran ansiosta Paula Hagelin haave toteutuu

"Kuin olisi kotiin tullut" – pap­pis­uran an­sios­ta Paula Hagelin haave to­teu­tuu

22.11.2022 18:00
Tilaajille
Caruna kertoo nostavansa sähkönjakelun hintoja vuoden alusta – uutta korotusta ennakoidaan myös ensi vuoden loppupuolelle

Caruna kertoo nos­ta­van­sa säh­kön­ja­ke­lun hintoja vuoden alusta – uutta ko­ro­tus­ta en­na­koi­daan myös ensi vuoden lop­pu­puo­lel­le

22.11.2022 15:00
RAS: Vältä vierailuja Raahen sairaalassa –  vuodeosastoa kuormittaa pitkittynyt koronahoito

RAS: Vältä vie­rai­lu­ja Raahen sai­raa­las­sa – vuo­de­osas­toa kuor­mit­taa pit­kit­ty­nyt ko­ro­na­hoi­to

22.11.2022 12:41
Bingo tuli että paukahti!

Bingo tuli että pau­kah­ti!

22.11.2022 12:00
Tilaajille
Muutosneuvottelut käyntiin SSAB:n Pulkkilan tehtaalla

Muu­tos­neu­vot­te­lut käyn­tiin SSAB:n Pulk­ki­lan teh­taal­la

22.11.2022 10:14
Tilaajille
Tunnustusta yrittäjäristien muodossa

Tun­nus­tus­ta yrit­tä­jä­ris­tien muo­dos­sa

22.11.2022 09:00
Tilaajille
Tässä talossa ei tarvitse hyssytellä - katso kuvagalleria!

Tässä talossa ei tar­vit­se hys­sy­tel­lä - katso ku­va­gal­le­ria!

22.11.2022 06:00
Tilaajille
Äänestysinto yhä vähäisempää, Siikalatvakin jäi nipin napin alle 20 prosentin – siikajokisista ehdokkaista Eila Kangastalo äänikuningatar

Ää­nes­tys­in­to yhä vä­häi­sem­pää, Sii­ka­lat­va­kin jäi nipin napin alle 20 pro­sen­tin – sii­ka­jo­ki­sis­ta eh­dok­kais­ta Eila Kan­gas­ta­lo ää­ni­ku­nin­ga­tar

21.11.2022 18:00
Tilaajille
Siikalatvalla seurakunnan ääniharavaksi nousi ensikertalainen – valtuuston kokenein 75- ja nuorin 24-vuotias

Sii­ka­lat­val­la seu­ra­kun­nan ää­ni­ha­ra­vak­si nousi en­si­ker­ta­lai­nen – val­tuus­ton ko­ke­nein 75- ja nuorin 24-vuo­tias

21.11.2022 15:37
Tilaajille
Mielenterveysviikon vietto alkoi kynttilätapahtumalla – Siikalatvalla tapahtuma viikon jokaisena päivänä

Mie­len­ter­veys­vii­kon vietto alkoi kynt­ti­lä­ta­pah­tu­mal­la – Sii­ka­lat­val­la ta­pah­tu­ma viikon jo­kai­se­na päivänä

21.11.2022 09:24
Tilaajille
Viikko alkaa poutaisena, lisää lunta voi tulla perjantaina  – Syötteellä lunta on neljä senttiä

Viikko alkaa pou­tai­se­na, lisää lunta voi tulla per­jan­tai­na – Syöt­teel­lä lunta on neljä senttiä

21.11.2022 06:00
Tilaajille
Raahen seurakunnan kirkkovaltuutettujen nimet selvillä

Raahen seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuu­tet­tu­jen nimet sel­vil­lä

20.11.2022 23:18
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kirkkovaltuustoon 12 uutta valtuutettua

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­toon 12 uutta val­tuu­tet­tua

20.11.2022 22:22
Tilaajille
Jani Vääräniemi välitti musiikin kautta lämpöä tapahtumailtaan.

Jani Vää­rä­nie­mi välitti mu­sii­kin kautta lämpöä ta­pah­tu­mail­taan.

21.11.2022 09:19
Tilaajille
Vaalaan nousee satapaikkainen moderni vankila, jonka ympärillä ei ole muuria – Kysyimme, miten vaikeaa sieltä on paeta

Vaalaan nousee sa­ta­paik­kai­nen moderni van­ki­la, jonka ym­pä­ril­lä ei ole muuria – Ky­syim­me, miten vaikeaa sieltä on paeta

20.11.2022 18:00
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria: Juhlapuheissa korostui perheen ja työntekijöiden merkitys – Kirsi Kiviojan mukaan Siikajoen vuoden yrittäjänä palkittuun yritykseen jonotetaan töihin

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Juh­la­pu­heis­sa ko­ros­tui perheen ja työn­te­ki­jöi­den mer­ki­tys – Kirsi Ki­vi­ojan mukaan Sii­ka­joen vuoden yrit­tä­jä­nä pal­kit­tuun yri­tyk­seen jo­no­te­taan töihin

20.11.2022 14:00
Tilaajille
Sunnuntaina vietetään lapsen oikeuksien päivää – auttavassa puhelimessa ja chatissa maratonpäivystys

Sun­nun­tai­na vie­te­tään lapsen oi­keuk­sien päivää – aut­ta­vas­sa pu­he­li­mes­sa ja cha­tis­sa ma­ra­ton­päi­vys­tys

20.11.2022 12:00
Raahen seutukunnan yrittäjäjuhlan juhlapuheessa ajatuksia yrittäjyydestä valotti yli 30 vuotta yrittäjänä toiminut Naturcomin Timo Mäkinen

Raahen seu­tu­kun­nan yrit­tä­jä­juh­lan juh­la­pu­hees­sa aja­tuk­sia yrit­tä­jyy­des­tä valotti yli 30 vuotta yrit­tä­jä­nä toi­mi­nut Na­tur­co­min Timo Mäkinen

20.11.2022 11:59
Tilaajille
Lue juttu ja katso video: Miten ilmastointikanavat puhdistetaan? Mitä kanavista voi löytyä?

Lue juttu ja katso video: Miten il­mas­toin­ti­ka­na­vat puh­dis­te­taan? Mitä ka­na­vis­ta voi löytyä?

20.11.2022 09:00
Tilaajille
Seurakuntavaalien vaalipäivä tänään – äänestäen voit vaikuttaa, kuka päättää seurakuntasi henkilövalinnoista ja tilojen käytöstä

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­päi­vä tänään – ää­nes­täen voit vai­kut­taa, kuka päättää seu­ra­kun­ta­si hen­ki­lö­va­lin­nois­ta ja tilojen käy­tös­tä

20.11.2022 08:45
Siikajoen vuoden yrittäjiä 2022 ovat Parttimaan veljekset – Arttim Oy on kasvanut yhden miehen yrityksestä suureksi työllistäjäksi

Sii­ka­joen vuoden yrit­tä­jiä 2022 ovat Part­ti­maan vel­jek­set – Arttim Oy on kas­va­nut yhden miehen yri­tyk­ses­tä suu­rek­si työl­lis­tä­jäk­si

19.11.2022 22:00
Tilaajille
Pyhäntäläinen Marjut Leiviskä jatkaa Keskustanuorten varapuheenjohtajana

Py­hän­tä­läi­nen Marjut Lei­vis­kä jatkaa Kes­kus­ta­nuor­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na

19.11.2022 15:00
Tilaajille
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta pui siirtymää hyvinvointialueisiin – veteraanien palvelut säilyvät

Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­asiain neu­vot­te­lu­kun­ta pui siir­ty­mää hy­vin­voin­ti­aluei­siin – ve­te­raa­nien pal­ve­lut säi­ly­vät

22.11.2022 20:17
Tilaajille
Järjestöillä mahdollisuus hakea nyt avustusta kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi: Pohteen haku avautui tiistaina

Jär­jes­töil­lä mah­dol­li­suus hakea nyt avus­tus­ta kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si: Pohteen haku avautui tiis­tai­na

19.11.2022 09:00
Tilaajille
Johanna ja Mikko Iivanainen piipahtavat kiertueellaan Rantsilassa

Johanna ja Mikko Ii­va­nai­nen pii­pah­ta­vat kier­tueel­laan Rant­si­las­sa

19.11.2022 08:00
Tilaajille
Virkistyskäyttö monille tärkeintä metsissä – Enemmistö Pohjois-Pohjanmaan metsänomistajista on kiinnostunut edistämään sekä vesiensuojelua että monimuotoisuutta

Vir­kis­tys­käyt­tö monille tär­kein­tä met­sis­sä – Enem­mis­tö Poh­jois-Poh­jan­maan met­sän­omis­ta­jis­ta on kiin­nos­tu­nut edis­tä­mään sekä ve­sien­suo­je­lua että mo­ni­muo­toi­suut­ta

19.11.2022 06:00
Tilaajille
Sekamelskaa hautaustoimistossa – Karinkannan Nuorisoseuralla tarjoillaan farssia

Se­ka­mels­kaa hau­taus­toi­mis­tos­sa – Ka­rin­kan­nan Nuo­ri­so­seural­la tar­joil­laan farssia

18.11.2022 18:00
Tilaajille
Veljeä ei jätetty – Onni Hilakivi siunattiin viimeiseen lepoon Paavolan sankarihautausmaahan

Veljeä ei jätetty – Onni Hi­la­ki­vi siu­nat­tiin vii­mei­seen lepoon Paa­vo­lan san­ka­ri­hau­taus­maa­han

18.11.2022 12:12 1
Tilaajille
"Piiriväellä on hyvä hönkä päällä" –Pohjois-Pohjanmaan Keskustan puhetta johtaa oulaistelainen Marjut Lehtonen, katso piirihallitukseen valittujen nimilista

"Pii­ri­väel­lä on hyvä hönkä päällä" –Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­tan puhetta johtaa ou­lais­te­lai­nen Marjut Leh­to­nen, katso pii­ri­hal­li­tuk­seen va­lit­tu­jen ni­mi­lis­ta

18.11.2022 12:00
Tilaajille
Tuuli- ja aurinkovoimalat toivat tänä vuonna kiinteistöveroa 23 miljoonaa euroa − Pyhäntä merkittävien tulon saajien tilastossa toisena, kun tuulivoimalat tuovat kiinteistöveroista jo yli puolet, Siikajokikin ylsi joukkoon

Tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lat toivat tänä vuonna kiin­teis­tö­ve­roa 23 mil­joo­naa euroa − Pyhäntä mer­kit­tä­vien tulon saajien ti­las­tos­sa toi­se­na, kun tuu­li­voi­ma­lat tuovat kiin­teis­tö­ve­rois­ta jo yli puolet, Sii­ka­jo­ki­kin ylsi jouk­koon

18.11.2022 09:00
Tilaajille
Yrittäjien äänitorvi toiminut 40 vuotta – Siikajoen Yrittäjät juhlii komeasti

Yrit­tä­jien ää­ni­tor­vi toi­mi­nut 40 vuotta – Sii­ka­joen Yrit­tä­jät juhlii ko­meas­ti

18.11.2022 13:16
Tilaajille
Ihminen on aina ykkönen –Jokihelmen opisto säilyttää opetuksen sivukylillä ja lisää opettajien pedagogista osaamista

Ihminen on aina ykkönen –Jo­ki­hel­men opisto säi­lyt­tää ope­tuk­sen si­vu­ky­lil­lä ja lisää opet­ta­jien pe­da­go­gis­ta osaa­mis­ta

17.11.2022 18:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Riistakeskuksen myöntämät sudenkaatoluvat Revonlahden reviirille ja Kuhmoon olivat lainvastaisia

Hal­lin­to-oi­keus: Riis­ta­kes­kuk­sen myön­tä­mät su­den­kaa­to­lu­vat Re­von­lah­den re­vii­ril­le ja Kuhmoon olivat lain­vas­tai­sia

17.11.2022 15:53
Tilaajille
Siikalatvan yläkoulun jopo-luokka kävi eräretkellä – oppia, kuinka metsästyskoirat toimivat

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lun jo­po-luok­ka kävi erä­ret­kel­lä – oppia, kuinka met­säs­tys­koi­rat toi­mi­vat

17.11.2022 15:00 1
Tilaajille
Sairaanhoitopiiri linjasi: Koronarokotteet annetaan Pohjois-Pohjanmaalla THL:n suositusten mukaisesti

Sai­raan­hoi­to­pii­ri lin­ja­si: Ko­ro­na­ro­kot­teet an­ne­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la THL:n suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti

17.11.2022 13:21
Siikajoen sivistyslautakunnan johtoon Tapani Yrjänä – uudet jäsenet myös valittu

Sii­ka­joen si­vis­tys­lau­ta­kun­nan johtoon Tapani Yrjänä – uudet jäsenet myös valittu

17.11.2022 12:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Attendo pääsivät sopuun ikäihmisten hoivakotipaikoista – sopimuksia ei irtisanotakaan

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue ja Attendo pää­si­vät sopuun ikä­ih­mis­ten hoi­va­ko­ti­pai­kois­ta – so­pi­muk­sia ei ir­ti­sa­no­ta­kaan

17.11.2022 09:00
Tilaajille
Kelluvien turvelauttojen poistaminen ei ole halpaa - mutta mahdollista se on

Kel­lu­vien tur­ve­laut­to­jen pois­ta­mi­nen ei ole halpaa - mutta mah­dol­lis­ta se on

17.11.2022 06:00
Tilaajille
Maaseudun Tulevaisuus etsii Suomen surkeinta kylätietä – Siikajoentie kahdeksan finalistin joukossa

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus etsii Suomen sur­kein­ta ky­lä­tie­tä – Sii­ka­joen­tie kah­dek­san fi­na­lis­tin jou­kos­sa

16.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Paavolan nuorisoseuran hätähuuto – toiminta loppuu niin seuralla kuin Ruokolahdella ellei löydetä uutta puheenjohtajaa

Paa­vo­lan nuo­ri­so­seuran hä­tä­huu­to – toi­min­ta loppuu niin seu­ral­la kuin Ruo­ko­lah­del­la ellei löydetä uutta pu­heen­joh­ta­jaa

16.11.2022 15:44
Tilaajille
Hirvijahdin tahti hiipuu, vain muutama riistanhoitoyhdistys terhakkaana – Katso tuoreet kaatomäärät  hirvilaskurista

Hir­vi­jah­din tahti hiipuu, vain muutama riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys ter­hak­kaa­na – Katso tuoreet kaa­to­mää­rät hir­vi­las­ku­ris­ta

16.11.2022 15:09
Tilaajille
Tauvo ja tekojäärata nostettiin mukaan Siikajoen investointeihin – esitykset tehtiin nyt, valtuusto päättää joulukuussa

Tauvo ja te­ko­jää­ra­ta nos­tet­tiin mukaan Sii­ka­joen in­ves­toin­tei­hin – esi­tyk­set tehtiin nyt, val­tuus­to päättää jou­lu­kuus­sa

16.11.2022 12:00
Tilaajille
Raahessa annettiin erehdyksessä vääränlaista koronarokotetta – sekaannuksesta ei ole rokotetuille haittaa

Raa­hes­sa an­net­tiin ereh­dyk­ses­sä vää­rän­lais­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – se­kaan­nuk­ses­ta ei ole ro­ko­te­tuil­le haittaa

16.11.2022 09:00
Asiamiesposti on sujahtanut mukavasti Pyhännän kirjastoon

Asia­mies­pos­ti on su­jah­ta­nut mu­ka­vas­ti Py­hän­nän kir­jas­toon

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Onhan kaikki vaan väliaikaista, onhan?
Kolumni Kirsi Junttila

Onhan kaikki vaan vä­liai­kais­ta, onhan?

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Kiitos omaishoitajat!
Pääkirjoitus Sari Kihnula

Kiitos omais­hoi­ta­jat!

15.11.2022 23:00
Tilaajille
Moni omaishoitaja tekee todellisuudessa kahta työtä – Rantsilan omaishoitajilla on edessä juhlapäivä

Moni omais­hoi­ta­ja tekee to­del­li­suu­des­sa kahta työtä – Rant­si­lan omais­hoi­ta­jil­la on edessä juh­la­päi­vä

15.11.2022 18:00
Tilaajille
Ahdistaako ilmastonmuutos – katso myös video

Ah­dis­taa­ko il­mas­ton­muu­tos – katso myös video

15.11.2022 15:50
Tilaajille
Pyhäntä lievensi rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroa

Pyhäntä lie­ven­si ra­ken­ta­mat­to­mien ra­ken­nus­paik­ko­jen kiin­teis­tö­ve­roa

15.11.2022 12:00
Tilaajille
Tutkijaklovni Babylon esitteli omia tutkimustuloksiaan Pyhännän ilmastoillassa 8.11.2022

Tut­ki­ja­klov­ni Babylon esit­te­li omia tut­ki­mus­tu­lok­siaan Py­hän­nän il­mas­to­il­las­sa 8.11.2022

15.11.2022 11:54
Tilaajille
Onni Hilakiven pitkä sotataival päättyy – kaksi vuotta sitten löytyneet jäänteet haudataan Paavolaan sotilaallisin kunnianosoituksin

Onni Hi­la­ki­ven pitkä so­ta­tai­val päättyy – kaksi vuotta sitten löy­ty­neet jään­teet hau­da­taan Paa­vo­laan so­ti­laal­li­sin kun­nian­osoi­tuk­sin

15.11.2022 09:00
Metsästysseuran säännöt ratkaisevat, pääseekö hirviporukkaan

Met­säs­tys­seu­ran säännöt rat­kai­se­vat, pää­see­kö hir­vi­po­ruk­kaan

15.11.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatvalle saatiin ensimmäinen kokopäiväinen viestijä – Siikalatvasta kiinnostuneet löytävät entistä monipuolisempaa sisältöä tekstien lisäksi videoina ja kuvina

Sii­ka­lat­val­le saatiin en­sim­mäi­nen ko­ko­päi­väi­nen vies­ti­jä – Sii­ka­lat­vas­ta kiin­nos­tu­neet löy­tä­vät entistä mo­ni­puo­li­sem­paa si­säl­töä teks­tien lisäksi vi­deoi­na ja kuvina

15.11.2022 04:36
Tilaajille
Siikajokivarressa annettiin ennakkoon 1 107 ääntä

Sii­ka­jo­ki­var­res­sa an­net­tiin en­nak­koon 1 107 ääntä

14.11.2022 15:00
Tilaajille
Fodelia Oyj:n yhteisyritys Fodbar Oy menestyi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintakilpailussa – kaupan vuosiarvo noin 3,7 miljoonaa

Fodelia Oyj:n yh­teis­yri­tys Fodbar Oy me­nes­tyi Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin han­kin­ta­kil­pai­lus­sa – kaupan vuo­si­ar­vo noin 3,7 mil­joo­naa

14.11.2022 12:00
Tilaajille
Lapset mukaan töihin -päivää vietetään perjantaina – teemapäivä kannustaa työpaikkoja lapsi- ja perhemyönteisyyteen

Lapset mukaan töihin -päivää vie­te­tään per­jan­tai­na – tee­ma­päi­vä kan­nus­taa työ­paik­ko­ja lapsi- ja per­he­myön­tei­syy­teen

14.11.2022 09:00
Tilaajille
Valtuustoaloite johti Vaarintalon päiväkotitilojen tarkasteluun ja pieniin korjaustoimiin – päiväkoti on rakennettu palvelukeskuksen yhteyteen vuonna 1991

Val­tuus­to­aloi­te johti Vaa­rin­ta­lon päi­vä­ko­ti­ti­lo­jen tar­kas­te­luun ja pieniin kor­jaus­toi­miin – päi­vä­ko­ti on ra­ken­net­tu pal­ve­lu­kes­kuk­sen yh­tey­teen vuonna 1991

14.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Taivalkosken Päätalo-keskuksessa vietettiin 103-vuotispäivää – "Jotkut kiinnostuneet ovat perehtyneet asiaan uskomattoman tarkkaan"

Tai­val­kos­ken Pää­ta­lo-kes­kuk­ses­sa vie­tet­tiin 103-vuo­tis­päi­vää – "Jotkut kiin­nos­tu­neet ovat pe­reh­ty­neet asiaan us­ko­mat­to­man tark­kaan"

13.11.2022 18:00
Tilaajille
Valmisteilla kaivostoiminnan Rantsilassa käynnistämiseen liittyvä selvitys- ja tiedottamishanke

Val­mis­teil­la kai­vos­toi­min­nan Rant­si­las­sa käyn­nis­tä­mi­seen liit­ty­vä sel­vi­tys- ja tie­dot­ta­mis­han­ke

13.11.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatva mukana Siikajoen vesistöalueen vesistökoordinaattorin toimen rahoittamisessa – päätöksiä odotetaan vielä Pyhännältä, Siikajoelta ja Vaalasta

Sii­ka­lat­va mukana Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­rin toimen ra­hoit­ta­mi­ses­sa – pää­tök­siä odo­te­taan vielä Py­hän­näl­tä, Sii­ka­joel­ta ja Vaa­las­ta

13.11.2022 12:00
Tilaajille
Asuinrakennusten verotus kevenee Siikajoella – valtuusto päätti ruuvin löysäämisestä äänin 22–4

Asuin­ra­ken­nus­ten verotus kevenee Sii­ka­joel­la – val­tuus­to päätti ruuvin löy­sää­mi­ses­tä äänin 22–4

13.11.2022 09:00 1
Tilaajille
Koronaministerityöryhmä: Neljäs koronarokote voidaan antaa kaikille, joille se lääkärin arvion mukaan on perusteltua

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä: Neljäs ko­ro­na­ro­ko­te voidaan antaa kai­kil­le, joille se lää­kä­rin arvion mukaan on pe­rus­tel­tua

13.11.2022 06:00
Piikatyttö kuuraa -single sijoittuu vahvasti Kestilään

Pii­ka­tyt­tö kuuraa -single si­joit­tuu vah­vas­ti Kes­ti­lään

12.11.2022 18:00
Tilaajille
Mielenkiintoinen luento tarjolla siikajokisille koululaisille ja opiskelijoille – luento tarjolla kaikille siikajokisille ennakkoon ilmoittautuen

Mie­len­kiin­toi­nen luento tar­jol­la sii­ka­jo­ki­sil­le kou­lu­lai­sil­le ja opis­ke­li­joil­le – ­luen­to tar­jol­la kai­kil­le sii­ka­jo­ki­sil­le en­nak­koon il­moit­tau­tuen

12.11.2022 15:00
Tilaajille