Uusimmat

Kotiseuturakkaus, rakkaus isänmaahan, lähimmäisenrakkaus — vastikään 70 täyttäneen Seppo Karppisen arvot ovat näkyneet läpi elämän työssä ja vapaalla
Tilaajille

Kotiseuturakkaus, rakkaus isänmaahan, lähimmäisenrakkaus — vastikään 70 täyttäneen Seppo Karppisen arvot ovat näkyneet läpi elämän työssä ja vapaalla

06:00
Päivystävä palomestari muistuttaa – vaikka metsäpalovaroitus tai ruohikkopalovaara ei ole tällä hetkellä voimassa on maasto paikoin erittäin kuivaa

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri muis­tut­taa – vaikka met­sä­pa­lo­va­roi­tus tai ruo­hik­ko­pa­lo­vaa­ra ei ole tällä het­kel­lä voi­mas­sa on maasto paikoin erit­täin kuivaa

09.05.2021 19:00
Tilaajille
Hyönteissyöjälintujen muutto myöhässä, määrä nyt pienempi kuin kertaakaan 10 vuoden aikana – syynä huono muuttosää

Hyön­teis­syö­jä­lin­tu­jen muutto myö­häs­sä, määrä nyt pie­nem­pi kuin ker­taa­kaan 10 vuoden aikana – syynä huono muut­to­sää

09.05.2021 17:05
Tilaajille
Kokoomus tavoittelee valtuustopaikkoja kolmen ehdokkaan voimin Siikalatvalla – yksi heistä on arvokonservatiiviksi ja talousliberaaliksi itseään kuvaileva nuori ehdokas

Ko­koo­mus ta­voit­te­lee val­tuus­to­paik­ko­ja kolmen eh­dok­kaan voimin Sii­ka­lat­val­la – yksi heistä on ar­vo­kon­ser­va­tii­vik­si ja ta­lous­li­be­raa­lik­si itseään ku­vai­le­va nuori ehdokas

09.05.2021 13:00
Tilaajille
THL: Suomessa 162 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia ilmi Oulussa ja Iissä

THL: Suo­mes­sa 162 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia ta­pauk­sia ilmi Oulussa ja Iissä

09.05.2021 13:12
Yrityskylässä opitaan työelämä- ja taloustaitoja itse tekemällä: "Tavoitamme vuosittain 99 prosenttia maakuntamme kuutosluokkalaisista."

Yri­tys­ky­läs­sä opitaan työ­elä­mä- ja ta­lous­tai­to­ja itse te­ke­mäl­lä: "Ta­voi­tam­me vuo­sit­tain 99 pro­sent­tia maa­kun­tam­me kuu­tos­luok­ka­lai­sis­ta."

09.05.2021 08:00
Tilaajille
Himangan VPK on jokilaaksojen pelastuslaitoksen vuoden 2020 sopimuspalokunta – tunnustus pahan henkilöstöpulan selättämisestä

Hi­man­gan VPK on jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen vuoden 2020 so­pi­mus­pa­lo­kun­ta – tun­nus­tus pahan hen­ki­lös­tö­pu­lan se­lät­tä­mi­ses­tä

09.05.2021 06:07
Tilaajille
Pyhännän reaaliaikainen vuokra-asuntotarjonta selviää nopeasti netissä – kysyntää on niin, että asuntoja on vapaana vain neljä

Py­hän­nän reaa­li­ai­kai­nen vuok­ra-asun­to­tar­jon­ta selviää no­peas­ti netissä – ky­syn­tää on niin, että asun­to­ja on vapaana vain neljä

08.05.2021 16:00
Tilaajille
Metsäautotien saa sulkea puomilla

Met­sä­au­to­tien saa sulkea puo­mil­la

08.05.2021 12:00
Tilaajille
THL raportoi Pohjois-Pohjanmaalle kuusi uutta tartuntaa, Oulussa neljä tapausta – Koko maassa 229 uutta tartuntaa

THL ra­por­toi Poh­jois-Poh­jan­maal­le kuusi uutta tar­tun­taa, Oulussa neljä ta­paus­ta – Koko maassa 229 uutta tar­tun­taa

08.05.2021 11:56
Herkkuaddikti opetteli syömään ja keveni – Pertti Severinkangas mukana laihdutuskilpailussa

Herk­ku­ad­dik­ti opet­te­li syömään ja keveni – Pertti Se­ve­rin­kan­gas mukana laih­du­tus­kil­pai­lus­sa

08.05.2021 06:00
Tilaajille
Siikajoella neuvoteltiin henkilöstölle huomattavasti suurempi koronakorvaus kuin Raahessa

Sii­ka­joel­la neu­vo­tel­tiin hen­ki­lös­töl­le huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi ko­ro­na­kor­vaus kuin Raa­hes­sa

07.05.2021 16:00
Tilaajille
Kalastaja, muista maksaa kalastonhoitomaksu ennen kalastuskauden alkua – kalastonhoitomaksujen kysyntä ollut koronapandemian aikaan korkea

Ka­las­ta­ja, muista maksaa ka­las­ton­hoi­to­mak­su ennen ka­las­tus­kau­den alkua – ka­las­ton­hoi­to­mak­su­jen kysyntä ollut ko­ro­na­pan­de­mian aikaan korkea

07.05.2021 14:00
Tilaajille
Raahentienoon Golf

Raa­hen­tie­noon Golf

07.05.2021 13:00
Tilaajille
Golfharrastajien pitkä odotus ohi: Siikajoen golfkenttä avautuu tänään – katso video ja kuvia kentältä

Golf­har­ras­ta­jien pitkä odotus ohi: Sii­ka­joen golf­kent­tä avautuu tänään – katso video ja kuvia ken­täl­tä

07.05.2021 13:00
Tilaajille
Raahentienoon Golf

Raa­hen­tie­noon Golf

07.05.2021 13:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla viisi uutta koronatartuntaa, Oulun lisäksi tartunnat Limingassa ja Taivalkoskella – koko maassa 280 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Oulun lisäksi tar­tun­nat Li­min­gas­sa ja Tai­val­kos­kel­la – koko maassa 280 uutta tau­ti­ta­paus­ta

07.05.2021 13:44
Siikajoella nyt kristillisten ehdokas – ensimmäistä kertaa tällä vuosituhannella

Sii­ka­joel­la nyt kris­til­lis­ten ehdokas – en­sim­mäis­tä kertaa tällä vuo­si­tu­han­nel­la

07.05.2021 06:00
Tilaajille
Raahentienoon Golfille tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan – hankinnassa muun muassa uusia välineitä juniorigolffareille

Raa­hen­tie­noon Gol­fil­le tukea lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan – han­kin­nas­sa muun muassa uusia vä­li­nei­tä ju­nio­ri­golf­fa­reil­le

06.05.2021 16:09
Tilaajille
Vuoden Leader- ja Nuoriso Leader -hankkeiden palkinnot Pyhännälle – palkitut hankkeet esimerkillisiä yhteistyön lisääjiä ja uusien toimintatapoja luojia

Vuoden Leader- ja Nuoriso Leader -hank­kei­den pal­kin­not Py­hän­näl­le – pal­ki­tut hank­keet esi­mer­kil­li­siä yh­teis­työn li­sää­jiä ja uusien toi­min­ta­ta­po­ja luojia

06.05.2021 11:39
Tilaajille
Äitienpäivän mitalin saanut Marja-Leena Pöyskö Siikajoelta: "Lapset ovat olleet elämän valopilkkuja"

Äi­tien­päi­vän mitalin saanut Mar­ja-Lee­na Pöyskö Sii­ka­joel­ta: "Lapset ovat olleet elämän va­lo­pilk­ku­ja"

06.05.2021 06:00
Tilaajille
Tunnen olevani etuoikeutettu
Kolumni Sari Kihnula

Tunnen olevani etu­oi­keu­tet­tu

06.05.2021 06:01
Tilaajille
Pääkirjoitus

Päivä par­ras­va­lois­sa

06.05.2021 05:58
Tilaajille
Tutut yhteydet toivat elokuvantekijän hetkeksi takaisin kotiseudulle

Tutut yh­tey­det toivat elo­ku­van­te­ki­jän het­kek­si ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

06.05.2021 03:00
Tilaajille
Mandan Mainion vauhti riitti kuudenneksi

Mandan Mainion vauhti riitti kuu­den­nek­si

05.05.2021 21:00
Tilaajille
Valtuuston puheenjohtajaksi Aimo Suorsa – valtuustoon varsinaisiksi jäseniksi nousevat Susanna Jarva ja Tero Väisänen

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si Aimo Suorsa – val­tuus­toon var­si­nai­sik­si jä­se­nik­si nou­se­vat Susanna Jarva ja Tero Väi­sä­nen

05.05.2021 20:34
Tilaajille
Kiireellisen pelastustoiminnan varallaoloista luovutaan, mutta sopimushenkilöstöä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin – Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimintavalmius voi muutosten ansiosta jopa parantua

Kii­reel­li­sen pe­las­tus­toi­min­nan va­ral­la­olois­ta luo­vu­taan, mutta so­pi­mus­hen­ki­lös­töä tullaan tar­vit­se­maan tu­le­vai­suu­des­sa­kin – Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­ta­val­mius voi muu­tos­ten an­sios­ta jopa pa­ran­tua

05.05.2021 16:00
Tilaajille
Jokivarren kunnissa 144 ehdokasta – Siikajoella 58, Siikalatvalla 52 ja Pyhännällä 34

Jo­ki­var­ren kun­nis­sa 144 eh­do­kas­ta – Sii­ka­joel­la 58, Sii­ka­lat­val­la 52 ja Py­hän­näl­lä 34

05.05.2021 13:26
Tilaajille
THL: Oulussa kymmenen uutta koronavirustartuntaa, Kuusamossa ja Raahessa yksi tapaus kummassakin – koko maassa 269 tuoretta tartuntaa

THL: Oulussa kym­me­nen uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Kuu­sa­mos­sa ja Raa­hes­sa yksi tapaus kum­mas­sa­kin – koko maassa 269 tuo­ret­ta tar­tun­taa

05.05.2021 15:12
Ikäviä otsikoita jo monta viikkoa: Kulotus ja roskien poltto karkaa käsistä turhan usein – Jos on pakko polttaa, lue ensin nämä ohjeet

Ikäviä ot­si­koi­ta jo monta viik­koa: Kulotus ja roskien poltto karkaa käsistä turhan usein – Jos on pakko polt­taa, lue ensin nämä ohjeet

05.05.2021 13:39
Tilaajille
Siikajoen lukiosta suora väylä Oulun ammattikorkeakouluun

Sii­ka­joen lu­kios­ta suora väylä Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­luun

05.05.2021 10:00
Tilaajille
Moottorimarssilla toivottu huomio turvealan tilanteelle – Venäjältä tuotava hake ja turve kismittävät yrittäjiä

Moot­to­ri­mars­sil­la toi­vot­tu huomio tur­ve­alan ti­lan­teel­le – Ve­nä­jäl­tä tuotava hake ja turve kis­mit­tä­vät yrit­tä­jiä

05.05.2021 06:01
Tilaajille
Kierrätyspäiville tuodaan eniten sähkö- ja elektroniikkaromua sekä vaarallista jätettä – Vestian kierrätyspäivillä Kestilässä kävi kuhina: katso kuvat ja video paikan päältä

Kier­rä­tys­päi­vil­le tuodaan eniten sähkö- ja elekt­ro­niik­ka­ro­mua sekä vaa­ral­lis­ta jätettä – Vestian kier­rä­tys­päi­vil­lä Kes­ti­läs­sä kävi kuhina: katso kuvat ja video paikan päältä

04.05.2021 19:06
Tilaajille
Koronatilanne hellittää Pohjois-Pohjanmaalla: Liikuntapaikkoja voidaan avata ensi viikolla ja kokoontumisrajoituksia lievennetään

Ko­ro­na­ti­lan­ne hel­lit­tää Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Lii­kun­ta­paik­ko­ja voidaan avata ensi vii­kol­la ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia lie­ven­ne­tään

04.05.2021 17:35
Siikalatvan kunnanvaltuusto valitsee loppukaudeksi uuden puheenjohtajan – keskiviikkona valtuuston asialistalla kolme eropyyntöä luottamustoimesta

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to va­lit­see lop­pu­kau­dek­si uuden pu­heen­joh­ta­jan – kes­ki­viik­ko­na val­tuus­ton asia­lis­tal­la kolme ero­pyyn­töä luot­ta­mus­toi­mes­ta

04.05.2021 14:49
Tilaajille
Siikalatvan valtuuston viime viikon kokouspäätökset syntyivät väärässä järjestyksessä – kokousta ei ollut kutsuttu koolle oikein

Sii­ka­lat­van val­tuus­ton viime viikon ko­kous­pää­tök­set syn­tyi­vät vää­räs­sä jär­jes­tyk­ses­sä – ko­kous­ta ei ollut kut­sut­tu koolle oikein

04.05.2021 13:21
Tilaajille
THL: Suomessa 184 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaan neljä tartuntaa kirjattiin Ouluun ja Raaheen

THL: Suo­mes­sa 184 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maan neljä tar­tun­taa kir­jat­tiin Ouluun ja Raaheen

04.05.2021 11:50
Koronarokotukset laajenevat Pyhännällä keskiviikkona – kaikki 50 vuotta tänä vuonna täyttävät ja sitä vanhemmat voivat varata koronarokotusajan

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Py­hän­näl­lä kes­ki­viik­ko­na – kaikki 50 vuotta tänä vuonna täyt­tä­vät ja sitä van­hem­mat voivat varata ko­ro­na­ro­ko­tus­ajan

04.05.2021 11:14
Ely-keskus: Työttömien työnhakijoiden määrä vähentynyt Pyhännällä, Siikajoella sen sijaan lisääntynyt

Ely-kes­kus: Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä vä­hen­ty­nyt Py­hän­näl­lä, Sii­ka­joel­la sen sijaan li­sään­ty­nyt

04.05.2021 10:50
Tilaajille
Pieni maastopalo Siikajoella, palo sai alkunsa risujen poltosta – pelastuslaitos muistuttaa: "Risuja ei kannata polttaa kuivalla ja tuulisella säällä"

Pieni maas­to­pa­lo Sii­ka­joel­la, palo sai alkunsa risujen pol­tos­ta – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa: "Risuja ei kannata polttaa kui­val­la ja tuu­li­sel­la säällä"

03.05.2021 16:42
Tilaajille
Auto ajautui metsään Pyhännällä

Auto ajautui metsään Py­hän­näl­lä

03.05.2021 14:52
Kiireelliseen pelastustoimintaan liittyvistä varallaoloista luovutaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksella kesäkuun alussa – toimintavalmiutta tullaan kehittämään mallin B periaatteilla

Kii­reel­li­seen pe­las­tus­toi­min­taan liit­ty­vis­tä va­ral­la­olois­ta luo­vu­taan Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la ke­sä­kuun alussa – toi­min­ta­val­miut­ta tullaan ke­hit­tä­mään mallin B pe­ri­aat­teil­la

03.05.2021 14:00
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 117 uutta koronatartuntaa, Oulussa kolme tuoretta tapausta

THL: Suo­mes­sa on todettu 117 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Oulussa kolme tuo­ret­ta ta­paus­ta

03.05.2021 11:53
Pohjois-Pohjanmaalla on vähän paikkoja, joissa mönkijällä saa ajaa maastossa vapaasti – "Oikein käsiteltynä mönkijä ei jätä luontoon minkäänlaisia jälkiä"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on vähän paik­ko­ja, joissa mön­ki­jäl­lä saa ajaa maas­tos­sa va­paas­ti – "Oikein kä­si­tel­ty­nä mönkijä ei jätä luon­toon min­kään­lai­sia jälkiä"

03.05.2021 11:46
Tilaajille
Koronarokotuksen ajanvaraukset laajenevat maanantaina Siikalatvalla

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­rauk­set laa­je­ne­vat maa­nan­tai­na Sii­ka­lat­val­la

02.05.2021 14:00
THL: Suomessa on todettu 132 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja Oulussa ja Limingassa

THL: Suo­mes­sa on todettu 132 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja Oulussa ja Li­min­gas­sa

02.05.2021 11:53
Aikaisempi päivystysmuutos puheenaiheena ajoittain edelleen Siikalatvalla – koronarokotteen ajanvarausjärjestelmästä tullut palautetta

Ai­kai­sem­pi päi­vys­tys­muu­tos pu­heen­ai­hee­na ajoit­tain edel­leen Sii­ka­lat­val­la – ko­ro­na­ro­kot­teen ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäs­tä tullut pa­lau­tet­ta

02.05.2021 08:00
Tilaajille
Tuli karkasi roskien poltosta maastoon Siikajoella, palo uhkasi myös piharakennusta

Tuli karkasi roskien pol­tos­ta maas­toon Sii­ka­joel­la, palo uhkasi myös pi­ha­ra­ken­nus­ta

01.05.2021 13:27
THL: Uusia koronavirustartuntoja on todettu 288 – Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta tapausta, joista 10 Oulussa

THL: Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja on todettu 288 – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta ta­paus­ta, joista 10 Oulussa

01.05.2021 11:59
Piippolan työväenyhdistyksen jalanjäljet häipyvät - talo muistuttaa menneestä ajasta

Piip­po­lan työ­väen­yh­dis­tyk­sen ja­lan­jäl­jet häi­py­vät - talo muis­tut­taa men­nees­tä ajasta

01.05.2021 07:00
Tilaajille
Siikajoen rantaniityillä ajeltu luvattomasti – Metsähallitus tehnyt poliisille tutkintapyynnön

Sii­ka­joen ran­ta­nii­tyil­lä ajeltu lu­vat­to­mas­ti – Met­sä­hal­li­tus tehnyt po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön

01.05.2021 07:00
Tilaajille
RAS:n alueella rokotusvuorossa työikäiset – Siikajoella ajan saavat jo 45 vuotta täyttävät

RAS:n alueel­la ro­ko­tus­vuo­ros­sa työ­ikäi­set – Sii­ka­joel­la ajan saavat jo 45 vuotta täyt­tä­vät

30.04.2021 15:03
Paavolan Osuusmeijeri ja Laaksojen Maitokunta yhteen – sulautuminen tapahtuu viimeistään vuoden vaihteessa

Paa­vo­lan Osuus­mei­je­ri ja Laak­so­jen Mai­to­kun­ta yhteen – su­lau­tu­mi­nen ta­pah­tuu vii­meis­tään vuoden vaih­tees­sa

30.04.2021 13:21
Tilaajille
Muista myös naapurit vappua juhliessasi – parvekegrillaus herättää tunteita taloyhtiöissä

Muista myös naa­pu­rit vappua juh­lies­sa­si – par­ve­ke­gril­laus he­rät­tää tun­tei­ta ta­lo­yh­tiöis­sä

30.04.2021 12:00
THL: Uusia koronatartuntoja todettu 195 – Pohjois-Pohjanmaalla yhdeksän uutta tartuntaa, useampia tapauksia Oulussa ja Limingassa

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja todettu 195 – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, useam­pia ta­pauk­sia Oulussa ja Li­min­gas­sa

30.04.2021 11:55
Elämä on opettanut kuuntelemaan sekä itseä että lähimmäistä

Elämä on opet­ta­nut kuun­te­le­maan sekä itseä että lä­him­mäis­tä

30.04.2021 10:00
Tilaajille
Päivittäistavarakaupassa eletään sesongista sesonkiin, ja nyt vuorossa on vappu – kassahihnalle kasataan vappuna perinteisiä herkkuja

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa eletään se­son­gis­ta se­son­kiin, ja nyt vuo­ros­sa on vappu – kas­sa­hih­nal­le ka­sa­taan vappuna pe­rin­tei­siä herk­ku­ja

30.04.2021 06:00
Tilaajille
Koulumuutto peruttu!

Kou­lu­muut­to pe­rut­tu!

29.04.2021 21:18
Tilaajille
Louet-Similä: "Olen jättänyt eroanomukseni luottamustoimista"

Louet-Si­mi­lä: "Olen jät­tä­nyt ero­ano­muk­se­ni luot­ta­mus­toi­mis­ta"

29.04.2021 21:03
Tilaajille
Korona rajoittaa Vestian kierrätyspäiviä

Korona ra­joit­taa Vestian kier­rä­tys­päi­viä

29.04.2021 17:00
Tilaajille
Piippolassa kuvattu elokuva Ranskaan ja Yhdysvaltoihin

Piip­po­las­sa kuvattu elokuva Rans­kaan ja Yh­dys­val­toi­hin

29.04.2021 16:21
Koronapenkkarit Siikajoen lukion abeilla  ulkona – kylmä tuuli ei haitannut juhlahumua

Ko­ro­na­penk­ka­rit Sii­ka­joen lukion abeilla ulkona – kylmä tuuli ei hai­tan­nut juh­la­hu­mua

29.04.2021 15:50
Tilaajille
Muistokivi ei jäänyt ilman seppelettä tänäkään vuonna – katso tunnelmia veteraanipäivän tilaisuudesta Kestilästä

Muis­to­ki­vi ei jäänyt ilman sep­pe­let­tä tä­nä­kään vuonna – katso tun­nel­mia ve­te­raa­ni­päi­vän ti­lai­suu­des­ta Kes­ti­läs­tä

29.04.2021 13:59
Tilaajille
Viisitoista turverekkaa nosti kytkintä Kärsämäellä ja aloitti marssin kohti Helsinkiä – kyydissä turveyrittäjien viesti päättäjille

Vii­si­tois­ta tur­ve­rek­kaa nosti kyt­kin­tä Kär­sä­mäel­lä ja aloitti marssin kohti Hel­sin­kiä – kyy­dis­sä tur­ve­yrit­tä­jien viesti päät­tä­jil­le

29.04.2021 12:29
Tilaajille
Turverekat lähtevät kohti Helsinkiä

Tur­ve­re­kat läh­te­vät kohti Hel­sin­kiä

29.04.2021 12:29
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 19 uutta koronatartuntaa, suurin osa Oulussa – koko Suomessa 208 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, suurin osa Oulussa – koko Suo­mes­sa 208 uutta tau­ti­ta­paus­ta

29.04.2021 13:30
Maustaja vuokraa Feelian entisen hallin

Maus­ta­ja vuokraa Feelian entisen hallin

29.04.2021 10:00
Tilaajille
Pakettiauto törmäsi rekan perään Pulkkilassa, kukaan ei loukkaantunut

Pa­ket­ti­au­to törmäsi rekan perään Pulk­ki­las­sa, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

29.04.2021 07:57
Keväällä on ihanat ja julmat kasvot
Kolumni Kirsi Junttila

Ke­vääl­lä on ihanat ja julmat kasvot

29.04.2021 06:00
Tilaajille
Koulun oma Merja vapaalle – takana on 44 vuotta koulun keittiöllä

Koulun oma Merja va­paal­le – takana on 44 vuotta koulun keit­tiöl­lä

28.04.2021 17:00
Tilaajille
Louet-Similän vaalikelpoisuus mietinnässä

Louet-Si­mi­län vaa­li­kel­poi­suus mie­tin­näs­sä

28.04.2021 15:00 2
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla raportoitu 13 uutta koronatartuntaa – tartuntoja Oulussa, Raahessa ja Kempeleessä

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ra­por­toi­tu 13 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja Ou­lus­sa, Raa­hes­sa ja Kem­pe­lees­sä

28.04.2021 15:09
Kysely Siikajoen vesistöalueen kunnostuksista julki – Projektinvetäjä: "On tärkeää tuoda monenlaisia mielipiteitä esille"

Kysely Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen kun­nos­tuk­sis­ta julki – Pro­jek­tin­ve­tä­jä: "On tärkeää tuoda mo­nen­lai­sia mie­li­pi­tei­tä esille"

28.04.2021 08:45
Siikajokisille vanhuksille halutaan hyvä hoivakoti – Mäkelänrinne toteutuu tavalla tai toisella

Sii­ka­jo­ki­sil­le van­huk­sil­le ha­lu­taan hyvä hoi­va­ko­ti – Mä­ke­län­rin­ne to­teu­tuu tavalla tai toi­sel­la

28.04.2021 06:00
Tilaajille
Siikalatvan istuvan valtuuston puheenjohtajan vaalikelpoisuuden käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen

Sii­ka­lat­van istuvan val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan vaa­li­kel­poi­suu­den kä­sit­te­ly siirtyi seu­raa­vaan ko­kouk­seen

27.04.2021 21:59
Tilaajille
Veteraanipäivän seppeleet laskettiin raesateen saattelemina Paavolassa – päivää juhlittu veteraanien kunniaksi vuodesta 1987 lähtien

Ve­te­raa­ni­päi­vän sep­pe­leet las­ket­tiin rae­sa­teen saat­te­le­mi­na Paa­vo­las­sa – päivää juh­lit­tu ve­te­raa­nien kun­niak­si vuo­des­ta 1987 lähtien

27.04.2021 15:33
Salvos ja Lapelland tarvitsevat lisää tekijöitä

Salvos ja La­pel­land tar­vit­se­vat lisää te­ki­jöi­tä

27.04.2021 12:28
Tilaajille
THL: Oulussa 12 uutta koronatartuntaa, tartuntoja myös Kempeleessä, Muhoksella ja Raahessa – koko maassa 224 uutta tautitapausta

THL: Oulussa 12 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, tar­tun­to­ja myös Kem­pe­lees­sä, Mu­hok­sel­la ja Raa­hes­sa – koko maassa 224 uutta tau­ti­ta­paus­ta

27.04.2021 13:19
Opaskoirapäivää vietetään keskiviikkona – ota nämä asiat huomioon, kun kohtaat avustustehtävää hoitavan koiran

Opas­koi­ra­päi­vää vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na – ota nämä asiat huo­mioon, kun kohtaat avus­tus­teh­tä­vää hoi­ta­van koiran

27.04.2021 10:29
Ely-keskus tiedottaa: Uljualta mahdollisesti juoksutettava vettä Siikajoen vanhaan uomaan

Ely-kes­kus tie­dot­taa: Ul­jual­ta mah­dol­li­ses­ti juok­su­tet­ta­va vettä Sii­ka­joen vanhaan uomaan

27.04.2021 09:34
Siikajokinen Vesa Ojanperä Lions-piirikuvernööriksi – mukana Lions-toiminnassa 32 vuotta

Sii­ka­jo­ki­nen Vesa Ojan­pe­rä Lions-pii­ri­ku­ver­nöö­rik­si – mukana Lions-toi­min­nas­sa 32 vuotta

27.04.2021 06:00
Tilaajille
Jokipelastukselle 185 766 euroa kehityshankkeeseen – tarkoitus selvittää, miten pelastuslaitos voisi tukea sopimuspalokuntia

Jo­ki­pe­las­tuk­sel­le 185 766 euroa ke­hi­tys­hank­kee­seen – tar­koi­tus sel­vit­tää, miten pe­las­tus­lai­tos voisi tukea so­pi­mus­pa­lo­kun­tia

26.04.2021 16:07
Tilaajille
Kuntavaaliehdokkaaksi kannattaa ilmoittautua ajoissa – pitkä luottamushenkilöura ei takaa ehdokkuutta

Kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si kan­nat­taa il­moit­tau­tua ajoissa – pitkä luot­ta­mus­hen­ki­lö­ura ei takaa eh­dok­kuut­ta

26.04.2021 12:00
Tilaajille
THL julkaisi koronaluvut: Suomessa 133 uutta tartuntaa, Pohjois-Pohjanmaan tapausluku kasvoi kahdella Oulun tartunnalla

THL jul­kai­si ko­ro­na­lu­vut: Suo­mes­sa 133 uutta tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maan ta­paus­lu­ku kasvoi kah­del­la Oulun tar­tun­nal­la

26.04.2021 12:53
Turveurakoitsijoiden mitta on täynnä – toimialan ensimmäinen mielenilmaus starttaa torstaina moottorimarssina kohti Helsinkiä

Tur­ve­ura­koit­si­joi­den mitta on täynnä – toi­mi­alan en­sim­mäi­nen mie­len­il­maus start­taa tors­tai­na moot­to­ri­mars­si­na kohti Hel­sin­kiä

26.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Koronarokotukset laajenevat Pyhännällä vuonna 1961 syntyneisiin – rokotteet kohdennetaan THL:n suositusten mukaan

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Py­hän­näl­lä vuonna 1961 syn­ty­nei­siin – ro­kot­teet koh­den­ne­taan THL:n suo­si­tus­ten mukaan

25.04.2021 15:00
Voiko tuulivoimalan aiheuttamista infraäänistä sairastua? Tutkimuksissa tästä ei ole saatu näyttöä, mutta pitkäaikaisen altistuksen haittoja ei täysin voida sulkea pois

Voiko tuu­li­voi­ma­lan ai­heut­ta­mis­ta inf­ra­ää­nis­tä sai­ras­tua? Tut­ki­muk­sis­sa tästä ei ole saatu näyt­töä, mutta pit­kä­ai­kai­sen al­tis­tuk­sen hait­to­ja ei täysin voida sulkea pois

25.04.2021 12:00
Tilaajille
THL: Oulussa 12 uutta koronatartuntaa, Raaheen tilastoitiin yksi uusi tapaus – koko maassa 197 tuoretta tartuntaa

THL: Oulussa 12 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Raaheen ti­las­toi­tiin yksi uusi tapaus – koko maassa 197 tuo­ret­ta tar­tun­taa

25.04.2021 11:59
Pulkkilan paloasemalta suora yhteys nelostielle – Laanilantien tukkeutuminen toi pikana pelastajien vuosia toivoman liittymän

Pulk­ki­lan pa­lo­ase­mal­ta suora yhteys ne­los­tiel­le – Laa­ni­lan­tien tuk­keu­tu­mi­nen toi pikana pe­las­ta­jien vuosia toi­vo­man liit­ty­män

25.04.2021 11:38
Tilaajille
Populaarikulttuuri vahvistaa englannin kielen asemaa nuorten keskuudessa: "Virtuaalimaailmassa englannista on tullut pääasiallinen käyttökieli"

Po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri vah­vis­taa eng­lan­nin kielen asemaa nuorten kes­kuu­des­sa: "Vir­tuaa­li­maail­mas­sa eng­lan­nis­ta on tullut pää­asial­li­nen käyt­tö­kie­li"

25.04.2021 06:00
Tilaajille
Jecy Parkkila on ottanut ison askeleen kohti unelmaansa – Hänen ensimmäinen sinkkunsa julkaistaan tällä viikolla

Jecy Park­ki­la on ottanut ison as­ke­leen kohti unel­maan­sa – Hänen en­sim­mäi­nen sink­kun­sa jul­kais­taan tällä vii­kol­la

24.04.2021 18:00
Tilaajille
Mininovellikilpailun voitto Siikalatvan Pulkkilaan – elämänmakuisten, tempaavien ja korkeatasoisten novellien joukosta Tapani Tölli valitsi voittajaksi Leenan tositarinan

Mi­ni­no­vel­li­kil­pai­lun voitto Sii­ka­lat­van Pulk­ki­laan – elä­män­ma­kuis­ten, tem­paa­vien ja kor­kea­ta­sois­ten no­vel­lien jou­kos­ta Tapani Tölli valitsi voit­ta­jak­si Leenan to­si­ta­ri­nan

24.04.2021 12:00
Tilaajille
THL: Oulussa seitsemän uutta koronatapausta, Raahessa satanen rikki tartuntamäärissä – koko maassa 263 uutta tartuntaa

THL: Oulussa seit­se­män uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, Raa­hes­sa satanen rikki tar­tun­ta­mää­ris­sä – koko maassa 263 uutta tar­tun­taa

24.04.2021 11:47
Ulkomainen rekka tukkii tien Pulkkilan pelastuslaitokselle – pelastuslaitoksen toiminnot turvattu, tilanne ratkaistaan rakentamalla lauantaina tilapäinen varatie Laanilasta suoraan nelostielle

Ul­ko­mai­nen rekka tukkii tien Pulk­ki­lan pe­las­tus­lai­tok­sel­le – pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­not tur­vat­tu, tilanne rat­kais­taan ra­ken­ta­mal­la lauan­tai­na ti­la­päi­nen varatie Laa­ni­las­ta suoraan ne­los­tiel­le

24.04.2021 13:26 2
Tilaajille
Koirat ovat perheenjäseniä siinä missä ihmiset – siikajokinen kennelyrittäjä: "Koirat eivät ole kovinkaan erilaisia kuin me ihmiset – niillä on paljolti samat tunteet ja tarpeet kuin meillä"

Koirat ovat per­heen­jä­se­niä siinä missä ihmiset – sii­ka­jo­ki­nen ken­ne­ly­rit­tä­jä: "Koirat eivät ole ko­vin­kaan eri­lai­sia kuin me ihmiset – niillä on pal­jol­ti samat tunteet ja tarpeet kuin meillä"

24.04.2021 06:00
Tilaajille
Yli 90 nautaa löytyi kuolleena lumen alta Siikajoelta – Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehelle ehdollista vankeutta, yhdyskuntapalvelua ja 15 vuotta eläintenpitokieltoa

Yli 90 nautaa löytyi kuol­lee­na lumen alta Sii­ka­joel­ta – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta, yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua ja 15 vuotta eläin­ten­pi­to­kiel­toa

23.04.2021 21:26
Tilaajille
Pullonpuhalluslinja vähentää merkittävästi Maustajan CO2-päästöjä

Pul­lon­pu­hal­lus­lin­ja vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti Maus­ta­jan CO2-pääs­tö­jä

23.04.2021 18:01
Tilaajille
Siikalatvalla etsitään ratkaisua vuokra-asuntotilanteeseen – odotettavissa periaatepäätös, miten kunta on mukana asuntorakentamisessa

Sii­ka­lat­val­la et­si­tään rat­kai­sua vuok­ra-asun­to­ti­lan­tee­seen – odo­tet­ta­vis­sa pe­riaa­te­pää­tös, miten kunta on mukana asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­sa

23.04.2021 14:00
Tilaajille
THL: Oulussa yhdeksän uutta koronatartuntaa, myös Kempeleeseen, Liminkaan ja Raaheen tartuntoja – koko maassa 267 tuoretta tapausta

THL: Oulussa yh­dek­sän uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, myös Kem­pe­lee­seen, Li­min­kaan ja Raaheen tar­tun­to­ja – koko maassa 267 tuo­ret­ta ta­paus­ta

23.04.2021 11:52
Tuulikaarron tuulivoimapuiston infopiste toukokuuksi Pulkkilaan – tuulivoima-asioista kiinnostuneita halutaan palvella paikan päällä

Tuu­li­kaar­ron tuu­li­voi­ma­puis­ton in­fo­pis­te tou­ko­kuuk­si Pulk­ki­laan – tuu­li­voi­ma-asiois­ta kiin­nos­tu­nei­ta ha­lu­taan pal­vel­la paikan päällä

23.04.2021 10:00
Tilaajille