Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uusimmat

Clover Meadow kiitti nappijuoksusta
Tilaajille

Clover Meadow kiitti nappijuoksusta

15:00
Vaalipostia: Omaishoidon tukien leikkaukset
Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Omais­hoi­don tukien leik­kauk­set

13:00
Tilaajille
Raahen seudusta tulossa massiivinen sähkökeskittymä: pohjoisimmat merituulivoima-alueet ehdolla huutokauppaan ensiksi – valitut kohteet julkistetaan keväällä

Raahen seu­dus­ta tulossa mas­sii­vi­nen säh­kö­kes­kit­ty­mä: poh­joi­sim­mat me­ri­tuu­li­voi­ma-alueet ehdolla huu­to­kaup­paan ensiksi – valitut kohteet jul­kis­te­taan ke­vääl­lä

12:00
Tilaajille
Jedun kehitysjohtajan haku etenee: Kolme hakijaa valittiin soveltuvuusarviointiin

Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan haku etenee: Kolme hakijaa va­lit­tiin so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

09:00
Tilaajille
LapWall lomauttaa Pyhännällä enintään 90 päiväksi – tehdas siirtyy huhtikuun alussa yhteen vuoroon

LapWall lo­maut­taa Py­hän­näl­lä enin­tään 90 päi­väk­si – tehdas siirtyy huh­ti­kuun alussa yhteen vuoroon

05:27
Tilaajille
Iltahämärä on paras aika pöllöretkelle – Pöllöt poikkeavat monin tavoin muista linnuista, ja siksi ne ovat erityisen kiinnostavia

Il­ta­hä­mä­rä on paras aika pöl­lö­ret­kel­le – Pöllöt poik­kea­vat monin tavoin muista lin­nuis­ta, ja siksi ne ovat eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via

20.03.2023 18:00
Tilaajille
Oulun Osuuspankki opettaa taloustaitoja lähes sadalle ysiluokkalaiselle

Oulun Osuus­pank­ki opettaa ta­lous­tai­to­ja lähes sadalle ysi­luok­ka­lai­sel­le

20.03.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvan kunta seuraa loppuvuoden tuulivoimahankkeiden etenemistä –  Kivinevan kaavoitusaloite hyväksyttiin

Sii­ka­lat­van kunta seuraa lop­pu­vuo­den tuu­li­voi­ma­hank­kei­den ete­ne­mis­tä –  Ki­vi­ne­van kaa­voi­tus­aloi­te hy­väk­syt­tiin

20.03.2023 12:00
Tilaajille
Talvi ei näytä taittumisen merkkejä, mutta valo voittaa vihdoin pimeyden

Talvi ei näytä tait­tu­mi­sen merk­ke­jä, mutta valo voittaa vihdoin pi­mey­den

20.03.2023 09:00
Tilaajille
Jahotecin koetoiminta laajenee tehdasmittaiseksi Rantsilassa

Ja­ho­te­cin koe­toi­min­ta laa­je­nee teh­das­mit­tai­sek­si Rant­si­las­sa

20.03.2023 06:00
Tilaajille
Veturinkuljettajien lakko alkaa maanantaina – lakko ei pysäytä kaikkea liikennettä rataverkolla

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakko alkaa maa­nan­tai­na – lakko ei pysäytä kaikkea lii­ken­net­tä ra­ta­ver­kol­la

20.03.2023 04:58
Tilaajille
Ilmastonmuutoksesta valistetaan metsäomistajia monin tavoin – katso videolta, kuinka koivu kaatuu kuusen tieltä

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta va­lis­te­taan met­sä­omis­ta­jia monin tavoin – katso vi­deol­ta, kuinka koivu kaatuu kuusen tieltä

19.03.2023 18:00
Tilaajille
Tällainen on Suomen koirakanta: yli 800 000 koirasta suurin osa on rotukoiria ja rekisteröity

Täl­lai­nen on Suomen koi­ra­kan­ta: yli 800 000 koi­ras­ta suurin osa on ro­tu­koi­ria ja re­kis­te­röi­ty

19.03.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatva palkkaa HYTE-rahalla kasvatusalan ammattilaisen lapsiperheiden tueksi – luvassa matalan kynnyksen apua koteihin

Sii­ka­lat­va palkkaa HY­TE-ra­hal­la kas­va­tus­alan am­mat­ti­lai­sen lap­si­per­hei­den tueksi – luvassa matalan kyn­nyk­sen apua ko­tei­hin

19.03.2023 12:00
Tilaajille
Valo työntää pitkän pimeän pois – Kevätpäiväntasaus koittaa maanantaina

Valo työntää pitkän pimeän pois – Ke­vät­päi­vän­ta­saus koittaa maa­nan­tai­na

19.03.2023 09:00
Tilaajille
Rantatontteja myynnissä Pyhännällä – "Saattaa yllättää, mitä kaikkea täältä löytyy", vihjaa kunnan rakennustarkastaja

Ran­ta­tont­te­ja myyn­nis­sä Py­hän­näl­lä – "Saat­taa yl­lät­tää, mitä kaikkea täältä löy­tyy", vihjaa kunnan ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja

19.03.2023 06:00
Tilaajille
"Ukrainan sota nostaa evakkojen jälkeläisten traumat pintaan" – Siirtokarjalaisten lapsia tutkinut Hellä Neuvonen-Seppänen havaitsi juurettomuuden tunteen siirtyneen sukupolvelta toiselle

"Uk­rai­nan sota nostaa evak­ko­jen jäl­ke­läis­ten traumat pin­taan" – Siir­to­kar­ja­lais­ten lapsia tut­ki­nut Hellä Neu­vo­nen-Sep­pä­nen ha­vait­si juu­ret­to­muu­den tunteen siir­ty­neen su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le

18.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Kilpailutus yhteisvoimin kannattaa, jos tuulivoimayhtiö lähestyy – "Helposti käy niin, että maanomistajaa vedetään kuin pässiä narussa"

Kil­pai­lu­tus yh­teis­voi­min kan­nat­taa, jos tuu­li­voi­ma­yh­tiö lä­hes­tyy – "Hel­pos­ti käy niin, että maan­omis­ta­jaa ve­de­tään kuin pässiä na­rus­sa"

18.03.2023 15:00
Tilaajille
Pyhännälle etsitään johtavaa kirjastonhoitajaa

Py­hän­näl­le et­si­tään joh­ta­vaa kir­jas­ton­hoi­ta­jaa

18.03.2023 12:00
Tilaajille
Suomalaismiesten fyysisen kunnon ennustetaan heikentyvän – Vuonna 2040  hyvä kestävyyskunto on enää kuudella prosentilla 30-vuotiaista miehistä

Suo­ma­lais­mies­ten fyy­si­sen kunnon en­nus­te­taan hei­ken­ty­vän – ­Vuon­na 2040 hyvä kes­tä­vyys­kun­to on enää kuu­del­la pro­sen­til­la 30-vuo­tiais­ta mie­his­tä

18.03.2023 09:00
Tilaajille
Minna Niemisen valitus hylättiin – päätös tiettävästi ennakkotapaus hybridikokouksen päätösvallasta

Minna Nie­mi­sen valitus hy­lät­tiin – päätös tiet­tä­väs­ti en­nak­ko­ta­paus hyb­ri­di­ko­kouk­sen pää­tös­val­las­ta

18.03.2023 06:00
Tilaajille
Museovirasto inventoi valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet: Tunnetko nämä muinaiskohteet Raahen seutukunnassa?

Mu­seo­vi­ras­to in­ven­toi val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vät ar­keo­lo­gi­set koh­teet: Tun­net­ko nämä mui­nais­koh­teet Raahen seu­tu­kun­nas­sa?

17.03.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvan Lämpö Oy:n toimitusjohtajaksi Mika Kärkkäinen – myös lämpöyhtiölle kokoaikainen johtaja

Sii­ka­lat­van Lämpö Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Mika Kärk­käi­nen – myös läm­pö­yh­tiöl­le ko­ko­ai­kai­nen johtaja

17.03.2023 13:44
Tilaajille
Nettikysely Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

Net­ti­ky­se­ly Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

17.03.2023 12:00
Tilaajille
Valtakunnallista Kirjaston päivää vietetään sunnuntaina – etkot jo tänään Pulkkilassa kirjastolla

Val­ta­kun­nal­lis­ta Kir­jas­ton päivää vie­te­tään sun­nun­tai­na – etkot jo tänään Pulk­ki­las­sa kir­jas­tol­la

17.03.2023 09:00
Tilaajille
Tutkijat Ylen MOT:ssa: Suomalaiset maksoivat sähköstä viisi miljardia ylimääräistä, sähköntuottajat käärivät voittoja

Tut­ki­jat Ylen MOT:s­sa: Suo­ma­lai­set mak­soi­vat säh­kös­tä viisi mil­jar­dia yli­mää­räis­tä, säh­kön­tuot­ta­jat kää­ri­vät voit­to­ja

17.03.2023 06:00
Muistisairaiden omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse palveluiden ulkopuolelle

Muis­ti­sai­rai­den omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse pal­ve­lui­den ul­ko­puo­lel­le

16.03.2023 18:00
Tilaajille
Luminen ja liikunnallinen Satumetsän päiväkodin talvirieha Hietamaalla – katso kuvat ja video  tapahtumasta

Luminen ja lii­kun­nal­li­nen Sa­tu­met­sän päi­vä­ko­din tal­vi­rie­ha Hie­ta­maal­la – katso kuvat ja video ta­pah­tu­mas­ta

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Nuorten ääni kuului vaalipaneelikysymyksissä – katso videolta, mitä panelistit vastasivat susikysymykseen

Nuorten ääni kuului vaa­li­pa­nee­li­ky­sy­myk­sis­sä – katso vi­deol­ta, mitä pa­ne­lis­tit vas­ta­si­vat su­si­ky­sy­myk­seen

16.03.2023 12:00
Tilaajille
Korkeakoulujen yhteishaku alkoi – Raahen tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutukseen voi nyt hakea

Kor­kea­kou­lu­jen yh­teis­ha­ku alkoi – ­Raa­hen tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­seen voi nyt hakea

16.03.2023 09:00
Tilaajille
Arvo-osuus-tilien avaajia on nyt pankeissa ruuhkaksi asti – tilin voi avata itse, jos käytössä on verkkopankkitunnukset

Ar­vo-osuus-ti­lien avaajia on nyt pan­keis­sa ruuh­kak­si asti – tilin voi avata itse, jos käy­tös­sä on verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set

16.03.2023 06:00
Tilaajille
Liisa haluaa eduskuntaan ajamaan maaseudun ihmisten asioita

Liisa haluaa edus­kun­taan ajamaan maa­seu­dun ih­mis­ten asioita

15.03.2023 18:00
Tilaajille
SSAB Europe sopi fossiilivapaan teräksen toimittamisesta Suomen kattotuote- ja teräskatemarkkinoille

SSAB Europe sopi fos­sii­li­va­paan te­räk­sen toi­mit­ta­mi­ses­ta Suomen kat­to­tuo­te- ja te­räs­ka­te­mark­ki­noil­le

15.03.2023 15:00
Tilaajille
Taitoluisteluoppia tarjolla perjantai-iltana Pyhännällä

Tai­to­luis­te­lu­op­pia tar­jol­la per­jan­tai-il­ta­na Py­hän­näl­lä

15.03.2023 12:00
Tilaajille
Poliisi valvoi tehostetusti huumausainerikollisuutta Jokilaaksoissa – Poliisilla viesti nuorille: "Jos olet kokeilemassa tai jo aloittanut huumeiden käytön, pysähdy miettimään"

Poliisi valvoi te­hos­te­tus­ti huu­maus­ai­ne­ri­kol­li­suut­ta Jo­ki­laak­sois­sa – Po­lii­sil­la viesti nuo­ril­le: "Jos olet ko­kei­le­mas­sa tai jo aloit­ta­nut huu­mei­den käytön, pysähdy miet­ti­mään"

15.03.2023 11:57
Nuorista pääosa aikoo äänestää – kansalaisvelvollisuuden täyttämällä voi vaikuttaa yhteiskuntaan

Nuo­ris­ta pääosa aikoo ää­nes­tää – kan­sa­lais­vel­vol­li­suu­den täyt­tä­mäl­lä voi vai­kut­taa yh­teis­kun­taan

15.03.2023 09:00
Tilaajille
Rekka juuttui ylämäkeen Nelostiellä Siikalatvan Pulkkilassa – pelastuslaitos ohjaa liikennettä

Rekka juuttui ylä­mä­keen Ne­los­tiel­lä Sii­ka­lat­van Pulk­ki­las­sa – pe­las­tus­lai­tos ohjaa lii­ken­net­tä

15.03.2023 07:28
TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle – Siikajokivarressa uudistuksen keskeisenä haasteena nähdään työllisyysalueiden muodostaminen

TE-pal­ve­lut siir­ty­vät kuntien vas­tuul­le – ­Sii­ka­jo­ki­var­res­sa uu­dis­tuk­sen kes­kei­se­nä haas­tee­na nähdään työl­li­syys­aluei­den muo­dos­ta­mi­nen

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Vanhassa konstissa vara parempi?
Kolumni Kirsi Junttila

Van­has­sa kons­tis­sa vara pa­rem­pi?

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Vain äänestäen voi vaikuttaa
Pääkirjoitus Sari Kihnula

Vain ää­nes­täen voi vai­kut­taa

14.03.2023 23:00
Tilaajille
Greeta on fiilishiihtäjä – kilpailuihin lähdetään, jos siltä tuntuu

Greeta on fii­lis­hiih­tä­jä – kil­pai­lui­hin läh­de­tään, jos siltä tuntuu

14.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Juha Isomaata esitetään sivistysjohtajaksi Siikajoelle

Juha Iso­maa­ta esi­te­tään si­vis­tys­joh­ta­jak­si Sii­ka­joel­le

14.03.2023 15:47
Tilaajille
Kaleva365 Oy:n muutosneuvottelut päätökseen, enintään 49 työntekijää irtisanotaan – Kalevan sunnuntain paperisen lehden jakelusta luovutaan

Kaleva365 Oy:n muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen, enin­tään 49 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan – Kalevan sun­nun­tain pa­pe­ri­sen lehden ja­ke­lus­ta luo­vu­taan

14.03.2023 14:07
Pohjois-Pohjanmaan uudeksi maakuntajohtajaksi valittiin Muhoksen kunnanjohtaja Jussi Rämet

Poh­jois-Poh­jan­maan uudeksi maa­kun­ta­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­ja Jussi Rämet

14.03.2023 12:00
Tilaajille
Maatalousmuovien keräämiseen uutta potkua – keräyksen piiriin tulevat ensin paali- ja aumamuovit

Maa­ta­lous­muo­vien ke­rää­mi­seen uutta potkua – ke­räyk­sen piiriin tulevat ensin paali- ja au­ma­muo­vit

14.03.2023 09:00
Tilaajille
Geologi Juha-Matti Kekin työrupeamalla selkeä tavoite – ihmisten pariin jalkautuen lisää tietoa kaivosteollisuudesta kokonaisuudessaan

Geologi Ju­ha-Mat­ti Kekin työ­ru­pea­mal­la selkeä tavoite – ih­mis­ten pariin jal­kau­tuen lisää tietoa kai­vos­teol­li­suu­des­ta ko­ko­nai­suu­des­saan

14.03.2023 06:00
Tilaajille
Ruukkilaislähtöisen Matti Pietiläisen työ kysyy uutisnenää: nyt hänestä tulee Savon Sanomien päätoimittaja

Ruuk­ki­lais­läh­töi­sen Matti Pie­ti­läi­sen työ kysyy uu­tis­ne­nää: nyt hänestä tulee Savon Sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja

13.03.2023 18:00
Siikajokinen maatilayrittäjä Tarja Yrjänä on tehnyt viime kuukaudet tiiviisti vaalityötä Timo Mehtälän tukijoukoissa – "Minulle on tärkeää olla mukana viemässä keskusta-aatetta eteenpäin"

Sii­ka­jo­ki­nen maa­ti­la­yrit­tä­jä Tarja Yrjänä on tehnyt viime kuu­kau­det tii­viis­ti vaa­li­työ­tä Timo Meh­tä­län tu­ki­jou­kois­sa – "­Mi­nul­le on tärkeää olla mukana vie­mäs­sä kes­kus­ta-aa­tet­ta eteen­päin"

13.03.2023 15:00
Tilaajille
Pyhännällä suunnitellaan varhaiskasvatusmaksusta luopumista – varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen noustessa maksu menisi noin kymmeneen perheeseen

Py­hän­näl­lä suun­ni­tel­laan var­hais­kas­va­tus­mak­sus­ta luo­pu­mis­ta – var­hais­kas­va­tuk­sen asia­kas­mak­su­jen tu­lo­ra­jo­jen nous­tes­sa maksu menisi noin kym­me­neen per­hee­seen

13.03.2023 11:52
Tilaajille
Aivoviikon aikana muistutetaan, miten muistisairauksien riskiä voi vähentää

Ai­vo­vii­kon aikana muis­tu­te­taan, miten muis­ti­sai­rauk­sien riskiä voi vä­hen­tää

13.03.2023 09:00
Kiista Pähkinäsaaren rauhan rajalinjasta jatkuu – nykytutkimus on osoittanut, että rajalinja näkyy suomalaisissa ja suomalaisten elämässä monella tavalla

Kiista Päh­ki­nä­saa­ren rauhan ra­ja­lin­jas­ta jatkuu – ny­ky­tut­ki­mus on osoit­ta­nut, että ra­ja­lin­ja näkyy suo­ma­lai­sis­sa ja suo­ma­lais­ten elä­mäs­sä monella tavalla

13.03.2023 06:00
Tilaajille
Tutkimus ja tieto kertyivät vastuuksi – Elina Mehtätalo tunsi, että on aika yrittää vaikuttaa

Tut­ki­mus ja tieto ker­tyi­vät vas­tuuk­si – Elina Meh­tä­ta­lo tunsi, että on aika yrittää vai­kut­taa

12.03.2023 18:00
Tilaajille
Diakonia-ammattikorkeakoulu aloittaa Oulussa uuden sairaanhoitajakoulutuksen lähihoitajaksi valmistuneille – koulutuksella yritetään vastata Pohjois-Pohjanmaan hoitajapulaan

Dia­ko­nia-am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloit­taa Oulussa uuden sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen lä­hi­hoi­ta­jak­si val­mis­tu­neil­le – kou­lu­tuk­sel­la yri­te­tään vastata Poh­jois-Poh­jan­maan hoi­ta­ja­pu­laan

12.03.2023 15:00
Pohteen laskutuksessa on isoja viiveitä – palkanmaksussa virheet ovat vähenemään päin

Pohteen las­ku­tuk­ses­sa on isoja vii­vei­tä – pal­kan­mak­sus­sa virheet ovat vä­he­ne­mään päin

12.03.2023 12:00
Tilaajille
Luonnonsuojelujärjestöt haluavat metsästyslakiin oman pykälän koirasusille – koiran ja suden risteymät aiheuttavat riskin Suomen susikannalle

Luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töt ha­lua­vat met­säs­tys­la­kiin oman pykälän koi­ra­su­sil­le – koiran ja suden ris­tey­mät ai­heut­ta­vat riskin Suomen su­si­kan­nal­le

12.03.2023 09:00
Arki on asettunut diakoniatyössä uomiinsa – keskiviikkona voi osallistua yhteisvastuukeräykseen nauttimalla pizzaa Ruukin seurakuntatalolla

Arki on aset­tu­nut dia­ko­nia­työs­sä uo­miin­sa – ­kes­ki­viik­ko­na voi osal­lis­tua yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen naut­ti­mal­la pizzaa Ruukin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la

12.03.2023 06:00
Tilaajille
Ruukin VOK:n vastuulla 294 ukrainalaista – suurin osa asuu muualla kuin Siikajoella

Ruukin VOK:n vas­tuul­la 294 uk­rai­na­lais­ta – suurin osa asuu muualla kuin Sii­ka­joel­la

11.03.2023 18:00
Tilaajille
Traficom varoittaa OmaVeroksi naamioituvasta huijaussivustosta – aidon ja huijaussivuston erottaa toisistaan vain pieni seikka

Tra­fi­com va­roit­taa Oma­Ve­rok­si naa­mioi­tu­vas­ta hui­jaus­si­vus­tos­ta – aidon ja hui­jaus­si­vus­ton erottaa toi­sis­taan vain pieni seikka

11.03.2023 15:00
Pyhännnällä kirjoilla olevien opiskelijoiden matka-avustusta korotettiin

Py­hänn­näl­lä kir­joil­la olevien opis­ke­li­joi­den mat­ka-avus­tus­ta ko­ro­tet­tiin

11.03.2023 12:00
Tilaajille
Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen – kaikille avoimessa webinaarissa työkaluja vanhemmille. Osallistujien tulee ilmoittautua ennakkoon

Kiu­saa­mi­ses­ta ter­vee­seen net­ti­käy­tök­seen – kai­kil­le avoi­mes­sa we­bi­naa­ris­sa työ­ka­lu­ja van­hem­mil­le. Osal­lis­tu­jien tulee il­moit­tau­tua en­nak­koon

11.03.2023 09:00
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön uudenlaisen verkkopalvelun, josta voi olla apua apuvälineiden lainaajalle

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue ottaa käyt­töön uu­den­lai­sen verk­ko­pal­ve­lun, josta voi olla apua apu­vä­li­nei­den lai­naa­jal­le

11.03.2023 06:00
Tilaajille
Lappu tuli Ruukin Salen postipalvelun asiakastiskille – Arina keskittyy ruuan myyntiin

Lappu tuli Ruukin Salen pos­ti­pal­ve­lun asia­kas­tis­kil­le – Arina kes­kit­tyy ruuan myyn­tiin

10.03.2023 18:00 2
Tilaajille
Luvassa huonoa energiasäätä – Näin sää vaikuttaa energian tuotantoon ja kulutukseen

Luvassa huonoa ener­gia­sää­tä – Näin sää vai­kut­taa ener­gian tuo­tan­toon ja ku­lu­tuk­seen

10.03.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvan Keskuspuhdistamo hakee omaa toimitusjohtajaa – hallitus linjasi, että toiminta jatkuu tutulla mallilla

Sii­ka­lat­van Kes­kus­puh­dis­ta­mo hakee omaa toi­mi­tus­joh­ta­jaa – hal­li­tus lin­ja­si, että toi­min­ta jatkuu tutulla mal­lil­la

10.03.2023 12:00
Tilaajille
Pyhännän kunta ostaa rantatontin

Py­hän­nän kunta ostaa ran­ta­ton­tin

10.03.2023 09:00
Tilaajille
Kännykän korjaamisesta tulee nykyistä helpompaa – EU vaatii, että parin vuoden päästä älypuhelimen akku pitää olla helposti vaihettavissa

Kän­ny­kän kor­jaa­mi­ses­ta tulee ny­kyis­tä hel­pom­paa – EU vaatii, että parin vuoden päästä äly­pu­he­li­men akku pitää olla hel­pos­ti vai­het­ta­vis­sa

10.03.2023 06:00
Tilaajille
OYSissa jonot ortopedisiin leikkauksiin venyivät ennätyspitkiksi hoitajapulan vuoksi – "Leikkaus on aina tiimitoimintaa, eikä pelkkä kirurgi riitä"

OYSissa jonot or­to­pe­di­siin leik­kauk­siin ve­nyi­vät en­nä­tys­pit­kik­si hoi­ta­ja­pu­lan vuoksi – "Leik­kaus on aina tii­mi­toi­min­taa, eikä pelkkä kirurgi riitä"

09.03.2023 18:00
Tilaajille
Yksi ihminen menehtyi Siikalatvan Piippolan tulipalossa

Yksi ihminen me­neh­tyi Sii­ka­lat­van Piip­po­lan tu­li­pa­los­sa

09.03.2023 12:32
Pyhännän kunta hakee henkilöstö- ja talousjohtajaa – Mannermaa valittiin Utajärvelle

Py­hän­nän kunta hakee hen­ki­lös­tö- ja ta­lous­joh­ta­jaa – Man­ner­maa va­lit­tiin Uta­jär­vel­le

09.03.2023 12:00
Tilaajille
Kahdeksan hakee sivistysjohtajaksi Siikajoelle – kunnanhallitus valitsee haastateltavat 13.3.

Kah­dek­san hakee si­vis­tys­joh­ta­jak­si Sii­ka­joel­le – kun­nan­hal­li­tus va­lit­see haas­ta­tel­ta­vat 13.3.

09.03.2023 09:16
Tilaajille
Jedun yhtymähallitus päätti, ketkä neljä hakijaa nyt haastatellaan kehitysjohtajan virkaan

Jedun yh­ty­mä­hal­li­tus päätti, ketkä neljä hakijaa nyt haas­ta­tel­laan ke­hi­tys­joh­ta­jan virkaan

09.03.2023 09:00
Tilaajille
Vaalipostia: Ruoantuottajan tulee saada työstään parempi korvaus

Vaa­li­pos­tia: Ruoan­tuot­ta­jan tulee saada työs­tään parempi korvaus

09.03.2023 08:21
Tilaajille
Omakotitalo palaa Piippolassa, kireä pakkanen vaikeuttaa sammutustöitä

Oma­ko­ti­ta­lo palaa Piip­po­las­sa, kireä pak­ka­nen vai­keut­taa sam­mu­tus­töi­tä

09.03.2023 06:31
Pyhännän koululle perustettiin virkoja

Py­hän­nän kou­lul­le pe­rus­tet­tiin virkoja

09.03.2023 06:00
Tilaajille
Maaseudun kyläkaupat voivat hakea tukea – Ruokaviraston myöntämää tukea tästä lähtien tarjolla joka vuosi

Maa­seu­dun ky­lä­kau­pat voivat hakea tukea – Ruo­ka­vi­ras­ton myön­tä­mää tukea tästä lähtien tar­jol­la joka vuosi

09.03.2023 09:18
Tilaajille
Sinisorsalle saaliskiintiö, hämärämetsästykseen aikarajat – vesilintumetsästykseen ehdotetaan lukuisia rajoituksia

Si­ni­sor­sal­le saa­lis­kiin­tiö, hä­mä­rä­met­säs­tyk­seen ai­ka­ra­jat – ve­si­lin­tu­met­säs­tyk­seen eh­do­te­taan lu­kui­sia ra­joi­tuk­sia

08.03.2023 15:00
Tilaajille
Vuoden ranttinen mies valittiin jo 22. kerran – Rantsilan Akkakerho nostaa esiin arjen sankareita

Vuoden rant­ti­nen mies va­lit­tiin jo 22. kerran – Rant­si­lan Ak­ka­ker­ho nostaa esiin arjen san­ka­rei­ta

08.03.2023 12:00
Tilaajille
Seurantalojen energia-avustukset haettavana – jaossa enintään 2,3 miljoonaa euroa

Seu­ran­ta­lo­jen ener­gia-avus­tuk­set haet­ta­va­na – jaossa enin­tään 2,3 mil­joo­naa euroa

08.03.2023 09:00
Tilaajille
Ruukin TeeKoo muuttui lounaskahvilasta iltaravintolaksi – muutoksen taustalla lounastajien vähäinen määrä ja raaka-aineiden hintojen nousu

Ruukin TeeKoo muuttui lou­nas­kah­vi­las­ta il­ta­ra­vin­to­lak­si – ­muu­tok­sen taus­tal­la lou­nas­ta­jien vä­häi­nen määrä ja raa­ka-ai­nei­den hin­to­jen nousu

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Työelämäasenteisiin tarvitaan muutos
Kolumni Julia Asikainen

Työ­elä­mä­asen­tei­siin tar­vi­taan muutos

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Moniosaamista arvostetaan
Pääkirjoitus Sari Kihnula

Mo­ni­osaa­mis­ta ar­vos­te­taan

07.03.2023 23:00 1
Tilaajille
Tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön tutkitaan viisivuotisessa hankkeessa – Suden, metsäpeuran ja maakotkan elinympäristövaatimukset halutaan ottaa paremmin huomioon

Tuu­li­voi­man vai­ku­tuk­sia met­sä­eläi­mis­töön tut­ki­taan vii­si­vuo­ti­ses­sa hank­kees­sa – ­Su­den, met­sä­peu­ran ja maa­kot­kan elin­ym­pä­ris­tö­vaa­ti­muk­set ha­lu­taan ottaa pa­rem­min huo­mioon

07.03.2023 18:00
Tilaajille
Mika Karppanen ja Saku Hämäläinen maaliin Jyväskylän talvirallissa – erikoiskokeella viisi katosi jarrut

Mika Karp­pa­nen ja Saku Hä­mä­läi­nen maaliin Jy­väs­ky­län tal­vi­ral­lis­sa – eri­kois­ko­keel­la viisi katosi jarrut

07.03.2023 12:00
Tilaajille
Ministeri Tytti Tuppurainen pysähtyi Ruukissa – vaaliteemojen listalla raiteet ja ruoka

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen py­säh­tyi Ruu­kis­sa – vaa­li­tee­mo­jen lis­tal­la raiteet ja ruoka

07.03.2023 11:57
Tilaajille
Talven ilvesjahti päättynyt – Oulun riistakeskuksen alueella luvat käytetty sataprosenttisesti

Talven il­ves­jah­ti päät­ty­nyt – Oulun riis­ta­kes­kuk­sen alueel­la luvat käy­tet­ty sa­ta­pro­sent­ti­ses­ti

07.03.2023 09:00 1
Tilaajille
Kattilahuonepalo tuhosi taloa Rantsilassa

Kat­ti­la­huo­ne­pa­lo tuhosi taloa Rant­si­las­sa

07.03.2023 06:18
Tilaajille
Tee tarjous vain, jos voit täyttää tarjouspyynnön ehdot – Juha Väyrynen painottaa, että julkiset hankinnat ovat sekä alueen yrittäjien että hankinnoista vastaavien yhteinen asia

Tee tarjous vain, jos voit täyttää tar­jous­pyyn­nön ehdot – Juha Väy­ry­nen pai­not­taa, että jul­ki­set han­kin­nat ovat sekä alueen yrit­tä­jien että han­kin­nois­ta vas­taa­vien yh­tei­nen asia

07.03.2023 06:00
Tilaajille
Hyvinvointialue Pohde supistaa palveluja heinäkuussa – rannikolla suun terveydenhuoltoa keskitetään muun muassa Raaheen

Hy­vin­voin­ti­alue Pohde su­pis­taa pal­ve­lu­ja hei­nä­kuus­sa – ran­ni­kol­la suun ter­vey­den­huol­toa kes­ki­te­tään muun muassa Raaheen

06.03.2023 18:00
Tilaajille
Jukkatalolla 52 uutta toistaiseksi voimassa olevaa lomautusta – luottamushenkilöt hyvillään, että irtisanomisilta vältyttiin. Moniosaamisen työkokemuksen ohitse meneminen ihmetyttää

Juk­ka­ta­lol­la 52 uutta tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevaa lo­mau­tus­ta – luot­ta­mus­hen­ki­löt hy­vil­lään, että ir­ti­sa­no­misil­ta väl­tyt­tiin. Mo­ni­osaa­mi­sen työ­ko­ke­muk­sen ohitse me­ne­mi­nen ih­me­tyt­tää

06.03.2023 15:04 1
Tilaajille
Nuortentalo Ruorin nuorisotilatoiminta jälleen aktiivista – syksyllä toiminnasta oli muutaman kuukauden tauko, kun nuoriso-ohjaaja puuttui

Nuor­ten­ta­lo Ruorin nuo­ri­so­ti­la­toi­min­ta jälleen ak­tii­vis­ta – ­syk­syl­lä toi­min­nas­ta oli muu­ta­man kuu­kau­den tauko, kun nuo­ri­so-oh­jaa­ja puuttui

06.03.2023 15:00
Tilaajille
Jätekuljetukset Kiertokaaren vastuulle – urakkakilpailutus kuljetusyrityksille on avattu

Jä­te­kul­je­tuk­set Kier­to­kaa­ren vas­tuul­le – urak­ka­kil­pai­lu­tus kul­je­tus­yri­tyk­sil­le on avattu

06.03.2023 12:00
Ouluun ja Pohjois-Pohjanmaalle luvassa pakkaspäiviä alkaneeksi viikoksi: "On pettymys, jos aurinko ei paista vähintään kolmena päivänä"

Ouluun ja Poh­jois-Poh­jan­maal­le luvassa pak­kas­päi­viä al­ka­neek­si vii­kok­si: "On pet­ty­mys, jos aurinko ei paista vä­hin­tään kolmena päi­vä­nä"

06.03.2023 09:00
Tilaajille
Poliisi selvitti laajan verkkopetosvyyhden, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi kehottaa kansalaisia suhtautumaan varauksella käsirahan maksamiseen

Poliisi sel­vit­ti laajan verk­ko­pe­tos­vyyh­den, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi ke­hot­taa kan­sa­lai­sia suh­tau­tu­maan va­rauk­sel­la kä­si­ra­han mak­sa­mi­seen

06.03.2023 06:00
Tilaajille
Siikajoen rallisprint kiinnosti kuljettajia ja katsojia

Sii­ka­joen ral­lisp­rint kiin­nos­ti kul­jet­ta­jia ja kat­so­jia

05.03.2023 17:40
Tilaajille
Konesillan hallitusta johtaa Harri Suutari – hallitukseen nousee ruukkilaisvahvistus

Ko­ne­sil­lan hal­li­tus­ta johtaa Harri Suutari – hal­li­tuk­seen nousee ruuk­ki­lais­vah­vis­tus

05.03.2023 15:00
Tilaajille
Pyöriännevan tuulipuistohankkeen asukaskysely toteutetaan maaliskuussa – yleisötilaisuus Pyhännällä 16. päivä

Pyö­riän­ne­van tuu­li­puis­to­hank­keen asu­kas­ky­se­ly to­teu­te­taan maa­lis­kuus­sa – ylei­sö­ti­lai­suus Py­hän­näl­lä 16. päivä

05.03.2023 09:00
Tilaajille
Samuli Yrjänä irtisanoutui virastaan – kunnanhallituksen esityslistalla rehtorin viran avoimeksi julistaminen

Samuli Yrjänä ir­ti­sa­nou­tui vi­ras­taan – kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tys­lis­tal­la reh­to­rin viran avoi­mek­si ju­lis­ta­mi­nen

05.03.2023 07:00
Tilaajille
Kuka auttaa netitöntä? Erityisasiantuntija Matias Kinnunen neuvoo, miten internetyhteiskunnassa voi selvitä sähkösopimusasioiden kanssa ilman älylaitteita

Kuka auttaa ne­ti­tön­tä? Eri­tyis­asian­tun­ti­ja Matias Kin­nu­nen neuvoo, miten in­ter­net­yh­teis­kun­nas­sa voi selvitä säh­kö­so­pi­mus­asioi­den kanssa ilman äly­lait­tei­ta

05.03.2023 06:00
Tilaajille
Kuurankukan kinkereilla punnittiin sekä tiedot että tunnot

Kuu­ran­ku­kan kin­ke­reil­la pun­nit­tiin sekä tiedot että tunnot

04.03.2023 18:00
Tilaajille
Katri Mäkinen mukana Käärijä-ilmiössä – Liverpooliin lähtö tuntuu Mäkisestä hienolta mahdollisuudelta

Katri Mäkinen mukana Kää­ri­jä-il­miös­sä – ­Li­ver­poo­liin lähtö tuntuu Mä­ki­ses­tä hie­nol­ta mah­dol­li­suu­del­ta

04.03.2023 15:00
Tilaajille