Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Uusimmat

Kylän parhaan paikan kaavoituksessa ei hutiloida
Tilaajille

Kylän parhaan paikan kaa­voi­tuk­ses­sa ei hu­ti­loi­da

15:00
Kuntalaisille lisää tietoa tuulivoimasta – Rantsilaan saa tulla keskustelemaan tuulivoimatoimijoiden kanssa

Kun­ta­lai­sil­le lisää tietoa tuu­li­voi­mas­ta – ­Rant­si­laan saa tulla kes­kus­te­le­maan tuu­li­voi­ma­toi­mi­joi­den kanssa

13:00
Tilaajille
Työttömyys jatkaa kasvua Pohjois-Pohjanmaalla

Työt­tö­myys jatkaa kasvua Poh­jois-Poh­jan­maal­la

12:00
Tilaajille
Pärttyl kakkoseksi Kirppu-ajossa

Pärttyl kak­ko­sek­si Kirp­pu-ajos­sa

09:00
Tilaajille
Eeron lenkin uudelleenlinjaus ja liikerakennusten korttelialue – kunnanhallitus hyväksyi Tuohimaan asemakaavan muutosehdotuksen

Eeron lenkin uu­del­leen­lin­jaus ja lii­ke­ra­ken­nus­ten kort­te­lia­lue – ­kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi Tuo­hi­maan ase­ma­kaa­van muu­tos­eh­do­tuk­sen

08:00
Tilaajille
Yhteistyötä ja yhdenvertaisuutta
Kolumni

Yh­teis­työ­tä ja yh­den­ver­tai­suut­ta

06:00
Tilaajille
Demokratiaa silloin kun se itselle sopii
Kolumni Kristiina Tuikkala

De­mo­kra­tiaa silloin kun se itselle sopii

06:00
Tilaajille
Hoitotakuu kiristyi syyskuun alussa –  takuun toteutuminen vielä vaihtelee Siikajokivarressa

Hoi­to­ta­kuu ki­ris­tyi syys­kuun alussa – takuun to­teu­tu­mi­nen vielä vaih­te­lee Sii­ka­jo­ki­var­res­sa

06:00
Tilaajille
Onnittelut aktiivisille kylätoimijoille!
Pääkirjoitus

On­nit­te­lut ak­tii­vi­sil­le ky­lä­toi­mi­joil­le!

26.09.2023 23:00
Tilaajille
Siikajoki ei sanonut ei lahjoitukselle

Sii­ka­jo­ki ei sanonut ei lah­joi­tuk­sel­le

26.09.2023 19:00
Tilaajille
Arja juhlii sunnuntaina musiikkijuhlamessun yhteydessä – eläköityminen ei kuulu haaveisiin, vaan kansallispuvun tekeminen

Arja juhlii sun­nun­tai­na mu­siik­ki­juh­la­mes­sun yh­tey­des­sä – elä­köi­ty­mi­nen ei kuulu haa­vei­siin, vaan kan­sal­lis­pu­vun te­ke­mi­nen

26.09.2023 18:00
Tilaajille
Turvallinen tila äänestytti Siikajoen valtuustoa

Tur­val­li­nen tila ää­nes­tyt­ti Sii­ka­joen val­tuus­toa

26.09.2023 16:00
Tilaajille
Hautauspalvelulla avoimien ovien päivä– Ailalle ja Tapiolle yrityksen pyörittäminen on nykyään enemmänkin harrastus

Hau­taus­pal­ve­lul­la avoi­mien ovien päi­vä– Ai­lal­le ja Ta­piol­le yri­tyk­sen pyö­rit­tä­mi­nen on nykyään enem­män­kin har­ras­tus

26.09.2023 15:00
Tilaajille
Frisbeegolfratoja päivitellään Pyhännällä – "Pyritään löytämään fiksuja päivityksiä, että rata olisi enemmän heittäjäystävällinen"

Fris­bee­golf­ra­to­ja päi­vi­tel­lään Py­hän­näl­lä – "­Py­ri­tään löy­tä­mään fiksuja päi­vi­tyk­siä, että rata olisi enemmän heit­tä­jäys­tä­väl­li­nen"

26.09.2023 12:00
Tilaajille
Valtuustoaloite väärään osoitteeseen Siikajoella

Val­tuus­to­aloi­te väärään osoit­tee­seen Sii­ka­joel­la

26.09.2023 11:00
Tilaajille
Jahotecin sakkouhka väistyi – vuosiraportti toimitettiin ennen asian etenemistä käsittelyyn

Ja­ho­te­cin sak­ko­uh­ka väistyi – vuo­si­ra­port­ti toi­mi­tet­tiin ennen asian ete­ne­mis­tä kä­sit­te­lyyn

26.09.2023 09:15
Tilaajille
Siikajokiset innostuivat muovin kierrätykseen

Sii­ka­jo­ki­set in­nos­tui­vat muovin kier­rä­tyk­seen

26.09.2023 09:00
Tilaajille
SSAB käynnistää suuret muutosneuvottelut Raahessa – Tehtaanjohtaja: "Emme halua missään nimessä pelotella irtisanomisilla"

SSAB käyn­nis­tää suuret muu­tos­neu­vot­te­lut Raa­hes­sa – Teh­taan­joh­ta­ja: "Emme halua missään nimessä pe­lo­tel­la ir­ti­sa­no­mi­sil­la"

26.09.2023 06:00
Tilaajille
"Tosi hyvä!" – Oppilaat pääsivät Paavolan uuteen kouluun

"Tosi hyvä!" – Op­pi­laat pää­si­vät Paa­vo­lan uuteen kouluun

25.09.2023 18:00
Tilaajille
Pulkkilan putkitehtaan koko henkilöstö lomautetaan osittain – lomautukset toteutetaan seuraavan viiden kuukauden aikana

Pulk­ki­lan put­ki­teh­taan koko hen­ki­lös­tö lo­mau­te­taan osit­tain – ­lo­mau­tuk­set to­teu­te­taan seu­raa­van viiden kuu­kau­den aikana

25.09.2023 15:00
Tilaajille
Luohualla vietettiin tiejuhlaa – kansanedustaja Mattila totesi luohualaisten olevan onnekkaita

Luo­hual­la vie­tet­tiin tie­juh­laa – ­kan­sa­ne­dus­ta­ja Mattila totesi luo­hua­lais­ten olevan on­nek­kai­ta

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Oletko nähnyt Puolan rekisterikilvissä olevaa valkoista Ford S-Maxia? Poliisi pyytää havainnot suoraan hätänumeroon

Oletko nähnyt Puolan re­kis­te­ri­kil­vis­sä olevaa val­kois­ta Ford S-Ma­xia? Poliisi pyytää ha­vain­not suoraan hä­tä­nu­me­roon

25.09.2023 09:46
Pohjolan OP:n henkilökunta pyöräilee syyskuussa mielenterveystyön hyväksi – perjantaina liikkeellä Pyhännän pankin edustus

Poh­jo­lan OP:n hen­ki­lö­kun­ta pyö­räi­lee syys­kuus­sa mie­len­ter­veys­työn hyväksi – per­jan­tai­na liik­keel­lä Py­hän­nän pankin edustus

25.09.2023 09:14
Tilaajille
Katso videolta tunnelmia Luohuan tiejuhlasta. Tien nauhan leikaten ja puheenvuoroin käyttöön vihkivät elyn Heino Heikkinen ja kansanedustaja Hanna-Leena Mattila. Laulutervehdyksen tiejuhlaan toivat Luohuan koulun oppilaat.

Katso vi­deol­ta tun­nel­mia Luohuan tie­juh­las­ta. Tien nauhan lei­ka­ten ja pu­heen­vuo­roin käyt­töön vih­ki­vät elyn Heino Heik­ki­nen ja kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mat­ti­la. Lau­lu­ter­veh­dyk­sen tie­juh­laan toivat Luohuan koulun op­pi­laat.

25.09.2023 11:07
Tilaajille
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

25.09.2023 06:00
Tilaajille
Revonlahti on vuoden kylä Pohjois-Pohjanmaalla – "Rauhallinen ja lapsiystävällinen paikka", sanoo asukas

Re­von­lah­ti on vuoden kylä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Rau­hal­li­nen ja lap­si­ys­tä­väl­li­nen paik­ka", sanoo asukas

25.09.2023 06:58 1
Tilaajille
Revonlahti on Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä – kunniamaininta kolmelle kylälle. Luohualle jo toistamiseen. Katso videolta revonlahtisten mietteitä tunnustusperusteista

Re­von­lah­ti on Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden kylä – kun­nia­mai­nin­ta kol­mel­le ky­läl­le. Luo­hual­le jo tois­ta­mi­seen. Katso vi­deol­ta re­von­lah­tis­ten miet­tei­tä tun­nus­tus­pe­rus­teis­ta

24.09.2023 14:07
Tilaajille
Yhteisöllisen taideteoksen tekoon Pyhännällä – valmistamiseen voi osallistua kaikki haluamallaan panoksella

Yh­tei­söl­li­sen tai­de­teok­sen tekoon Py­hän­näl­lä – ­val­mis­ta­mi­seen voi osal­lis­tua kaikki ha­lua­mal­laan pa­nok­sel­la

24.09.2023 12:00
Tilaajille
Ruukin toritapahtumasta vähitellen perinne – sade säikäytti, mutta ei pilannut koko päivää

Ruukin to­ri­ta­pah­tu­mas­ta vä­hi­tel­len perinne – sade säi­käyt­ti, mutta ei pi­lan­nut koko päivää

24.09.2023 10:26
Tilaajille
Heijastinkausi on alkanut – muista varmistaa myös koiran näkyvyys pimeässä

Hei­jas­tin­kau­si on al­ka­nut – ­muis­ta var­mis­taa myös koiran nä­ky­vyys pi­meäs­sä

24.09.2023 09:00
Aaro Vikki jätti eropyynnön – kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle eroanomusten hyväksymistä

Aaro Vikki jätti ero­pyyn­nön – ­kun­nan­hal­li­tus esittää kun­nan­val­tuus­tol­le ero­ano­mus­ten hy­väk­sy­mis­tä

24.09.2023 16:37
Tilaajille
Katso videolta, millaisia ajatuksia Revonlahden vuoden kyläksi valintakriteerien kuuleminen herätti Risto Törmäsen, Seija Knuutilan, Inkeri Kukkosen, Kaarina Pietilän ja Risto Pietilän mielissä.

Katso vi­deol­ta, mil­lai­sia aja­tuk­sia Re­von­lah­den vuoden kyläksi va­lin­ta­kri­tee­rien kuu­le­mi­nen herätti Risto Tör­mä­sen, Seija Knuu­ti­lan, Inkeri Kuk­ko­sen, Kaarina Pie­ti­län ja Risto Pie­ti­län mie­lis­sä.

24.09.2023 14:00
Tilaajille
Tuli tuhosi kuorma-auton kärryn Paavolassa

Tuli tuhosi kuor­ma-au­ton kärryn Paa­vo­las­sa

24.09.2023 04:50
Tilaajille
OYSin lääkäreille liikaa maksettuja palkkoja ei peritä takaisin – Kyse ei virheestä vaan vakiintuneesta tulkinnasta

OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin – Kyse ei vir­hees­tä vaan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

23.09.2023 15:00
Tilaajille
Jahotec Oy:n Limingan biokaasulaitokselle esitetään uhkasakkoa – ympäristöluvassa asetettua lupamääräystä vuosiraportin toimittamisesta ei ole kehotuksesta huolimatta toimitettu

Jahotec Oy:n Li­min­gan bio­kaa­su­lai­tok­sel­le esi­te­tään uh­ka­sak­koa – ym­pä­ris­tö­lu­vas­sa ase­tet­tua lu­pa­mää­räys­tä vuo­si­ra­por­tin toi­mit­ta­mi­ses­ta ei ole ke­ho­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta toi­mi­tet­tu

23.09.2023 12:00
Tilaajille
Mika Haavistolle Kerttu Saalasti -palkinto

Mika Haa­vis­tol­le Kerttu Saa­las­ti -pal­kin­to

23.09.2023 09:00
Tilaajille
Keskipiste-Leader myönsi tukia noin 325 000 euron edestä – Piippolan kyläyhdistykselle suurin summa

Kes­ki­pis­te-Lea­der myönsi tukia noin 325 000 euron edes­tä – ­Piip­po­lan ky­lä­yh­dis­tyk­sel­le suurin summa

23.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Kuumaa rautaa taottiin että pauke kävi Patokosken pajalla – rantaparlamentti kokeili sepän taitoja, videolla näet kuinka naula taotaan

Kuumaa rautaa taot­tiin että pauke kävi Pa­to­kos­ken pajalla – ran­ta­par­la­ment­ti kokeili sepän tai­to­ja, vi­deol­la näet kuinka naula taotaan

22.09.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvan uusi sivistysjohtaja on valittu

Sii­ka­lat­van uusi si­vis­tys­joh­ta­ja on valittu

22.09.2023 16:00
Tilaajille
Ruukissakin väistellään koloja – kurja tie kismittää asukkaita

Ruu­kis­sa­kin väis­tel­lään koloja – kurja tie kis­mit­tää asuk­kai­ta

22.09.2023 12:00 1
Tilaajille
OP:n palveluissa käyttökatkoja viikonlopun aikana

OP:n pal­ve­luis­sa käyt­tö­kat­ko­ja vii­kon­lo­pun aikana

22.09.2023 09:00
Pirre Seppänen on hakenut Lieksan kaupunginjohtajaksi – Lieksan kaupunginjohtajahaun valmisteluryhmä päätti jatkaa hakuaikaa

Pirre Sep­pä­nen on hakenut Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­jak­si – Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun val­mis­te­lu­ryh­mä päätti jatkaa ha­ku­ai­kaa

26.09.2023 07:43
Tilaajille
Saariselällä kilometrejä selättämässä

Saa­ri­se­läl­lä ki­lo­met­re­jä se­lät­tä­mäs­sä

21.09.2023 18:00
Tilaajille
Sää tekee täyskäännöksen Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla – perjantaina lämpötila kohoaa 20 asteeseen ja aurinko näyttäytyy

Sää tekee täys­kään­nök­sen Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la – per­jan­tai­na läm­pö­ti­la kohoaa 20 as­tee­seen ja aurinko näyt­täy­tyy

21.09.2023 16:00
Tilaajille
Rikolliset kalastelevat OP:n tunnuksia tekstiviesteillä ja sähköposteilla – nämä huijaukset yleistyivät kesällä

Ri­kol­li­set ka­las­te­le­vat OP:n tun­nuk­sia teks­ti­vies­teil­lä ja säh­kö­pos­teil­la – nämä hui­jauk­set yleis­tyi­vät kesällä

21.09.2023 15:00
"On mahdollista, että Hanhikiven ydinvoima-alueelle etsitään lähivuosina vaihtoehtoista toimittajaa"

"On mah­dol­lis­ta, että Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma-alueel­le et­si­tään lä­hi­vuo­si­na vaih­to­eh­tois­ta toi­mit­ta­jaa"

21.09.2023 12:00
Mäkelän kausi päättyy Alastarossa

Mäkelän kausi päättyy Alas­ta­ros­sa

21.09.2023 09:00
Tilaajille
Suomen metsäkeskus myöntää kemera-tukia vielä syyskuun ajan – tukien käyttö sekä metsänhoitotyöt ovat lisääntyneet selvästi viime vuodesta

Suomen met­sä­kes­kus myöntää ke­me­ra-tu­kia vielä syys­kuun ajan – tukien käyttö sekä met­sän­hoi­to­työt ovat li­sään­ty­neet sel­väs­ti viime vuo­des­ta

21.09.2023 06:00
Tilaajille
Koskelan Akselin viimeinen ravivuosi lähestyy – "porskuttaa kyllä ihan samalla lailla, kuin aina ennenkin."

Kos­ke­lan Akselin vii­mei­nen ra­vi­vuo­si lä­hes­tyy – "­pors­kut­taa kyllä ihan samalla lailla, kuin aina en­nen­kin."

20.09.2023 18:00 1
Tilaajille
PuPon mestaruuskisojen satoa

PuPon mes­ta­ruus­ki­so­jen satoa

20.09.2023 15:00
Tilaajille
Noin 4 miljoonan euron arvosta sopimuksia – LapWallin Pyhännän yksikössä päästiin siirtymään kahteen vuoroon

Noin 4 mil­joo­nan euron arvosta so­pi­muk­sia – ­Lap­Wal­lin Py­hän­nän yk­si­kös­sä pääs­tiin siir­ty­mään kahteen vuoroon

20.09.2023 13:00
Tilaajille
Lähes 200 nuorta laulajaa esiintyi seurakuntien lasten ja nuorten kuorojen Suurkonsertissa Lumijoella – mukana kuorot myös Pyhännältä, Siikalatvalta ja Siikajoelta

Lähes 200 nuorta lau­la­jaa esiin­tyi seu­ra­kun­tien lasten ja nuorten kuo­ro­jen Suur­kon­ser­tis­sa Lu­mi­joel­la – ­mu­ka­na kuorot myös Py­hän­näl­tä, Sii­ka­lat­val­ta ja Sii­ka­joel­ta

20.09.2023 12:00
Tilaajille
Syksy hiljentää Ruukin vastaanottokeskuksen – asiakkaat toisten keskusten kirjoille syyskuun aikana

Syksy hil­jen­tää Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen – asiak­kaat toisten kes­kus­ten kir­joil­le syys­kuun aikana

20.09.2023 09:00
Tilaajille
Pahin myrskyrintama meni Pyhännän ja Siikalatvan läpi –  Siikalatvalla edelleen useita talouksia ilman sähköä

Pahin myrs­ky­rin­ta­ma meni Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van läpi –  Sii­ka­lat­val­la edel­leen useita ta­louk­sia ilman sähköä

20.09.2023 07:31 1
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus linjaa torstaina yt-neuvottelujen aloittamistarpeen

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus linjaa tors­tai­na yt-neu­vot­te­lu­jen aloit­ta­mis­tar­peen

20.09.2023 06:00
Tilaajille
Miniloma ja hirvikärpäset
Kolumni

Mi­ni­lo­ma ja hir­vi­kär­pä­set

20.09.2023 06:00
Tilaajille
Alueelle hyviä ja huonoja uutisia
Pääkirjoitus

Alueel­le hyviä ja huonoja uutisia

19.09.2023 23:00
Tilaajille
Lusikkalan tila on paluumuuttaja Essin perheen koti – Siikalatvalla Suomen parhaat varhaiskasvatuspalvelut

Lu­sik­ka­lan tila on pa­luu­muut­ta­ja Essin perheen koti – ­Sii­ka­lat­val­la Suomen parhaat var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lut

19.09.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan uusi  talouspäällikkö aloitti työssään – Tarmo perehdyttää seuraajansa

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan uusi ta­lous­pääl­lik­kö aloitti työs­sään – Tarmo pe­reh­dyt­tää seu­raa­jan­sa

19.09.2023 12:00
Tilaajille
LapWall lopettaa tuotannon Raahessa ja keskittää Pyhännälle – lähivuosina Pyhännälle lisää työpaikkoja

LapWall lo­pet­taa tuo­tan­non Raa­hes­sa ja kes­kit­tää Py­hän­näl­le – lä­hi­vuo­si­na Py­hän­näl­le lisää työ­paik­ko­ja

19.09.2023 10:00
Tilaajille
Miehittämättömät järjestelmät yrittäjien avuksi – vain mielikuvitus rajana laitteiden hyödyntämisessä

Mie­hit­tä­mät­tö­mät jär­jes­tel­mät yrit­tä­jien avuksi – vain mie­li­ku­vi­tus rajana lait­tei­den hyö­dyn­tä­mi­ses­sä

19.09.2023 09:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus päättää sivistysjohtajan valinnasta torstaina

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus päättää si­vis­tys­joh­ta­jan va­lin­nas­ta tors­tai­na

19.09.2023 08:37
Tilaajille
Rantsilan heinäjalostamon valmistelut etenevät – rehun kamelien ruoaksi vieminen on ollut uutisankka

Rant­si­lan hei­nä­ja­los­ta­mon val­mis­te­lut ete­ne­vät – rehun ka­me­lien ruoaksi vie­mi­nen on ollut uu­tis­ank­ka

19.09.2023 11:33 2
Tilaajille
Jukkatalomuistoja kolmen roolin kautta – kultakello on ollut jukkatalolaisille käsite

Juk­ka­ta­lo­muis­to­ja kolmen roolin kautta – ­kul­ta­kel­lo on ollut juk­ka­ta­lo­lai­sil­le käsite

18.09.2023 18:00
Tilaajille
Ruukkilainen Rakennus-Avant hakee yrityssaneeraukseen – yrityksellä Siikajoella kesken uusi hoivakoti

Ruuk­ki­lai­nen Ra­ken­nus-Avant hakee yri­tys­sa­nee­rauk­seen – yri­tyk­sel­lä Sii­ka­joel­la kesken uusi hoi­va­ko­ti

19.09.2023 11:32 1
Tilaajille
Rakennusalan ahdinko iski nyt Raahessa: Puuelementtejä tekevä LapWall lopettaa yksikön, työntekijät irtisanotaan

Ra­ken­nus­alan ahdinko iski nyt Raa­hes­sa: Puu­ele­ment­te­jä tekevä LapWall lo­pet­taa yk­si­kön, työn­te­ki­jät ir­ti­sa­no­taan

18.09.2023 12:47
Tilaajille
Siikajoen latvaosien koskien kunnostus alkaa – tavoitteena kunnostaa lokakuussa vähintään viisi koskea

Sii­ka­joen lat­va­osien koskien kun­nos­tus alkaa – ta­voit­tee­na kun­nos­taa lo­ka­kuus­sa vä­hin­tään viisi koskea

18.09.2023 12:00
Tilaajille
Luvassa vaihtelevaa säätä – perjantaista on luvassa ajankohtaan nähden todella lämmin

Luvassa vaih­te­le­vaa säätä – per­jan­tais­ta on luvassa ajan­koh­taan nähden todella lämmin

18.09.2023 09:00
Tilaajille
Seurantakäynnillä Mustalouhella – maisemaa ei tunnista entiseksi

Seu­ran­ta­käyn­nil­lä Mus­ta­lou­hel­la – mai­se­maa ei tun­nis­ta en­ti­sek­si

18.09.2023 06:00
Tilaajille
Valot sammuivat Jukkatalon talotehtaalta – Ilkka Sydänmetsällä riittää tulevaisuuden uskoa

Valot sam­mui­vat Juk­ka­ta­lon ta­lo­teh­taal­ta – Ilkka Sy­dän­met­säl­lä riittää tu­le­vai­suu­den uskoa

17.09.2023 18:00
Tilaajille
Omenapuut notkuvat satoa tänä syksynä – katso tästä Marttojen vinkit omenapaljouden hyödyntämiseen

Ome­na­puut not­ku­vat satoa tänä syksynä – katso tästä Mart­to­jen vinkit ome­na­pal­jou­den hyö­dyn­tä­mi­seen

17.09.2023 12:00
Yrittäminen pitää elämän mielenkiintoisena – Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan

Yrit­tä­mi­nen pitää elämän mie­len­kiin­toi­se­na – Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan

17.09.2023 09:00
Tilaajille
Talopaketin osto on iso riski, joten myyjän taloustiedot kannattaa selvittää – professori Juha-Pekka Kallunki vinkkaa, miten se onnistuu jopa ilmaiseksi

Ta­lo­pa­ke­tin osto on iso riski, joten myyjän ta­lous­tie­dot kan­nat­taa sel­vit­tää – pro­fes­so­ri Ju­ha-Pek­ka Kal­lun­ki vink­kaa, miten se on­nis­tuu jopa il­mai­sek­si

17.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Kortteisen koirakeitaalla opetellaan agilityn saloja

Kort­tei­sen koi­ra­kei­taal­la ope­tel­laan agi­li­tyn saloja

16.09.2023 18:00
Tilaajille
Rontixin koirakeitaalla opitaan agilityn ja hoopersin saloja

Ron­ti­xin koi­ra­kei­taal­la opitaan agi­li­tyn ja hoo­per­sin saloja

16.09.2023 17:59
Tilaajille
Pihlajat marjovat nyt terttukaupalla – Tiesitkö miksi pihlajanmarjoja kannattaa syödä?

Pih­la­jat mar­jo­vat nyt tert­tu­kau­pal­la – Tie­sit­kö miksi pih­la­jan­mar­jo­ja kan­nat­taa syödä?

16.09.2023 15:00
Tilaajille
Hevonen opettaa ottamaan rauhallisesti –  uusi palvelu auttaa etsimään mielen tasapainoa

Hevonen opettaa ot­ta­maan rau­hal­li­ses­ti – uusi palvelu auttaa et­si­mään mielen ta­sa­pai­noa

16.09.2023 12:00
Tilaajille
Kynttilät syttyvät kuolleiden lasten muistolle 23. syyskuuta – valtakunnallinen muistopäivä syntyi vanhempien aloitteesta

Kynt­ti­lät syt­ty­vät kuol­lei­den lasten muis­tol­le 23. syys­kuu­ta – val­ta­kun­nal­li­nen muis­to­päi­vä syntyi van­hem­pien aloit­tees­ta

18.09.2023 09:04
Tilaajille
Pelastajien apua tarvittiin yöllä Siikajoenkylällä

Pe­las­ta­jien apua tar­vit­tiin yöllä Sii­ka­joen­ky­läl­lä

16.09.2023 06:59
Tilaajille
GTK tutkii kallioperää Vornassa – kalliota kairaten selviää, mitä jalkojemme alla on

GTK tutkii kal­lio­pe­rää Vor­nas­sa – kal­lio­ta kai­ra­ten sel­viää, mitä jal­ko­jem­me alla on

19.09.2023 09:21
Tilaajille
Paikallislehti pitää kiinni tässä hetkessä

Pai­kal­lis­leh­ti pitää kiinni tässä het­kes­sä

15.09.2023 18:00
Tilaajille
Terapianavigaattori otetaan tänään käyttöön koko Pohteen alueella – "Voi olla, että palvelujen kysyntä kasvaa hetkellisesti"

Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­ri otetaan tänään käyt­töön koko Pohteen alueel­la – "Voi olla, että pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa het­kel­li­ses­ti"

15.09.2023 15:00
Lyijyhaulikielto uudistaa asekantaa – Poliisi tarkastaa edelleen vastaako hankittu ase lupaa

Lyi­jy­hau­li­kiel­to uu­dis­taa ase­kan­taa – Poliisi tar­kas­taa edel­leen vas­taa­ko han­kit­tu ase lupaa

15.09.2023 12:00
Tilaajille
Pyhännän kunnan edustajat tapasivat pääministerin ja kansanedustajia – tuliaisina Pyhännälle toiveita päästä yllättävän rakennemuutoksen piiriin

Py­hän­nän kunnan edus­ta­jat ta­pa­si­vat pää­mi­nis­te­rin ja kan­san­edus­ta­jia – tu­liai­si­na Py­hän­näl­le toi­vei­ta päästä yl­lät­tä­vän ra­ken­ne­muu­tok­sen piiriin

15.09.2023 11:43 1
Tilaajille
Traktorimönkijällä liikkuvan kannattaa olla perillä ajokorttiluokista

Trak­to­ri­mön­ki­jäl­lä liik­ku­van kan­nat­taa olla perillä ajo­kort­ti­luo­kis­ta

15.09.2023 09:00
Viimeisen kerran yhdessä Jukkatalolla – tapaamisen teemana oli verkostoituminen

Vii­mei­sen kerran yhdessä Juk­ka­ta­lol­la – ­ta­paa­mi­sen teemana oli ver­kos­toi­tu­mi­nen

15.09.2023 06:00
Tilaajille
Yksinäinen metsäpeura herättää huomiota Kasitien varressa – Tutkija kertoo lajin leviävän hiljalleen Pohjois-Pohjanmaalla

Yk­si­näi­nen met­sä­peu­ra he­rät­tää huo­mio­ta Ka­si­tien var­res­sa – Tutkija kertoo lajin le­viä­vän hil­jal­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.09.2023 18:00
Tilaajille
Mielelle hyvää vointia – Maksuttomat hyvinvointiluennot alkavat Raahessa ensi viikolla

Mie­lel­le hyvää vointia – Mak­sut­to­mat hy­vin­voin­ti­luen­not alkavat Raa­hes­sa ensi vii­kol­la

14.09.2023 15:00
Tilaajille
Tavastkengän kyläkaavan luonnos hyväksytty –  kaavassa esitetään 100 uutta rakennuspaikkaa

Ta­vast­ken­gän ky­lä­kaa­van luonnos hy­väk­syt­ty – kaa­vas­sa esi­te­tään 100 uutta ra­ken­nus­paik­kaa

14.09.2023 12:00
Tilaajille
Lasten- ja nuorten kuorojen suurkonsertti Lumijoella

Lasten- ja nuorten kuo­ro­jen suur­kon­sert­ti Lu­mi­joel­la

14.09.2023 09:00
Tilaajille
Nuorten työpajalla laitetaan arki rullaamaan

Nuorten työ­pa­jal­la lai­te­taan arki rul­laa­maan

14.09.2023 06:00
Tilaajille
Ruokahävikistä kolmannes kotitalouksista

Ruo­ka­hä­vi­kis­tä kol­man­nes ko­ti­ta­louk­sis­ta

13.09.2023 18:00 2
Tilaajille
Purkukoneet tulevat Paavolaan – vanha koulu purettava 1.12. mennessä

Pur­ku­ko­neet tulevat Paa­vo­laan – vanha koulu pu­ret­ta­va 1.12. men­nes­sä

13.09.2023 15:00
Tilaajille
RJK:n junnut makeaan turnausvoittoon

RJK:n junnut makeaan tur­naus­voit­toon

13.09.2023 12:00
Tilaajille
Pärttyl viritteli Kirppu-ajoon

Pärttyl vi­rit­te­li Kirp­pu-ajoon

13.09.2023 09:00
Tilaajille
Raahen päivystykselle haetaan jatkoa vuodeksi

Raahen päi­vys­tyk­sel­le haetaan jatkoa vuo­dek­si

13.09.2023 06:20
Näin synkkänä aikana ajattelen naaleja
Kolumni Kirsi Junttila

Näin synk­kä­nä aikana ajat­te­len naaleja

13.09.2023 06:00
Tilaajille
Kannattaako tuulivoimaa vastaan taistella?
Pääkirjoitus

Kan­nat­taa­ko tuu­li­voi­maa vastaan tais­tel­la?

12.09.2023 23:00
Tilaajille
Seurakunnan viesti ei tavoita kaikkia  Siikajoella – viestinnän parantaminen on ensisijainen tehtävä

Seu­ra­kun­nan viesti ei tavoita kaikkia Sii­ka­joel­la – vies­tin­nän pa­ran­ta­mi­nen on en­si­si­jai­nen tehtävä

12.09.2023 18:00
Tilaajille
Noroikka konsertoi lauantaina Tavastkengällä

No­roik­ka kon­ser­toi lauan­tai­na Ta­vast­ken­gäl­lä

12.09.2023 15:00
Tilaajille