Uusimmat

Siikalatvan Vuokratalot Oy:n rivitaloista kiinnostuneita ostajaehdokkaita liikkeellä  – velkojen kokonaismäärä selviää loppuvuodesta
Tilaajille

Sii­ka­lat­van Vuok­ra­ta­lot Oy:n ri­vi­ta­lois­ta kiin­nos­tu­nei­ta os­ta­ja­eh­dok­kai­ta liik­keel­lä  – vel­ko­jen ko­ko­nais­mää­rä selviää lop­pu­vuo­des­ta

10:59 0
Kärppien joukkueessa toinen koronavirustartunta – karanteeni päättyy juuri ennen ottelua, johon Siikajokilaakso arpoo pääsylippuja

Kärp­pien jouk­kuees­sa toinen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – ka­ran­tee­ni päättyy juuri ennen ot­te­lua, johon Sii­ka­jo­ki­laak­so arpoo pää­sy­lip­pu­ja

20.10.2020 10:13 0
Pohjois-Pohjanmaalla 5 000 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten – Pyhännällä edelleen maakunnan paras työllisyystilanne

Poh­jois-Poh­jan­maal­la 5 000 työ­tön­tä enemmän kuin vuosi sitten – Py­hän­näl­lä edel­leen maa­kun­nan paras työl­li­syys­ti­lan­ne

20.10.2020 10:00 0
Pyhännältä heinäkuussa pelastetun maakotkan kuolinsyy selvisi – patologi varmisti biologin arvion

Py­hän­näl­tä hei­nä­kuus­sa pe­las­te­tun maa­kot­kan kuo­lin­syy selvisi – pa­to­lo­gi var­mis­ti bio­lo­gin arvion

20.10.2020 07:44 0
Tilaajille
Feelia Ruokakauppa ehdolla Suomen parhaaksi kasvuyritykseksi – voittajakolmikko ratkeaa Kasvu Open Karnevaalissa

Feelia Ruo­ka­kaup­pa ehdolla Suomen par­haak­si kas­vu­yri­tyk­sek­si – voit­ta­ja­kol­mik­ko ratkeaa Kasvu Open Kar­ne­vaa­lis­sa

20.10.2020 06:47 0
Tilaajille
Sote-uudistus ei vesittäne Mehiläisen ja Siikalatvan yhteistyötä – julkinen puoli tekee päätökset ja yksityinen järjestää

So­te-uu­dis­tus ei ve­sit­tä­ne Me­hi­läi­sen ja Sii­ka­lat­van yh­teis­työ­tä – jul­ki­nen puoli tekee pää­tök­set ja yk­si­tyi­nen jär­jes­tää

19.10.2020 12:26 0
Tilaajille
Tavastkengältä hiekkaa ja sepeliä jo 75:n tuulivoimalan perustuksiin – jokaisesta maa-aineskuutiosta kilahtaa kunnan kassaan 0,0026 senttiä valvontamaksua ja lisäksi verotuloja

Ta­vast­ken­gäl­tä hiekkaa ja sepeliä jo 75:n tuu­li­voi­ma­lan pe­rus­tuk­siin – jo­kai­ses­ta maa-ai­nes­kuu­tios­ta ki­lah­taa kunnan kassaan 0,0026 senttiä val­von­ta­mak­sua ja lisäksi ve­ro­tu­lo­ja

19.10.2020 07:08 0
Tilaajille
Päätös neljän uuden koulun ja Kestilän varhaiskasvatustilojen rakentamisen suunnittelusta – kolmen kylän yhteisen yläkoulun paikka avoin

Päätös neljän uuden koulun ja Kes­ti­län var­hais­kas­va­tus­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lus­ta – kolmen kylän yh­tei­sen ylä­kou­lun paikka avoin

16.10.2020 09:47 0
Tilaajille
Pyhännällä vedetään yhtä köyttä, mutta myös eri mieltä saa olla

Py­hän­näl­lä ve­de­tään yhtä köyttä, mutta myös eri mieltä saa olla

15.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Arveluttavaa kriisiajan toimintaa
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Ar­ve­lut­ta­vaa krii­si­ajan toi­min­taa

15.10.2020 15:46 0
Pääkirjoitus

D-vi­ta­mii­nit esiin

15.10.2020 15:43 0
Tilaajille
Uusi verkkosivu kertoo ajankohtaisen koronatilanteen Pohjois-Pohjanmaalla – epidemia toistaiseksi hallinnassa

Uusi verk­ko­si­vu kertoo ajan­koh­tai­sen ko­ro­na­ti­lan­teen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – epi­de­mia tois­tai­sek­si hal­lin­nas­sa

15.10.2020 10:11 0
Sähkö kulkee kuluttajan kukkaron kautta – siirtomaksuissa pieniä nostopaineita

Sähkö kulkee ku­lut­ta­jan kuk­ka­ron kautta – siir­to­mak­suis­sa pieniä nos­to­pai­nei­ta

15.10.2020 08:00 0
Tilaajille
Kolumni Sari Kihnula

Hyvän il­ma­pii­rin aistii sa­tun­nai­nen vie­ras­kin

15.10.2020 05:55 0
Tilaajille
Vartinojan melunmittaus meni oikeuteen – prosessi tuskastuttaa jo teknistä lautakuntaa

Var­tin­ojan me­lun­mit­taus meni oi­keu­teen – pro­ses­si tus­kas­tut­taa jo tek­nis­tä lau­ta­kun­taa

14.10.2020 16:00 0
Tilaajille
Mäkelänrinne odottaa ratkaisua – remotti ja rakentaminen saman hintaista

Mä­ke­län­rin­ne odottaa rat­kai­sua – remotti ja ra­ken­ta­mi­nen saman hin­tais­ta

14.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Vuodeosaston sijaan pyhäntäläisille apua Pyhännän kotisairaalasta – Haapaveden vuodeosasto muuttuu arviointi- ja kuntoutusyksiköksi

Vuo­de­osas­ton sijaan py­hän­tä­läi­sil­le apua Py­hän­nän ko­ti­sai­raa­las­ta – Haa­pa­ve­den vuo­de­osas­to muuttuu ar­vioin­ti- ja kun­tou­tus­yk­si­kök­si

14.10.2020 07:27 0
Tilaajille
Väestön osia ei pidä sekoittaa

Väestön osia ei pidä se­koit­taa

13.10.2020 19:00 0
Tilaajille
SSAB:n Suomen toimintojen yt-neuvottelut päättyneet – yhtiö vähentää 35 työntekijää

SSAB:n Suomen toi­min­to­jen yt-neu­vot­te­lut päät­ty­neet – yhtiö vä­hen­tää 35 työn­te­ki­jää

13.10.2020 15:12 0
Tilaajille
Pyhännän ja Siikalatvan kotisivut avattu uudella alustalla – huomio saatavuusdirektiivin vaateisiin ja toimivuuteen mobiilissa

Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van ko­ti­si­vut avattu uudella alus­tal­la – huomio saa­ta­vuus­di­rek­tii­vin vaa­tei­siin ja toi­mi­vuu­teen mo­bii­lis­sa

13.10.2020 14:46 0
Tilaajille
Ensihoito pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirille tammikuusta 2022 alkaen – Pulkkilan uuden ensihoitotilan rakentaminen alkamassa

En­si­hoi­to pe­las­tus­lai­tok­sil­ta sai­raan­hoi­to­pii­ril­le tam­mi­kuus­ta 2022 alkaen – Pulk­ki­lan uuden en­si­hoi­to­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen al­ka­mas­sa

12.10.2020 10:59 0
Tilaajille
Hyvää mieltä villasukkia kutoen – villasukkatalkoilla vuodeosastopotilaiden jalat lämpimiksi

Hyvää mieltä vil­la­suk­kia kutoen – vil­la­suk­ka­tal­koil­la vuo­de­osas­to­po­ti­lai­den jalat läm­pi­mik­si

12.10.2020 07:54 0
Tilaajille
Siikalatvalle suunnitteilla kolmen uuden alakoulun rakentaminen – kunnanvaltuusto pui asiaa torstaina

Sii­ka­lat­val­le suun­nit­teil­la kolmen uuden ala­kou­lun ra­ken­ta­mi­nen – kun­nan­val­tuus­to pui asiaa tors­tai­na

09.10.2020 12:50 0
Tilaajille
Sankaripojat palkittiin nopeasta toiminnasta – kunta hakee kaksikolle myös hengenpelastusmitalia

San­ka­ri­po­jat pal­kit­tiin no­peas­ta toi­min­nas­ta – kunta hakee kak­si­kol­le myös hen­gen­pe­las­tus­mi­ta­lia

09.10.2020 10:12 0
Tilaajille
Kevään kuntavaaleissa mukana Siikalatvan valtuustosta nyt uupuvia puolueita – moni nykyinen valtuutettu miettii vielä ehdokkuutta

Kevään kun­ta­vaa­leis­sa mukana Sii­ka­lat­van val­tuus­tos­ta nyt uupuvia puo­luei­ta – moni ny­kyi­nen val­tuu­tet­tu miettii vielä eh­dok­kuut­ta

09.10.2020 06:54 0
Tilaajille
AlfaTV:n Muusuomi -sarja starttaa Pyhännältä – lauantaina keskitytään tuulivoimaan ja teollisuuteen

Al­faTV:n Muu­suo­mi -sarja start­taa Py­hän­näl­tä – lauan­tai­na kes­ki­ty­tään tuu­li­voi­maan ja teol­li­suu­teen

09.10.2020 06:51 0
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kirkkoherraksi valittiin vaalilla Heikki Karppinen – kirkkovaltuusto pyytää virkamääräystä tuomiokapitulilta

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si va­lit­tiin vaa­lil­la Heikki Karp­pi­nen – kirk­ko­val­tuus­to pyytää vir­ka­mää­räys­tä tuo­mioka­pi­tu­lil­ta

08.10.2020 20:14 0
Tilaajille
Paavolassa iso peräänajo jossa useita autoja osallisina

Paa­vo­las­sa iso pe­rään­ajo jossa useita autoja osal­li­si­na

08.10.2020 17:18 0
Tilaajille
Kuningas alkoholi
Kolumni Esa Lehto

Ku­nin­gas al­ko­ho­li

08.10.2020 09:00 0
Pääkirjoitus

Vaalit lä­hes­ty­vät – vieläkö val­tuus­to kiin­nos­taa?

08.10.2020 08:52 0
Kolumni Kirsi Junttila

Lyhyt tilulii elämän pie­nil­le iloille

08.10.2020 06:00 0
Auringosta lisävirtaa taloon – ylijäämäsähkön Ojanperä myy verkkoon

Au­rin­gos­ta li­sä­vir­taa taloon – yli­jää­mä­säh­kön Ojan­pe­rä myy verk­koon

08.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Unelmatalo syntyy neljästä elementistä

Unel­ma­ta­lo syntyy nel­jäs­tä ele­men­tis­tä

07.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Turvallisesti teatteriin Siikajoella, Pyhäjoella ja Raahessa

Tur­val­li­ses­ti teat­te­riin Sii­ka­joel­la, Py­hä­joel­la ja Raa­hes­sa

07.10.2020 15:19 0
Tilaajille
Suurin osa koronan kantajista ei tartuta lainkaan virusta

Suurin osa koronan kan­ta­jis­ta ei tartuta lain­kaan virusta

07.10.2020 15:18 0
Tilaajille
Kunnanjohtajat vaativat yhdessä rintamassa selvitystyötä sote-palveluiden ulkoistamisen hyödyistä – joukossa myös Siikalatvan kunnanjohtaja

Kun­nan­joh­ta­jat vaa­ti­vat yhdessä rin­ta­mas­sa sel­vi­tys­työ­tä so­te-pal­ve­lui­den ul­kois­ta­mi­sen hyö­dyis­tä – jou­kos­sa myös Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­ja

07.10.2020 15:11 0
Kekkosen edessä kontallaan
Kolumni Juhani Wiio

Kek­ko­sen edessä kon­tal­laan

07.10.2020 13:34 0
Siikajoelle myönnetty 99 rakentamisen lupaa - omakotilupia hivenen enemmän kuin viime vuonna

Sii­ka­joel­le myön­net­ty 99 ra­ken­ta­mi­sen lupaa - oma­ko­ti­lu­pia hivenen enemmän kuin viime vuonna

07.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Katja Korvanen K-Duunin finaaliin – voittaja julkistetaan lokakuun lopussa

Katja Kor­va­nen K-Duu­nin fi­naa­liin – voit­ta­ja jul­kis­te­taan lo­ka­kuun lopussa

07.10.2020 10:32 0
Remontilla kodista pariskunnan näköinen – kotia remontoitiin vanhaa kunnioittaen

Re­mon­til­la kodista pa­ris­kun­nan nä­köi­nen – kotia re­mon­toi­tiin vanhaa kun­nioit­taen

07.10.2020 08:37 0
Tilaajille
Raahen seutukunnan alueen kumppanuusasiakirjan laadinta etenee – asiakirjaa hiottiin etänä ryhmätyötä tehden

Raahen seu­tu­kun­nan alueen kump­pa­nuus­asia­kir­jan laa­din­ta etenee – asia­kir­jaa hiot­tiin etänä ryh­mä­työ­tä tehden

07.10.2020 07:29 0
Tilaajille
Pyhännällä toimiva Fodelia kansainvälisen kilpailun finaalissa – Euroopan komission perustaman kilpailun voittajat julkaistaan marraskuussa

Py­hän­näl­lä toimiva Fodelia kan­sain­vä­li­sen kil­pai­lun fi­naa­lis­sa – Eu­roo­pan ko­mis­sion pe­rus­ta­man kil­pai­lun voit­ta­jat jul­kais­taan mar­ras­kuus­sa

06.10.2020 10:57 0
Tilaajille
Keinonkankaalla järjestettiin Syysseikkailu – nollabudjetilla toteutettu tapahtuma sai liikkeelle 79 osallistujaa

Kei­non­kan­kaal­la jär­jes­tet­tiin Syys­seik­kai­lu – nol­la­bud­je­til­la to­teu­tet­tu ta­pah­tu­ma sai liik­keel­le 79 osal­lis­tu­jaa

06.10.2020 06:44 0
Tilaajille
Kesken ajon tuleen syttynyt pakettiauto paloi poroksi Siikajoen Paavolassa

Kesken ajon tuleen syt­ty­nyt pa­ket­ti­au­to paloi poroksi Sii­ka­joen Paa­vo­las­sa

05.10.2020 08:09 0
Edustajistot sinetöivät liiton

Edus­ta­jis­tot si­ne­töi­vät liiton

02.10.2020 08:41 0
Tilaajille
Sähköauton akku saattaa syttyä palamaan  jopa vuorokausi törmäyskolarin jälkeen – sammuttaminen haastavaa pelastajille

Säh­kö­au­ton akku saattaa syttyä pa­la­maan jopa vuo­ro­kau­si tör­mäys­ko­la­rin jälkeen – sam­mut­ta­mi­nen haas­ta­vaa pe­las­ta­jil­le

02.10.2020 07:05 0
Tilaajille
Gasum markkinoi Kokkonevalla tuotetun sähkön – Siikalatvan ensimmäisen tuulivoimapuiston rakentaminen käynnistymässä

Gasum mark­ki­noi Kok­ko­ne­val­la tuo­te­tun sähkön – Sii­ka­lat­van en­sim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­ty­mäs­sä

02.10.2020 06:59 0
Tilaajille
Kerron salaisuuden
Kolumni Kirsi Kivioja

Kerron sa­lai­suu­den

01.10.2020 15:22 0

Rekasta valui öljyä ne­los­tiel­le Rant­si­las­sa

01.10.2020 13:09 0
Pääkirjoitus Juha Honkala

Oma etu vai yh­tei­nen hyvä?

01.10.2020 10:54 0
Tilaajille
Vain valomiekka puuttuu – Skoda Octavian varustelutaso kestää vertailun

Vain va­lo­miek­ka puuttuu – Skoda Oc­ta­vian va­rus­te­lu­ta­so kestää ver­tai­lun

01.10.2020 10:52 0
Tilaajille
Onnekas sattuma muutti kaiken
Kolumni Juha Honkala

Onnekas sattuma muutti kaiken

01.10.2020 10:49 0
Pohjois-Suomen palokuntaiset kokoontuivat Kestilässä – kilpailuteemainen toimintapäivä

Poh­jois-Suo­men pa­lo­kun­tai­set ko­koon­tui­vat Kes­ti­läs­sä – kil­pai­lu­tee­mai­nen toi­min­ta­päi­vä

01.10.2020 07:23 0
Tilaajille
Moduulipäiväkodin arki sujuvasti käyntiin yhteistyössä perheiden kanssa – Marjakummun tilojen kuivatus käynnissä

Mo­duu­li­päi­vä­ko­din arki su­ju­vas­ti käyn­tiin yh­teis­työs­sä per­hei­den kanssa – Mar­ja­kum­mun tilojen kui­va­tus käyn­nis­sä

01.10.2020 07:14 0
Tilaajille
Perinteiset Linnan juhlat peruttu – Presidentti Niinistö ja rouva Haukio kutsuvat kaikki suomalaiset ruutujen ääreen

Pe­rin­tei­set Linnan juhlat peruttu – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja rouva Haukio kut­su­vat kaikki suo­ma­lai­set ruu­tu­jen ääreen

29.09.2020 14:18 0
Vaalikuume ei vielä vaivaa – puolueet ovat aloittamassa ehdokashankintaa

Vaa­li­kuu­me ei vielä vaivaa – puo­lueet ovat aloit­ta­mas­sa eh­do­kas­han­kin­taa

29.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Pulkkilan alakoulun rakentamisen aloitus siirtyy – kunta ja Oulun Rakennusteho Oy sopivat hankeyhteistyön päättämisestä

Pulk­ki­lan ala­kou­lun ra­ken­ta­mi­sen aloitus siirtyy – kunta ja Oulun Ra­ken­nus­te­ho Oy sopivat han­ke­yh­teis­työn päät­tä­mi­ses­tä

28.09.2020 17:50 0
Tilaajille
Pitkospuita pitkin Hangasnevalla – luonto vetää liikkujaa

Pit­kos­pui­ta pitkin Han­gas­ne­val­la – luonto vetää liik­ku­jaa

28.09.2020 17:01 0
Tilaajille
Elävä legenda sai oman kirjan

Elävä legenda sai oman kirjan

28.09.2020 12:44 0
Tilaajille
Sohvasta alkanut tulipalo tuhosi omakotitaloa yöllä Pulkkilassa –asukas heräsi ajoissa savun hajuun

Soh­vas­ta alkanut tu­li­pa­lo tuhosi oma­ko­ti­ta­loa yöllä Pulk­ki­las­sa –asukas heräsi ajoissa savun hajuun

28.09.2020 12:02 0
Uljuan Moottoriradalla onnistuneet juhlakisat – seitsemässä luokassa 146 kilpailijaa

Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la on­nis­tu­neet juh­la­ki­sat – seit­se­mäs­sä luo­kas­sa 146 kil­pai­li­jaa

28.09.2020 08:22 0
Tilaajille
Uljuan Moottoriradalla ajettiin radan 30-vuotisjuhlakisat

Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la ajet­tiin radan 30-vuo­tis­juh­la­ki­sat

28.09.2020 08:20 0
Yhteistyöllä voitto kotiin – Reetta ja Riimi menestyivät mahtavasti

Yh­teis­työl­lä voitto kotiin – Reetta ja Riimi me­nes­tyi­vät mah­ta­vas­ti

28.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Arki on ollut työntäyteinen lypsykarjasta luopumisen jälkeenkin

Arki on ollut työn­täy­tei­nen lyp­sy­kar­jas­ta luo­pu­mi­sen jäl­keen­kin

28.09.2020 06:14 0
Tilaajille

As­te­ris­que palasi voit­to­kan­taan

25.09.2020 09:56 0
Tilaajille
Siikalatvan kunnan talous heikoissa kantimissa – kaikki voitava tehdään kriisikunnan statuksen välttämiseksi

Sii­ka­lat­van kunnan talous hei­kois­sa kan­ti­mis­sa – kaikki voitava tehdään krii­si­kun­nan sta­tuk­sen vält­tä­mi­sek­si

25.09.2020 08:51 0
Tilaajille
Perhe Toppinen Taitoniekka-finaalin voittoon – Vesaisten toimintaa aktivoidaan Siikalatvalla

Perhe Top­pi­nen Tai­to­niek­ka-fi­naa­lin voit­toon – Ve­sais­ten toi­min­taa ak­ti­voi­daan Sii­ka­lat­val­la

24.09.2020 11:58 0
Tilaajille
Pääkirjoitus Juha Honkala

Tur­peel­le hei­te­tään hy­väs­tit?

24.09.2020 09:40 0
Tilaajille
Turvevero vähentää käyttöä nopeasti – alan firmoja joutunee pöytälaatikkoon

Tur­ve­ve­ro vä­hen­tää käyttöä no­peas­ti – alan firmoja jou­tu­nee pöy­tä­laa­tik­koon

24.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Kolumni Sari Kihnula

Näin meillä Sii­ka­lat­val­la

24.09.2020 06:12 0
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kirkkoherraksi yksi kelvollinen hakija – valintapäätös seurakunnan luottamushenkilöiden käsissä

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si yksi kel­vol­li­nen hakija – va­lin­ta­pää­tös seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löi­den käsissä

24.09.2020 05:45 0
Tilaajille
Poliisi pyytää havaintoja – missä on Pekka?

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja – missä on Pekka?

23.09.2020 12:50 0
Villava unelma tuli todeksi – alun 13 lampaan katras on kasvanut 150 lampaan laumaksi

Villava unelma tuli todeksi – alun 13 lampaan katras on kas­va­nut 150 lampaan lau­mak­si

23.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Eläkeliiton Pyhännän yhdistyksen väkeä istutti kuusentaimia

Elä­ke­lii­ton Py­hän­nän yh­dis­tyk­sen väkeä istutti kuu­sen­tai­mia

23.09.2020 06:30 0
Pyhännän kunnan metsäsaralla tehtiin ilmastoteko – kunnan metsäomaisuutta hoidetaan asiantuntijoiden näkemystä kuunnellen

Py­hän­nän kunnan met­sä­sa­ral­la tehtiin il­mas­to­te­ko – kunnan met­sä­omai­suut­ta hoi­de­taan asian­tun­ti­joi­den nä­ke­mys­tä kuun­nel­len

23.09.2020 06:25 0
Tilaajille
Kolmesta hyvästä tuli yksi iso – MTK Rannikosta vahva edunvalvoja

Kol­mes­ta hyvästä tuli yksi iso – MTK Ran­ni­kos­ta vahva edun­val­vo­ja

22.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Työllisyystilanne parantunut kevään koronalukemista – Pyhännällä maakunnan matalin työttömyysaste

Työl­li­syys­ti­lan­ne pa­ran­tu­nut kevään ko­ro­na­lu­ke­mis­ta – Py­hän­näl­lä maa­kun­nan matalin työt­tö­myys­as­te

22.09.2020 09:03 0
Tilaajille
Siikalatvan Urheiluautoilijoilla ja Uljuan Moottoriradalla juhlavuosi – Siikalatvan kunta tarjoaa yleisölle vapaaliput lauantain jokkiskilpailuun

Sii­ka­lat­van Ur­hei­lu­au­toi­li­joil­la ja Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la juh­la­vuo­si – Sii­ka­lat­van kunta tarjoaa ylei­söl­le va­paa­li­put lauan­tain jok­kis­kil­pai­luun

22.09.2020 06:43 0
Tilaajille
Mira Pauna seurakuntapastoriksi Siikajoen alueelle

Mira Pauna seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Sii­ka­joen alueel­le

21.09.2020 15:50 0
Tilaajille
Severinkankaan ranne operoitiin – kipsin kanssa voi työskennellä

Se­ve­rin­kan­kaan ranne ope­roi­tiin – kipsin kanssa voi työs­ken­nel­lä

21.09.2020 12:35 0
Tilaajille
Päättäjien käsissä rakennetaanko uusi päiväkoti vai sijoitetaanko päiväkoti kirjastoon – kirjaston yhteyteen päiväkoti nousisi muutamassa kuukaudessa

Päät­tä­jien käsissä ra­ken­ne­taan­ko uusi päi­vä­ko­ti vai si­joi­te­taan­ko päi­vä­ko­ti kir­jas­toon – kir­jas­ton yh­tey­teen päi­vä­ko­ti nousisi muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa

20.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Siikajokiselle mediapersoonalle Markus Kuotesaholle tuomio törkeästä rattijuopumuksesta

Sii­ka­jo­ki­sel­le me­dia­per­soo­nal­le Markus Kuo­te­sa­hol­le tuomio tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

19.09.2020 09:29 0
Omantasoinen suoritus olisi pitänyt Milla Mäkelän mestaruustaistossa – kausi päättyi teknisiin murheisiin

Oman­ta­soi­nen suo­ri­tus olisi pitänyt Milla Mäkelän mes­ta­ruus­tais­tos­sa – kausi päättyi tek­ni­siin mur­hei­siin

19.09.2020 06:05 0
Tilaajille
Sirkku Lesonen tutki kielen oppimista vieraassa kulttuurissa - kokeilunhaluinen oppii kieltä helpommin

Sirkku Lesonen tutki kielen op­pi­mis­ta vie­raas­sa kult­tuu­ris­sa - ko­kei­lun­ha­lui­nen oppii kieltä hel­pom­min

18.09.2020 12:34 0
Tilaajille
Siikajokivarren pitäjissä oli tammikuussa 104 kutsuntaikäistä – kutsunnoista alkaa varusmiespalvelukseen valmistautuminen

Sii­ka­jo­ki­var­ren pi­tä­jis­sä oli tam­mi­kuus­sa 104 kut­sun­ta­ikäis­tä – kut­sun­nois­ta alkaa va­rus­mies­pal­ve­luk­seen val­mis­tau­tu­mi­nen

18.09.2020 07:43 0
Tilaajille
Kuulemisilta Pulkkilan alakoulun tilanteesta

Kuu­le­mi­sil­ta Pulk­ki­lan ala­kou­lun ti­lan­tees­ta

17.09.2020 14:02 0
Vanhempien mietteitä Pulkkilan koulun tilanteesta

Van­hem­pien miet­tei­tä Pulk­ki­lan koulun ti­lan­tees­ta

17.09.2020 14:00 0
Vanhemmilla ja opettajilla on huoli – saadaanko Pulkkilaan uusi alakoulu

Van­hem­mil­la ja opet­ta­jil­la on huoli – saa­daan­ko Pulk­ki­laan uusi ala­kou­lu

17.09.2020 13:59 1
Tilaajille
Kestilän hyvinvointipisteen ajat peruttiin sähkökatkon vuoksi – Piippolassa varauduttiin aggregaatein kirjoituksiin

Kes­ti­län hy­vin­voin­ti­pis­teen ajat pe­rut­tiin säh­kö­kat­kon vuoksi – Piip­po­las­sa va­rau­dut­tiin ag­gre­gaa­tein kir­joi­tuk­siin

17.09.2020 11:54 0
Tilaajille
Kolumni Kirsi Junttila

Kun­to­sa­lil­la minä niin mieleni pa­hoi­tin

17.09.2020 09:15 1
Pääkirjoitus Juha Honkala

Luottoa löytyy ja hyvä niin

17.09.2020 08:28 0

Aho ja Kamula toivat Pulk­ki­lan Pon­nel­le SM-mi­ta­lei­ta – kol­man­te­na ki­saa­ja­na ollut Teijo Visuri SM-ne­lo­nen

17.09.2020 07:56 0
Siikajoella tieto kulkee jo kaapelissa – infraa maassa paljon, mutta siitä vähän tietoa

Sii­ka­joel­la tieto kulkee jo kaa­pe­lis­sa – infraa maassa paljon, mutta siitä vähän tietoa

17.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Piippolan nuorisoseuralle Tolari ja kunniakirjat Anna-Liisalle sekä Nakille – hyvölänrantasiakin muistettiin kunniakirjalla sekä Paavolan Karrieerat ryhmää

Piip­po­lan nuo­ri­so­seural­le Tolari ja kun­nia­kir­jat An­na-Lii­sal­le sekä Nakille – hy­vö­län­ran­ta­sia­kin muis­tet­tiin kun­nia­kir­jal­la sekä Paa­vo­lan Kar­riee­rat ryhmää

16.09.2020 13:41 0
Tilaajille
Akut latautuvat Siikajokivarressa – Topi Raitanen tuli Monacon sykkeestä Pyhännän rauhaan

Akut la­tau­tu­vat Sii­ka­jo­ki­var­res­sa – Topi Rai­ta­nen tuli Monacon syk­kees­tä Py­hän­nän rauhaan

16.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Viljaa tulee kohtalaisen hyvin – kurkituhoja vain vähän

Viljaa tulee koh­ta­lai­sen hyvin – kur­ki­tu­ho­ja vain vähän

16.09.2020 09:00 0
Tilaajille
Myrsky tulee – oletko valmis?

Myrsky tulee – oletko valmis?

16.09.2020 07:26 0
Siikaverkon Pyhännälle laajeneminen etenee – nettioperaattori yhdistää Pyhännän, Siikalatvan ja Siikajoen kuituyhteydet

Sii­ka­ver­kon Py­hän­näl­le laa­je­ne­mi­nen etenee – net­ti­ope­raat­to­ri yh­dis­tää Py­hän­nän, Sii­ka­lat­van ja Sii­ka­joen kui­tu­yh­tey­det

16.09.2020 05:40 0
Tilaajille