Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Mainos: Sii­ka­jo­ki­laak­son jou­lu­tar­jous diginä tai pai­net­tu­na itselle tai lah­jak­si. Tilaa tästä.

Uusimmat

Sari Mannermaalta Pyhännän kunnasta eilen aamupäivällä tullut viesti sisältää haittaohjelman – toimi jutussa olevien ohjeiden mukaan
Tilaajille

Sari Mannermaalta Pyhännän kunnasta eilen aamupäivällä tullut viesti sisältää haittaohjelman – toimi jutussa olevien ohjeiden mukaan

15:06
Oikaisu Kreivinsaaren tulvapenger -lehtijuttuun

Oikaisu Krei­vin­saa­ren tul­va­pen­ger -leh­ti­jut­tuun

15:00
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 242 uutta koronavirustartuntaa, Siikajoella todettu 7 tapausta – OYSin kuormittuneen teho-osaston potilaita siirretään Kuopioon

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 242 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Sii­ka­joel­la todettu 7 ta­paus­ta – OYSin kuor­mit­tu­neen te­ho-osas­ton po­ti­lai­ta siir­re­tään Kuo­pioon

12:40
Askarteluvinkki: Kynsilakalla voi somistaa tyhjästä lasipurkista lyhdyn

As­kar­te­lu­vink­ki: Kyn­si­la­kal­la voi so­mis­taa tyh­jäs­tä la­si­pur­kis­ta lyhdyn

08:55
Tilaajille
Korruptiolla on kunnissa yllättävän kirjavat kasvot – Siikalatva tekee ohjeita itselleen, Pyhännällä etiikkakeskustelu on arkea

Kor­rup­tiol­la on kun­nis­sa yl­lät­tä­vän kir­ja­vat kasvot – Sii­ka­lat­va tekee ohjeita it­sel­leen, Py­hän­näl­lä etiik­ka­kes­kus­te­lu on arkea

06:00
Tilaajille
Paheneva koronatilanne tuo uusia toimenpiteitä: Pohjois-Pohjanmaalla otetaan käyttöön laaja etätyösuositus, maskisuositus laajenee kouluihin

Pa­he­ne­va ko­ro­na­ti­lan­ne tuo uusia toi­men­pi­tei­tä: Poh­jois-Poh­jan­maal­la otetaan käyt­töön laaja etä­työ­suo­si­tus, mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kou­lui­hin

30.11.2021 17:03
Ruukin Näyttämöllä yleisöä viihdyttävät omilla lahjoillaan niin vasta-alkajat kuin konkaritkin – Esa Sarkkinen teki paluun näyttämölle 50 vuoden tauon jälkeen

Ruukin Näyt­tä­möl­lä yleisöä viih­dyt­tä­vät omilla lah­joil­laan niin vas­ta-al­ka­jat kuin kon­ka­rit­kin – Esa Sark­ki­nen teki paluun näyt­tä­möl­le 50 vuoden tauon jälkeen

30.11.2021 16:14
Tilaajille
Pyhännän padelhallin teko siirtyy myöhempään – toiveissa saada paikkakunnan yrityksiä mukaan

Py­hän­nän pa­del­hal­lin teko siirtyy myö­hem­pään – toi­veis­sa saada paik­ka­kun­nan yri­tyk­siä mukaan

30.11.2021 16:10
Tilaajille
Siikalatvan kotihoidolle menestystä valtakunnallisessa vertailussa – vertaiskehittämisarvioinnissa keskeistä parhaiden toimintamallien tunnistaminen ja niiden jakaminen muidenkin käyttöön

Sii­ka­lat­van ko­ti­hoi­dol­le me­nes­tys­tä val­ta­kun­nal­li­ses­sa ver­tai­lus­sa – ver­tais­ke­hit­tä­mis­ar­vioin­nis­sa kes­keis­tä par­hai­den toi­min­ta­mal­lien tun­nis­ta­mi­nen ja niiden ja­ka­mi­nen mui­den­kin käyt­töön

30.11.2021 12:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto palautti kouluverkkoasian valmisteluun – suuri huoli vanhemmilta tulleesta viestistä. Lasten kerrotaan vaihtavan koulua ja perheiden muuttavan perässä

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to pa­laut­ti kou­lu­verk­ko­asian val­mis­te­luun – suuri huoli van­hem­mil­ta tul­lees­ta vies­tis­tä. Lasten ker­ro­taan vaih­ta­van koulua ja per­hei­den muut­ta­van perässä

30.11.2021 08:16
Tilaajille
Äänestyslaput postiin joulukuussa

Ää­nes­tys­la­put postiin jou­lu­kuus­sa

30.11.2021 05:50
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä noussut nopeasti OYSissa, alkuviikon kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan perumaan – johtajaylilääkäri: "Tilanne on nyt vakava"

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä noussut no­peas­ti OY­Sis­sa, al­ku­vii­kon kii­reet­tö­miä toi­men­pi­tei­tä jou­du­taan pe­ru­maan – joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ti­lan­ne on nyt vakava"

29.11.2021 18:42
Tilaajille
Kolmen päivän koronaluku Pohjois-Pohjanmaalla on  532 – Siikalatvalla 12,  Siikajoella 5 ja Pyhännällä 2 uutta tartuntaa

Kolmen päivän ko­ro­na­lu­ku Poh­jois-Poh­jan­maal­la on 532 – Sii­ka­lat­val­la 12, Sii­ka­joel­la 5 ja Py­hän­näl­lä 2 uutta tar­tun­taa

29.11.2021 13:09
Mertapuisto on paikka joen äärellä – lopultakin siikajoenkyläläiset saivat tulistelupaikan keskelle kylää

Mer­ta­puis­to on paikka joen äärellä – lo­pul­ta­kin sii­ka­joen­ky­lä­läi­set saivat tu­lis­te­lu­pai­kan kes­kel­le kylää

29.11.2021 12:00
Tilaajille
SPEK: Huoli-ilmoitukseen tarvitaan yhtenäiset käytännöt koko maahan – lomakkeen löytäminen on nyt jopa mahdotonta

SPEK: Huo­li-il­moi­tuk­seen tar­vi­taan yh­te­näi­set käy­tän­nöt koko maahan – lo­mak­keen löy­tä­mi­nen on nyt jopa mah­do­ton­ta

29.11.2021 09:14
Ensimmäiset tutkitut tulokset julki: Tietoliikenneyhteydet, luonto ja sen virkistysmahdollisuudet vetävät väkeä maaseudulle, mutta huonot tiet ja palvelutarjonta heikentävät veto- ja pitovoimaa

En­sim­mäi­set tut­ki­tut tu­lok­set julki: Tie­to­lii­ken­neyh­tey­det, luonto ja sen vir­kis­tys­mah­dol­li­suu­det vetävät väkeä maa­seu­dul­le, mutta huonot tiet ja pal­ve­lu­tar­jon­ta hei­ken­tä­vät veto- ja pi­to­voi­maa

29.11.2021 09:00
Tilaajille
Hajuton, mauton ja väritön, muttei vaaraton – työnantaja vastaa, että radonmittaus tehdään. Pyhäntä ja Siikalatva kuuluvat riskialueeseen

Ha­ju­ton, mauton ja vä­ri­tön, muttei vaa­ra­ton – ­työ­nan­ta­ja vastaa, että ra­don­mit­taus teh­dään. Pyhäntä ja Sii­ka­lat­va kuu­lu­vat ris­ki­aluee­seen

29.11.2021 06:00
Tilaajille
Tuima talvisää jatkuu alkavalla viikolla – viikon puolivälissä tulee lunta, loppuviikosta pakkanen kiristyy entisestään

Tuima tal­vi­sää jatkuu al­ka­val­la vii­kol­la – viikon puo­li­vä­lis­sä tulee lunta, lop­pu­vii­kos­ta pak­ka­nen ki­ris­tyy en­ti­ses­tään

29.11.2021 04:53
Tilaajille
Metsästäjäliitto: Sudenmetsästyksen voitava jatkua maaliskuun loppuun

Met­säs­tä­jä­liit­to: Su­den­met­säs­tyk­sen voitava jatkua maa­lis­kuun loppuun

28.11.2021 08:00
Tilaajille
Heiluva heijastin loistaa ja on hyvä henkivakuutus – Siikajoella tehtiin kulkijoita näkyviksi jakamalla heijastimia

Heiluva hei­jas­tin loistaa ja on hyvä hen­ki­va­kuu­tus – Sii­ka­joel­la tehtiin kul­ki­joi­ta nä­ky­vik­si ja­ka­mal­la hei­jas­ti­mia

27.11.2021 15:00
Tilaajille
Pyhännällä tunnustetaan, millainen voimavara eläkeläiset ovat – eläkkeeltä lähdetään jopa töihin, jotta teollisuuden rattaat pysyvät pyörimässä

Py­hän­näl­lä tun­nus­te­taan, mil­lai­nen voi­ma­va­ra elä­ke­läi­set ovat – eläk­keel­tä läh­de­tään jopa töihin, jotta teol­li­suu­den rattaat pysyvät pyö­ri­mäs­sä

27.11.2021 09:00
Tilaajille
Veroprosentin lasku mahdollistui tiukalla talouden pidolla – taustalla myös tahto välttää kriisikunnaksi joutuminen. Vaikeita ratkaisuja edessä kiinteistömassan vähentämiseksi

Ve­ro­pro­sen­tin lasku mah­dol­lis­tui tiu­kal­la ta­lou­den pidolla – taus­tal­la myös tahto välttää krii­si­kun­nak­si jou­tu­mi­nen. Vai­kei­ta rat­kai­su­ja edessä kiin­teis­tö­mas­san vä­hen­tä­mi­sek­si

27.11.2021 05:47 2
Tilaajille
RAS: Walk in -rokotuksia Raahessa ja Siikajoella – koronapassin saa helpoiten Omakannasta

RAS: Walk in -ro­ko­tuk­sia Raa­hes­sa ja Sii­ka­joel­la – ko­ronapas­sin saa hel­poi­ten Oma­kan­nas­ta

26.11.2021 15:00
Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 257 uudesta koronatartunnasta – Pyhännällä ja Siikalatvalla 8, Siikajoella 7 uutta tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ra­por­toi­tu 257 uudesta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta – Py­hän­näl­lä ja Sii­ka­lat­val­la 8, Sii­ka­joel­la 7 uutta tar­tun­taa

26.11.2021 14:59
Missä kunnossa Siikalatvan koulut ovat?

Missä kun­nos­sa Sii­ka­lat­van koulut ovat?

26.11.2021 14:30 1
Tilaajille
Kalle Arviosta Raahentienoon Osuuspankin toimitusjohtaja – pesti alkaa 1. maaliskuuta 2022

Kalle Ar­vios­ta Raa­hen­tie­noon Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja – pesti alkaa 1. maa­lis­kuu­ta 2022

26.11.2021 13:19
Tilaajille
Eläkeliiton Paavolan yhdistys 50 vuotta – juhlassa jaettiin ansiomerkkejä aktiivisille jäsenille

Elä­ke­lii­ton Paa­vo­lan yh­dis­tys 50 vuotta – juh­las­sa jaet­tiin an­sio­merk­ke­jä ak­tii­vi­sil­le jä­se­nil­le

26.11.2021 12:00
Tilaajille
Joululahjakeräykseen osallistuen hyvää mieltä vähävaraisille – Siikalatvan  yrittäjien järjestämään rahalahjakeräykseen voivat osallistua myös muut  kuin yrittäjät

Jou­lu­lah­ja­ke­räyk­seen osal­lis­tuen hyvää mieltä vä­hä­va­rai­sil­le – Sii­ka­lat­van yrit­tä­jien jär­jes­tä­mään ra­ha­lah­ja­ke­räyk­seen voivat osal­lis­tua myös muut kuin yrit­tä­jät

26.11.2021 09:00
Mielen häiriö leimaa arkea – yli puolet sairastuneista kokee muiden välttelyä

Mielen häiriö leimaa arkea – yli puolet sai­ras­tu­neis­ta kokee muiden vält­te­lyä

26.11.2021 06:00
Tilaajille
Leevi-kissa palasi kotiin – Eija Konola kirjoitti susien kotiportaille tulosta ja kissan puolesta kokemistaan kauhunhetkistä presidentille

Lee­vi-kis­sa palasi kotiin – Eija Konola kir­joit­ti susien ko­ti­por­tail­le tulosta ja kissan puo­les­ta ko­ke­mis­taan kau­hun­het­kis­tä pre­si­den­til­le

25.11.2021 17:34
Tilaajille
Susi juoksi Jylhänrannantiellä nuorukaisen vierestä – näköhavainto tehtiin myös Kokkosen hiehonavetan pihassa

Susi juoksi Jyl­hän­ran­nan­tiel­lä nuo­ru­kai­sen vie­res­tä – nä­kö­ha­vain­to tehtiin myös Kok­ko­sen hie­ho­na­ve­tan pihassa

25.11.2021 16:15
Tilaajille
Perumisia ja sulkuja koronan riehumisen takia – vaikeutunut epidemiatilanne jyrää tulevien viikkojen tapahtumia

Pe­ru­mi­sia ja sulkuja koronan rie­hu­mi­sen takia – vai­keu­tu­nut epi­de­mia­ti­lan­ne jyrää tu­le­vien viik­ko­jen ta­pah­tu­mia

25.11.2021 16:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 210 uutta koronatartuntaa – Siikalatvalla 7 ja Pyhännällä 3 uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 210 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Sii­ka­lat­val­la 7 ja Py­hän­näl­lä 3 uutta tar­tun­taa

25.11.2021 14:04
Kuorma-auto ja henkilöauto törmäsivät Siikalatvalla  – kolme henkilöä loukkaantui vakavasti, nelostie oli poikki

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­lö­au­to tör­mä­si­vät Sii­ka­lat­val­la – kolme hen­ki­löä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti, ne­los­tie oli poikki

25.11.2021 14:57
Kaksi astuu vapaalle, yksi tilalle – Siikajoen maaseututoimiston pitkäaikaiset tekijät lähtevät eläkkeelle

Kaksi astuu va­paal­le, yksi tilalle – Sii­ka­joen maa­seu­tu­toi­mis­ton pit­kä­ai­kai­set tekijät läh­te­vät eläk­keel­le

25.11.2021 12:00
Tilaajille
Koulutuskuntayhtymää johtava Keijo Makkonen eläkkeelle

Kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mää johtava Keijo Mak­ko­nen eläk­keel­le

25.11.2021 11:31
Tilaajille
Vanhasta kunnantalosta tahdotaan paikalliskultturia esille tuova kuntalaistalo

Van­has­ta kun­nan­ta­los­ta tah­do­taan pai­kal­lis­kult­tu­ria esille tuova kun­ta­lais­ta­lo

25.11.2021 09:58
Tilaajille
Oulun raveissa hiljainen hetki Tapio Siekkisen muistolle

Oulun ra­veis­sa hil­jai­nen hetki Tapio Siek­ki­sen muis­tol­le

25.11.2021 09:15
Tilaajille
Kohti Siikajokilaakson 60-vuotisjuhlaa
Kolumni Sari Kihnula

Kohti Sii­ka­jo­ki­laak­son 60-vuo­tis­juh­laa

25.11.2021 06:06 1
Tilaajille
Koko Siikajoen valuma-alue yksiin kansiin – tavoitteena edistää kalavarojen hoitoa koko alueella

Koko Sii­ka­joen va­lu­ma-alue yksiin kansiin – ta­voit­tee­na edistää ka­la­va­ro­jen hoitoa koko alueel­la

25.11.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus Sari Kihnula

Edessä jälleen iso päätös

25.11.2021 04:00
Tilaajille
Elinkeinoministeri kyseli Pyhännällä paikallisten kuulumisia – kunnan huolista päällimmäisenä vesipula. Ajatuksia vaihdettiin turveyrittäjien tilanteestakin

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri kyseli Py­hän­näl­lä pai­kal­lis­ten kuu­lu­mi­sia – kunnan huo­lis­ta pääl­lim­mäi­se­nä ve­si­pu­la. Aja­tuk­sia vaih­det­tiin tur­ve­yrit­tä­jien ti­lan­tees­ta­kin

24.11.2021 19:00
Tilaajille
Ei vapise maalarin käsi – Palokankaan Esan sormissa sivellin pysyy vakaana

Ei vapise maa­la­rin käsi – Pa­lo­kan­kaan Esan sor­mis­sa si­vel­lin pysyy vakaana

24.11.2021 18:00
Tilaajille
Rantsilassa kävi kolme sutta pihassa – sudet kävivät omakotitalon portailla asti. Leevi-kissan toivotaan olevan vain susia paossa

Rant­si­las­sa kävi kolme sutta pihassa – sudet kävivät oma­ko­ti­ta­lon por­tail­la asti. Lee­vi-kis­san toi­vo­taan olevan vain susia paossa

24.11.2021 13:07
Tilaajille
Suomen suurin tuulipuisto valmistui Piiparinmäkeen ja tuottaa pian 1% koko maan sähköstä – Pyhännän kunta saa liki miljoonan euron kiinteistöverotulot

Suomen suurin tuu­li­puis­to val­mis­tui Pii­pa­rin­mä­keen ja tuottaa pian 1% koko maan säh­kös­tä – Py­hän­nän kunta saa liki mil­joo­nan euron kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lot

24.11.2021 10:04
Tilaajille
Salvoksen uusi tehdas vihittiin juhlallisesti käyttöön – Pyhännältä käsin toteutetaan ihmisten unelmia

Sal­vok­sen uusi tehdas vi­hit­tiin juh­lal­li­ses­ti käyt­töön – Py­hän­näl­tä käsin to­teu­te­taan ih­mis­ten unelmia

24.11.2021 06:00
Tilaajille
Ajokeli muuttui huonoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Ajokeli muuttui huo­nok­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

23.11.2021 23:38
Elinkeinoministeri Mika Lintilä vihki Salvoksen uuden tehtaan

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lintilä vihki Sal­vok­sen uuden tehtaan

23.11.2021 19:42
Tilaajille
Oulun Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus valitsi vuoden 2021 toimijoita – Lievosten Keskikosken tila on Maistuva maaseutuyritys ja vuoden paikallisyhdistys löytyi Pyhännältä

Oulun Maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten pii­ri­kes­kus valitsi vuoden 2021 toi­mi­joi­ta – Lie­vos­ten Kes­ki­kos­ken tila on Mais­tu­va maa­seu­tu­yri­tys ja vuoden pai­kal­lis­yh­dis­tys löytyi Py­hän­näl­tä

23.11.2021 18:00
Tilaajille
Ilosta ja naurusta lääkettä ankeaan korona-aikaan: karinkantalaisten uusi näytelmä kertoo ystävyydestä ja rakkaudesta – ja niistä syntyvät myös huolet

Ilosta ja nau­rus­ta lää­ket­tä ankeaan ko­ro­na-ai­kaan: ka­rin­kan­ta­lais­ten uusi näy­tel­mä kertoo ys­tä­vyy­des­tä ja rak­kau­des­ta – ja niistä syn­ty­vät myös huolet

23.11.2021 16:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 102 uutta koronatartuntaa - Siikalatvalla kaksi uutta tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 102 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa - Sii­ka­lat­val­la kaksi uutta tar­tun­taa

23.11.2021 12:49
Kunnanhallitus esittää Gananderin koulua Siikalatvan yläkouluksi

Kun­nan­hal­li­tus esittää Ga­nan­de­rin koulua Sii­ka­lat­van ylä­kou­luk­si

23.11.2021 10:15 1
Tilaajille
Rantsilan hirvipeijaisissa oli ovella “portsari“ – päivän puheenaiheena oli Suomussalmella peijaisissa tarjoiltu lohikeitto

Rant­si­lan hir­vi­pei­jai­sis­sa oli ovella “port­sa­ri“ – päivän pu­heen­ai­hee­na oli Suo­mus­sal­mel­la pei­jai­sis­sa tar­joil­tu lo­hi­keit­to

23.11.2021 09:00
Tilaajille
Raahen seutukunnan alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy? – asiasta päätetään keskiviikkona

Raahen seu­tu­kun­nan alle 25-vuo­tiail­le mak­su­ton eh­käi­sy? – asiasta pää­te­tään kes­ki­viik­ko­na

23.11.2021 07:29
Tilaajille
Rantsilan Riistamiesten hirvipeijaiset koronatyylillä

Rant­si­lan Riis­ta­mies­ten hir­vi­pei­jai­set ko­ro­na­tyy­lil­lä

23.11.2021 06:20
Tilaajille
Siikalatvan yrittäjäyhdistys huhuilee hallitustyöskentelystä kiinnostuneita kohti – etsinnässä myös uusi puheenjohtaja

Sii­ka­lat­van yrit­tä­jä­yh­dis­tys hu­hui­lee hal­li­tus­työs­ken­te­lys­tä kiin­nos­tu­nei­ta kohti – et­sin­näs­sä myös uusi pu­heen­joh­ta­ja

23.11.2021 05:57
Tilaajille
Siikalatvan nuokkarit ja liikuntasalit suljetaan itsenäisyyspäivään saakka – tartuntatautilain mukainen rajoitustoimi vallitsevan koronatilanteen vuoksi

Sii­ka­lat­van nuok­ka­rit ja lii­kun­ta­sa­lit sul­je­taan it­se­näi­syys­päi­vään saakka – tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­nen ra­joi­tus­toi­mi val­lit­se­van ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

22.11.2021 19:57
Siikalatvalta 21, Siikajoelta 5 ja Pyhännältä 4 uutta koronatartuntaa kolmelta päivältä – Pulkkilassa joukkoaltistuminen 13.11. järjestetyssä lentopalloturnauksessa. Oireisten syytä hakeutua testiin

Sii­ka­lat­val­ta 21, Sii­ka­joel­ta 5 ja Py­hän­näl­tä 4 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kol­mel­ta päi­väl­tä – Pulk­ki­las­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen 13.11. jär­jes­te­tys­sä len­to­pal­lo­tur­nauk­ses­sa. Oi­reis­ten syytä ha­keu­tua testiin

22.11.2021 17:17
Tilaajille
Kiertokaari etsii yhteistyökumppaneita poistotekstiilin aluekeräykseen – Siikajoki kuuluu keräysalueeseen

Kier­to­kaa­ri etsii yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta pois­to­teks­tii­lin alue­ke­räyk­seen – Sii­ka­jo­ki kuuluu ke­räys­aluee­seen

22.11.2021 16:00
Tilaajille
Raahessa pidetään kiinni vähintään nykyisestä hoidon tasosta – "Ettei ainakaan käy päinvastoin"

Raa­hes­sa pi­de­tään kiinni vä­hin­tään ny­kyi­ses­tä hoidon tasosta – "Ettei ai­na­kaan käy päin­vas­toin"

22.11.2021 12:00
Tilaajille
Eläkeliiton Kestilän yhdistys juhli 45-vuotistaivaltaan – tunnustusta pitkäaikaisille toimijoille sekä kannanotto eläkeläisten tarvitsemien palveluiden puolesta

Elä­ke­lii­ton Kes­ti­län yh­dis­tys juhli 45-vuo­tis­tai­val­taan – tun­nus­tus­ta pit­kä­ai­kai­sil­le toi­mi­joil­le sekä kan­nan­ot­to elä­ke­läis­ten tar­vit­se­mien pal­ve­lui­den puo­les­ta

22.11.2021 10:59
Tilaajille
Rakennusten tiedot tarkastuksilla kohdilleen – kiinteistöverotusta tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia

Ra­ken­nus­ten tiedot tar­kas­tuk­sil­la koh­dil­leen – kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta tar­koi­tus uu­dis­taa niin, että ve­ro­tus­ar­vot vas­tai­si­vat pa­rem­min alueen hin­ta­ta­soa ja ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­sia

22.11.2021 06:37
Tilaajille
Elinkeinoministeri Lintilä maanantaina Pyhännällä – ohjelmassa Salvoksen uuden tehtaan viralliset avajaiset ja paikallisten tapaaminen. Lue maaliskuussa Siikajokilaaksossa julkaistu uuden tehtaan esittelyjuttu täältä

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lintilä maa­nan­tai­na Py­hän­näl­lä – oh­jel­mas­sa Sal­vok­sen uuden tehtaan vi­ral­li­set ava­jai­set ja pai­kal­lis­ten ta­paa­mi­nen. Lue maa­lis­kuus­sa Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa jul­kais­tu uuden tehtaan esit­te­ly­jut­tu täältä

21.11.2021 18:31
Tilaajille
Hevosten ja ponien kanssa harrastaminen on Kotisaarten yhteinen juttu – Saara Kotisaari: “Tallitöistä saa hirveästi energiaa.”

He­vos­ten ja ponien kanssa har­ras­ta­mi­nen on Ko­ti­saar­ten yh­tei­nen juttu – Saara Ko­ti­saa­ri: “Tal­li­töis­tä saa hir­veäs­ti ener­giaa.”

21.11.2021 15:00
Tilaajille
Pohjois-Suomessa käveltiin Pietolan saappailla – Jussi Pietolan suutarinverstas Karinkannassa työllisti 20 suutaria

Poh­jois-Suo­mes­sa kä­vel­tiin Pie­to­lan saap­pail­la – Jussi Pie­to­lan suu­ta­rin­vers­tas Ka­rin­kan­nas­sa työl­lis­ti 20 suu­ta­ria

21.11.2021 12:00
Tilaajille
Tuulivoiman mahdollisesti tuottamista haitoista halutaan korvauksia kyläyhteisöille

Tuu­li­voi­man mah­dol­li­ses­ti tuot­ta­mis­ta hai­tois­ta ha­lu­taan kor­vauk­sia ky­lä­yh­teisöil­le

21.11.2021 06:00
Tilaajille
Tapahtumat tallessa Eilan aikakirjoissa – leikekirjoja kertynyt jo noin 100 kappaletta

Ta­pah­tu­mat tal­les­sa Eilan ai­ka­kir­jois­sa – lei­ke­kir­jo­ja ker­ty­nyt jo noin 100 kap­pa­let­ta

20.11.2021 16:00
Tilaajille
Tapahtumia perutaan koronarajoitusten vuoksi

Ta­pah­tu­mia pe­ru­taan ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi

20.11.2021 12:49
Tilaajille
Rivin koulun lukujärjestys meni uusiksi

Rivin koulun lu­ku­jär­jes­tys meni uusiksi

20.11.2021 12:00
Tilaajille
Siikajokilaakson asiamiehet tekivät arvokkaan työn tilaajakannan vakiinnuttamisessa – “Ei kertaakaan tarvinnut talosta lähtiä niin, ettei lehtikauppoja olisi tullut.”

Sii­ka­jo­ki­laak­son asia­mie­het tekivät ar­vok­kaan työn ti­laa­ja­kan­nan va­kiin­nut­ta­mi­ses­sa – “Ei ker­taa­kaan tar­vin­nut talosta lähtiä niin, ettei leh­ti­kaup­po­ja olisi tul­lut.”

20.11.2021 09:00
Tilaajille
Yhdistyslainoille halutaan valtuuston hyväksyntä

Yh­dis­tys­lai­noil­le ha­lu­taan val­tuus­ton hy­väk­syn­tä

20.11.2021 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle tulee 50 henkilön kokoontumisrajoitus, josta voi vapautua koronapassilla – koronaviruksen ilmaantuvuusluku alueella on tällä hetkellä Suomen suurin

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee 50 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus, josta voi va­pau­tua ko­ronapas­sil­la – ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus­lu­ku alueel­la on tällä het­kel­lä Suomen suurin

19.11.2021 18:46
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 145 uutta koronatapausta – tartuntoja eniten Oulussa, Siikalatvalla todettiin seitsemän ja Siikajoella viisi tartuntaa uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 145 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – ­tar­tun­to­ja eniten Ou­lus­sa, Sii­ka­lat­val­la to­det­tiin seit­se­män ja Sii­ka­joel­la viisi tar­tun­taa uutta tar­tun­taa

19.11.2021 14:34
Siikajokilaakso kulkee elämässä mukana – Sarkkiset lukevat lehden tarkkaan ja moneen kertaan

Sii­ka­jo­ki­laak­so kulkee elä­mäs­sä mukana – Sark­ki­set lukevat lehden tark­kaan ja moneen kertaan

19.11.2021 12:00
Tilaajille
Kunta vuokraa maata Pyhännän padelhallille

Kunta vuokraa maata Py­hän­nän pa­del­hal­lil­le

19.11.2021 09:00
Tilaajille
Veroprosenttia laskee ensi vuonna 12 kuntaa ja kiristää 16 kuntaa – siikalatvalaisten verotaakka kevenee 0,25 prosenttiyksikön verran

Ve­ro­pro­sent­tia laskee ensi vuonna 12 kuntaa ja ki­ris­tää 16 kuntaa – sii­ka­lat­va­lais­ten ve­ro­taak­ka kevenee 0,25 pro­sent­ti­yk­si­kön verran

19.11.2021 07:39
Tilaajille
Rantsilan koronatilanteen vuoksi pidetään lapsiryhmät myös päiväkodilla erillään toisistaan – kaikki karanteeniin määrätyt eivät ole sairastuneet

Rant­si­lan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi pi­de­tään lap­si­ryh­mät myös päi­vä­ko­dil­la eril­lään toi­sis­taan – kaikki ka­ran­tee­niin mää­rä­tyt eivät ole sai­ras­tu­neet

18.11.2021 17:43
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle tulossa yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia aikaisintaan ensi keskiviikkona – Rajoituksista vapautuisi koronapassilla

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulossa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ai­kai­sin­taan ensi kes­ki­viik­ko­na – Ra­joi­tuk­sis­ta va­pau­tui­si ko­ronapas­sil­la

18.11.2021 15:38
Siikalatvan yläkouluverkon punonta käynnissä sekä päätäntäpuolella että puskaradiossa

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­ver­kon punonta käyn­nis­sä sekä pää­tän­tä­puo­lel­la että pus­ka­ra­dios­sa

18.11.2021 15:16
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla todettu 202 uutta koronatartuntaa – Siikalatvalle kirajttiin 12, Siikajoelle 7 ja Pyhännälle 3 uutta tapausta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 202 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Sii­ka­lat­val­le ki­rajt­tiin 12, Sii­ka­joel­le 7 ja Py­hän­näl­le 3 uutta ta­paus­ta

18.11.2021 13:26
Siikajokilaaksoa julkaistu 55 vuotta – verkossa luettavissa ensimmäinen Siikajokilaakso

Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

18.11.2021 12:52
Tilaajille
Digilaastarista on kehittymässä väsymätön elintoimintojen seuraaja

Di­gi­laas­ta­ris­ta on ke­hit­ty­mäs­sä vä­sy­mä­tön elin­toi­min­to­jen seu­raa­ja

18.11.2021 09:00
Tilaajille
Hirvenpyytäjät parsivat talkoilla pikkuteitä – riitoja voi välttää, vahinkoja korjata ja asioista puhua

Hir­ven­pyy­tä­jät par­si­vat tal­koil­la pik­ku­tei­tä – riitoja voi vält­tää, va­hin­ko­ja korjata ja asiois­ta puhua

18.11.2021 06:02 1
Tilaajille
Pääkirjoitus Sari Kihnula

Sii­ka­jo­ki­puo­lueen asialla

18.11.2021 05:00 1
Tilaajille
Viisviis plus viistoista virran vuotta
Kolumni Anna Hämeenaho

Viis­viis plus viis­tois­ta virran vuotta

18.11.2021 04:05
Tilaajille
Siikajokilaakso on nimikkojoen puolella – Siikajoki vapaaksi ry toimii 275-metrisen Pöyryn padon purkamiseksi

Sii­ka­jo­ki­laak­so on ni­mik­ko­joen puo­lel­la – Sii­ka­jo­ki va­paak­si ry toimii 275-met­ri­sen Pöyryn padon pur­ka­mi­sek­si

17.11.2021 18:00
Tilaajille
Siikalatvalla kahden päivän aikana 12 uutta koronatartuntaa – tartunnat painottuvat Rantsilaan, Rassin alueella tilanne rauhallisempi, mutta altistuneita ei ehditä jäljittää

Sii­ka­lat­val­la kahden päivän aikana 12 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­nat pai­not­tu­vat Rant­si­laan, Rassin alueel­la tilanne rau­hal­li­sem­pi, mutta al­tis­tu­nei­ta ei ehditä jäl­jit­tää

17.11.2021 15:43
Tilaajille
Viisi kiloa perunoita eurolla – Maataloustuottajien mielenilmaisussa myydään ruokaa tuottajahinnoin

Viisi kiloa pe­ru­noi­ta eurolla – Maa­ta­lous­tuot­ta­jien mie­len­il­mai­sus­sa myydään ruokaa tuot­ta­ja­hin­noin

17.11.2021 13:31
Kahvi saa näistä kupeista harvinaisen juhlavat aromit – kahvin henkeä nostattavat kirkkojen kuvat

Kahvi saa näistä ku­peis­ta har­vi­nai­sen juh­la­vat aromit – kahvin henkeä nos­tat­ta­vat kirk­ko­jen kuvat

17.11.2021 12:00
Tilaajille
Kylähullu ei lähtenyt neuvomaan pyhäntäläisiä – yhdistysten illassa monipuolinen tietopaketti tulevista tapahtumista ja hankkeista

Ky­lä­hul­lu ei läh­te­nyt neu­vo­maan py­hän­tä­läi­siä – yh­dis­tys­ten illassa mo­ni­puo­li­nen tie­to­pa­ket­ti tu­le­vis­ta ta­pah­tu­mis­ta ja hank­keis­ta

17.11.2021 06:00
Tilaajille
Airi Juntunen Siikalatvalta ja Tiina Hovi Siikajoelta valittiin Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaisten johtokuntaan

Airi Jun­tu­nen Sii­ka­lat­val­ta ja Tiina Hovi Sii­ka­joel­ta va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta­nais­ten joh­to­kun­taan

16.11.2021 18:00
Tilaajille
Virkatalon korjausvelka kaipaa lyhentämistä

Vir­ka­ta­lon kor­jaus­vel­ka kaipaa ly­hen­tä­mis­tä

16.11.2021 18:00
Tilaajille
Vuoden 2021 kylähullu vieraili Pyhännällä

Vuoden 2021 ky­lä­hul­lu vie­rai­li Py­hän­näl­lä

16.11.2021 16:36
Tilaajille
MMM: Suden kannanhoidollinen metsästys voidaan aloittaa kevättalvella – suotuisa suojelutaso määriteltiin Ruotsin malliin

MMM: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys voidaan aloit­taa ke­vät­tal­vel­la – suo­tui­sa suo­je­lu­ta­so mää­ri­tel­tiin Ruotsin malliin

16.11.2021 11:50
Kokkosen tilalla kävi kansanedustajavieras – susiasiaan liittyy perustuslaillisia huomioita

Kok­ko­sen tilalla kävi kan­san­edus­ta­ja­vie­ras – su­si­asiaan liittyy pe­rus­tus­lail­li­sia huo­mioi­ta

16.11.2021 10:30
Tilaajille
Kansanedustaja piipahti Kokkosen tilalla

Kan­san­edus­ta­ja pii­pah­ti Kok­ko­sen tilalla

16.11.2021 10:24
Tilaajille
Huomattavan moni syyllistyy auton ratissa vain hiljentämään stop-merkin kohdalla – "Edelleen näyttää riittävän kuljettajia, jotka omasta mielestään voivat rikkoa liikennesääntöjä"

Huo­mat­ta­van moni syyl­lis­tyy auton ratissa vain hil­jen­tä­mään stop-mer­kin koh­dal­la – "E­del­leen näyttää riit­tä­vän kul­jet­ta­jia, jotka omasta mie­les­tään voivat rikkoa lii­ken­ne­sään­tö­jä"

16.11.2021 06:03 1
Tilaajille