Uusimmat

Anonyymipalveluista tulee helposti anonyymejä kiusaamispalveluita – somehäirintä eri muodoissa on kohtuullisen  yleistä
Tilaajille

Anonyymipalveluista tulee helposti anonyymejä kiusaamispalveluita – somehäirintä eri muodoissa on kohtuullisen yleistä

07:40
Siikajokikin saa osansa koronarokotteista – rokotteet jaetaan väkiluvun mukaan

Sii­ka­jo­ki­kin saa osansa ko­ro­na­ro­kot­teis­ta – ro­kot­teet jaetaan vä­ki­lu­vun mukaan

06:00
Tilaajille
Paavolassa syttyi kynttilöitä koulun puolesta – some-mielenosoitus tavoitti yli 8 000

Paa­vo­las­sa syttyi kynt­ti­löi­tä koulun puo­les­ta – so­me-mie­le­no­soi­tus ta­voit­ti yli 8 000

26.02.2021 13:13
Tilaajille
THL: Koko maan koronaluku 720 on päiväkohtainen ennätys – Oulussa 15 uutta tartuntaa, myös Iissä ja Kempeleessä yksittäiset tapaukset

THL: Koko maan ko­ro­na­lu­ku 720 on päi­vä­koh­tai­nen ennätys – Oulussa 15 uutta tar­tun­taa, myös Iissä ja Kem­pe­lees­sä yk­sit­täi­set ta­pauk­set

26.02.2021 12:44
Markus Kuotesaho ehdolla kuntavaaleissa – näissä vaaleissa mukana puolueen listalla

Markus Kuo­te­sa­ho ehdolla kun­ta­vaa­leis­sa – näissä vaa­leis­sa mukana puo­lueen lis­tal­la

26.02.2021 10:34
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnalla uusia lähetystyöntekijöitä – Joanna ja Petteri ovat siikalatvasten ja pyhäntästen ensimmäiset lähetit Japanissa

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nal­la uusia lä­he­tys­työn­te­ki­jöi­tä – Joanna ja Petteri ovat sii­ka­lat­vas­ten ja py­hän­täs­ten en­sim­mäi­set lähetit Ja­pa­nis­sa

26.02.2021 07:24
Tilaajille
Kokkonevan tuulivoimapuiston myynnistä sovittu sijoitusyhtiö Greencoat Renewablesille – voimalat käyttöön ensi vuoden alussa

Kok­ko­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton myyn­nis­tä sovittu si­joi­tus­yh­tiö Green­coat Re­ne­wab­le­sil­le – voi­ma­lat käyt­töön ensi vuoden alussa

25.02.2021 18:35
Tilaajille
Koulutuskeskus JEDU etäopetukseen 8. maaliskuuta alkaen – lähiopetus järjestetään heille, joiden opintojen eteneminen sitä vaatii

Kou­lu­tus­kes­kus JEDU etä­ope­tuk­seen 8. maa­lis­kuu­ta alkaen – lä­hi­ope­tus jär­jes­te­tään heille, joiden opin­to­jen ete­ne­mi­nen sitä vaatii

25.02.2021 18:13
THL: Suomessa raportoitu 565 uutta koronatartuntaa –  Pohjois-Pohjanmaalla todettu kahdeksan uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu 565 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu kah­dek­san uutta tar­tun­taa

25.02.2021 11:59
Suomeen kolmen viikon sulkutila: Toinen aste ja yläluokat etäopetukseen, ravintolat kiinni – ”On jaksettava, koska vaihtoehtoja ei ole”

Suomeen kolmen viikon sul­ku­ti­la: Toinen aste ja ylä­luo­kat etäo­pe­tuk­seen, ra­vin­to­lat kiinni – ”On jak­set­ta­va, koska vaih­to­eh­to­ja ei ole”

25.02.2021 11:59
Koronarokotukset etenevät – Pyhännällä alkamassa yli 70-vuotiaiden rokotukset, Siikalatvalla käynnissä yli 75-vuotiaiden rokotukset ja RAS kutsuu ikäihmisiä hakemaan jakamattomia rokotteita

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät – Py­hän­näl­lä al­ka­mas­sa yli 70-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set, Sii­ka­lat­val­la käyn­nis­sä yli 75-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set ja RAS kutsuu ikä­ih­mi­siä ha­ke­maan ja­ka­mat­to­mia ro­kot­tei­ta

25.02.2021 10:24
Ruukkilaisen Esko Ansamaan etsinnät jatkuvat – apuna on ollut vapaaehtoisia

Ruuk­ki­lai­sen Esko An­sa­maan et­sin­nät jat­ku­vat – apuna on ollut va­paa­eh­toi­sia

25.02.2021 10:18
Inhottava loinen hirviekinokokki yleistymässä – voi tarttua ihmseen koiran välityksellä

In­hot­ta­va loinen hir­vie­ki­no­kok­ki yleis­ty­mäs­sä – voi tarttua ihmseen koiran vä­li­tyk­sel­lä

25.02.2021 07:00
Tilaajille
Mika Karppanen MM-rallipolulla Rovaniemellä – teknisten syiden vuoksi kesken päättyneiden rallien jälkeen tavoitteena maaliin pääsy

Mika Karp­pa­nen MM-ral­li­po­lul­la Ro­va­nie­mel­lä – tek­nis­ten syiden vuoksi kesken päät­ty­nei­den rallien jälkeen ta­voit­tee­na maaliin pääsy

25.02.2021 06:40
Tilaajille
Hangasneva sopii eri-ikäisille ulkoilijoille

Han­gas­ne­va sopii eri-ikäi­sil­le ul­koi­li­joil­le

25.02.2021 06:13
Tilaajille
Sähköisten  virtojen vaivaama
Kolumni Anna Hämeenaho

Säh­köis­ten vir­to­jen vai­vaa­ma

25.02.2021 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Tur­ve­yrit­tä­jien hä­tä­huu­to

25.02.2021 05:17
Tilaajille
Neulootikot pukeutuvat itse tehtyyn ja valmistavat tuotteita muillekin

Neu­loo­ti­kot pu­keu­tu­vat itse tehtyyn ja val­mis­ta­vat tuot­tei­ta muil­le­kin

24.02.2021 18:03
Tilaajille
Siikajoki ostaa sote-kiinteistöjä – palvelut Siikajoenkylällä pyritään varmistamaan

Sii­ka­jo­ki ostaa so­te-kiin­teis­tö­jä – pal­ve­lut Sii­ka­joen­ky­läl­lä py­ri­tään var­mis­ta­maan

24.02.2021 15:19
Tilaajille
Valtakunnallinen perhetutkimus: Pohjoispohjalaiset perheet toivovat vertaistukea – "Lapsen ajasta kilpailevat monet passivoivat ärsykkeet"

Val­ta­kun­nal­li­nen per­he­tut­ki­mus: Poh­jois­poh­ja­lai­set perheet toi­vo­vat ver­tais­tu­kea – "Lapsen ajasta kil­pai­le­vat monet pas­si­voi­vat är­syk­keet"

24.02.2021 13:35
THL: Suomessa on todettu 590 uutta koronatartuntaa ja kolme uutta koronakuolemaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on 29, joista 18 Oulussa

THL: Suo­mes­sa on todettu 590 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa ja kolme uutta ko­ro­na­kuo­le­maa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja on 29, joista 18 Oulussa

24.02.2021 13:10
Valtuuston jättävä Päivi Eskola luottamustehtävissä 24 vuotta – periaatteena olla aina kunnan pienimpien ja vanhimpien puolella

Val­tuus­ton jättävä Päivi Eskola luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä 24 vuotta – pe­ri­aat­tee­na olla aina kunnan pie­nim­pien ja van­him­pien puo­lel­la

24.02.2021 07:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronarajoituksia jatketaan kuukaudella – kasvanut kotimaan matkailu lisännyt hieman tartuntojen määrää

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan kuu­kau­del­la – kas­va­nut ko­ti­maan mat­kai­lu li­sän­nyt hieman tar­tun­to­jen määrää

23.02.2021 16:41
Ansiomerkkejä ja kukkakimppuja

An­sio­merk­ke­jä ja kuk­ka­kimp­pu­ja

23.02.2021 14:58
Tilaajille
Kalle Loukkaanhuhdan kisataival ampumahiihdon nuorten MM-kilpailussa alkaa – Sanna-äitiä jännittää, mutta hän toteaa pojallaan olevan lehmän hermot

Kalle Louk­kaan­huh­dan ki­sa­tai­val am­pu­ma­hiih­don nuorten MM-kil­pai­lus­sa alkaa – San­na-äi­tiä jän­nit­tää, mutta hän toteaa po­jal­laan olevan lehmän hermot

24.02.2021 07:50
Tilaajille
THL: Suomessa 400 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja raportoitiin 14

THL: Suo­mes­sa 400 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja ra­por­toi­tiin 14

23.02.2021 12:10
Hyvinvointikuntayhtymän rokotuslinjalle soittaneilta pyydetään kärsivällisyyttä – tiistaiaamuna ilmennyttä teknistä vikaa korjataan

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män ro­ko­tus­lin­jal­le soit­ta­neil­ta pyy­de­tään kär­si­väl­li­syyt­tä – tiis­tai­aa­mu­na il­men­nyt­tä tek­nis­tä vikaa kor­ja­taan

23.02.2021 09:38
Kansalaisaloite turpeen energiakäytön turvaamiseksi – vaatimus turpeen uusiutuvaksi luonnonvaraksi luokittelemisesta

Kan­sa­lais­aloi­te turpeen ener­gia­käy­tön tur­vaa­mi­sek­si – vaa­ti­mus turpeen uu­siu­tu­vak­si luon­non­va­rak­si luo­kit­te­le­mi­ses­ta

23.02.2021 08:09
Tilaajille
Eläinlääkäriaseman työntekijät auttavat eläimiä yötä päivää – henkilökuntaa on Kestilän vastaanotolla jälleen riittävästi

Eläin­lää­kä­ri­ase­man työn­te­ki­jät aut­ta­vat eläimiä yötä päivää – hen­ki­lö­kun­taa on Kes­ti­län vas­taan­otol­la jälleen riit­tä­väs­ti

23.02.2021 06:00
Tilaajille
Kestilän moduulipäiväkoti oli odotettu asia – käytännölliset tilat ja raikas hengitysilma ovat taanneet viihtyisyyden

Kes­ti­län mo­duu­li­päi­vä­ko­ti oli odo­tet­tu asia – käy­tän­nöl­li­set tilat ja raikas hen­gi­tys­il­ma ovat taan­neet viih­tyi­syy­den

22.02.2021 15:12
Tilaajille
Pellin alla jyllää 300 heppaa – tällä autolla mennään kylki edellä että lumi pölisee

Pellin alla jyllää 300 heppaa – tällä autolla mennään kylki edellä että lumi pölisee

22.02.2021 15:13
Tilaajille
14 hakijaa Siikalatvan hyvinvointi- ja viesintäpäällikön toimeen – kauimmainen kiinnostunut Intiasta

14 hakijaa Sii­ka­lat­van hy­vin­voin­ti- ja vie­sin­tä­pääl­li­kön toimeen – kauim­mai­nen kiin­nos­tu­nut In­tias­ta

22.02.2021 12:42
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla yhdeksän uutta koronatartuntaa, koko maassa uusia tautitapauksia 390 – Näin paljon huonompi Uudenmaan tilanne on pohjoiseen verrattuna

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­dek­sän uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, koko maassa uusia tau­ti­ta­pauk­sia 390 – Näin paljon huo­nom­pi Uu­den­maan tilanne on poh­joi­seen ver­rat­tu­na

22.02.2021 13:39
Hiihtolomaliikenne rauhallista Jokilaaksojen alueella

Hiih­to­lo­ma­lii­ken­ne rau­hal­lis­ta Jo­ki­laak­so­jen alueel­la

22.02.2021 06:26
Siikalatvan Vesihuollolla riittää tekemistä, ja yhtiö toteuttaa merkittäviä urakoita myös tänä vuonna – tulossa muun muassa putkistosaneerauksia

Sii­ka­lat­van Ve­si­huol­lol­la riittää te­ke­mis­tä, ja yhtiö to­teut­taa mer­kit­tä­viä ura­koi­ta myös tänä vuonna – tulossa muun muassa put­kis­to­sa­nee­rauk­sia

22.02.2021 08:22
Tilaajille
Fodelia Oyj:n liikevaihto kasvoi koronavuonna – merkittäviä kauppoja, investointeja ja tunnustuksia

Fodelia Oyj:n lii­ke­vaih­to kasvoi ko­ro­na­vuon­na – mer­kit­tä­viä kaup­po­ja, in­ves­toin­te­ja ja tun­nus­tuk­sia

21.02.2021 17:01
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 457 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia kahdeksan, joista kuusi Oulussa

THL: Suo­mes­sa on todettu 457 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia ta­pauk­sia kah­dek­san, joista kuusi Oulussa

21.02.2021 11:53
Lumipöllyn takana piilee vaara – Näin hyvin ohittava auto ja puutavararekka piiloutuvat lumipöllyyn

Lu­mi­pöl­lyn takana piilee vaara – Näin hyvin ohit­ta­va auto ja puu­ta­va­ra­rek­ka pii­lou­tu­vat lu­mi­pöl­lyyn

24.02.2021 08:26
Tilaajille
Siikalatvan vuodeosasto sai erähenkisen vastaavan hoitajan – siikalatvalaisille pyritään järjestämään aina paikka omalle vuodeosastolle

Sii­ka­lat­van vuo­de­osas­to sai erä­hen­ki­sen vas­taa­van hoi­ta­jan – sii­ka­lat­va­lai­sil­le py­ri­tään jär­jes­tä­mään aina paikka omalle vuo­de­osas­tol­le

21.02.2021 08:03
Tilaajille
Siklaelementit Oy hakee Rantsilan tehtaalle tuotannon osaajaksi koulutettavia TE- toimiston ja työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaita – avoin haku nettisivuilla kaikille Rantsilan tehtaassa työllistymisestä kiinnostuneille

Sik­lae­le­men­tit Oy hakee Rant­si­lan teh­taal­le tuo­tan­non osaa­jak­si kou­lu­tet­ta­via TE- toi­mis­ton ja työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu­jen asiak­kai­ta – avoin haku net­ti­si­vuil­la kai­kil­le Rant­si­lan teh­taas­sa työl­lis­ty­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neil­le

22.02.2021 19:02
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 632 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 12 uutta tapausta, joista kahdeksan Oulussa

THL: Suo­mes­sa on todettu 632 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 12 uutta ta­paus­ta, joista kah­dek­san Oulussa

20.02.2021 11:57
Hyvä jäteoppi voi olla yrityksen perusta – alan ammattilaisille tulossa tarvetta

Hyvä jä­te­op­pi voi olla yri­tyk­sen perusta – alan am­mat­ti­lai­sil­le tulossa tar­vet­ta

20.02.2021 07:00
Tilaajille
Iso-Lamujärveen traktorilla humpsahtanut mies pelastettiin Pyhännällä – pelastushelikopteri paikansi miehen

Iso-La­mu­jär­veen trak­to­ril­la hump­sah­ta­nut mies pe­las­tet­tiin Py­hän­näl­lä – pe­las­tus­he­li­kop­te­ri pai­kan­si miehen

19.02.2021 15:40
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 11 uutta koronatartuntaa, joista seitsemän Oulussa – koko maassa todettu yhteensä 444 uutta koronatartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 11 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista seit­se­män Oulussa – koko maassa todettu yh­teen­sä 444 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

19.02.2021 11:55
Tuli karkasi uunista Ruukissa – pelastuslaitos sammutti palavat seinähirret

Tuli karkasi uunista Ruu­kis­sa – pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti palavat sei­nä­hir­ret

19.02.2021 12:29
Siikajoella Esko Ansamaa kateissa – Oulun poliisi tutkii katoamista

Sii­ka­joel­la Esko Ansamaa ka­teis­sa – Oulun poliisi tutkii ka­toa­mis­ta

19.02.2021 11:07
Sote-uudistus vie kunnalta tuloja ja menoja – taloushuolet eivät harteilta katoa

So­te-uu­dis­tus vie kun­nal­ta tuloja ja menoja – ta­lous­huo­let eivät har­teil­ta katoa

19.02.2021 07:00
Tilaajille
Pyhäntä mukana lasten ja nuorten harrastustoimintaa tukevassa hankkeessa – koululaiset saavat itse vaikuttaa toiminnan sisältöihin

Pyhäntä mukana lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taa tu­ke­vas­sa hank­kees­sa – kou­lu­lai­set saavat itse vai­kut­taa toi­min­nan si­säl­töi­hin

18.02.2021 18:00
Tilaajille
Siikajokinen Eero Sallinen perusti kaikkien aikojen yrityksen – Martikkalan kotieläinpiha vuoden 2020 4H-yrityskilpailun finaaliin

Sii­ka­jo­ki­nen Eero Sal­li­nen perusti kaik­kien aikojen yri­tyk­sen – Mar­tik­ka­lan ko­ti­eläin­pi­ha vuoden 2020 4H-yri­tys­kil­pai­lun fi­naa­liin

18.02.2021 15:39
Tilaajille
Paavolasta tiukka viesti: "Kylät on tärkeää pitää asuttuina – Paavola tarvitsee monitoimitalon"

Paa­vo­las­ta tiukka viesti: "Kylät on tärkeää pitää asut­tui­na – Paavola tar­vit­see mo­ni­toi­mi­ta­lon"

19.02.2021 08:46
Tilaajille
THL: Suomessa 614 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yhdeksän uutta koronatapausta, joista kuusi Oulussa

THL: Suo­mes­sa 614 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­dek­sän uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, joista kuusi Oulussa

18.02.2021 12:07
Hiihtelen hankia, mutta hiljalleen
Kolumni Kirsi Junttila

Hiih­te­len hankia, mutta hil­jal­leen

18.02.2021 07:00
Tilaajille
Laatu edellä kohti tulevaa koulukampusta

Laatu edellä kohti tulevaa kou­lu­kam­pus­ta

18.02.2021 07:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Opis­ke­lu­paik­ka lähes taattu

18.02.2021 05:42
Tilaajille
Tuulivoimalan siiven irtoamissyy selvisi – Piiparinmäen tuulivoimapuiston rakentaminen on jatkunut ja jatkunee ilman talvitaukoa

Tuu­li­voi­ma­lan siiven ir­toa­mis­syy selvisi – Pii­pa­rin­mäen tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen on jat­ku­nut ja jat­ku­nee ilman tal­vi­tau­koa

17.02.2021 17:13
Tilaajille
Miniroskiksia tehdään luonnon hyväksi, ja purkkiin käy roska kuin roska – tupakantumppi kuuluu roskikseen, ei maahan

Mi­ni­ros­kik­sia tehdään luonnon hy­väk­si, ja purk­kiin käy roska kuin roska – tu­pa­kan­tump­pi kuuluu ros­kik­seen, ei maahan

17.02.2021 17:00
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 548 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kuusi uutta tartuntaa, tapauksia Muhoksella, Raahessa, Limingassa ja Ylivieskassa

THL: Suo­mes­sa todettu 548 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kuusi uutta tar­tun­taa, ta­pauk­sia Mu­hok­sel­la, Raa­hes­sa, Li­min­gas­sa ja Yli­vies­kas­sa

17.02.2021 12:03
Asterisque oli toinen kirikamppailussa – Kotisaarien ruuna kisaa sunnuntaina Oulussa

As­te­ris­que oli toinen ki­ri­kamp­pai­lus­sa – Ko­ti­saa­rien ruuna kisaa sun­nun­tai­na Oulussa

17.02.2021 07:36
Tilaajille
Kelkkailijan kannattaa pysyä uralla – silloin jäällä turvallisinta ja maastossa luvallista

Kelk­kai­li­jan kan­nat­taa pysyä uralla – silloin jäällä tur­val­li­sin­ta ja maas­tos­sa lu­val­lis­ta

17.02.2021 07:00
Tilaajille
Toisen asteen haku käynnistyy pian, kaikki perusopetuksen jälkeiset koulutukset haettavissa samaan aikaan – oman jännityksensä kevään hakuprosessiin tuo korona

Toisen asteen haku käyn­nis­tyy pian, kaikki pe­rus­ope­tuk­sen jäl­kei­set kou­lu­tuk­set haet­ta­vis­sa samaan aikaan – oman jän­ni­tyk­sen­sä kevään ha­ku­pro­ses­siin tuo korona

16.02.2021 18:00
Tilaajille
Kolme työntekijää teki Siikalatvan kunnan sosiaalipalveluista epäkohtailmoituksen – kunta antoi aluehallintovirastolle selvityksen tilanteesta ja korjaustoimista

Kolme työn­te­ki­jää teki Sii­ka­lat­van kunnan so­siaa­li­pal­ve­luis­ta epä­koh­ta­il­moi­tuk­sen – kunta antoi alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le sel­vi­tyk­sen ti­lan­tees­ta ja kor­jaus­toi­mis­ta

16.02.2021 16:36
Tilaajille
Toisiko keinotodellisuus nostetta Siikalatvalle?

Toisiko kei­no­to­del­li­suus nos­tet­ta Sii­ka­lat­val­le?

16.02.2021 16:12
Tilaajille
Selvitys: Suurin merkitys turvetoimialalla on seutukunnista Haapavesi-Siikalatvalla – turpeen käytön vähentäminen näkyisi paikallistaloudessa

Sel­vi­tys: Suurin mer­ki­tys tur­ve­toi­mi­alal­la on seu­tu­kun­nis­ta Haa­pa­ve­si-Sii­ka­lat­val­la – turpeen käytön vä­hen­tä­mi­nen näkyisi pai­kal­lis­ta­lou­des­sa

16.02.2021 15:49
Tilaajille
THL: Suomessa rekisteröity 385 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaan tartunnat yhä matalalla tasolla: Oulussa viisi ja Kempeleessä kaksi uutta tapausta

THL: Suo­mes­sa re­kis­te­röi­ty 385 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maan tar­tun­nat yhä ma­ta­lal­la ta­sol­la: Oulussa viisi ja Kem­pe­lees­sä kaksi uutta ta­paus­ta

16.02.2021 13:59
Reisjärven Suviseurojen toteutustapa linjataan huhtikuussa – keskeinen asia on taata seuravieraiden turvallisuus

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen to­teu­tus­ta­pa lin­ja­taan huh­ti­kuus­sa – kes­kei­nen asia on taata seu­ra­vie­rai­den tur­val­li­suus

16.02.2021 07:43
Maaseudulla asumismahdollisuuksia edistetään hankkeella – selvittelyssä monipaikkainen asuminen, yrittäminen ja etätyö

Maa­seu­dul­la asu­mis­mah­dol­li­suuk­sia edis­te­tään hank­keel­la – sel­vit­te­lys­sä mo­ni­paik­kai­nen asu­mi­nen, yrit­tä­mi­nen ja etätyö

16.02.2021 07:07
75–79-vuotiaiden kansalaisten joukkorokottaminen käynnistyy RAS:n alueella viikolla 13 – yli 80-vuotiaiden rokottamisen arvioidaan kestävän maaliskuun lopulla

75–79-vuo­tiai­den kan­sa­lais­ten jouk­ko­ro­kot­ta­mi­nen käyn­nis­tyy RAS:n alueel­la vii­kol­la 13 – yli 80-vuo­tiai­den ro­kot­ta­mi­sen ar­vioi­daan kes­tä­vän maa­lis­kuun lopulla

15.02.2021 16:30
THL: Suomessa 343 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalle rekisteröitiin Ouluun neljä ja Raaheen yksi uusi tapaus

THL: Suo­mes­sa 343 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­le re­kis­te­röi­tiin Ouluun neljä ja Raaheen yksi uusi tapaus

15.02.2021 12:00
Paa­vo­las­sa ollaan val­mii­ta mie­le­no­soi­tuk­seen – Paa­vo­la ilman koulua ei ole vaih­toeh­to

Paa­vo­las­sa ollaan val­mii­ta mie­len­osoi­tuk­seen – Paavola ilman koulua ei ole vaih­to­eh­to

15.02.2021 10:16
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta koronatartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

14.02.2021 11:52
Kestilän kappeliseurakunta osti joululounasrahoilla villasukkalankoja – valmiita sukkia toimitettu jo Pihlajistoon ja kudotaan kotihoitoon

Kes­ti­län kap­pe­li­seu­ra­kun­ta osti jou­lu­lou­nas­ra­hoil­la vil­la­suk­ka­lan­ko­ja – val­mii­ta sukkia toi­mi­tet­tu jo Pih­la­jis­toon ja ku­do­taan ko­ti­hoi­toon

14.02.2021 10:53
Tilaajille
Sudokut ja ris­ti­kot tulivat Siikajokilaakson si­vuil­le myös ver­kos­sa

Sudokut ja ris­ti­kot tulivat Sii­ka­jo­ki­laak­son si­vuil­le myös ver­kos­sa

14.02.2021 06:30
Kestilän 131. laskiaishiihdot vielä hiihtämättä – hiihtoperinteen ei anneta katketa

Kes­ti­län 131. las­kiais­hiih­dot vielä hiih­tä­mät­tä – hiih­to­pe­rin­teen ei anneta katketa

15.02.2021 06:36
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 10 uutta koronatartuntaa – tartuntoja seitsemän kunnan alueella

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja seit­se­män kunnan alueel­la

13.02.2021 12:46
Pohjois-Pohjanmaa pysyy Suomen tuulivoimakeskittymänä – kiinteistöverotulot lähes 6 miljoonaa

Poh­jois-Poh­jan­maa pysyy Suomen tuu­li­voi­ma­kes­kit­ty­mä­nä – kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lot lähes 6 mil­joo­naa

13.02.2021 07:44
Taksi ja traktori kolarioivat Ruukissa – taksinkuljettaja loukkaantui lievästi

Taksi ja trak­to­ri ko­la­rioi­vat Ruu­kis­sa – tak­sin­kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui lie­väs­ti

13.02.2021 06:51
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta koronatartuntaa – koko maassa raportoitu 407 uutta tapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maassa ra­por­toi­tu 407 uutta ta­paus­ta

12.02.2021 12:12
Siikalatva hakee johtavaa sosiaalityöntekijää – Marja Sundqvist virkavapaalla aluekoordinaattorina sote-valmisteluissa

Sii­ka­lat­va hakee joh­ta­vaa so­siaa­li­työn­te­ki­jää – Marja Sund­qvist vir­ka­va­paal­la alue­koor­di­naat­to­ri­na so­te-val­mis­te­luis­sa

12.02.2021 06:09
Tilaajille
Kuntavaalit pidetään, ellei koronatilanne pahene huomattavasti – Siikalatvalla ehdokaslistan jättää tällä kertaa myös kokoomus

Kun­ta­vaa­lit pi­de­tään, ellei ko­ro­na­ti­lan­ne pahene huo­mat­ta­vas­ti – Sii­ka­lat­val­la eh­do­kas­lis­tan jättää tällä kertaa myös ko­koo­mus

12.02.2021 06:06
Tilaajille

Sii­ka­jo­ki­sen Tamara Vää­nä­sen Ma­ni­fi­can yllätti Oulussa

12.02.2021 05:58
Tilaajille
Kunta-alalla odotettavissa työntekijävaje – terveys-, hoiva- ja opetusalalla työntekijävajeen ennustetaan kasvavan eläköitymisen johdosta

Kun­ta-alal­la odo­tet­ta­vis­sa työn­te­ki­jä­va­je – ter­veys-, hoiva- ja ope­tus­alal­la työn­te­ki­jä­va­jeen en­nus­te­taan kas­va­van elä­köi­ty­mi­sen joh­dos­ta

12.02.2021 05:49
Rokottamisaikojen varaaminen ruuhkautti RAS:n linjat – kaikki halukkaat saavat lopulta rokotteen

Ro­kot­ta­mis­ai­ko­jen va­raa­mi­nen ruuh­kaut­ti RAS:n linjat – kaikki ha­luk­kaat saavat lopulta ro­kot­teen

11.02.2021 17:43
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kymmenen uutta koronatartuntaa – koko maassa tartuntojen määrä kasvoi 358:lla

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kym­me­nen uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maassa tar­tun­to­jen määrä kasvoi 358:lla

11.02.2021 12:09
Ruukin luonto- ja hevoskeskus loppuviikoksi etäopetukseen – altistuneita jo 32

Ruukin luonto- ja he­vos­kes­kus lop­pu­vii­kok­si etä­ope­tuk­seen – al­tis­tu­nei­ta jo 32

11.02.2021 07:36
Korona pelkistää nuorten elämää – yksinäisyys ja tyhjyys yleistyvät

Korona pel­kis­tää nuorten elämää – yk­si­näi­syys ja tyhjyys yleis­ty­vät

11.02.2021 07:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ra­ken­ne­taan tu­le­vai­suut­ta

11.02.2021 06:07
Tilaajille
Siikajokilaakson viehättävät kirkot
Kolumni Laura Hiltunen

Sii­ka­jo­ki­laak­son vie­hät­tä­vät kirkot

11.02.2021 06:00
Teräsputkia Pulkkilasta jo 40 vuotta – aikaisemmat kehitysinvestoinnit mahdollistavat putkituotteiden tekemisen vielä tänäkin päivänä

Te­räs­put­kia Pulk­ki­las­ta jo 40 vuotta – ai­kai­sem­mat ke­hi­tys­in­ves­toin­nit mah­dol­lis­ta­vat put­ki­tuot­tei­den te­ke­mi­sen vielä tänäkin päivänä

10.02.2021 18:00
Tilaajille
Lähtijöitä enemmän kuin tulijoita – muuttovirta vie väkeä pois Siikajoelta

Läh­ti­jöi­tä enemmän kuin tu­li­joi­ta – muut­to­vir­ta vie väkeä pois Sii­ka­joel­ta

10.02.2021 14:49
Tilaajille
Lumikenkäretkellä kotimaan kesipisteeseen

Lu­mi­ken­kä­ret­kel­lä ko­ti­maan ke­si­pis­tee­seen

10.02.2021 14:47
Tilaajille
Koronarokotetta tarjotaan ikäihmisille – perusterveiden kuntalaisten vuoro ei ole vielä

Ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan ikä­ih­mi­sil­le – pe­rus­ter­vei­den kun­ta­lais­ten vuoro ei ole vielä

10.02.2021 14:46
Retki lumiseen keskipisteeseen

Retki lu­mi­seen kes­ki­pis­tee­seen

10.02.2021 14:32 1
Tilaajille
Pyhännän  lajittelupiha yllättää positiivisesti

Py­hän­nän la­jit­te­lu­pi­ha yl­lät­tää po­si­tii­vi­ses­ti

10.02.2021 13:27
Tilaajille
Ruukin koronatapaukset ulkopaikkakuntalaisia

Ruukin ko­ro­na­ta­pauk­set ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia

10.02.2021 13:21
Tilaajille
Toisen asteen opiskelijat palaavat kouluun – opiskelu jatkuu jo huomenna Siikajoen lukiossa ja ensi maanantaista lähtien Siikalatvalla

Toisen asteen opis­ke­li­jat pa­laa­vat kouluun – opis­ke­lu jatkuu jo huo­men­na Sii­ka­joen lu­kios­sa ja ensi maa­nan­tais­ta lähtien Sii­ka­lat­val­la

10.02.2021 13:05
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kahdeksan uutta koronavirustartuntaa – koko maassa kirjattiin 400 uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koko maassa kir­jat­tiin 400 uutta tar­tun­taa

10.02.2021 14:51
Ratkaise digitaalinen ristikko

Rat­kai­se di­gi­taa­li­nen ris­tik­ko

16.02.2021 14:35
Tilaajille
Ruukin luonto- ja hevoskeskuksessa neljä koronapositiivista

Ruukin luonto- ja he­vos­kes­kuk­ses­sa neljä ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta

10.02.2021 10:57
Paikallisuus ja tavoitettavuus ovat Siikalatvan Osuuspankin kilpailuvaltteja – Jarmo Pistemaa on kasvanut tehtäväänsä pankkinsa palveluksessa

Pai­kal­li­suus ja ta­voi­tet­ta­vuus ovat Sii­ka­lat­van Osuus­pan­kin kil­pai­lu­valt­te­ja – Jarmo Pis­te­maa on kas­va­nut teh­tä­vään­sä pank­kin­sa pal­ve­luk­ses­sa

10.02.2021 03:36
Tilaajille
Siikalatvalla huoli, jatkuuko yhteistyö Mehiläisen kanssa sote-uudistuksen toteutuessa – esityksen mukaan yksityinen ei voisi tuottaa neuvolapalveluita

Sii­ka­lat­val­la huoli, jat­kuu­ko yh­teis­työ Me­hi­läi­sen kanssa so­te-uu­dis­tuk­sen to­teu­tues­sa – esi­tyk­sen mukaan yk­si­tyi­nen ei voisi tuottaa neu­vo­la­pal­ve­lui­ta

09.02.2021 18:09
Tilaajille