Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Teemana tulevaisuus  – Piippolan elinvoimamessuilla riitti näkemistä ja tekemistä
Tilaajille

Teemana tu­le­vai­suus  – ­Piip­po­lan elin­voi­ma­mes­suil­la riitti nä­ke­mis­tä ja te­ke­mis­tä

12:00
Pelastuslaitos avusti lehmän ylös lietekuilusta Siikajoella
Tilaajille

Pelastuslaitos avusti lehmän ylös lietekuilusta Siikajoella

11:17
Aika laittaa kesämökki talvikuntoon – pidä jyrsijät pihalla
Tilaajille

Aika laittaa kesämökki talvikuntoon – pidä jyrsijät pihalla

15:00
Salvos on Jedun vuoden 2023 oppisopimustyönantaja
Tilaajille

Salvos on Jedun vuoden 2023 oppisopimustyönantaja

09:00
Siikalatvalla tuulivoimahankkeita kehittävät toimijat esittäytyvät kaikki yhdellä kertaa – maanomistaja toivoo maapohjan tasa-arvoista hinnoittelua
Tilaajille

Siikalatvalla tuulivoimahankkeita kehittävät toimijat esittäytyvät kaikki yhdellä kertaa – maanomistaja toivoo maapohjan tasa-arvoista hinnoittelua

06:00
Virran varrelta
Demokratiaa silloin kun se itselle sopii
Kolumni Kristiina Tuikkala

De­mo­kra­tiaa silloin kun se itselle sopii

27.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Miniloma ja hirvikärpäset
Kolumni

Mi­ni­lo­ma ja hir­vi­kär­pä­set

20.09.2023 06:00
Tilaajille
Näin synkkänä aikana ajattelen naaleja
Kolumni Kirsi Junttila

Näin synk­kä­nä aikana ajat­te­len naaleja

13.09.2023 06:00
Tilaajille
Ei menny niinku Strömsössä
Kolumni

Ei menny niinku Ström­sös­sä

06.09.2023 05:00
Tilaajille
Kela toivoo yhdenmukaista linjaa toimeentulotuen takaisinperintään
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kela toivoo yhdenmukaista linjaa toimeentulotuen takaisinperintään

05:00
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 3
Se mikä neliöissä hävittiin, voitettiin kilometreissä
Tilaajille

Se mikä ne­liöis­sä hä­vit­tiin, voi­tet­tiin ki­lo­met­reis­sä

02.10.2023 18:00
Mika Karppanen tyytyväinen SM-kisasijoitukseen – Kokkolan tiet veivät miehestä mehut
Tilaajille

Mika Karppanen tyytyväinen SM-kisasijoitukseen – Kokkolan tiet veivät miehestä mehut

02.10.2023 15:43
Susiasetuksen valmistelua kiirehditään – Tavoitteena on aloittaa rajoitettu kannanhoidollinen sudenmetsästys viimeistään tammikuussa
Tilaajille

Su­si­ase­tuk­sen val­mis­te­lua kii­reh­di­tään – Ta­voit­tee­na on aloit­taa ra­joi­tet­tu kan­nan­hoi­dol­li­nen su­den­met­säs­tys vii­meis­tään tam­mi­kuus­sa

02.10.2023 15:00
Kivinevan yleisötilaisuus Pulkkilassa – tilaisuuteen voi osallistua myös etänä
Tilaajille

Ki­vi­ne­van ylei­sö­ti­lai­suus Pulk­ki­las­sa – ­ti­lai­suu­teen voi osal­lis­tua myös etänä

02.10.2023 10:00
Kolumneja lukijoilta
Turvallisin käsi päällä maan
Lukijalta Kolumni

Tur­val­li­sin käsi päällä maan

27.09.2023 06:00
Tilaajille
Syksyiset mietteet
Lukijalta Kolumni

Syk­syi­set miet­teet

20.09.2023 07:00
Tilaajille
Digitalisoituva kirkko
Lukijalta Kolumni

Di­gi­ta­li­soi­tu­va kirkko

19.09.2023 21:00
Tilaajille
Arjen ensiapua on monenlaista
Lukijalta Kolumni

Arjen en­si­apua on mo­nen­lais­ta

13.09.2023 06:57
Tilaajille
Kylmyys saapuu Oulun seudulle, viikon loppupuolella luvassa yöpakkasia
Tilaajille

Kylmyys saapuu Oulun seudulle, viikon loppupuolella luvassa yöpakkasia

02.10.2023 09:00
Turkki hyvin, kaikki hyvin
Tilaajille

Turkki hyvin, kaikki hyvin

02.10.2023 06:00
Liisa Mertalaa, 49, saatetaan luulla vähä-älyiseksi tai juopoksi, kun hän avaa suunsa – ensi viikolla vietetään puhevammaisten viikkoa
Tilaajille

Liisa Mer­ta­laa, 49, saa­te­taan luulla vä­hä-älyi­sek­si tai juo­pok­si, kun hän avaa suunsa – ensi vii­kol­la vie­te­tään pu­he­vam­mais­ten viikkoa

01.10.2023 18:00
Pyhännän kutsunnoissa oli noin 30 nuorta
Tilaajille

Py­hän­nän kut­sun­nois­sa oli noin 30 nuorta

01.10.2023 15:00
Se mikä neliöissä hävittiin, voitettiin kilometreissä
Elämänvirta
Tilaajille

Se mikä ne­liöis­sä hä­vit­tiin, voi­tet­tiin ki­lo­met­reis­sä

02.10.2023 18:00
Mika Karppanen tyytyväinen SM-kisasijoitukseen – Kokkolan tiet veivät miehestä mehut

Mika Karp­pa­nen tyy­ty­väi­nen SM-ki­sa­si­joi­tuk­seen – ­Kok­ko­lan tiet veivät mie­hes­tä mehut

02.10.2023 15:43
Tilaajille
Turkki hyvin, kaikki hyvin

Turkki hyvin, kaikki hyvin

02.10.2023 06:00
Tilaajille
Liisa Mertalaa, 49, saatetaan luulla vähä-älyiseksi tai juopoksi, kun hän avaa suunsa – ensi viikolla vietetään puhevammaisten viikkoa

Liisa Mer­ta­laa, 49, saa­te­taan luulla vä­hä-älyi­sek­si tai juo­pok­si, kun hän avaa suunsa – ensi vii­kol­la vie­te­tään pu­he­vam­mais­ten viikkoa

01.10.2023 18:00
Tilaajille

Py­hän­nän kut­sun­nois­sa oli noin 30 nuorta

01.10.2023 15:00
Tilaajille

Kas­va­tus­tie­teen toh­to­ri: Kiu­saa­mi­nen ei lopu syyl­li­siä et­si­mäl­lä, vaan sel­vit­tä­mäl­lä, miksi toisten kal­toin­koh­te­lus­ta on tullut ar­ki­päi­vää

01.10.2023 12:00
Tilaajille

Am­ma­tin­vaih­to kan­nat­ti – seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri Sirkka Asunmaa on viih­ty­nyt työs­sään

30.09.2023 18:00
Tilaajille
Kasvatustieteen tohtori: Kiusaaminen ei lopu syyllisiä etsimällä, vaan selvittämällä, miksi toisten kaltoinkohtelusta on tullut arkipäivää
Tilaajille

Kas­va­tus­tie­teen toh­to­ri: Kiu­saa­mi­nen ei lopu syyl­li­siä et­si­mäl­lä, vaan sel­vit­tä­mäl­lä, miksi toisten kal­toin­koh­te­lus­ta on tullut ar­ki­päi­vää

01.10.2023 12:00
Pyhännältä ja Siikalatvalta kerättyjen marjojen ja sienien syöminen on turvallista– marja- ja sieninäytteistä ei löytynyt seurantatutkimuksessa radioaktiivisuuspitoisuuksia
Tilaajille

Py­hän­näl­tä ja Sii­ka­lat­val­ta ke­rät­ty­jen mar­jo­jen ja sienien syö­mi­nen on tur­val­lis­ta– ­mar­ja- ja sie­ni­näyt­teis­tä ei löy­ty­nyt seu­ran­ta­tut­ki­muk­ses­sa ra­dio­ak­tii­vi­suus­pi­toi­suuk­sia

01.10.2023 09:00
Suomessa viljellään 88 ruokaperunalajiketta – Mutta mihin on kadonnut Pito?
Tilaajille

Suo­mes­sa vil­jel­lään 88 ruo­ka­pe­ru­na­la­ji­ket­ta – Mutta mihin on ka­don­nut Pito?

01.10.2023 06:00
Ammatinvaihto kannatti – seurakuntamestari Sirkka Asunmaa on viihtynyt työssään
Tilaajille

Am­ma­tin­vaih­to kan­nat­ti – seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri Sirkka Asunmaa on viih­ty­nyt työs­sään

30.09.2023 18:00
Peruna tarkoitti alun perin päärynää – Rantsilan kappalainen toi peruna-sanan sanakirjaan
Tilaajille

Peruna tar­koit­ti alun perin pää­ry­nää – Rant­si­lan kap­pa­lai­nen toi pe­ru­na-sa­nan sa­na­kir­jaan

30.09.2023 15:00
Osiensa summa -taidepilotti rantautui Pyhännälle
Tilaajille

Osiensa summa -tai­de­pi­lot­ti ran­tau­tui Py­hän­näl­le

30.09.2023 12:00
V8 Thunder-kauden päätöskisassa ei nähdä Mäkelää
Tilaajille

V8 Thun­der-kau­den pää­tös­ki­sas­sa ei nähdä Mäkelää

30.09.2023 09:00
Vain viidesosa Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaeuroista jää alueelle – Konsultti kertoo, miten miljoonat saataisiin kotiutettua
Tilaajille

Vain vii­des­osa Poh­jois-Poh­jan­maan tuu­li­voi­ma­eu­rois­ta jää alueel­le – Kon­sult­ti kertoo, miten mil­joo­nat saa­tai­siin ko­tiu­tet­tua

30.09.2023 06:00 1
Kesätupa jatkaa Seppälöiden suvea pitkälle syksyyn
Tilaajille

Ke­sä­tu­pa jatkaa Sep­pä­löi­den suvea pit­käl­le syksyyn

29.09.2023 18:00
Pyhännällä on nyt kaksi päiväkotia – Puolukkamäellä ihastuttaa ympäristö ja luonto
Tilaajille

Py­hän­näl­lä on nyt kaksi päi­vä­ko­tia – ­Puo­luk­ka­mäel­lä ihas­tut­taa ym­pä­ris­tö ja luonto

29.09.2023 15:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori