Juhla-ateria maistui Gananderin koulun kaseille – nuoret arvostavat kotimaisia raaka-aineita
Tilaajille

Juh­la-ate­ria maistui Ga­nan­de­rin koulun ka­seil­le – nuoret ar­vos­ta­vat ko­ti­mai­sia raa­ka-ai­nei­ta

07:10 0
Siikalatva ja Pyhäntä positiivisesti vastavirtaan – Siikajoella huonompi työllisyystilanne
Tilaajille

Sii­ka­lat­va ja Pyhäntä po­si­tii­vi­ses­ti vas­ta­vir­taan – Sii­ka­joel­la huo­nom­pi työl­li­syys­ti­lan­ne

24.11.2020 13:29 0
Susi tappoi koiran Pyhännällä
Tilaajille

Susi tappoi koiran Py­hän­näl­lä

23.11.2020 15:27 0
Siikalatvan maaperällä ainakin viisi tuulipuistoselvitystä – jo sadasta voimalasta kunnan kassaan vuosittain noin kolme miljoonaa euroa
Tilaajille

Sii­ka­lat­van maa­pe­räl­lä ainakin viisi tuu­li­puis­to­sel­vi­tys­tä – jo sadasta voi­ma­las­ta kunnan kassaan vuo­sit­tain noin kolme mil­joo­naa euroa

19.11.2020 07:08 2
Radio ei paisko syliin halkoja
Tilaajille
Kolumni
Keijo Makkonen

Radio ei paisko syliin halkoja

14:10 0
Juhla-ateria maistui Gananderin koulun kaseille – nuoret arvostavat kotimaisia raaka-aineita
Elämänvirta
Tilaajille

Juh­la-ate­ria maistui Ga­nan­de­rin koulun ka­seil­le – nuoret ar­vos­ta­vat ko­ti­mai­sia raa­ka-ai­nei­ta

07:10 0
Gananderin koulun 8-luokkalaiset valmistivat juhla-aterian kotimaisista raaka-aineista

Ga­nan­de­rin koulun 8-luok­ka­lai­set val­mis­ti­vat juh­la-ate­rian ko­ti­mai­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta

06:00 0
Tilaajille
Lahjapuuta rakennetaan jälleen Siikajoella – avun tarve on kunnassa suuri

Lah­ja­puu­ta ra­ken­ne­taan jälleen Sii­ka­joel­la – avun tarve on kun­nas­sa suuri

26.11.2020 08:00 0
Mylläämö on Minnan harrastus – sisustusliikkeen avaus on Mankilassa iso juttu

Myl­lää­mö on Minnan har­ras­tus – si­sus­tus­liik­keen avaus on Man­ki­las­sa iso juttu

26.11.2020 06:15 0
Tilaajille

Oman osaa­mi­sen jakaja sai tun­nus­tuk­sen – suo­si­tul­le opet­ta­jal­le Vuoden bio­ana­lyy­tik­ko 2020 -pal­kin­to

25.11.2020 12:00 0
Tilaajille

Syksyn yli­op­pi­laat Sii­ka­joen lu­kios­ta

20.11.2020 11:16 0

Py­hän­nän maa- ja ko­ti­ta­lous­seu­ral­le tun­nus­tus­ta – hy­vin­voin­ti­te­ko on muun muassa lii­ken­ne­puis­ton to­teu­tus

20.11.2020 06:44 0
Tilaajille
Kolumni
Anna Hämeenaho

Ter­vei­set ai­ka­mat­kal­ta!

08:57 0
Aleksanterin ja Hovin koulun oppilaiden vanhempia kuultiin – yksi tai enintään kaksi luokkatilaa on vielä mietinnässä
Tilaajille

Alek­san­te­rin ja Hovin koulun op­pi­lai­den van­hem­pia kuul­tiin – yksi tai enin­tään kaksi luok­ka­ti­laa on vielä mie­tin­näs­sä

20.11.2020 06:22 0
Koronaa hillitään Siikajoella suosituksilla – lähiopetus kouluissa jatkuu
Tilaajille

Koronaa hil­li­tään Sii­ka­joel­la suo­si­tuk­sil­la – lä­hi­ope­tus kou­luis­sa jatkuu

26.11.2020 14:22 0
Piippolan Kirkonkylän hirviporukka hirvijahdissa

Piip­po­lan Kir­kon­ky­län hir­vi­po­ruk­ka hir­vi­jah­dis­sa

29.10.2020 09:21 0
Tilaajille
Pääkirjoitus
Juha Honkala

Katala virus leviää – etä­työl­le ja kas­vuo­suo­juk­sil­le suo­si­tus

26.11.2020 08:49 0
Lahjapuuta rakennetaan jälleen Siikajoella – avun tarve on kunnassa suuri

Lah­ja­puu­ta ra­ken­ne­taan jälleen Sii­ka­joel­la – avun tarve on kun­nas­sa suuri

26.11.2020 08:00 0
Siikajokisille tulossa liikuntalahjoja – muun muassa Pöyrylle tulistelupaikka
Tilaajille

Sii­ka­jo­ki­sil­le tulossa lii­kun­ta­lah­jo­ja – muun muassa Pöy­ryl­le tu­lis­te­lu­paik­ka

26.11.2020 08:00 0
Luonnon valloittajia laitetaan kuriin – hanke kutsuu kaikkia siikajokisia mukaan
Tilaajille

Luonnon val­loit­ta­jia lai­te­taan kuriin – hanke kutsuu kaikkia sii­ka­jo­ki­sia mukaan

26.11.2020 07:00 0
Mylläämö on Minnan harrastus – sisustusliikkeen avaus on Mankilassa iso juttu
Tilaajille

Myl­lää­mö on Minnan har­ras­tus – si­sus­tus­liik­keen avaus on Man­ki­las­sa iso juttu

26.11.2020 06:15 0
Valokuidun IPTV tarvitsee digiboxin – kuituverkon maanrakennustyöt Siikajoella tehty
Tilaajille

Va­lo­kui­dun IPTV tar­vit­see di­gi­bo­xin – kui­tu­ver­kon maan­ra­ken­nus­työt Sii­ka­joel­la tehty

25.11.2020 15:00 0
Suomi.fi-valtuuden hakemisella on jo kiire – Katso-tunnisteilla tehdyt Suomi.fi-valtuudetkin lakkaavat toimimasta vuoden vaihtuessa, joten veroasiat vaarassa jäädä hoitamatta
Tilaajille

Suo­mi.fi-val­tuu­den ha­ke­mi­sel­la on jo kiire – Kat­so-tun­nis­teil­la tehdyt Suo­mi.fi-val­tuu­det­kin lak­kaa­vat toi­mi­mas­ta vuoden vaih­tues­sa, joten ve­ro­asiat vaa­ras­sa jäädä hoi­ta­mat­ta

25.11.2020 13:40 0
Siikalatvan seurakunta odottelee  plussavuosia
Tilaajille

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta odot­te­lee plus­sa­vuo­sia

25.11.2020 13:30 0
Sairaanhoitopiiri: Nyt on toimittava, ettei tilanne mene pääkaupunkiseudun tasolle – yksi trendi huolestuttaa johtajaylilääkäriä

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Nyt on toi­mit­ta­va, ettei tilanne mene pää­kau­pun­ki­seu­dun tasolle – yksi trendi huo­les­tut­taa joh­ta­ja­yli­lää­kä­riä

25.11.2020 12:38 0
Oman osaamisen jakaja sai tunnustuksen – suositulle opettajalle Vuoden bioanalyytikko 2020 -palkinto
Tilaajille

Oman osaa­mi­sen jakaja sai tun­nus­tuk­sen – suo­si­tul­le opet­ta­jal­le Vuoden bio­ana­lyy­tik­ko 2020 -pal­kin­to

25.11.2020 12:00 0
Fodelia valmistelee makkara- ja pitaleipätehtaiden ostoa – kaupoista arvioidaan syntyvän noin 3,7 miljoonan euron liikevaihto
Tilaajille

Fodelia val­mis­te­lee mak­ka­ra- ja pi­ta­lei­pä­teh­tai­den ostoa – kau­pois­ta ar­vioi­daan syn­ty­vän noin 3,7 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­to

25.11.2020 10:41 0
Rantsilan vanhempainyhdistys laati kuntalaisaloitteen – toiveena muun muassa aikalisä Rantsilan koulujen yhdistämiselle
Tilaajille

Rant­si­lan van­hem­pain­yh­dis­tys laati kun­ta­lais­aloit­teen – toi­vee­na muun muassa ai­ka­li­sä Rant­si­lan kou­lu­jen yh­dis­tä­mi­sel­le

25.11.2020 09:43 0
Koululaisen kännykän lukkiutumisen syy ei ole selvinnyt – huoltajat eivät tehneet rikosilmoitusta
Tilaajille

Kou­lu­lai­sen kän­ny­kän luk­kiu­tu­mi­sen syy ei ole sel­vin­nyt – huol­ta­jat eivät tehneet ri­kos­il­moi­tus­ta

24.11.2020 11:25 0
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tarjoaa Piippolan koulutiloja Siikalatvan kunnalle – tavoitteena keskustella nyt, rakennetaanko uutta vai kehitetäänkö kolmen koulun kampus
Tilaajille

Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä tarjoaa Piip­po­lan kou­lu­ti­lo­ja Sii­ka­lat­van kun­nal­le – ta­voit­tee­na kes­kus­tel­la nyt, ra­ken­ne­taan­ko uutta vai ke­hi­te­tään­kö kolmen koulun kampus

23.11.2020 14:31 0
Pohjois-Suomen kirjastot perustavat yhteisen e-kirjaston, jota voi käyttää pohjoisen kolmessa maakunnassa

Poh­jois-Suo­men kir­jas­tot pe­rus­ta­vat yh­tei­sen e-kir­jas­ton, jota voi käyttää poh­joi­sen kol­mes­sa maa­kun­nas­sa

23.11.2020 13:17 0
Jarmo Pistemaa Ismo Välijärven seuraajaksi – Siikalatvan Osuuspankin johto vaihtuu talvella
Tilaajille

Jarmo Pis­te­maa Ismo Vä­li­jär­ven seu­raa­jak­si – Sii­ka­lat­van Osuus­pan­kin johto vaihtuu tal­vel­la

23.11.2020 08:56 0
Pikkupihlajan väki pääsee alkuvuodesta terveisiin tiloihin – Kestilän koulun pihapiiriin päiväkodin väistötilat
Tilaajille

Pik­ku­pih­la­jan väki pääsee al­ku­vuo­des­ta ter­vei­siin ti­loi­hin – Kes­ti­län koulun pi­ha­pii­riin päi­vä­ko­din väis­tö­ti­lat

23.11.2020 07:51 0
Syksyn ylioppilaat Siikajoen lukiosta

Syksyn yli­op­pi­laat Sii­ka­joen lu­kios­ta

20.11.2020 11:16 0
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori