Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

THL:n raportti: Pohteen väestö on monin tavoin ongelmallinen – alueen nuori väestö sairastaa keskimääräistä enemmän
Tilaajille

THL:n ra­port­ti: Pohteen väestö on monin tavoin on­gel­mal­li­nen – a­lueen nuori väestö sai­ras­taa kes­ki­mää­räis­tä enemmän

06:00
Sauli Joensuu jatkaa MTK Rannikon puheenjohtajana – vuosi 2023 alkuun edelleen haastavassa tilanteessa
Tilaajille

Sauli Joensuu jatkaa MTK Rannikon puheenjohtajana – vuosi 2023 alkuun edelleen haastavassa tilanteessa

01.02.2023 17:00
Siklan muutosneuvotteluissa päätettiin irtisanoa 2–4 työntekijää ja lomauttaa kymmeniä – konsernin saneerausmenettely etenee, taustalla kymmenien miljoonien eurojen velat
Tilaajille

Siklan muutosneuvotteluissa päätettiin irtisanoa 2–4 työntekijää ja lomauttaa kymmeniä – konsernin saneerausmenettely etenee, taustalla kymmenien miljoonien eurojen velat

08:00
Siikajoen kunnan tuore hallintojohtaja Tiina Hovi: "Siikajoella on kaikki avaimet onneen"
Tilaajille

Siikajoen kunnan tuore hallintojohtaja Tiina Hovi: "Siikajoella on kaikki avaimet onneen"

01.02.2023 18:00
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus
Tilaajille

Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

01.02.2023 15:41
Virran varrelta
Ei pelkkää kermavaahdossa kellumista
Kolumni KEIJO MAKKONEN

Ei pelkkää ker­ma­vaah­dos­sa kel­lu­mis­ta

01.02.2023 05:30
Tilaajille
Itsensä ympäri ja ylikin – anna mielen viedä
Kolumni Anna Hämeenaho

Itsensä ympäri ja ylikin – anna mielen viedä

25.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Kaapin täydeltä kuivuutta ja saastetta
Kolumni Kirsi Junttila

Kaapin täy­del­tä kui­vuut­ta ja saas­tet­ta

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Innokkain mielin paikallislehtien maailmaan
Kolumni Julia Asikainen

In­nok­kain mielin pai­kal­lis­leh­tien maail­maan

11.01.2023 08:00
Tilaajille
Miksi vanhuksia pompotellaan?
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Miksi vanhuksia pompotellaan?

01.02.2023 06:00
Lataa oma Siikajokilaakso-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 11:02 3
Uudet lapsiperheasiakkaat voivat saada maksuttoman kotipalvelun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, mutta enintään 15 tuntia kahden viikon aikana
Tilaajille

Uudet lap­si­per­he­asiak­kaat voivat saada mak­sut­to­man ko­ti­pal­ve­lun Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­la, mutta enin­tään 15 tuntia kahden viikon aikana

01.02.2023 15:00
Sähkötön koulupäivä olisi tunnelmallinen – sähkökatkoihin on varauduttu sivistystoimen yksiköissä
Tilaajille

Sähkötön koulupäivä olisi tunnelmallinen – sähkökatkoihin on varauduttu sivistystoimen yksiköissä

01.02.2023 12:00 1
Keskusta sai ehdokaslistansa täyteen Oulun vaalipiirissä
Tilaajille

Kes­kus­ta sai eh­do­kas­lis­tan­sa täyteen Oulun vaa­li­pii­ris­sä

01.02.2023 09:39
Joutomaista kosteikkoja vesilinnuille
Tilaajille

Jou­to­mais­ta kos­teik­ko­ja ve­si­lin­nuil­le

01.02.2023 09:00
Kolumneja lukijoilta
Sukupuoli ei ole mielipidekysymys
Lukijalta Kolumni

Su­ku­puo­li ei ole mie­li­pi­de­ky­sy­mys

01.02.2023 07:00
Tilaajille
Ystävänpäivä lähestyy!
Lukijalta Kolumni

Ys­tä­vän­päi­vä lä­hes­tyy!

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Sydämen taistelukentällä
Lukijalta Kolumni

Sydämen tais­te­lu­ken­täl­lä

25.01.2023 08:00 1
Tilaajille
Korkeampi voima ohjaa ja säätelee elämäämme
Lukijalta Kolumni

Kor­keam­pi voima ohjaa ja sää­te­lee elä­määm­me

18.01.2023 07:00
Tilaajille
ASP-lainan ehdot paranivat vuodenvaihteessa – nyt pariskunnat voivat ostaa valtion tuella huomattavasti aiempaa arvokkaamman asunnon
Tilaajille

ASP-lainan ehdot paranivat vuodenvaihteessa – nyt pariskunnat voivat ostaa valtion tuella huomattavasti aiempaa arvokkaamman asunnon

01.02.2023 06:00
Ei pelkkää kermavaahdossa kellumista
Tilaajille
Kolumni
KEIJO MAKKONEN

Ei pelkkää ker­ma­vaah­dos­sa kel­lu­mis­ta

01.02.2023 05:30
Uusi sukupolvi ratkaisee
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sari Kihnula

Uusi su­ku­pol­vi rat­kai­see

31.01.2023 23:00
Koillissanomat kokeilee Uutisten viikolla verkkolehden juttujen otsikointia tekoälyn avustuksella - Uutismedian liiton mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppainen: "Kuulostaa hyvältä idealta ja medialukutaidon kannalta kiinnostavalta"
Tilaajille

Koil­lis­sa­no­mat ko­kei­lee Uu­tis­ten vii­kol­la verk­ko­leh­den jut­tu­jen ot­si­koin­tia te­ko­älyn avus­tuk­sel­la - Uu­tis­me­dian liiton me­dia­kas­va­tus­asian­tun­ti­ja Hanna Romp­pai­nen: "Kuu­los­taa hyvältä idealta ja me­dia­lu­ku­tai­don kan­nal­ta kiin­nos­ta­val­ta"

31.01.2023 18:00
Siikajoen kunnan tuore hallintojohtaja Tiina Hovi: "Siikajoella on kaikki avaimet onneen"
Elämänvirta
Tilaajille

Sii­ka­joen kunnan tuore hal­lin­to­joh­ta­ja Tiina Hovi: "Sii­ka­joel­la on kaikki avaimet onneen"

01.02.2023 18:00
Luohuan kaukalolla koettiin haasteottelun huuma – katso kuvia ja video kylätapahtumasta

Luohuan kau­ka­lol­la koet­tiin haas­te­ot­te­lun huuma – katso kuvia ja video ky­lä­ta­pah­tu­mas­ta

29.01.2023 18:00
Tilaajille
Luohuan maaseutuyhdistys ry haastoi Siikajoen kuntapäättäjät leikkimieliseen jääkiekko-otteluun, jossa luohualaiset haastoivat edelleen ensi talven turnausta toteuttamaan karinkantalaiset. Videolla muun muassa joukkueiden esittely.

Luohuan maa­seu­tu­yh­dis­tys ry haastoi Sii­ka­joen kun­ta­päät­tä­jät leik­ki­mie­li­seen jää­kiek­ko-ot­te­luun, jossa luo­hua­lai­set haas­toi­vat edel­leen ensi talven tur­naus­ta to­teut­ta­maan ka­rin­kan­ta­lai­set. Vi­deol­la muun muassa jouk­kuei­den esit­te­ly.

29.01.2023 13:28
Tilaajille
Tervetuloa yhteiselle aterialle

Ter­ve­tu­loa yh­tei­sel­le ate­rial­le

28.01.2023 18:00
Tilaajille

Eilen avau­tu­nut näyt­te­ly esit­te­lee hoi­va-alan am­mat­ti­lai­sia kuvin ja ta­ri­noin

27.01.2023 18:00

Van­hoil­le vaat­teil­le ha­lu­taan uusi elämä

27.01.2023 12:00
Tilaajille

Juliet Jonesin Sydän lähtee 40-vuo­tis­kier­tueel­le

26.01.2023 18:00
Keskipiste-Leaderille 7,3 miljoonaa alueen kehittämiseen
Tilaajille

Kes­ki­pis­te-Lea­de­ril­le 7,3 mil­joo­naa alueen ke­hit­tä­mi­seen

31.01.2023 15:00
Kivinevalle suunniteilla tuulivoimapuisto – osayleiskaavan laadinnan aloitus kunnanhallituksen päätettävänä
Tilaajille

Ki­vi­ne­val­le suun­ni­teil­la tuu­li­voi­ma­puis­to – osa­yleis­kaa­van laa­din­nan aloitus kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­vä­nä

31.01.2023 13:00
Feelia Oy jatkaa Kangasalan kaupungin ruokatuotetoimittajana
Tilaajille

Feelia Oy jatkaa Kan­gas­alan kau­pun­gin ruo­ka­tuo­te­toi­mit­ta­ja­na

31.01.2023 12:00
SSAB:n Pulkkilan tehtaan toiminta kehittynyt ennakoitua positiivisemmin – lomautuksiin ei ole ollut toistaiseksi tarvetta
Tilaajille

SSAB:n Pulk­ki­lan tehtaan toi­min­ta ke­hit­ty­nyt en­na­koi­tua po­si­tii­vi­sem­min – lo­mau­tuk­siin ei ole ollut tois­tai­sek­si tar­vet­ta

31.01.2023 09:00
Lehto Group antoi tulosvaroituksen – rakennusyhtiön liiketappio on ennakoitua suurempi
Tilaajille

Lehto Group antoi tu­los­va­roi­tuk­sen – ra­ken­nus­yh­tiön lii­ke­tap­pio on en­na­koi­tua suu­rem­pi

31.01.2023 08:13
Turpeesta tuli tärkeä polttoaine huoltovarmuuden kannalta – energiakriisi ei silti takaa turpeelle pitkää ikää
Tilaajille

Tur­pees­ta tuli tärkeä polt­to­ai­ne huol­to­var­muu­den kan­nal­ta – ener­gia­krii­si ei silti takaa tur­peel­le pitkää ikää

31.01.2023 06:00 1
Riikka Teeriaho vapaa-ajanohjaajasta Pyhännän kunnan hyvinvointikoordinaattoriksi
Tilaajille

Riikka Tee­ri­aho va­paa-ajan­oh­jaa­jas­ta Py­hän­nän kunnan hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­rik­si

30.01.2023 18:00
Valtuusto palautti Siikajoen kuntastrategian työryhmälle
Tilaajille

Val­tuus­to pa­laut­ti Sii­ka­joen kun­ta­stra­te­gian työ­ryh­mäl­le

30.01.2023 15:00
SSAB paransi jälleen ennätystulostaan – "Mekin tehtiin parempi tulos kuin edellisenä vuonna", SSAB Europen johtaja sanoo
Tilaajille

SSAB paransi jälleen en­nä­tys­tu­los­taan – "Mekin tehtiin parempi tulos kuin edel­li­se­nä vuon­na", SSAB Europen johtaja sanoo

30.01.2023 12:00
Metsäveroilmoitus tulee tehdä heti alkuvuodesta – pääosalle metsänomistajista ei tule enää täytettävää lomaketta
Tilaajille

Met­sä­ve­ro­il­moi­tus tulee tehdä heti al­ku­vuo­des­ta – pää­osal­le met­sän­omis­ta­jis­ta ei tule enää täy­tet­tä­vää lo­ma­ket­ta

30.01.2023 09:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori