Vaalihuoneiden ovet ovat avautuneet – Eero Niiraselle vaalipäivänä äänestäminen on perinne
Tilaajille

Vaa­li­huo­nei­den ovet ovat avau­tu­neet – Eero Nii­ra­sel­le vaa­li­päi­vä­nä ää­nes­tä­mi­nen on perinne

11:05
Yrittäjäyhdistys ilahdutti kukkasin – päiväkoteihin kesäkukkia lasten hoidettavaksi
Tilaajille

Yrit­tä­jä­yh­dis­tys ilah­dut­ti kuk­ka­sin – päi­vä­ko­tei­hin ke­sä­kuk­kia lasten hoi­det­ta­vak­si

11.06.2021 15:38
Etsitkö sopivaa ehdokasta? Testaa Siikajokilaakson vaalikone! Löydät vaalikoneesta ehdokkaita kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin

Etsitkö sopivaa eh­do­kas­ta? Testaa Sii­ka­jo­ki­laak­son vaa­li­ko­ne! Löydät vaa­li­ko­nees­ta eh­dok­kai­ta kaik­kiin Poh­jois-Poh­jan­maan kuntiin

19.05.2021 14:04
Viljelijätukien valvonnat aloitetaan kesäkuun puolivälissä – tarkastuskäynti kolmelle prosentille maatiloista
Tilaajille

Viljelijätukien valvonnat aloitetaan kesäkuun puolivälissä – tarkastuskäynti kolmelle prosentille maatiloista

08:05
Runsaasti koronarokotusaikoja saatavilla pyhäntäläisille

Runsaasti koronarokotusaikoja saatavilla pyhäntäläisille

12.06.2021 19:30
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

”Vaan meil­lä­pä on joki!”

09.06.2021 16:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide

Poh­din­to­ja ylä­luok­kien ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä lu­ku­vuon­na 2021-2022

03.06.2021 04:31
Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkosto -hankkeen kuntalaiskyselyn raportin avoimessa kysymyksessä suosituin ehdotus oli Pöyryn padon purkaminen
Tilaajille

Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen ve­sis­tö­kun­nos­tus­ver­kos­to -hank­keen kun­ta­lais­ky­se­lyn ra­por­tin avoi­mes­sa ky­sy­myk­ses­sä suo­si­tuin ehdotus oli Pöyryn padon pur­ka­mi­nen

12.06.2021 17:15
Vaalipostia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten ke­hi­te­tään Sii­ka­lat­vaa

12.06.2021 06:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aarre nimeltä Sii­ka­jo­ki

11.06.2021 08:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­ran­tai­sin päät­tä­mis­kult­tuu­ria Sii­ka­lat­val­la

11.06.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­seu­dun elin­kei­not kasvuun

10.06.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Vaan meil­lä­pä on joki!”

09.06.2021 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pulinat pois ja uutta matoa kouk­kuun: Tur­ve-ener­gian juna meni jo

03.06.2021 04:45
Tilaajille
THL: Suomessa tänään 114 uutta koronatapausta – Pohjois-Suomessa 6 uutta tartuntaa

THL: Suomessa tänään 114 uutta koronatapausta – Pohjois-Suomessa 6 uutta tartuntaa

12.06.2021 15:19
Väistötilan rakentamistyöt käynnissä – samalla parannetaan pohjavedensuojausta
Tilaajille

Väis­tö­ti­lan ra­ken­ta­mis­työt käyn­nis­sä – samalla pa­ran­ne­taan poh­ja­ve­den­suo­jaus­ta

12.06.2021 14:00
Pirre kutsuu kuntalaiset aamukahville Piippolaan
Tilaajille

Pirre kutsuu kun­ta­lai­set aa­mu­kah­vil­le Piip­po­laan

12.06.2021 13:00
P.J. Piipon käsikirjoittama lyhytelokuva menestyy elokuvafestivaaleilla – Oja palkittu Berliinissä, Tallinnassa ja Pietarissa
Tilaajille

P.J. Piipon kä­si­kir­joit­ta­ma ly­hyt­elo­ku­va me­nes­tyy elo­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la – Oja pal­kit­tu Ber­lii­nis­sä, Tal­lin­nas­sa ja Pie­ta­ris­sa

12.06.2021 06:05
Kolumneja lukijoilta
Oppia ikä kaikki!
Lukijalta Kolumni Kolumni

Oppia ikä kaikki!

10.06.2021 07:15
Tilaajille
Ei ole täällä mitään pysyvää
Lukijalta Kolumni

Ei ole täällä mitään pysyvää

10.06.2021 06:20
Tilaajille
Menestystä vaaleihin
Lukijalta Kolumni

Me­nes­tys­tä vaa­lei­hin

03.06.2021 04:33
Tilaajille
Mielivaltainen vaalitapa
Lukijalta Kolumni KEIJO MAKKONEN

Mie­li­val­tai­nen vaa­li­ta­pa

03.06.2021 04:26
Tilaajille
SSAB:n Raahen tehtaalla joukkoaltistuminen koronavirukselle - altistuneita ainakin 20

SSAB:n Raahen tehtaalla joukkoaltistuminen koronavirukselle - altistuneita ainakin 20

11.06.2021 13:27
THL: Suomessa 47 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa 7 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 47 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa 7 uutta tar­tun­taa

11.06.2021 12:18
Kuorma-auto kellahti ojaan keskiviikkona Mankilantiellä – pehmeä tien reuna petti auton alla
Tilaajille

Kuor­ma-au­to kel­lah­ti ojaan kes­ki­viik­ko­na Man­ki­lan­tiel­lä – pehmeä tien reuna petti auton alla

11.06.2021 11:44
Lakori kiersi lähelle totosijaa
Tilaajille

Lakori kiersi lähelle to­to­si­jaa

11.06.2021 11:15
Siikajoella liikuntasalikausi jatkuu poikkeuksellisesti juhannukseen – käyttövuoromaksuja ei peritä
Elämänvirta
Tilaajille

Sii­ka­joel­la lii­kun­ta­sa­li­kau­si jatkuu poik­keuk­sel­li­ses­ti ju­han­nuk­seen – käyt­tö­vuo­ro­mak­su­ja ei peritä

09.06.2021 15:00
Siikajoki vei voiton hiihtohaasteessa – leikkimielistä kisailua jatketaan ensi talvena

Sii­ka­jo­ki vei voiton hiih­to­haas­tees­sa – leik­ki­mie­lis­tä ki­sai­lua jat­ke­taan ensi talvena

09.06.2021 12:00
Tilaajille
Rantsilan seurakuntatalolla kattoremontti – ensi vuonna tervataan kattoja ja remontoidaan Selkälää

Rant­si­lan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kat­to­re­mont­ti – ensi vuonna ter­va­taan kattoja ja re­mon­toi­daan Sel­kä­lää

07.06.2021 06:00
Tilaajille
Paavolan nuorisoseura valmistautuu tulevaan "päivä kerrallaan" – toiveissa useat tanssit Ruokolahden lavalla sekä aktiivinen loppuvuosi

Paa­vo­lan nuo­ri­so­seura val­mis­tau­tuu tu­le­vaan "päivä ker­ral­laan" – toi­veis­sa useat tanssit Ruo­ko­lah­den lavalla sekä ak­tii­vi­nen lop­pu­vuo­si

06.06.2021 09:00
Tilaajille

Luohua ei uinu, vaan so­met­taa ah­ke­ras­ti – so­me-tal­koi­lu on luonut uu­den­lais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä

06.06.2021 06:00
Tilaajille

Olet kaunis ja maailma on sun!

07.06.2021 10:39
Tilaajille

Ko­ti­mais­ta rokkia ilman vau­rioi­ta

05.06.2021 10:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla vahva susikanta, jokilaakson alueella selviä laumareviirejä – koko Suomen alueella susilaumojen määrä kasvanut
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maal­la vahva su­si­kan­ta, jo­ki­laak­son alueel­la selviä lau­ma­re­vii­re­jä – koko Suomen alueel­la su­si­lau­mo­jen määrä kas­va­nut

11.06.2021 10:27
Tilaajille

Piip­po­lan seudun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­lä oli tiukka vuosi – vi­ran­omais­ten avus­ta­mi­nen hir­vi­ko­la­ri­ti­lan­teis­sa korjasi tu­lo­vir­taa mer­kit­tä­väs­ti

11.06.2021 06:15
Siikajoen Ruukinkosken pohjapato korjataan – viime vuosina pohjapadon ponttiseinä on painunut pahoin
Tilaajille

Sii­ka­joen Ruu­kin­kos­ken poh­ja­pa­to kor­ja­taan – viime vuosina poh­ja­pa­don pont­ti­sei­nä on pai­nu­nut pahoin

10.06.2021 21:00
Pientalojen paloturvallisuus hyvällä tasolla Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella – eniten puutteita on asukkaiden osoitenumeroinnin näkyvyydessä ja kodin alkusammutuskalustossa
Tilaajille

Pien­ta­lo­jen pa­lo­tur­val­li­suus hyvällä tasolla Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la – eniten puut­tei­ta on asuk­kai­den osoi­te­nu­me­roin­nin nä­ky­vyy­des­sä ja kodin al­ku­sam­mu­tus­ka­lus­tos­sa

10.06.2021 14:00
Luomukeruualue Siikalatvan kunnan metsiin suunnitteilla
Tilaajille

Luo­mu­ke­ruu­alue Sii­ka­lat­van kunnan metsiin suun­nit­teil­la

10.06.2021 12:05
Toiveet kuultiin – Aleksanterin koulu sekä Pulkkilan ja Kestilän yläkoulut jatkavat toimintaa
Tilaajille

Toiveet kuul­tiin – Alek­san­te­rin koulu sekä Pulk­ki­lan ja Kes­ti­län ylä­kou­lut jat­ka­vat toi­min­taa

11.06.2021 06:12
Siikajoen kunnalla valtakunnallinen markkinointikampanja, mainoksia muun muassa radiossa ja iltapäivälehdessä – ensi talven aikana tarkoituksena tehdä kunnalle markkinointisuunnitelma
Tilaajille

Sii­ka­joen kun­nal­la val­ta­kun­nal­li­nen mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja, mai­nok­sia muun muassa ra­dios­sa ja il­ta­päi­vä­leh­des­sä – ensi talven aikana tar­koi­tuk­se­na tehdä kun­nal­le mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma

10.06.2021 07:30
Korona on lisännyt kesän merkitystä
Tilaajille
Kolumni

Korona on li­sän­nyt kesän mer­ki­tys­tä

10.06.2021 06:30
Siikajoella yli puolet saanut ensimmäisen koronarokotteen
Tilaajille

Sii­ka­joel­la yli puolet saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen

09.06.2021 20:20
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.