Pulkkilan alakoulun rakentamisen aloitus siirtyy – kunta ja Oulun Rakennusteho Oy sopivat hankeyhteistyön päättämisestä
Tilaajille

Pulk­ki­lan ala­kou­lun ra­ken­ta­mi­sen aloitus siirtyy – kunta ja Oulun Ra­ken­nus­te­ho Oy sopivat han­ke­yh­teis­työn päät­tä­mi­ses­tä

17:50 0
Elävä legenda sai oman kirjan
Tilaajille

Elävä legenda sai oman kirjan

12:44 0
Villava unelma tuli todeksi – alun 13 lampaan katras on kasvanut 150 lampaan laumaksi
Tilaajille

Villava unelma tuli todeksi – alun 13 lampaan katras on kas­va­nut 150 lampaan lau­mak­si

23.09.2020 08:00 0
Siikajokivarren pitäjissä oli tammikuussa 104 kutsuntaikäistä – kutsunnoista alkaa varusmiespalvelukseen valmistautuminen
Tilaajille

Sii­ka­jo­ki­var­ren pi­tä­jis­sä oli tam­mi­kuus­sa 104 kut­sun­ta­ikäis­tä – kut­sun­nois­ta alkaa va­rus­mies­pal­ve­luk­seen val­mis­tau­tu­mi­nen

18.09.2020 07:43 0
Pitkospuita pitkin Hangasnevalla – luonto vetää liikkujaa
Tilaajille

Pit­kos­pui­ta pitkin Han­gas­ne­val­la – luonto vetää liik­ku­jaa

17:01 0
Uljuan Moottoriradalla onnistuneet juhlakisat – seitsemässä luokassa 146 kilpailijaa
Elämänvirta
Tilaajille

Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la on­nis­tu­neet juh­la­ki­sat – seit­se­mäs­sä luo­kas­sa 146 kil­pai­li­jaa

08:22 0
Uljuan Moottoriradalla ajettiin radan 30-vuotisjuhlakisat

Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la ajet­tiin radan 30-vuo­tis­juh­la­ki­sat

08:20 0
Yhteistyöllä voitto kotiin – Reetta ja Riimi menestyivät mahtavasti

Yh­teis­työl­lä voitto kotiin – Reetta ja Riimi me­nes­tyi­vät mah­ta­vas­ti

08:00 0
Tilaajille

Perhe Top­pi­nen Tai­to­niek­ka-fi­naa­lin voit­toon – Ve­sais­ten toi­min­taa ak­ti­voi­daan Sii­ka­lat­val­la

24.09.2020 11:58 0
Tilaajille

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si yksi kel­vol­li­nen hakija – va­lin­ta­pää­tös seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löi­den käsissä

24.09.2020 05:45 0
Tilaajille

Villava unelma tuli todeksi – alun 13 lampaan katras on kas­va­nut 150 lampaan lau­mak­si

23.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Siikajoella tieto kulkee jo kaapelissa – infraa maassa paljon, mutta siitä vähän tietoa
Tilaajille

Sii­ka­joel­la tieto kulkee jo kaa­pe­lis­sa – infraa maassa paljon, mutta siitä vähän tietoa

17.09.2020 06:00 0
Virran varrelta
Kolumni Juha Honkala

Kalevin päivä – hieno päivä

11.09.2020 08:55 0
Tilaajille
Kolumni

Tie­tä­jät iän­ikui­set tai­ta­jat ajan­mu­kai­set

03.09.2020 01:00 0
Kolumni

Elämää koiran jälkeen

27.08.2020 08:00 0
Kolumni

Lop­pu­ke­sän iloja ja ih­met­te­lyn aihetta

20.08.2020 06:00 0
Kolumni

Ei olla poi­ka­sia enää

13.08.2020 10:50 0
Kolumni

Uusien tu­le­mis­ten al­ku­läh­teil­lä

06.08.2020 06:00 0
Kolumni

Mahasta välillä otti, mutta tie oli jännä

30.07.2020 08:00 0
Kolumni

Läh­ti­sit­kö kans­sa­ni au­tiol­le saa­rel­le?

23.07.2020 06:00 0
Sohvasta alkanut tulipalo tuhosi omakotitaloa yöllä Pulkkilassa –asukas heräsi ajoissa savun hajuun

Soh­vas­ta alkanut tu­li­pa­lo tuhosi oma­ko­ti­ta­loa yöllä Pulk­ki­las­sa –asukas heräsi ajoissa savun hajuun

12:02 0
Uljuan Moottoriradalla onnistuneet juhlakisat – seitsemässä luokassa 146 kilpailijaa
Tilaajille

Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la on­nis­tu­neet juh­la­ki­sat – seit­se­mäs­sä luo­kas­sa 146 kil­pai­li­jaa

08:22 0
Yhteistyöllä voitto kotiin – Reetta ja Riimi menestyivät mahtavasti
Tilaajille

Yh­teis­työl­lä voitto kotiin – Reetta ja Riimi me­nes­tyi­vät mah­ta­vas­ti

08:00 0
Arki on ollut työntäyteinen lypsykarjasta luopumisen jälkeenkin
Tilaajille

Arki on ollut työn­täy­tei­nen lyp­sy­kar­jas­ta luo­pu­mi­sen jäl­keen­kin

06:14 0
Tilaajille

As­te­ris­que palasi voit­to­kan­taan

25.09.2020 09:56 0
Siikalatvan kunnan talous heikoissa kantimissa – kaikki voitava tehdään kriisikunnan statuksen välttämiseksi
Tilaajille

Sii­ka­lat­van kunnan talous hei­kois­sa kan­ti­mis­sa – kaikki voitava tehdään krii­si­kun­nan sta­tuk­sen vält­tä­mi­sek­si

25.09.2020 08:51 0
Perhe Toppinen Taitoniekka-finaalin voittoon – Vesaisten toimintaa aktivoidaan Siikalatvalla
Tilaajille

Perhe Top­pi­nen Tai­to­niek­ka-fi­naa­lin voit­toon – Ve­sais­ten toi­min­taa ak­ti­voi­daan Sii­ka­lat­val­la

24.09.2020 11:58 0
Tilaajille
Pääkirjoitus
Juha Honkala

Tur­peel­le hei­te­tään hy­väs­tit?

24.09.2020 09:40 0
Turvevero vähentää käyttöä nopeasti – alan firmoja joutunee pöytälaatikkoon
Tilaajille

Tur­ve­ve­ro vä­hen­tää käyttöä no­peas­ti – alan firmoja jou­tu­nee pöy­tä­laa­tik­koon

24.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Kolumni
Sari Kihnula

Näin meillä Sii­ka­lat­val­la

24.09.2020 06:12 0
Siikalatvan seurakunnan kirkkoherraksi yksi kelvollinen hakija – valintapäätös seurakunnan luottamushenkilöiden käsissä
Tilaajille

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si yksi kel­vol­li­nen hakija – va­lin­ta­pää­tös seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löi­den käsissä

24.09.2020 05:45 0
Poliisi pyytää havaintoja – missä on Pekka?

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja – missä on Pekka?

23.09.2020 12:50 0
Pyhännän kunnan metsäsaralla tehtiin ilmastoteko – kunnan metsäomaisuutta hoidetaan asiantuntijoiden näkemystä kuunnellen
Tilaajille

Py­hän­nän kunnan met­sä­sa­ral­la tehtiin il­mas­to­te­ko – kunnan met­sä­omai­suut­ta hoi­de­taan asian­tun­ti­joi­den nä­ke­mys­tä kuun­nel­len

23.09.2020 06:25 0
Kolmesta hyvästä tuli yksi iso – MTK Rannikosta vahva edunvalvoja
Tilaajille

Kol­mes­ta hyvästä tuli yksi iso – MTK Ran­ni­kos­ta vahva edun­val­vo­ja

22.09.2020 15:00 0
Työllisyystilanne parantunut kevään koronalukemista – Pyhännällä maakunnan matalin työttömyysaste
Tilaajille

Työl­li­syys­ti­lan­ne pa­ran­tu­nut kevään ko­ro­na­lu­ke­mis­ta – Py­hän­näl­lä maa­kun­nan matalin työt­tö­myys­as­te

22.09.2020 09:03 0
Siikalatvan Urheiluautoilijoilla ja Uljuan Moottoriradalla juhlavuosi – Siikalatvan kunta tarjoaa yleisölle vapaaliput lauantain jokkiskilpailuun
Tilaajille

Sii­ka­lat­van Ur­hei­lu­au­toi­li­joil­la ja Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la juh­la­vuo­si – Sii­ka­lat­van kunta tarjoaa ylei­söl­le va­paa­li­put lauan­tain jok­kis­kil­pai­luun

22.09.2020 06:43 0
Mira Pauna seurakuntapastoriksi Siikajoen alueelle
Tilaajille

Mira Pauna seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Sii­ka­joen alueel­le

21.09.2020 15:50 0
Severinkankaan ranne operoitiin – kipsin kanssa voi työskennellä
Tilaajille

Se­ve­rin­kan­kaan ranne ope­roi­tiin – kipsin kanssa voi työs­ken­nel­lä

21.09.2020 12:35 0
Päättäjien käsissä rakennetaanko uusi päiväkoti vai sijoitetaanko päiväkoti kirjastoon – kirjaston yhteyteen päiväkoti nousisi muutamassa kuukaudessa
Tilaajille

Päät­tä­jien käsissä ra­ken­ne­taan­ko uusi päi­vä­ko­ti vai si­joi­te­taan­ko päi­vä­ko­ti kir­jas­toon – kir­jas­ton yh­tey­teen päi­vä­ko­ti nousisi muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa

20.09.2020 06:30 0
Siikajokiselle mediapersoonalle Markus Kuotesaholle tuomio törkeästä rattijuopumuksesta

Sii­ka­jo­ki­sel­le me­dia­per­soo­nal­le Markus Kuo­te­sa­hol­le tuomio tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

19.09.2020 09:29 0
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori