Elämänvirta

Uljuan Moottoriradalla onnistuneet juhlakisat – seitsemässä luokassa 146 kilpailijaa
Tilaajille

Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la on­nis­tu­neet juh­la­ki­sat – seit­se­mäs­sä luo­kas­sa 146 kil­pai­li­jaa

08:22 0
Uljuan Moottoriradalla ajettiin radan 30-vuotisjuhlakisat

Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la ajet­tiin radan 30-vuo­tis­juh­la­ki­sat

08:20 0
Yhteistyöllä voitto kotiin – Reetta ja Riimi menestyivät mahtavasti

Yh­teis­työl­lä voitto kotiin – Reetta ja Riimi me­nes­tyi­vät mah­ta­vas­ti

08:00 0
Tilaajille
Perhe Toppinen Taitoniekka-finaalin voittoon – Vesaisten toimintaa aktivoidaan Siikalatvalla

Perhe Top­pi­nen Tai­to­niek­ka-fi­naa­lin voit­toon – Ve­sais­ten toi­min­taa ak­ti­voi­daan Sii­ka­lat­val­la

24.09.2020 11:58 0
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kirkkoherraksi yksi kelvollinen hakija – valintapäätös seurakunnan luottamushenkilöiden käsissä

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si yksi kel­vol­li­nen hakija – va­lin­ta­pää­tös seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löi­den käsissä

24.09.2020 05:45 0
Tilaajille
Villava unelma tuli todeksi – alun 13 lampaan katras on kasvanut 150 lampaan laumaksi

Villava unelma tuli todeksi – alun 13 lampaan katras on kas­va­nut 150 lampaan lau­mak­si

23.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Siikalatvan Urheiluautoilijoilla ja Uljuan Moottoriradalla juhlavuosi – Siikalatvan kunta tarjoaa yleisölle vapaaliput lauantain jokkiskilpailuun

Sii­ka­lat­van Ur­hei­lu­au­toi­li­joil­la ja Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la juh­la­vuo­si – Sii­ka­lat­van kunta tarjoaa ylei­söl­le va­paa­li­put lauan­tain jok­kis­kil­pai­luun

22.09.2020 06:43 0
Tilaajille
Mira Pauna seurakuntapastoriksi Siikajoen alueelle

Mira Pauna seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Sii­ka­joen alueel­le

21.09.2020 15:50 0
Tilaajille
Sirkku Lesonen tutki kielen oppimista vieraassa kulttuurissa - kokeilunhaluinen oppii kieltä helpommin

Sirkku Lesonen tutki kielen op­pi­mis­ta vie­raas­sa kult­tuu­ris­sa - ko­kei­lun­ha­lui­nen oppii kieltä hel­pom­min

18.09.2020 12:34 0
Tilaajille

Aho ja Kamula toivat Pulk­ki­lan Pon­nel­le SM-mi­ta­lei­ta – kol­man­te­na ki­saa­ja­na ollut Teijo Visuri SM-ne­lo­nen

17.09.2020 07:56 0
Piippolan nuorisoseuralle Tolari ja kunniakirjat Anna-Liisalle sekä Nakille – hyvölänrantasiakin muistettiin kunniakirjalla sekä Paavolan Karrieerat ryhmää

Piip­po­lan nuo­ri­so­seural­le Tolari ja kun­nia­kir­jat An­na-Lii­sal­le sekä Nakille – hy­vö­län­ran­ta­sia­kin muis­tet­tiin kun­nia­kir­jal­la sekä Paa­vo­lan Kar­riee­rat ryhmää

16.09.2020 13:41 0
Tilaajille
Lempeät kädet haluavat auttaa – Luohoito toiminut 20 vuotta

Lempeät kädet ha­lua­vat auttaa – Luo­hoi­to toi­mi­nut 20 vuotta

14.09.2020 00:00 0
Eläkeliitto 50 vuotta – juhlavuoden lahjana kuusia tuleville sukupolville

Elä­ke­liit­to 50 vuotta – juh­la­vuo­den lahjana kuusia tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le

13.09.2020 00:59 0
Tilaajille
Puukko on Taunon taikasauva – puupalasta mies loihtii mitä vain

Puukko on Taunon tai­ka­sau­va – puu­pa­las­ta mies loihtii mitä vain

13.09.2020 00:00 0
Pientä purtavaa – miehen mittaista kurpitsaa ja puolen kilon tomaatti

Pientä pur­ta­vaa – miehen mit­tais­ta kur­pit­saa ja puolen kilon to­maat­ti

13.09.2020 00:00 0
Paavolan markkinoilla 5.9. 2020

Paa­vo­lan mark­ki­noil­la 5.9. 2020

11.09.2020 10:00 0
Markkinoilla 37 myyjää ja satoja kävijöitä – kaikki tykkäsivät pyöriä kentällä

Mark­ki­noil­la 37 myyjää ja satoja kä­vi­jöi­tä – kaikki tyk­kä­si­vät pyöriä ken­täl­lä

07.09.2020 15:50 0
Koronavirus ei vähentänyt opiskeluhaluja – syyskausi alkaa suunnitellusti

Ko­ro­na­vi­rus ei vä­hen­tä­nyt opis­ke­lu­ha­lu­ja – syys­kau­si alkaa suun­ni­tel­lus­ti

07.09.2020 08:00 0
Liiton mies huolehtii seurantaloista

Liiton mies huo­leh­tii seu­ran­ta­lois­ta

04.09.2020 08:00 0
Piippolassa kuvattiin kolmessa kohteessa elokuvaa – elokuvateatterilevitystä kaavaillaan syksylle 2021

Piip­po­las­sa ku­vat­tiin kol­mes­sa koh­tees­sa elo­ku­vaa – elo­ku­va­teat­te­ri­le­vi­tys­tä kaa­vail­laan syk­syl­le 2021

03.09.2020 09:50 0
Ruukin torilla viettiin lakkiaisia – paikalle saapui 13 ylioppilasta

Ruukin torilla viet­tiin lak­kiai­sia – pai­kal­le saapui 13 yli­op­pi­las­ta

29.08.2020 12:30 0
Iltavirkku löytyy pian netistä

Il­ta­virk­ku löytyy pian netistä

29.08.2020 10:00 0
Erikoisen vuoden ylioppilas juhlii nyt kotona – Elisa Laurilan koti puetaan juhlia varten syksyn väreihin

Eri­koi­sen vuoden yli­op­pi­las juhlii nyt kotona – Elisa Lau­ri­lan koti puetaan juhlia varten syksyn vä­rei­hin

29.08.2020 08:00 0
Ylioppilaitten torijuhla Ruukissa toteutuu – lauantaina lakkiaiset säässä kuin säässä

Yli­op­pi­lait­ten to­ri­juh­la Ruu­kis­sa to­teu­tuu – lauan­tai­na lak­kiai­set säässä kuin säässä

28.08.2020 09:10 0
Takaisin peltoaavojen avaruuteen – Siikajoen maisemat miellyttävät Petri Mattilaa

Ta­kai­sin pel­to­aa­vo­jen ava­ruu­teen – Sii­ka­joen mai­se­mat miel­lyt­tä­vät Petri Mat­ti­laa

28.08.2020 08:00 0
Siikajoella kutsutaan mukaan osuuskuntaan – tavoite aloittaa ensi keväänä

Sii­ka­joel­la kut­su­taan mukaan osuus­kun­taan – tavoite aloit­taa ensi keväänä

27.08.2020 13:00 0
Ikivireät eivät jouda sammaloitumaan

Iki­vi­reät eivät jouda sam­ma­loi­tu­maan

27.08.2020 06:00 0
Täydennetty juttu: Ei lakkiaisia lauantaina Siikajoella – koululla juhla joulukuussa

Täy­den­net­ty juttu: Ei lak­kiai­sia lauan­tai­na Sii­ka­joel­la – kou­lul­la juhla jou­lu­kuus­sa

24.08.2020 15:10 0
Ahokylän helmi lämpesi kunnanjohtajalle

Aho­ky­län helmi lämpesi kun­nan­joh­ta­jal­le

22.08.2020 08:00 0