Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Elämänvirta

Clover Meadow kiitti nappijuoksusta
Tilaajille

Clover Meadow kiitti nap­pi­juok­sus­ta

15:00
Iltahämärä on paras aika pöllöretkelle – Pöllöt poikkeavat monin tavoin muista linnuista, ja siksi ne ovat erityisen kiinnostavia

Il­ta­hä­mä­rä on paras aika pöl­lö­ret­kel­le – Pöllöt poik­kea­vat monin tavoin muista lin­nuis­ta, ja siksi ne ovat eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via

20.03.2023 18:00
Tilaajille
Valo työntää pitkän pimeän pois – Kevätpäiväntasaus koittaa maanantaina

Valo työntää pitkän pimeän pois – Ke­vät­päi­vän­ta­saus koittaa maa­nan­tai­na

19.03.2023 09:00
Tilaajille
"Ukrainan sota nostaa evakkojen jälkeläisten traumat pintaan" – Siirtokarjalaisten lapsia tutkinut Hellä Neuvonen-Seppänen havaitsi juurettomuuden tunteen siirtyneen sukupolvelta toiselle

"Uk­rai­nan sota nostaa evak­ko­jen jäl­ke­läis­ten traumat pin­taan" – Siir­to­kar­ja­lais­ten lapsia tut­ki­nut Hellä Neu­vo­nen-Sep­pä­nen ha­vait­si juu­ret­to­muu­den tunteen siir­ty­neen su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le

18.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Nettikysely Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

Net­ti­ky­se­ly Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

17.03.2023 12:00
Tilaajille
Valtakunnallista Kirjaston päivää vietetään sunnuntaina – etkot jo tänään Pulkkilassa kirjastolla

Val­ta­kun­nal­lis­ta Kir­jas­ton päivää vie­te­tään sun­nun­tai­na – etkot jo tänään Pulk­ki­las­sa kir­jas­tol­la

17.03.2023 09:00
Tilaajille
Muistisairaiden omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse palveluiden ulkopuolelle

Muis­ti­sai­rai­den omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse pal­ve­lui­den ul­ko­puo­lel­le

16.03.2023 18:00
Tilaajille
Taitoluisteluoppia tarjolla perjantai-iltana Pyhännällä

Tai­to­luis­te­lu­op­pia tar­jol­la per­jan­tai-il­ta­na Py­hän­näl­lä

15.03.2023 12:00
Tilaajille
Greeta on fiilishiihtäjä – kilpailuihin lähdetään, jos siltä tuntuu

Greeta on fii­lis­hiih­tä­jä – kil­pai­lui­hin läh­de­tään, jos siltä tuntuu

14.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Ruukkilaislähtöisen Matti Pietiläisen työ kysyy uutisnenää: nyt hänestä tulee Savon Sanomien päätoimittaja

Ruuk­ki­lais­läh­töi­sen Matti Pie­ti­läi­sen työ kysyy uu­tis­ne­nää: nyt hänestä tulee Savon Sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja

13.03.2023 18:00
Aivoviikon aikana muistutetaan, miten muistisairauksien riskiä voi vähentää

Ai­vo­vii­kon aikana muis­tu­te­taan, miten muis­ti­sai­rauk­sien riskiä voi vä­hen­tää

13.03.2023 09:00
Kiista Pähkinäsaaren rauhan rajalinjasta jatkuu – nykytutkimus on osoittanut, että rajalinja näkyy suomalaisissa ja suomalaisten elämässä monella tavalla

Kiista Päh­ki­nä­saa­ren rauhan ra­ja­lin­jas­ta jatkuu – ny­ky­tut­ki­mus on osoit­ta­nut, että ra­ja­lin­ja näkyy suo­ma­lai­sis­sa ja suo­ma­lais­ten elä­mäs­sä monella tavalla

13.03.2023 06:00
Tilaajille
Tutkimus ja tieto kertyivät vastuuksi – Elina Mehtätalo tunsi, että on aika yrittää vaikuttaa

Tut­ki­mus ja tieto ker­tyi­vät vas­tuuk­si – Elina Meh­tä­ta­lo tunsi, että on aika yrittää vai­kut­taa

12.03.2023 18:00
Tilaajille
Arki on asettunut diakoniatyössä uomiinsa – keskiviikkona voi osallistua yhteisvastuukeräykseen nauttimalla pizzaa Ruukin seurakuntatalolla

Arki on aset­tu­nut dia­ko­nia­työs­sä uo­miin­sa – ­kes­ki­viik­ko­na voi osal­lis­tua yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen naut­ti­mal­la pizzaa Ruukin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la

12.03.2023 06:00
Tilaajille
Vuoden ranttinen mies valittiin jo 22. kerran – Rantsilan Akkakerho nostaa esiin arjen sankareita

Vuoden rant­ti­nen mies va­lit­tiin jo 22. kerran – Rant­si­lan Ak­ka­ker­ho nostaa esiin arjen san­ka­rei­ta

08.03.2023 12:00
Tilaajille
Matkakertomus Ranskan reissulta
Lukijalta

Mat­ka­ker­to­mus Ranskan reis­sul­ta

05.03.2023 18:00
Tilaajille
Mirjan ja Maunon tuvalla väki viihtyy
Lukijalta

Mirjan ja Maunon tuvalla väki viihtyy

05.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Kuurankukan kinkereilla punnittiin sekä tiedot että tunnot

Kuu­ran­ku­kan kin­ke­reil­la pun­nit­tiin sekä tiedot että tunnot

04.03.2023 18:00
Tilaajille
Katri Mäkinen mukana Käärijä-ilmiössä – Liverpooliin lähtö tuntuu Mäkisestä hienolta mahdollisuudelta

Katri Mäkinen mukana Kää­ri­jä-il­miös­sä – ­Li­ver­poo­liin lähtö tuntuu Mä­ki­ses­tä hie­nol­ta mah­dol­li­suu­del­ta

04.03.2023 15:00
Tilaajille
Karppasen pannukakuksi lässähtänyt alkukausi hakee Jyväskylän talvirallista uutta suuntaa

Karp­pa­sen pan­nu­ka­kuk­si läs­säh­tä­nyt al­ku­kau­si hakee Jy­väs­ky­län tal­vi­ral­lis­ta uutta suuntaa

03.03.2023 15:43
Tilaajille
77-vuotiaan kempeleläisen Eeron palkintokaappi täyttyy kaiken aikaa – palo yleisurheiluun roihahti synnyinseudulla Pulkkilassa

77-vuo­tiaan kem­pe­le­läi­sen Eeron pal­kin­to­kaap­pi täyttyy kaiken aikaa – palo yleis­ur­hei­luun roi­hah­ti syn­nyin­seu­dul­la Pulk­ki­las­sa

02.03.2023 18:00
Tilaajille
Paavolasta kotoisin oleva Hilma-Kaisa Heinonen, 21, suuntaa kevääksi ranskalaiseen sirkuskouluun – opinnot keskittyvät pääasiassa nuoraan, jolla työskentely on Heinoselle kuin meditaatiota

Paa­vo­las­ta ko­toi­sin oleva Hil­ma-Kai­sa Hei­no­nen, 21, suuntaa ke­vääk­si rans­ka­lai­seen sir­kus­kou­luun – opinnot kes­kit­ty­vät pää­asias­sa nuo­raan, jolla työs­ken­te­ly on Hei­no­sel­le kuin me­di­taa­tio­ta

01.03.2023 18:00
Tilaajille
Yksityisen sotamuseon tulevaisuus avoimena - mihin sijoitetaan Seppo Karppisen mittava kokoelma?

Yk­si­tyi­sen so­ta­mu­seon tu­le­vai­suus avoi­me­na - mihin si­joi­te­taan Seppo Karp­pi­sen mittava ko­koel­ma?

28.02.2023 18:00 1
Tilaajille
MLL:n Rantsilan yhdistyksen toiminta jatkuu sittenkin – säännöllistä toimintaa pitkin kevättä. Katso video

MLL:n Rant­si­lan yh­dis­tyk­sen toi­min­ta jatkuu sit­ten­kin – sään­nöl­lis­tä toi­min­taa pitkin ke­vät­tä. Katso video

27.02.2023 18:00
Tilaajille
MLL:n Rantsilan osaston toiminta virisi uudelleen käyntiin. Sunnuntaisin on perhevuoro Rantsilan liikuntahallilla.

MLL:n Rant­si­lan osaston toi­min­ta virisi uu­del­leen käyn­tiin. Sun­nun­tai­sin on per­he­vuo­ro Rant­si­lan lii­kun­ta­hal­lil­la.

27.02.2023 17:00
Tilaajille
Diakoniatyön arki on muuttunut – akuutit hätätilanteet ovat selvästi lisääntyneet

Dia­ko­nia­työn arki on muut­tu­nut – akuutit hä­tä­ti­lan­teet ovat sel­väs­ti li­sään­ty­neet

26.02.2023 12:00
Tilaajille
Vilho Koivumaa kulki kolme vuotta taistelupaikalta toiselle – veteraani ei ymmärrä Venäjän sotaista hävitysvimmaa

Vilho Koi­vu­maa kulki kolme vuotta tais­te­lu­pai­kal­ta toi­sel­le – ve­te­raa­ni ei ymmärrä Venäjän so­tais­ta hä­vi­tys­vim­maa

26.02.2023 06:00
Tilaajille
Revonlahden oma poika Markus Kuotesaho käy vaalitaistoon Uudellamaalla – jos mies pääsee eduskuntaan, hän lupaa muistaa kotikuntaakin

Re­von­lah­den oma poika Markus Kuo­te­sa­ho käy vaa­li­tais­toon Uu­del­la­maal­la – jos mies pääsee edus­kun­taan, hän lupaa muistaa ko­ti­kun­taa­kin

25.02.2023 18:00
Tilaajille
Uudet keinot käyttöön historian esille saamiseksi

Uudet keinot käyt­töön his­to­rian esille saa­mi­sek­si

25.02.2023 12:00
Tilaajille
"Uniapneasta huolimatta voi elää hyvää elämää", Hengitysliiton kokemustoimija Pentti Kinnunen kertoo uniapneasta Kärsämäellä ja Oulaisissa

"U­niap­neas­ta huo­li­mat­ta voi elää hyvää elä­mää", Hen­gi­tys­lii­ton ko­ke­mus­toi­mi­ja Pentti Kin­nu­nen kertoo uniap­neas­ta Kär­sä­mäel­lä ja Ou­lai­sis­sa

24.02.2023 18:00
Tilaajille