Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Mainos: Sii­ka­jo­ki­laak­son jou­lu­tar­jous diginä tai pai­net­tu­na itselle tai lah­jak­si. Tilaa tästä.

Elämänvirta

Nuoret saavat ääntään kuuluville, kun lähtevät mukaan vaikuttamaan – Pyhännän nuorisovaltuustoon mahtuisi vielä muutama innokas nuori
Tilaajille

Nuoret saavat ääntään kuu­lu­vil­le, kun läh­te­vät mukaan vai­kut­ta­maan – Py­hän­nän nuo­ri­so­val­tuus­toon mah­tui­si vielä muutama innokas nuori

18:00
Tasavallan presidentti jakoi itsenäisyyspäivän kunniamerkit – mitalin sai myös viisi jokivarren asukasta

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti jakoi it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit – mitalin sai myös viisi jo­ki­var­ren asu­kas­ta

18:00
Tilaajille
Askarteluvinkki: Kynsilakalla voi somistaa tyhjästä lasipurkista lyhdyn

As­kar­te­lu­vink­ki: Kyn­si­la­kal­la voi so­mis­taa tyh­jäs­tä la­si­pur­kis­ta lyhdyn

08:55
Tilaajille
Ruukin Näyttämöllä yleisöä viihdyttävät omilla lahjoillaan niin vasta-alkajat kuin konkaritkin – Esa Sarkkinen teki paluun näyttämölle 50 vuoden tauon jälkeen

Ruukin Näyt­tä­möl­lä yleisöä viih­dyt­tä­vät omilla lah­joil­laan niin vas­ta-al­ka­jat kuin kon­ka­rit­kin – Esa Sark­ki­nen teki paluun näyt­tä­möl­le 50 vuoden tauon jälkeen

30.11.2021 16:14
Tilaajille
Mertapuisto on paikka joen äärellä – lopultakin siikajoenkyläläiset saivat tulistelupaikan keskelle kylää

Mer­ta­puis­to on paikka joen äärellä – lo­pul­ta­kin sii­ka­joen­ky­lä­läi­set saivat tu­lis­te­lu­pai­kan kes­kel­le kylää

29.11.2021 12:00
Tilaajille
Pyhännällä tunnustetaan, millainen voimavara eläkeläiset ovat – eläkkeeltä lähdetään jopa töihin, jotta teollisuuden rattaat pysyvät pyörimässä

Py­hän­näl­lä tun­nus­te­taan, mil­lai­nen voi­ma­va­ra elä­ke­läi­set ovat – eläk­keel­tä läh­de­tään jopa töihin, jotta teol­li­suu­den rattaat pysyvät pyö­ri­mäs­sä

27.11.2021 09:00
Tilaajille
Eläkeliiton Paavolan yhdistys 50 vuotta – juhlassa jaettiin ansiomerkkejä aktiivisille jäsenille

Elä­ke­lii­ton Paa­vo­lan yh­dis­tys 50 vuotta – juh­las­sa jaet­tiin an­sio­merk­ke­jä ak­tii­vi­sil­le jä­se­nil­le

26.11.2021 12:00
Tilaajille
Joululahjakeräykseen osallistuen hyvää mieltä vähävaraisille – Siikalatvan  yrittäjien järjestämään rahalahjakeräykseen voivat osallistua myös muut  kuin yrittäjät

Jou­lu­lah­ja­ke­räyk­seen osal­lis­tuen hyvää mieltä vä­hä­va­rai­sil­le – Sii­ka­lat­van yrit­tä­jien jär­jes­tä­mään ra­ha­lah­ja­ke­räyk­seen voivat osal­lis­tua myös muut kuin yrit­tä­jät

26.11.2021 09:00
Mielen häiriö leimaa arkea – yli puolet sairastuneista kokee muiden välttelyä

Mielen häiriö leimaa arkea – yli puolet sai­ras­tu­neis­ta kokee muiden vält­te­lyä

26.11.2021 06:00
Tilaajille
Leevi-kissa palasi kotiin – Eija Konola kirjoitti susien kotiportaille tulosta ja kissan puolesta kokemistaan kauhunhetkistä presidentille

Lee­vi-kis­sa palasi kotiin – Eija Konola kir­joit­ti susien ko­ti­por­tail­le tulosta ja kissan puo­les­ta ko­ke­mis­taan kau­hun­het­kis­tä pre­si­den­til­le

25.11.2021 17:34
Tilaajille
Kaksi astuu vapaalle, yksi tilalle – Siikajoen maaseututoimiston pitkäaikaiset tekijät lähtevät eläkkeelle

Kaksi astuu va­paal­le, yksi tilalle – Sii­ka­joen maa­seu­tu­toi­mis­ton pit­kä­ai­kai­set tekijät läh­te­vät eläk­keel­le

25.11.2021 12:00
Tilaajille
Vanhasta kunnantalosta tahdotaan paikalliskultturia esille tuova kuntalaistalo

Van­has­ta kun­nan­ta­los­ta tah­do­taan pai­kal­lis­kult­tu­ria esille tuova kun­ta­lais­ta­lo

25.11.2021 09:58
Tilaajille
Oulun raveissa hiljainen hetki Tapio Siekkisen muistolle

Oulun ra­veis­sa hil­jai­nen hetki Tapio Siek­ki­sen muis­tol­le

25.11.2021 09:15
Tilaajille
Ei vapise maalarin käsi – Palokankaan Esan sormissa sivellin pysyy vakaana

Ei vapise maa­la­rin käsi – Pa­lo­kan­kaan Esan sor­mis­sa si­vel­lin pysyy vakaana

24.11.2021 18:00
Tilaajille
Ilosta ja naurusta lääkettä ankeaan korona-aikaan: karinkantalaisten uusi näytelmä kertoo ystävyydestä ja rakkaudesta – ja niistä syntyvät myös huolet

Ilosta ja nau­rus­ta lää­ket­tä ankeaan ko­ro­na-ai­kaan: ka­rin­kan­ta­lais­ten uusi näy­tel­mä kertoo ys­tä­vyy­des­tä ja rak­kau­des­ta – ja niistä syn­ty­vät myös huolet

23.11.2021 16:00
Tilaajille
Rantsilan hirvipeijaisissa oli ovella “portsari“ – päivän puheenaiheena oli Suomussalmella peijaisissa tarjoiltu lohikeitto

Rant­si­lan hir­vi­pei­jai­sis­sa oli ovella “port­sa­ri“ – päivän pu­heen­ai­hee­na oli Suo­mus­sal­mel­la pei­jai­sis­sa tar­joil­tu lo­hi­keit­to

23.11.2021 09:00
Tilaajille
Rantsilan Riistamiesten hirvipeijaiset koronatyylillä

Rant­si­lan Riis­ta­mies­ten hir­vi­pei­jai­set ko­ro­na­tyy­lil­lä

23.11.2021 06:20
Tilaajille
Eläkeliiton Kestilän yhdistys juhli 45-vuotistaivaltaan – tunnustusta pitkäaikaisille toimijoille sekä kannanotto eläkeläisten tarvitsemien palveluiden puolesta

Elä­ke­lii­ton Kes­ti­län yh­dis­tys juhli 45-vuo­tis­tai­val­taan – tun­nus­tus­ta pit­kä­ai­kai­sil­le toi­mi­joil­le sekä kan­nan­ot­to elä­ke­läis­ten tar­vit­se­mien pal­ve­lui­den puo­les­ta

22.11.2021 10:59
Tilaajille
Hevosten ja ponien kanssa harrastaminen on Kotisaarten yhteinen juttu – Saara Kotisaari: “Tallitöistä saa hirveästi energiaa.”

He­vos­ten ja ponien kanssa har­ras­ta­mi­nen on Ko­ti­saar­ten yh­tei­nen juttu – Saara Ko­ti­saa­ri: “Tal­li­töis­tä saa hir­veäs­ti ener­giaa.”

21.11.2021 15:00
Tilaajille
Pohjois-Suomessa käveltiin Pietolan saappailla – Jussi Pietolan suutarinverstas Karinkannassa työllisti 20 suutaria

Poh­jois-Suo­mes­sa kä­vel­tiin Pie­to­lan saap­pail­la – Jussi Pie­to­lan suu­ta­rin­vers­tas Ka­rin­kan­nas­sa työl­lis­ti 20 suu­ta­ria

21.11.2021 12:00
Tilaajille
Tapahtumat tallessa Eilan aikakirjoissa – leikekirjoja kertynyt jo noin 100 kappaletta

Ta­pah­tu­mat tal­les­sa Eilan ai­ka­kir­jois­sa – lei­ke­kir­jo­ja ker­ty­nyt jo noin 100 kap­pa­let­ta

20.11.2021 16:00
Tilaajille
Rivin koulun lukujärjestys meni uusiksi

Rivin koulun lu­ku­jär­jes­tys meni uusiksi

20.11.2021 12:00
Tilaajille
Siikajokilaakson asiamiehet tekivät arvokkaan työn tilaajakannan vakiinnuttamisessa – “Ei kertaakaan tarvinnut talosta lähtiä niin, ettei lehtikauppoja olisi tullut.”

Sii­ka­jo­ki­laak­son asia­mie­het tekivät ar­vok­kaan työn ti­laa­ja­kan­nan va­kiin­nut­ta­mi­ses­sa – “Ei ker­taa­kaan tar­vin­nut talosta lähtiä niin, ettei leh­ti­kaup­po­ja olisi tul­lut.”

20.11.2021 09:00
Tilaajille
Siikajokilaakso kulkee elämässä mukana – Sarkkiset lukevat lehden tarkkaan ja moneen kertaan

Sii­ka­jo­ki­laak­so kulkee elä­mäs­sä mukana – Sark­ki­set lukevat lehden tark­kaan ja moneen kertaan

19.11.2021 12:00
Tilaajille
Siikajokilaakso on nimikkojoen puolella – Siikajoki vapaaksi ry toimii 275-metrisen Pöyryn padon purkamiseksi

Sii­ka­jo­ki­laak­so on ni­mik­ko­joen puo­lel­la – Sii­ka­jo­ki va­paak­si ry toimii 275-met­ri­sen Pöyryn padon pur­ka­mi­sek­si

17.11.2021 18:00
Tilaajille
Kahvi saa näistä kupeista harvinaisen juhlavat aromit – kahvin henkeä nostattavat kirkkojen kuvat

Kahvi saa näistä ku­peis­ta har­vi­nai­sen juh­la­vat aromit – kahvin henkeä nos­tat­ta­vat kirk­ko­jen kuvat

17.11.2021 12:00
Tilaajille
Kylähullu ei lähtenyt neuvomaan pyhäntäläisiä – yhdistysten illassa monipuolinen tietopaketti tulevista tapahtumista ja hankkeista

Ky­lä­hul­lu ei läh­te­nyt neu­vo­maan py­hän­tä­läi­siä – yh­dis­tys­ten illassa mo­ni­puo­li­nen tie­to­pa­ket­ti tu­le­vis­ta ta­pah­tu­mis­ta ja hank­keis­ta

17.11.2021 06:00
Tilaajille