Elämänvirta

Aamu alkaa lumitöillä – tuiskuttava lumi on pakkautunut ovien eteen ja kulkuväylille

Aamu alkaa lu­mi­töil­lä – tuis­kut­ta­va lumi on pak­kau­tu­nut ovien eteen ja kul­ku­väy­lil­le

22.01.2021 06:20
Lievoperä - asutustilallisen elämän alku

Lie­vo­pe­rä - asu­tus­ti­lal­li­sen elämän alku

27.01.2021 18:00
Tilaajille
Maailman vanhimman hiihtokilpailun perinnettä ei haluta katkaista – laskiaiseksi suunnitellaan Kestilään vähintään nappulahiihtoja

Maail­man van­him­man hiih­to­kil­pai­lun pe­rin­net­tä ei haluta kat­kais­ta – las­kiai­sek­si suun­ni­tel­laan Kes­ti­lään vä­hin­tään nap­pu­la­hiih­to­ja

27.01.2021 07:36
Tilaajille
Kirkkoherraksi poikkeusoloissa

Kirk­ko­her­rak­si poik­keu­so­lois­sa

25.01.2021 16:04
Tilaajille
Jouluikkunatempauksesta iloa vielä joulun jälkeenkin – parhaasta ikkunasta palkittiin ja kaikki oppilaat saivat jäätelöt

Jou­lu­ik­ku­na­tem­pauk­ses­ta iloa vielä joulun jäl­keen­kin – par­haas­ta ik­ku­nas­ta pal­kit­tiin ja kaikki op­pi­laat saivat jää­te­löt

25.01.2021 06:05
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo asettaa tänään Siikalatvan kirkkoherran virkaan – messustriimaus Pulkkilan kirkosta alkaa kello 10

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo asettaa tänään Sii­ka­lat­van kirk­ko­her­ran virkaan – mes­sust­rii­maus Pulk­ki­lan kir­kos­ta alkaa kello 10

24.01.2021 09:11
Pallon tulikasteesta laivueen tähystäjäksi

Pallon tu­li­kas­tees­ta lai­vueen tä­hys­tä­jäk­si

14.01.2021 08:00
Tilaajille
Automiehen vuokratalli rakkaudesta lajiin – Esa Kurvinen haluaa antaa tekemisen iloa muillekin

Au­to­mie­hen vuok­ra­tal­li rak­kau­des­ta lajiin – Esa Kur­vi­nen haluaa antaa te­ke­mi­sen iloa muil­le­kin

14.01.2021 07:00
Tilaajille
Viljamaa kasvoi johtajaksi tehtaan tahdissa

Vil­ja­maa kasvoi joh­ta­jak­si tehtaan tah­dis­sa

13.01.2021 14:30
Tilaajille
Jouko Nissinen työsavotta on tehty – takana mittava rupeama pyhäntästen luottomiehenä

Jouko Nis­si­nen työ­sa­vot­ta on tehty – takana mittava rupeama py­hän­täs­ten luot­to­mie­he­nä

13.01.2021 08:45
Tilaajille
Tuomo Seppälä on joululapsi – faktaluvut ohjasivat Tuomoa esittämään päätökseksi tullutta kouluverkkoratkaisua

Tuomo Seppälä on jou­lu­lap­si – fak­ta­lu­vut oh­ja­si­vat Tuomoa esit­tä­mään pää­tök­sek­si tul­lut­ta kou­lu­verk­ko­rat­kai­sua

08.01.2021 07:53
Tilaajille
Keittiön kuningatar loihti joulun 36 vuotta – seurakunnan emäntä valmisti 10 jouluateriaa joka syksy

Keit­tiön ku­nin­ga­tar loihti joulun 36 vuotta – seu­ra­kun­nan emäntä val­mis­ti 10 jou­lua­te­riaa joka syksy

25.12.2020 08:00
Tilaajille
Juhlaperinteitä vaalitaan Ojantakasen perhekodissa – päihteetön joulu voi olla nuorelle ainutlaatuinen kokemus

Juh­la­pe­rin­tei­tä vaa­li­taan Ojan­ta­ka­sen per­he­ko­dis­sa – päih­tee­tön joulu voi olla nuo­rel­le ai­nut­laa­tui­nen kokemus

25.12.2020 06:02
Tilaajille
Joulurauha julistettiin ilman yleisöä – Kurun joulurauhan julistus löytyy tänä vuonna netistä.

Jou­lu­rau­ha ju­lis­tet­tiin ilman yleisöä – Kurun jou­lu­rau­han ju­lis­tus löytyy tänä vuonna ne­tis­tä.

25.12.2020 05:57
Tilaajille
Rekiretki muistojen jouluun – Saarikosken Pesolassa tehtiin joulu itse

Re­ki­ret­ki muis­to­jen jouluun – Saa­ri­kos­ken Pe­so­las­sa tehtiin joulu itse

24.12.2020 08:00
Tilaajille
Joulu- ja tunnelmavalot ilahduttavat pimeimpänä vuodenaikana – isän ja tyttärien yhteinen harrastus

Joulu- ja tun­nel­ma­va­lot ilah­dut­ta­vat pi­meim­pä­nä vuo­de­nai­ka­na – isän ja tyt­tä­rien yh­tei­nen har­ras­tus

23.12.2020 14:25
Tilaajille
Aidon kuusen suosio ei laannu

Aidon kuusen suosio ei laannu

22.12.2020 12:00
Tilaajille
Korona-avustuksia seurantaloille

Ko­ro­na-avus­tuk­sia seu­ran­ta­loil­le

22.12.2020 10:41
Tilaajille
Kukat kuuluvat jouluun – perinteinen jouluruusu on tehnyt paluun suosikkijoulukukaksi

Kukat kuu­lu­vat jouluun – pe­rin­tei­nen jou­lu­ruu­su on tehnyt paluun suo­sik­ki­jou­lu­ku­kak­si

21.12.2020 06:25
Tilaajille
Sinäkin vuonna joulua vietettiin poikkeuksellisissa oloissa– 80 vuotta sitten välirauhan jouluna talvisodan menetykset olivat vielä tuoreessa muistissa

Sinäkin vuonna joulua vie­tet­tiin poik­keuk­sel­li­sis­sa olois­sa– 80 vuotta sitten vä­li­rau­han jouluna tal­vi­so­dan me­ne­tyk­set olivat vielä tuo­rees­sa muis­tis­sa

20.12.2020 19:00
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnalle kirjoitettu, sävelletty ja sovitettu joulukuvaelma välittää joulun sanomaa – seurakunnan joulukuvaelmavideo nähtävissä 20. joulukuuta alkaen

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nal­le kir­joi­tet­tu, sä­vel­let­ty ja so­vi­tet­tu jou­lu­ku­vael­ma vä­lit­tää joulun sanomaa – seu­ra­kun­nan jou­lu­ku­vael­ma­vi­deo näh­tä­vis­sä 20. jou­lu­kuu­ta alkaen

13.12.2020 06:04
Tilaajille
Yhdistysaktiiveilla suuri huoli vastuuväkipulasta –Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen Rantsilan osaston toiminta lakkaa, Kestilässä eläkeliiton yhdistys sinnittelee vielä

Yh­dis­tys­ak­tii­veil­la suuri huoli vas­tuu­vä­ki­pu­las­ta –Poh­jois-Suo­men syö­pä­yh­dis­tyk­sen Rant­si­lan osaston toi­min­ta lakkaa, Kes­ti­läs­sä elä­ke­lii­ton yh­dis­tys sin­nit­te­lee vielä

12.12.2020 07:23
Tilaajille
Siljan tonttutalo
Lukijalta

Siljan tont­tu­ta­lo

11.12.2020 07:12
Koskelan Akseli jääkuninkaaksi – Rue De Roille uran arvokkain voitto

Kos­ke­lan Akseli jää­ku­nin­kaak­si – Rue De Roille uran ar­vok­kain voitto

11.12.2020 06:59
Tilaajille
Tiellä pitää näkyä eikä maastoutua – Siikajoelle suunnitellaan heijastinkävelyä

Tiellä pitää näkyä eikä maas­tou­tua – Sii­ka­joel­le suun­ni­tel­laan hei­jas­tin­kä­ve­lyä

10.12.2020 07:00
Tilaajille
Kun nuori mieli järkkyy

Kun nuori mieli järkkyy

09.12.2020 10:54
Tilaajille
Kotikylä näkyväksi – hyvää asuinpaikkaa ei tarvitse piilottaa

Ko­ti­ky­lä nä­ky­väk­si – hyvää asuin­paik­kaa ei tar­vit­se pii­lot­taa

09.12.2020 07:00
Tilaajille
Varpaita ei vilu vihlo – liki seitsemän kiloa lankaa muuttuu sukiksi

Var­pai­ta ei vilu vihlo – liki seit­se­män kiloa lankaa muuttuu sukiksi

01.12.2020 12:00
Tilaajille
Paula on hurahtanut kaarnataiteeseen – kaarnapaloista nousee mieleen aiheideoita

Paula on hu­rah­ta­nut kaar­na­tai­tee­seen – kaar­na­pa­lois­ta nousee mieleen ai­hei­deoi­ta

28.11.2020 06:01
Tilaajille
Paula Moilanen tekee taidetta kaarnasta

Paula Moi­la­nen tekee tai­det­ta kaar­nas­ta

28.11.2020 05:59
Tilaajille