Elämänvirta

Uljua-näytelmä saa ensi-iltansa heinäkuussa  – seuraava paikallisnäytelmä jo suunnitteilla
Tilaajille

Ul­jua-näy­tel­mä saa en­si-il­tan­sa hei­nä­kuus­sa  – seu­raa­va pai­kal­lis­näy­tel­mä jo suun­nit­teil­la

09:00
Siikajoen Pelastakaa Lapset 60 vuotta – takana paljon työtä lasten ja perheiden hyväksi

Sii­ka­joen Pe­las­ta­kaa Lapset 60 vuotta – takana paljon työtä lasten ja per­hei­den hyväksi

19.10.2021 06:00
Tilaajille
Totuuksien julkituojan muisto ei himmene

To­tuuk­sien jul­ki­tuo­jan muisto ei himmene

18.10.2021 18:09
Tilaajille
Napero-Finlandiasta kunniaa Pyhännän nuorelle lahjakkuudelle

Na­pe­ro-Fin­lan­dias­ta kunniaa Py­hän­nän nuo­rel­le lah­jak­kuu­del­le

19.10.2021 12:23
Tilaajille
Tunnelmia Pentti Haanpää juhlasta Piippolasta.

Tun­nel­mia Pentti Haanpää juh­las­ta Piip­po­las­ta.

18.10.2021 10:00
Tilaajille
Siikajokilaakson kuntoilutempaus järjestetään jo 11. kerran – neljän viikon mittainen haaste starttaa tänään

Sii­ka­jo­ki­laak­son kun­toi­lu­tem­paus jär­jes­te­tään jo 11. kerran – neljän viikon mit­tai­nen haaste start­taa tänään

18.10.2021 06:00
Tilaajille
Kiehtova löytöretki gorillojen luiden parissa – tutkija Juho-Antti Junno jahtaa viidakoissa osteoporoosin syntyperää

Kieh­to­va löy­tö­ret­ki go­ril­lo­jen luiden parissa – tutkija Ju­ho-Ant­ti Junno jahtaa vii­da­kois­sa os­teo­po­roo­sin syn­ty­pe­rää

17.10.2021 06:14
Siikalatvan vanhus- ja vammaisneuvostolla selkeä tavoite – kaikista heikoimmassa asemassa olevien äänen kuuluviin

Sii­ka­lat­van vanhus- ja vam­mais­neu­vos­tol­la selkeä tavoite – kai­kis­ta hei­koim­mas­sa ase­mas­sa olevien äänen kuu­lu­viin

16.10.2021 06:00
Tilaajille
Tarkennus hautakivien poistamiseen – haudanhoitosopimukset eivät liity lainkaan kivien poistamiseen, poisto aina omaisten asia

Tar­ken­nus hau­ta­ki­vien pois­ta­mi­seen – hau­dan­hoi­to­so­pi­muk­set eivät liity lain­kaan kivien pois­ta­mi­seen, poisto aina omais­ten asia

15.10.2021 10:42
Pärttylin kymmenes täysosuma

Pärt­ty­lin kym­me­nes täys­osu­ma

15.10.2021 09:00
Tilaajille
Rasinkankaan sävellys kuullaan Syksyn sävelen finaalissa

Ra­sin­kan­kaan sä­vel­lys kuul­laan Syksyn sävelen fi­naa­lis­sa

13.10.2021 14:00
Tilaajille
Kakkukahvit, juhlaohjelma ja tuttavien seura saivat viihtymään – kunnanjohtajan syntymäpäivät järjestettiin talkoohengessä

Kak­ku­kah­vit, juh­la­oh­jel­ma ja tut­ta­vien seura saivat viih­ty­mään – kun­nan­joh­ta­jan syn­ty­mä­päi­vät jär­jes­tet­tiin tal­koo­hen­ges­sä

12.10.2021 15:00
Tilaajille
Pirre Seppäsen synttärikahvit

Pirre Sep­pä­sen synt­tä­ri­kah­vit

12.10.2021 14:36
Tilaajille
Nepsy-lapsi haastaa koko perheen arjen

Nep­sy-lap­si haastaa koko perheen arjen

12.10.2021 12:00
Tilaajille
Kotimaisten kielten keskuksen uuden johtajan Leena Nissilän mielestä on hienoa, että äidinkieli on suomalaisille niin rakas, että siitä ollaan jopa huolissaan

Ko­ti­mais­ten kielten kes­kuk­sen uuden joh­ta­jan Leena Nis­si­län mie­les­tä on hienoa, että äi­din­kie­li on suo­ma­lai­sil­le niin rakas, että siitä ollaan jopa huo­lis­saan

12.10.2021 06:00
Tilaajille
Luonnosta voimaa vanhuksille – Siikapirtillä luonto tuli sisälle asti

Luon­nos­ta voimaa van­huk­sil­le – Sii­ka­pir­til­lä luonto tuli sisälle asti

11.10.2021 11:21
Tilaajille
Pieni pala herkullista Afrikkaa

Pieni pala her­kul­lis­ta Af­rik­kaa

10.10.2021 10:00
Tilaajille
Kotimäen sisaruksia on aina yhdistänyt elämän ilot ja surut

Ko­ti­mäen si­sa­ruk­sia on aina yh­dis­tä­nyt elämän ilot ja surut

09.10.2021 06:00
Tilaajille
Jussi Rasinkankaan kappale Syksyn sävelen finaaliehdokkaana

Jussi Ra­sin­kan­kaan kappale Syksyn sävelen fi­naa­li­eh­dok­kaa­na

08.10.2021 13:35
Tilaajille
Lapset löysivät hautakiven Revonlahden Rumparista – kiviä löytynyt myös Kirkkokukkulalta

Lapset löy­si­vät hau­ta­ki­ven Re­von­lah­den Rum­pa­ris­ta – kiviä löy­ty­nyt myös Kirk­ko­kuk­ku­lal­ta

08.10.2021 06:00
Tilaajille
Onnistunut MM-rallireissu Keski-Suomen maisemissa – Karppasen ensikauden suunnitelmat vielä avoimet

On­nis­tu­nut MM-ral­li­reis­su Kes­ki-Suo­men mai­se­mis­sa – Karp­pa­sen en­si­kau­den suun­ni­tel­mat vielä avoimet

05.10.2021 09:00 1
Tilaajille
Muualla vietetyt vuodet avasivat uusia näköaloja synnyinseutuun

Muualla vie­te­tyt vuodet ava­si­vat uusia nä­kö­alo­ja syn­nyin­seu­tuun

04.10.2021 09:00
Tilaajille
Kunnanjohtajan syntymäpäivävastaanotto aloittaa uuden perinteen – jatkossa kuntalaiset kutsutaan kerran vuodessa kakkukahveille

Kun­nan­joh­ta­jan syn­ty­mä­päi­vä­vas­taan­ot­to aloit­taa uuden pe­rin­teen – jat­kos­sa kun­ta­lai­set kut­su­taan kerran vuo­des­sa kak­ku­kah­veil­le

03.10.2021 15:00
Tilaajille
Paavolan eläkeläiset ruskaretkellä Hangasnevalla – palveluvarustus kohenee lintutornin valmistuessa

Paa­vo­lan elä­ke­läi­set rus­ka­ret­kel­lä Han­gas­ne­val­la – pal­ve­lu­va­rus­tus kohenee lin­tu­tor­nin val­mis­tues­sa

02.10.2021 14:00
Tilaajille
Mika Karppanen starttaa tänään Jyväskylässä – neljäs MM-rallireissu oli peruuntua Pohjanmaa-rallissa sattuneen haverin vuoksi

Mika Karp­pa­nen start­taa tänään Jy­väs­ky­läs­sä – neljäs MM-ral­li­reis­su oli pe­ruun­tua Poh­jan­maa-ral­lis­sa sat­tu­neen haverin vuoksi

01.10.2021 12:00
Tilaajille
Päiväkotilaisten iltapilikset Pulukkilan raitilla

Päi­vä­ko­ti­lais­ten il­ta­pi­lik­set Pu­luk­ki­lan rai­til­la

01.10.2021 06:00
Tilaajille
Tragikoominen näytelmä miehen elämästä – Ruukin Näyttämöllä tehtiin elämänmakuinen näytelmä improvisointiharjoituksilla

Tra­gi­koo­mi­nen näy­tel­mä miehen elä­mäs­tä – Ruukin Näyt­tä­möl­lä tehtiin elä­män­ma­kui­nen näy­tel­mä imp­ro­vi­soin­ti­har­joi­tuk­sil­la

29.09.2021 09:00
Tilaajille
Vanhasta koulusta leirikeskus 50 vuotta sitten – Siikatörmällä on järjestetty jo tuhansia leirejä

Van­has­ta kou­lus­ta lei­ri­kes­kus 50 vuotta sitten – Sii­ka­tör­mäl­lä on jär­jes­tet­ty jo tu­han­sia leirejä

29.09.2021 06:00 1
Tilaajille
Revonlahden kirkon uudet urut vihittiin käyttöön virttä säestäen

Re­von­lah­den kirkon uudet urut vi­hit­tiin käyt­töön virttä säes­täen

28.09.2021 13:28
Tilaajille