Elämänvirta

Työväentalo ylös alennustilastaan ja julkisivu paraatikuntoon
Tilaajille

Työ­väen­ta­lo ylös alen­nus­ti­las­taan ja jul­ki­si­vu pa­raa­ti­kun­toon

19.06.2021 06:00
Kuukausien työ palkittiin Venlalla – "Verta, hikeä ja t-paitoja on ohjelma, jonka ympärille pysähdyttiin"

Kuu­kau­sien työ pal­kit­tiin Ven­lal­la – "Verta, hikeä ja t-pai­to­ja on oh­jel­ma, jonka ym­pä­ril­le py­säh­dyt­tiin"

18.06.2021 06:00
Tilaajille
"Vain tarinat jää elämään" – viimeinen päivä Hovin koululla oli samaan aikaan iloinen ja haikea

"Vain tarinat jää elä­mään" – vii­mei­nen päivä Hovin kou­lul­la oli samaan aikaan iloinen ja haikea

13.06.2021 12:30
Tilaajille
Siikajoella liikuntasalikausi jatkuu poikkeuksellisesti juhannukseen – käyttövuoromaksuja ei peritä

Sii­ka­joel­la lii­kun­ta­sa­li­kau­si jatkuu poik­keuk­sel­li­ses­ti ju­han­nuk­seen – käyt­tö­vuo­ro­mak­su­ja ei peritä

09.06.2021 15:00
Tilaajille
Siikajoki vei voiton hiihtohaasteessa – leikkimielistä kisailua jatketaan ensi talvena

Sii­ka­jo­ki vei voiton hiih­to­haas­tees­sa – leik­ki­mie­lis­tä ki­sai­lua jat­ke­taan ensi talvena

09.06.2021 12:00
Tilaajille
Rantsilan seurakuntatalolla kattoremontti – ensi vuonna tervataan kattoja ja remontoidaan Selkälää

Rant­si­lan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kat­to­re­mont­ti – ensi vuonna ter­va­taan kattoja ja re­mon­toi­daan Sel­kä­lää

07.06.2021 06:00
Tilaajille
Paavolan nuorisoseura valmistautuu tulevaan "päivä kerrallaan" – toiveissa useat tanssit Ruokolahden lavalla sekä aktiivinen loppuvuosi

Paa­vo­lan nuo­ri­so­seura val­mis­tau­tuu tu­le­vaan "päivä ker­ral­laan" – toi­veis­sa useat tanssit Ruo­ko­lah­den lavalla sekä ak­tii­vi­nen lop­pu­vuo­si

06.06.2021 09:00
Tilaajille
Luohua ei uinu, vaan somettaa ahkerasti – some-talkoilu on luonut uudenlaista yhteisöllisyyttä

Luohua ei uinu, vaan so­met­taa ah­ke­ras­ti – so­me-tal­koi­lu on luonut uu­den­lais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä

06.06.2021 06:00
Tilaajille
Olet kaunis ja maailma on sun!

Olet kaunis ja maailma on sun!

07.06.2021 10:39
Tilaajille
Kotimaista rokkia ilman vaurioita

Ko­ti­mais­ta rokkia ilman vau­rioi­ta

05.06.2021 10:00
Tilaajille
JEDUn Piippolan yksiköstä valmistuneet

JEDUn Piip­po­lan yk­si­kös­tä val­mis­tu­neet

04.06.2021 12:18
Lentävien kiekkojen jaosto kutsuu kotiin

Len­tä­vien kiek­ko­jen jaosto kutsuu kotiin

04.06.2021 08:00
Tilaajille
Rakkaus koiriin innoitti opiskelemaan toisen ammatin – farmaseutti valmistuu eläintenhoitajaksi Ruukin maaseutuopistosta

Rakkaus koiriin in­noit­ti opis­ke­le­maan toisen ammatin – far­ma­seut­ti val­mis­tuu eläin­ten­hoi­ta­jak­si Ruukin maa­seu­tu­opis­tos­ta

04.06.2021 07:00
Tilaajille
Hertta Pesosen Rey-koira hyppää agility-esteen yli

Hertta Pesosen Rey-koi­ra hyppää agi­li­ty-es­teen yli

04.06.2021 06:59
Tilaajille
Ensimmäistä ja kymmenettä kertaa ehdolla – esittelyssä Siikajokilaakson nuorin ja vanhin kuntavaaliehdokas

En­sim­mäis­tä ja kym­me­net­tä kertaa ehdolla – esit­te­lys­sä Sii­ka­jo­ki­laak­son nuorin ja vanhin kun­ta­vaa­li­eh­do­kas

03.06.2021 17:00
Tilaajille
Elämänoppia luonnon ja eläinten ehdoilla

Elä­mänop­pia luonnon ja eläin­ten eh­doil­la

03.06.2021 12:00
Tilaajille
Luonnonkasvit käyvät moneen, ja nyt on aika kerätä ne talteen

Luon­non­kas­vit käyvät moneen, ja nyt on aika kerätä ne talteen

03.06.2021 10:30
Tilaajille
Voikukan käsittely voikukkasiirapin tekoa varten

Voi­ku­kan kä­sit­te­ly voi­kuk­ka­sii­ra­pin tekoa varten

03.06.2021 10:30
Revonlahden kirkkoon uudet, ”uusvanhat” urut – sopiva soittopeli löytyi Nokian seurakunnasta

Re­von­lah­den kirk­koon uudet, ”uus­van­hat” urut – sopiva soit­to­pe­li löytyi Nokian seu­ra­kun­nas­ta

03.06.2021 10:11
Tilaajille
Ystävyyden ylistys kevään kunniaksi – Ruukin alakoulun 6. luokka kirjoitti näytelmän

Ys­tä­vyy­den ylistys kevään kun­niak­si – Ruukin ala­kou­lun 6. luokka kir­joit­ti näy­tel­män

03.06.2021 08:00
Tilaajille
Sipolan saha lauloi puusta rikasta elämää – luohualaisessa pihapiirissä asuu kiinnostavaa väkeä

Sipolan saha lauloi puusta rikasta elämää – luo­hua­lai­ses­sa pi­ha­pii­ris­sä asuu kiin­nos­ta­vaa väkeä

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Ampumisharrastus ja metsästys on mukavaa, kun perusasiat ovat kunnossa – pohja luodaan ampumaradalla

Am­pu­mis­har­ras­tus ja met­säs­tys on mu­ka­vaa, kun pe­rus­asiat ovat kun­nos­sa – pohja luodaan am­pu­ma­ra­dal­la

01.06.2021 06:04
Tilaajille
Uusi yrittäjäpari Siikajoen golf-kentän ravintolan kauhan varressa – toinen taitaa golfin, toinen keittiön salaisuudet

Uusi yrit­tä­jä­pa­ri Sii­ka­joen golf-ken­tän ra­vin­to­lan kauhan var­res­sa – toinen taitaa golfin, toinen keit­tiön sa­lai­suu­det

31.05.2021 06:00
Tilaajille
Vaivaisukot pääsivät Kestilässä ja Rantsilassa kesätöihin – yhteisvastuukeräys jatkuu vuoden loppuun

Vai­vais­ukot pää­si­vät Kes­ti­läs­sä ja Rant­si­las­sa ke­sä­töi­hin – yh­teis­vas­tuu­ke­räys jatkuu vuoden loppuun

30.05.2021 06:00
Tilaajille
Kuusenkerkän osto alkaa ehkä jo ensi viikolla Siikajoella ja Siikalatvalla – kerääjäksi pääsyyn kynnys on matalalla

Kuu­sen­ker­kän osto alkaa ehkä jo ensi vii­kol­la Sii­ka­joel­la ja Sii­ka­lat­val­la – ke­rää­jäk­si pääsyyn kynnys on ma­ta­lal­la

29.05.2021 18:02
Tilaajille
Pohjatyö NouHätä!-kilpailussa menestymiselle on tehty nuoriso-osastossa – Gananderin koulun joukkue ensimmäinen Siikajokilaakson levikkialueelta finaalissa

Poh­ja­työ Nou­Hä­tä!-kil­pai­lus­sa me­nes­ty­mi­sel­le on tehty nuo­ri­so-osas­tos­sa – Ga­nan­de­rin koulun joukkue en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­son le­vik­ki­alueel­ta fi­naa­lis­sa

25.05.2021 14:00
Tilaajille
Gananderin koulu  hopealle NouHätä!-pelastustaitokilpailun finaalissa

Ga­nan­de­rin koulu ho­peal­le Nou­Hä­tä!-pe­las­tus­tai­to­kil­pai­lun fi­naa­lis­sa

25.05.2021 10:36
Tilaajille
Siikajokilaakson alueen Lions mukaan lasten asiallista verkkokäyttäytymistä tukevaan hankkeeseen – Piirikuvernööri: Tulevalla Lions-kaudella kohti uutta normaalia

Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen Lions mukaan lasten asial­lis­ta verk­ko­käyt­täy­ty­mis­tä tu­ke­vaan hank­kee­seen – Pii­ri­ku­ver­nöö­ri: Tu­le­val­la Lions-kau­del­la kohti uutta nor­maa­lia

25.05.2021 08:00
Tilaajille
Paavolassa mukava kevätpäivä eläkeläisten kesken

Paa­vo­las­sa mukava ke­vät­päi­vä elä­ke­läis­ten kesken

23.05.2021 11:00
Tilaajille
Paavolan poika kansainvälisissä tehtävissä – levottomuudet varjostaneet työtä Somalian-avustusoperaatiossa

Paa­vo­lan poika kan­sain­vä­li­sis­sä teh­tä­vis­sä – le­vot­to­muu­det var­jos­ta­neet työtä So­ma­lian-avus­tus­ope­raa­tios­sa

23.05.2021 08:00
Tilaajille