Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uutisvirta

Valoon laskutusongelmista harmia ja huolta – yhtiö lupaa hyvittää väärin perustein maksetut laskut
Tilaajille

Valoon las­ku­tus­on­gel­mis­ta harmia ja huolta – yhtiö lupaa hy­vit­tää väärin pe­rus­tein mak­se­tut laskut

09:00
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkoi tänään

Met­säs­tys­lain mu­kai­nen koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka alkoi tänään

07:30
Tilaajille
Yllättävän moni kiinnostui kerrostalohankkeesta – suunnitelma Ruukin uudesta kerrostalosta etenee

Yl­lät­tä­vän moni kiin­nos­tui ker­ros­ta­lo­hank­kees­ta – suun­ni­tel­ma Ruukin uudesta ker­ros­ta­los­ta etenee

06:00
Tilaajille
Pohteen kaikille avoin asukastilaisuus kirvoitti kysymystulvan

Pohteen kai­kil­le avoin asu­kas­ti­lai­suus kir­voit­ti ky­sy­mys­tul­van

29.02.2024 18:00
Tilaajille
Koskelan Valtti viimeisteli finaaliin

Kos­ke­lan Valtti vii­meis­te­li fi­naa­liin

29.02.2024 15:00
Tilaajille
Siikajoki hyväksyi merituulialueiden kaavoitussopimukset – Seljänsuunmatalan itäinen ja läntinen alue Metsähallituksen listalla

Sii­ka­jo­ki hy­väk­syi me­ri­tuu­li­aluei­den kaa­voi­tus­so­pi­muk­set – Sel­jän­suun­ma­ta­lan itäinen ja län­ti­nen alue Met­sä­hal­li­tuk­sen lis­tal­la

29.02.2024 14:54
Tilaajille
Karkauspäivä pitää kalenterin ja vuodenajat samassa tahdissa – vuosi 2024 on karkausvuosi, jolle osuu kymmenen arkivapaapäivää

Kar­kaus­päi­vä pitää ka­len­te­rin ja vuo­den­ajat samassa tah­dis­sa – vuosi 2024 on kar­kaus­vuo­si, jolle osuu kym­me­nen ar­ki­va­paa­päi­vää

29.02.2024 12:00
Tilaajille
Moni katto kestää yli metrin kerroksen lunta – Siikajoen mittauspisteellä lumi on ollut näissä korkeuksissa viimeksi vuonna 1969

Moni katto kestää yli metrin ker­rok­sen lunta – Sii­ka­joen mit­taus­pis­teel­lä lumi on ollut näissä kor­keuk­sis­sa vii­mek­si vuonna 1969

29.02.2024 09:00
Uusien metsätalouden tukien haku avautuu maaliskuussa –  Kaikkiin tukiin on tullut pieniä muutoksia aiempaan verrattuna

Uusien met­sä­ta­lou­den tukien haku avautuu maa­lis­kuus­sa – Kaik­kiin tukiin on tullut pieniä muu­tok­sia aiem­paan ver­rat­tu­na

29.02.2024 06:00
Tilaajille
Siikalatvan uusi kunnanjohtaja on valittu: "Tahdon olla luottamuksen arvoinen kaikille niillekin, jotka olivat vielä epäileväisiä valitsemiseni suhteen"

Sii­ka­lat­van uusi kun­nan­joh­ta­ja on va­lit­tu: "Tahdon olla luot­ta­muk­sen ar­voi­nen kai­kil­le niil­le­kin, jotka olivat vielä epäi­le­väi­siä va­lit­se­mi­se­ni suh­teen"

28.02.2024 18:50
Tilaajille
SRVA-toiminta elintärkeää Piippolan seudun riistanhoitoyhdistykselle

SRVA-toi­min­ta elin­tär­keää Piip­po­lan seudun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­le

28.02.2024 15:00
Tilaajille
Kaleva Median lehtien Apple-sovellusten häiriö saattaa haitata käyttöä

Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

28.02.2024 12:16
Nuoret voivat jo hakea kesän työpaikkoja – kesätyösetelikin tulee kohta jakoon

Nuoret voivat jo hakea kesän työ­paik­ko­ja – ke­sä­työ­se­te­li­kin tulee kohta jakoon

28.02.2024 09:00
Tilaajille
Tyhjilleen jäänyt pankkirakennus paikallisomistukseen

Tyh­jil­leen jäänyt pank­ki­ra­ken­nus pai­kal­lis­omis­tuk­seen

28.02.2024 06:00 2
Tilaajille
Pyhännän uusi elinvoimakehittäjä on nyt valittu

Py­hän­nän uusi elin­voi­ma­ke­hit­tä­jä on nyt valittu

27.02.2024 15:00
Tilaajille
Äidin synnytyksessä saamalla antibiootilla on oululaistutkimuksen mukaan yhteys lapsen autoimmuunisairauksiin

Äidin syn­ny­tyk­ses­sä saa­mal­la an­ti­bioo­til­la on ou­lu­lais­tut­ki­muk­sen mukaan yhteys lapsen au­to­im­muu­ni­sai­rauk­siin

27.02.2024 12:00

Oi­kai­su: Pohteen info on kes­ki­viik­ko­na, ei tors­tai­na

27.02.2024 09:24
Uusi työllisyysryhmä nimetty Siikalatvalle

Uusi työl­li­syys­ryh­mä nimetty Sii­ka­lat­val­le

27.02.2024 09:00
Tilaajille
Pyhännälle tuleva esikäsittelylaitos rakennetaan konteista, jolloin se on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa todennäköisesti lisääntyvän elintarviketeollisuuden jätevesimäärän mukaisesti

Py­hän­näl­le tuleva esi­kä­sit­te­ly­lai­tos ra­ken­ne­taan kon­teis­ta, jolloin se on mah­dol­lis­ta laa­jen­taa tu­le­vai­suu­des­sa to­den­nä­köi­ses­ti li­sään­ty­vän elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den jä­te­ve­si­mää­rän mu­kai­ses­ti

27.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Pohde kertoo säästösuunnitelmista kuntalaisille etänä keskiviikkona

Pohde kertoo sääs­tö­suun­ni­tel­mis­ta kun­ta­lai­sil­le etänä kes­ki­viik­ko­na

26.02.2024 15:00 1
Tilaajille
Auto suistui ulos tieltä viikonloppuna Siikalatvan puolella Ouluntiellä

Auto suistui ulos tieltä vii­kon­lop­pu­na Sii­ka­lat­van puo­lel­la Ou­lun­tiel­lä

26.02.2024 09:29
Tilaajille
"Lähitulevaisuudessa tarkoituksemme on alkaa etsiä uusia asiakkaita vähittäiskaupoista ja suurtalouskeittiöiltä", kertoo Vegeelia Oy:n yrittäjä Veli Hyttinen

"Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa tar­koi­tuk­sem­me on alkaa etsiä uusia asiak­kai­ta vä­hit­täis­kau­pois­ta ja suur­ta­lous­keit­tiöil­tä", kertoo Ve­gee­lia Oy:n yrit­tä­jä Veli Hyt­ti­nen

26.02.2024 06:00
Tilaajille
Suomen riistakeskus: Hirvisaalis jatkoi laskuaan

Suomen riis­ta­kes­kus: Hir­vi­saa­lis jatkoi las­kuaan

24.02.2024 15:00
Tilaajille
Väkiluku laskee melkein koko jokivarressa – Pyhäntä on iloinen poikkeus

Vä­ki­lu­ku laskee melkein koko jo­ki­var­res­sa – Pyhäntä on iloinen poik­keus

24.02.2024 12:00
Tilaajille
Talentia arvostelee hyvinvointialueiden asiakasohjausryhmien päätöksentekoa – Käytäntö juridisesti ja ammattieettisesti epäselvä

Ta­len­tia ar­vos­te­lee hy­vin­voin­ti­aluei­den asia­kas­oh­jaus­ryh­mien pää­tök­sen­te­koa – Käy­tän­tö ju­ri­di­ses­ti ja am­mat­ti­eet­ti­ses­ti epä­sel­vä

24.02.2024 09:00
Tilaajille
Koulupäivän jälkeen järjestettäviin Harrastamisen Suomen mallin kerhoihin on ollut haasteellista löytää ohjaajia Siikajoella ja Siikalatvalla

Kou­lu­päi­vän jälkeen jär­jes­tet­tä­viin Har­ras­ta­mi­sen Suomen mallin ker­hoi­hin on ollut haas­teel­lis­ta löytää oh­jaa­jia Sii­ka­joel­la ja Sii­ka­lat­val­la

24.02.2024 06:00
Tilaajille
Näin Oulun käräjäoikeuden tuomiot eroavat muusta maasta – Raiskauksesta vähemmän vankeutta

Näin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den tuomiot eroavat muusta maasta – Rais­kauk­ses­ta vä­hem­män van­keut­ta

23.02.2024 18:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle tulee neljä työllisyysaluetta – yt-neuvottelut henkilöstön siirtämisestä luvassa lähiaikoina

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee neljä työl­li­syys­aluet­ta – yt-neu­vot­te­lut hen­ki­lös­tön siir­tä­mi­ses­tä luvassa lä­hi­ai­koi­na

23.02.2024 15:12
Siikalatvan uusi kunnanjohtaja valitaan keskiviikkona valtuuston kokouksessa – kunnanhallitus ehdottaa kunnanjohtajaksi kemijärveläistä Pekka Iivaria

Sii­ka­lat­van uusi kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan kes­ki­viik­ko­na val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa – ­kun­nan­hal­li­tus eh­dot­taa kun­nan­joh­ta­jak­si ke­mi­jär­ve­läis­tä Pekka Iivaria

23.02.2024 12:00
Tilaajille
Susien DNA-keräys vauhdissa – Siikajoella havaintoja susipareista, Pyhäjoella laumoista

Susien DNA-ke­räys vauh­dis­sa – Sii­ka­joel­la ha­vain­to­ja su­si­pa­reis­ta, Py­hä­joel­la lau­mois­ta

23.02.2024 09:00
Tilaajille