Uutisvirta

Siikalatvan kunnan alueen ensimmäisen tuulivoimapuiston avoimien ovien päivässä noin 300 kävijää – kiinnostus tuulivoimaa kohtaan näkyi myös monipuolisina kysymyksinä
Tilaajille

Sii­ka­lat­van kunnan alueen en­sim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­puis­ton avoi­mien ovien päi­väs­sä noin 300 kävijää – kiin­nos­tus tuu­li­voi­maa kohtaan näkyi myös mo­ni­puo­li­si­na ky­sy­myk­si­nä

12:00
Pyhännällä kolme uutta koronatartuntaa kouluikäisillä – altistuneita tähän mennessä 16, ja kartoitus on edelleen käynnissä

Py­hän­näl­lä kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kou­lu­ikäi­sil­lä – al­tis­tu­nei­ta tähän men­nes­sä 16, ja kar­toi­tus on edel­leen käyn­nis­sä

11:28
Uusille päättäjille rutkasti kouluverkkotietoa Siikalatvalla, Pilvi Härmä kommentoi: "Isoja ja haasteellisia asioita, joihin liittyy tunteita"

Uusille päät­tä­jil­le rut­kas­ti kou­lu­verk­ko­tie­toa Sii­ka­lat­val­la, Pilvi Härmä kom­men­toi: "Isoja ja haas­teel­li­sia asioi­ta, joihin liittyy tun­tei­ta"

06:01
Tilaajille
Pyhäntä liikkeellä samoilla veroilla – kunta on pitänyt tuloveroprosenttinsa samoissa lukemissa jo 14 vuotta

Pyhäntä liik­keel­lä sa­moil­la ve­roil­la – kunta on pitänyt tu­lo­ve­ro­pro­sent­tin­sa sa­mois­sa lu­ke­mis­sa jo 14 vuotta

19.10.2021 18:00
Tilaajille
Padelhallille on nyt tiedossa paikka, ja Pyhännän kunta varaa hallista vuoroja viideksi vuodeksi eteenpäin

Pa­del­hal­lil­le on nyt tie­dos­sa paikka, ja Py­hän­nän kunta varaa hal­lis­ta vuoroja vii­dek­si vuo­dek­si eteen­päin

19.10.2021 17:03
Tilaajille
Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve tasoittunut Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnan rokotuskattavuus nousee, mutta hitaasti

Ko­ro­na­po­ti­lai­den sai­raa­la­hoi­don tarve ta­soit­tu­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maa­kun­nan ro­ko­tus­kat­ta­vuus nousee, mutta hi­taas­ti

19.10.2021 16:44
Paavolassa vielä varmistusetsintä – poliisi ja ruumiskoirat hakivat kateissa olevaa Juha Valkolaa

Paa­vo­las­sa vielä var­mis­tus­et­sin­tä – poliisi ja ruu­mis­koi­rat hakivat ka­teis­sa olevaa Juha Val­ko­laa

19.10.2021 12:44
Tilaajille
Kaikki asuntosuunnitelmat tulille nyt

Kaikki asun­to­suun­ni­tel­mat tulille nyt

19.10.2021 10:46
Tilaajille
Uusia yrityksiä perustettu tänä vuonna hyvään tahtiin – Siikajoelle perustettu jo 32 yritystä

Uusia yri­tyk­siä pe­rus­tet­tu tänä vuonna hyvään tahtiin – ­Sii­ka­joel­le pe­rus­tet­tu jo 32 yri­tys­tä

19.10.2021 09:00
Tilaajille
Elisan 5G-verkko laajenee Pohjois-Pohjanmaalla  – Siikajoella ja Siikalatvalla palvelu toimii tässä vaiheessa keskustojen alueella

Elisan 5G-verk­ko laa­je­nee Poh­jois-Poh­jan­maal­la  – Sii­ka­joel­la ja Sii­ka­lat­val­la palvelu toimii tässä vai­hees­sa kes­kus­to­jen alueel­la

18.10.2021 09:00
Tilaajille
Liisa Ojantakanen Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin vpj:ksi ja keskustanuorten vpj:ksi Marjut Leiviskä – Siikalatvalta sekä Siikajoelta edustus piirihallitukseen  ja aluevaltuuston useampi ehdokas Siikajokivarresta

Liisa Ojan­ta­ka­nen Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin vpj:ksi ja kes­kus­ta­nuor­ten vpj:ksi Marjut Lei­vis­kä – Sii­ka­lat­val­ta sekä Sii­ka­joel­ta edustus pii­ri­hal­li­tuk­seen ja alue­val­tuus­ton useampi ehdokas Sii­ka­jo­ki­var­res­ta

17.10.2021 18:37
Tilaajille
Raahessa helpotetaan hoiva-alan työvoimapulaa – oppisopimuskoulutus alkaa tammikuussa

Raa­hes­sa hel­po­te­taan hoi­va-alan työ­voi­ma­pu­laa – op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus alkaa tam­mi­kuus­sa

17.10.2021 12:00
Tilaajille
Kunnolliset ajovalot parantavat liikenneturvallisuutta – pimeys on syytä huomioida myös ajonopeudessa

Kun­nol­li­set ajo­va­lot pa­ran­ta­vat lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta – pimeys on syytä huo­mioi­da myös ajo­no­peu­des­sa

17.10.2021 06:00
Tilaajille
Pyhäntäläinen Ville Sorvoja rakennusliikkeen osaomistajaksi

Py­hän­tä­läi­nen Ville Sorvoja ra­ken­nus­liik­keen osa­omis­ta­jak­si

15.10.2021 14:00
Tilaajille
Piirihallitukseen ehdolla Salmenkangas ja Toppinen

Pii­ri­hal­li­tuk­seen ehdolla Sal­men­kan­gas ja Top­pi­nen

15.10.2021 12:40
Tilaajille
Viljelijälle lehmänkakka on tärkeä hyötytuote – kaikki ravinteet halutaan saattaa kasvien käyttöön

Vil­je­li­jäl­le leh­män­kak­ka on tärkeä hyö­ty­tuo­te – kaikki ra­vin­teet ha­lu­taan saattaa kasvien käyt­töön

15.10.2021 12:00
Tilaajille
Temmeksen Sale suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi  – päätöstä remontista tai uudisrakentamisesta ei ole tehty. Huonokuntoisten Sale-kauppojen jatkoa mietitään myös Piippolassa ja Siikajoenkylällä

Tem­mek­sen Sale sul­je­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi – pää­tös­tä re­mon­tis­ta tai uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­ta ei ole tehty. Huo­no­kun­tois­ten Sa­le-kaup­po­jen jatkoa mie­ti­tään myös Piip­po­las­sa ja Sii­ka­joen­ky­läl­lä

15.10.2021 14:12 4
Tilaajille
Ruukin Sakarinmäen pääkallo ei säikäyttänyt löytäjäänsä – lapsi luuli kalloa vanhaksi kahvipannuksi

Ruukin Sa­ka­rin­mäen pää­kal­lo ei säi­käyt­tä­nyt löy­tä­jään­sä – lapsi luuli kalloa van­hak­si kah­vi­pan­nuk­si

15.10.2021 06:00
Tilaajille
Tutkimus: Ympäristövastuullisuus ohjaa pohjoissuomalaisten ostopäätöksiä, lähitulevaisuudelta janotaan elämyksiä – "Matkailuun, kulttuuriin, tapahtumiin ja ravintoloihin tullaan panostamaan"

Tut­ki­mus: Ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­suus ohjaa poh­jois­suo­ma­lais­ten os­to­pää­tök­siä, lä­hi­tu­le­vai­suu­del­ta ja­no­taan elä­myk­siä – "Mat­kai­luun, kult­tuu­riin, ta­pah­tu­miin ja ra­vin­to­loi­hin tullaan pa­nos­ta­maan"

14.10.2021 19:00
Tilaajille
Riistaväki tietää, mihin tienposkeen vaaramerkit kannattaa laittaa – hirvivaroituksia jaetaan myös onnettomuustilastojen pohjalta

Riis­ta­vä­ki tietää, mihin tien­pos­keen vaa­ra­mer­kit kan­nat­taa laittaa – hir­vi­va­roi­tuk­sia jaetaan myös on­net­to­muus­ti­las­to­jen poh­jal­ta

14.10.2021 11:58
Tilaajille
Eduskunta käsittelee turvealan tulevaisuutta torstaina: alan toimijat kutsuivat kansanedustajat keskusteluun ennen asiakäsittelyä

Edus­kun­ta kä­sit­te­lee tur­ve­alan tu­le­vai­suut­ta tors­tai­na: alan toi­mi­jat kut­sui­vat kan­san­edus­ta­jat kes­kus­te­luun ennen asia­kä­sit­te­lyä

14.10.2021 08:52
Tilaajille
Hoiva-avustajien asuinoloista huolestuttiin Siikalatvalla

Hoi­va-avus­ta­jien asuin­olois­ta huo­les­tut­tiin Sii­ka­lat­val­la

14.10.2021 06:00
Tilaajille
Sudet tappoivat hirvimetsällä olleen pystykorvan

Sudet tap­poi­vat hir­vi­met­säl­lä olleen pys­ty­kor­van

13.10.2021 18:14
Tilaajille
Neittävänvaaran alueelle suunniteltu 12 tuulivoimalan rakentamista – sopimuksia on jo solmittu maanomistajien kanssa, ja kaavoitus on lähdössä käyntiin

Neit­tä­vän­vaa­ran alueel­le suun­ni­tel­tu 12 tuu­li­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­ta – so­pi­muk­sia on jo sol­mit­tu maan­omis­ta­jien kanssa, ja kaa­voi­tus on läh­dös­sä käyn­tiin

13.10.2021 16:02
Tilaajille
Mäkelänrinteen hankkeelle ARA:n avustusta – kunnanhallituksen puheenjohtaja ei muista yhtä suurta pottia Siikajoen aiemmin saaneen

Mä­ke­län­rin­teen hank­keel­le ARA:n avus­tus­ta – kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ei muista yhtä suurta pottia Sii­ka­joen aiemmin saaneen

13.10.2021 12:00
Tilaajille
Siikalatvan susifoorumissa yhteinen huoli vuosi vuodelta pahenevasta susitilanteesta – ministeriön tavoite on mahdollistaa kannanhoidollinen metsästys

Sii­ka­lat­van su­si­foo­ru­mis­sa yh­tei­nen huoli vuosi vuo­del­ta pa­he­ne­vas­ta su­si­ti­lan­tees­ta – mi­nis­te­riön tavoite on mah­dol­lis­taa kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys

13.10.2021 09:59
Tilaajille
Turvemailla tikittää arvaamaton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuotannosta poistuvien turvesoiden lopulta käy

Tur­ve­mail­la ti­kit­tää ar­vaa­ma­ton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuo­tan­nos­ta pois­tu­vien tur­ve­soi­den lopulta käy

13.10.2021 06:03
Tilaajille
Vakuutusyhtiön mukaan tulisijoista satoja savuvahinkoja – Nuohooja huomauttaa: "En suosittelisi tekemään syksyn ensilämmitystä kalsealla sadesäällä"

Va­kuu­tus­yh­tiön mukaan tu­li­si­jois­ta satoja sa­vu­va­hin­ko­ja – Nuo­hoo­ja huo­maut­taa: "En suo­sit­te­li­si te­ke­mään syksyn en­si­läm­mi­tys­tä kal­seal­la sa­de­sääl­lä"

11.10.2021 19:00
Tilaajille
Lähteekö aselupa tulevaisuudessa pois pelkästä sakkotuomiosta? –Poliisihallituksessa tehdään uutta ohjeistusta aselupien myöntämiseen

Läh­tee­kö aselupa tu­le­vai­suu­des­sa pois pel­käs­tä sak­ko­tuo­mios­ta? –Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­sa tehdään uutta oh­jeis­tus­ta ase­lu­pien myön­tä­mi­seen

11.10.2021 15:00
Tilaajille
Valtiolta tulossa jopa 1,6 miljoonan lisäraha Kalajoen jättipalon vuoksi – summa ei kuitenkaan kata läheskään kaikkia pelastuslaitoksen kuluja

Val­tiol­ta tulossa jopa 1,6 mil­joo­nan li­sä­ra­ha Ka­la­joen jät­ti­pa­lon vuoksi – summa ei kui­ten­kaan kata lä­hes­kään kaikkia pe­las­tus­lai­tok­sen kuluja

11.10.2021 10:00