Uutisvirta

Kunnissa erilaisia työllistymismahdollisuuksia nuorille – hakukäytännöt vaihtelevat
Tilaajille

Kun­nis­sa eri­lai­sia työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia nuo­ril­le – ha­ku­käy­tän­nöt vaih­te­le­vat

16:00
Nelostien kehittämissuunnitelman toteutusaikataulusta toivotaan pikaista tietoa – esiselvitys vaikuttaa tulevaisuuden suunnitelmiin, mielipiteensä kannattaa ilmaista jo nyt

Ne­los­tien ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man to­teu­tus­ai­ka­tau­lus­ta toi­vo­taan pi­kais­ta tietoa – esi­sel­vi­tys vai­kut­taa tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­miin, mie­li­pi­teen­sä kan­nat­taa il­mais­ta jo nyt

13:10
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla nyt jo 15 uutta koronatartuntaa – tautitapauksia Oulun lisäksi useilla muillakin paikkakunnilla

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jo 15 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tau­ti­ta­pauk­sia Oulun lisäksi useilla muil­la­kin paik­ka­kun­nil­la

13:04
Valtion tuella virkistystä siikajokisille – jokaisen kylän asukkaille tulossa jotain

Valtion tuella vir­kis­tys­tä sii­ka­jo­ki­sil­le – jo­kai­sen kylän asuk­kail­le tulossa jotain

09:24
Tilaajille
Päivi Myllylää esitetään Siikalatvan kunnan hallinto- ja talousjohtajan virkaan

Päivi Myl­ly­lää esi­te­tään Sii­ka­lat­van kunnan hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­jan virkaan

08:16 1
Tilaajille
Kuntien ja kaupunkien johtajilta kirje kehysriihen osallistujille koskien turvealaa – mukana myös Siikajoki, Pyhäntä ja Siikalatva

Kuntien ja kau­pun­kien joh­ta­jil­ta kirje ke­hys­rii­hen osal­lis­tu­jil­le koskien tur­ve­alaa – mukana myös Sii­ka­jo­ki, Pyhäntä ja Sii­ka­lat­va

15.04.2021 13:03
Tilaajille
THL: Oulussa kymmenen uutta koronavirustartuntaa, muualla Pohjois-Pohjanmaalla ei tuoreita tautitapauksia

THL: Oulussa kym­me­nen uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, muualla Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei tuo­rei­ta tau­ti­ta­pauk­sia

15.04.2021 12:05
Raahen alueella huhtikuun aikana 18 koronapositiivista, heistä 15 Halpa-Hallin tartuntaketjussa – 1.4 Raahen Halpa-Hallissa asioineita pyydetään hakeutumaan herkästi koronatestiin

Raahen alueel­la huh­ti­kuun aikana 18 ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta, heistä 15 Hal­pa-Hal­lin tar­tun­ta­ket­jus­sa – 1.4 Raahen Hal­pa-Hal­lis­sa asioi­nei­ta pyy­de­tään ha­keu­tu­maan her­käs­ti ko­ro­na­tes­tiin

15.04.2021 13:54
Pienryhmiä kaipaillaan edelleen Gananderin koululle – "Tilanteeseen on totuttu ja unohdettu kritisoida puutteita"

Pien­ryh­miä kai­pail­laan edel­leen Ga­nan­de­rin kou­lul­le – "Ti­lan­tee­seen on totuttu ja unoh­det­tu kri­ti­soi­da puut­tei­ta"

14.04.2021 17:00
Tilaajille
Henkilöauto syttyi palamaan Siikalatvalla, palo sai alkunsa hitsaustöistä – henkilö- ja eläinvahingoilta vältyttiin

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan Sii­ka­lat­val­la, palo sai alkunsa hit­saus­töis­tä – hen­ki­lö- ja eläin­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

14.04.2021 15:17
Tilaajille
Mäkelänrinteen hanke takaisin valmisteluun – lisäselvitystä tarvitaan miten iso uudisrakennus tehdään

Mä­ke­län­rin­teen hanke ta­kai­sin val­mis­te­luun – li­sä­sel­vi­tys­tä tar­vi­taan miten iso uu­dis­ra­ken­nus tehdään

14.04.2021 13:42
Tilaajille
Siikalatvalla viikossa kuusi koronatartuntaa, Siikajoella kaksi – Rantsilassa tartuntaketju

Sii­ka­lat­val­la vii­kos­sa kuusi ko­ro­na­tar­tun­taa, Sii­ka­joel­la kaksi – Rant­si­las­sa tar­tun­ta­ket­ju

14.04.2021 13:34
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 11 uutta koronatartuntaa, joista viisi Oulussa ja neljä Raahessa – koko maassa 400 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 11 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista viisi Oulussa ja neljä Raa­hes­sa – koko maassa 400 uutta tau­ti­ta­paus­ta

14.04.2021 12:06
Pohjois-Pohjanmaan kevään tulvahuipuista odotetaan tavanomaisia – Siikajoen tulvahuippu viikon päästä

Poh­jois-Poh­jan­maan kevään tul­va­hui­puis­ta odo­te­taan ta­van­omai­sia – Sii­ka­joen tul­va­huip­pu viikon päästä

14.04.2021 06:19
Tilaajille
Alueellinen koordinaatioryhmä: Nuorisotilat voidaan avata Pohjois-Pohjanmaalla – suunnitelmana purkaa rajoituksia porrastetusti parin viikon välein

Alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä: Nuo­ri­so­ti­lat voidaan avata Poh­jois-Poh­jan­maal­la – suun­ni­tel­ma­na purkaa ra­joi­tuk­sia por­ras­te­tus­ti parin viikon välein

13.04.2021 16:50
Vuokrataloyhtiön konkurssi aiheutti Siikalatvan kunnalle mittavat tappiot – talouden tervehdyttämiseksi tiukka menokuri ja jatkossa lainaa vain investointeihin

Vuok­ra­ta­lo­yh­tiön kon­kurs­si ai­heut­ti Sii­ka­lat­van kun­nal­le mit­ta­vat tappiot – ta­lou­den ter­veh­dyt­tä­mi­sek­si tiukka me­no­ku­ri ja jat­kos­sa lainaa vain in­ves­toin­tei­hin

13.04.2021 14:51
Tilaajille
Koronarokotukset ovat laajenneet Pyhännällä – ajanvaraukseen soittaessa ohjeet kuunneltava tarkoin ja odotettava takaisinsoittoa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat laa­jen­neet Py­hän­näl­lä – ajan­va­rauk­seen soit­taes­sa ohjeet kuun­nel­ta­va tarkoin ja odo­tet­ta­va ta­kai­sin­soit­toa

13.04.2021 14:46
Siikajoella ja Siikalatvalla uudet koronatartunnat – Pohjois-Pohjanmaan kuusi tapausta jakautuivat viiteen kuntaan

Sii­ka­joel­la ja Sii­ka­lat­val­la uudet ko­ro­na­tar­tun­nat – Poh­jois-Poh­jan­maan kuusi ta­paus­ta ja­kau­tui­vat viiteen kuntaan

13.04.2021 12:27
Pohjois-Pohjanmaan kattavassa kuntalaiskyselyssä mahdollisuus sanoa ajatuksiaan sotesta

Poh­jois-Poh­jan­maan kat­ta­vas­sa kun­ta­lais­ky­se­lys­sä mah­dol­li­suus sanoa aja­tuk­siaan sotesta

13.04.2021 06:14
Maisemakohteisiin voi nyt hakea ympäristösopimuksia – tänä keväänä haettavissa myös viisivuotinen sopimus kosteikon hoitoon

Mai­se­ma­koh­tei­siin voi nyt hakea ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sia – tänä keväänä haet­ta­vis­sa myös vii­si­vuo­ti­nen sopimus kos­tei­kon hoitoon

12.04.2021 15:47
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 225 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalle kirjattiin tartuntoja Ouluun, Pudasjärvelle ja Raaheen

THL: Suo­mes­sa todettu 225 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­le kir­jat­tiin tar­tun­to­ja Ouluun, Pu­das­jär­vel­le ja Raaheen

12.04.2021 11:46
Laatumaidosta kultamitalit Kemppaisten ja Koukkarin tiloille – mitalijuhla vasta marraskuussa

Laa­tu­mai­dos­ta kul­ta­mi­ta­lit Kemp­pais­ten ja Kouk­ka­rin ti­loil­le – mi­ta­li­juh­la vasta mar­ras­kuus­sa

12.04.2021 06:58
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui korjauskelvottomaksi Siikajoella varhain maanantaiaamuna – pelastuslaitoksen saapuessa paikalle talo oli ilmiliekeissä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui kor­jaus­kel­vot­to­mak­si Sii­ka­joel­la varhain maa­nan­tai­aa­mu­na – pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le talo oli il­mi­lie­keis­sä

12.04.2021 12:12
Koronarokotukset ovat laajenneet 65-vuotta täyttäneisiin Pyhännällä ja Siikajoella – Siikalatvalla rokotetaan jo 65 vuotta täyttäneitä riskiryhmäläisiä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat laa­jen­neet 65-vuot­ta täyt­tä­nei­siin Py­hän­näl­lä ja Sii­ka­joel­la – Sii­ka­lat­val­la ro­ko­te­taan jo 65 vuotta täyt­tä­nei­tä ris­ki­ryh­mä­läi­siä

11.04.2021 13:55
Kestilän ja Pulkkilan alakoulujen rakentamiskilpailutus etenee – urakoitsijat valitaan 19. huhtikuuta

Kes­ti­län ja Pulk­ki­lan ala­kou­lu­jen ra­ken­ta­mis­kil­pai­lu­tus etenee – ura­koit­si­jat va­li­taan 19. huh­ti­kuu­ta

11.04.2021 12:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kuusi uutta koronatapausta – tartuntoja Raahessa, Pudasjärvellä, Oulussa ja Iissä

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kuusi uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – tar­tun­to­ja Raa­hes­sa, Pu­das­jär­vel­lä, Oulussa ja Iissä

11.04.2021 12:02
Erilainen vuosi takana Siikalatvan seurakunnan toiminnassa – puheenjohtajat ja uudet kirkkoneuvoston jäsenet valittu

Eri­lai­nen vuosi takana Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa – pu­heen­joh­ta­jat ja uudet kirk­ko­neu­vos­ton jäsenet valittu

13.04.2021 12:33
Tilaajille
Nelostielle suunnitellaan isoja muutoksia Pulkkilan Rantsilan välille – kulku jokaiselle kiinteistölle turvataan

Ne­los­tiel­le suun­ni­tel­laan isoja muu­tok­sia Pulk­ki­lan Rant­si­lan välille – kulku jo­kai­sel­le kiin­teis­töl­le tur­va­taan

10.04.2021 12:05
Tilaajille
THL: Suomessa 446 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan tartuntamäärä kasvoi seitsemällä

THL: Suo­mes­sa 446 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan tar­tun­ta­mää­rä kasvoi seit­se­mäl­lä

10.04.2021 12:04
Oulaisten uudeksi apteekkariksi on 15 hakijaa – hakijoiden joukossa Siikajoen apteekkari

Ou­lais­ten uudeksi ap­teek­ka­rik­si on 15 hakijaa – ha­ki­joi­den jou­kos­sa Sii­ka­joen ap­teek­ka­ri

09.04.2021 15:23
Tilaajille