Uutisvirta

Milla Mäkelä starttasi kolmannen kauden rata-autoilun SM-sarjassa – sijoitus Ahvenistolla lauantaina kuudes ja sunnuntaina neljäs
Tilaajille

Milla Mäkelä start­ta­si kol­man­nen kauden ra­ta-au­toi­lun SM-sar­jas­sa – si­joi­tus Ah­ve­nis­tol­la lauan­tai­na kuudes ja sun­nun­tai­na neljäs

12:00
Pusikot nurin, maisemat esiin ja tulistelupaikat paremmaksi – Tunelissa ja Rumparin rannassa on aloiteltu virkistysalueiden kunnostustöitä

Pusikot nurin, mai­se­mat esiin ja tu­lis­te­lu­pai­kat pa­rem­mak­si – Tu­ne­lis­sa ja Rum­pa­rin ran­nas­sa on aloi­tel­tu vir­kis­tys­aluei­den kun­nos­tus­töi­tä

11:00
Tilaajille
Liikeideaa kokeilemaan kesäyrittäjänä – 4H-yrityksen voi perustaa jo 13-vuotias

Lii­ke­ideaa ko­kei­le­maan ke­sä­yrit­tä­jä­nä – 4H-yri­tyk­sen voi pe­rus­taa jo 13-vuo­tias

06:00
Tilaajille
Revonlahden kompostointialuetta vastustetaan Siikajoella – nimiä kerätään adressiin

Re­von­lah­den kom­pos­toin­ti­aluet­ta vas­tus­te­taan Sii­ka­joel­la – nimiä ke­rä­tään ad­res­siin

19.06.2021 15:00
Tilaajille
Mehiläinen palkkaa Siikalatvalle 20 hoiva-avustajaa Filippiineiltä – uusi hoitajaresurssi vanhuspalveluihin syyskuussa

Me­hi­läi­nen palkkaa Sii­ka­lat­val­le 20 hoi­va-avus­ta­jaa Fi­lip­pii­neil­tä – uusi hoi­ta­ja­re­surs­si van­hus­pal­ve­lui­hin syys­kuus­sa

19.06.2021 10:00 1
Tilaajille
Siikalatvan yläkoulujen osalta puntaroidaan vielä vaihtoehtoja – JEDU-vaihtoehto selvitetään tarkoin myös koulutuskuntayhtymää kuullen

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­jen osalta pun­ta­roi­daan vielä vaih­to­eh­to­ja – JE­DU-vaih­toeh­to sel­vi­te­tään tarkoin myös kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mää kuullen

18.06.2021 16:00
Tilaajille
Pyhännällä aloitetaan 12-15-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset THL:n suositusten mukaan – muita kuin riskiryhmiin kuuluvia alle 16-vuotiaita ei toistaiseksi rokoteta Suomessa.

Py­hän­näl­lä aloi­te­taan 12-15-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­tuk­set THL:n suo­si­tus­ten mukaan – muita kuin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via alle 16-vuo­tiai­ta ei tois­tai­sek­si ro­ko­te­ta Suo­mes­sa.

18.06.2021 14:08
Siikajoen Meijerinsaarentien kiinteistön myynti etenee

Sii­ka­joen Mei­je­rin­saa­ren­tien kiin­teis­tön myynti etenee

18.06.2021 14:00
Tilaajille
THL: Suomessa 73 uutta koronatartuntaa – Pohjois–Pohjanmaalla ei yhtään uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 73 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ei yhtään uutta tar­tun­taa

18.06.2021 12:02
RAS:n alueella 16-vuotiaiden koronarokottaminen alkamassa – ajanvaraus on jo avoinna

RAS:n alueel­la 16-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen al­ka­mas­sa – ajan­va­raus on jo avoinna

18.06.2021 10:35

Oi­kai­su: Va­ra­jä­sen Män­ni­kön puolue on kes­kus­ta

18.06.2021 06:30
Yrittäjiä ja tulevia valtuutettuja onniteltiin ruusuin Yrittäjien aamuparlamentissa Ruukissa – aamuparlamentit tarkoituksena ottaa pysyväksi perinteeksi

Yrit­tä­jiä ja tulevia val­tuu­tet­tu­ja on­ni­tel­tiin ruusuin Yrit­tä­jien aa­mu­par­la­men­tis­sa Ruu­kis­sa – aa­mu­par­la­men­tit tar­koi­tuk­se­na ottaa py­sy­väk­si pe­rin­teek­si

17.06.2021 15:12
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi koronatartunta Raahessa, koko maassa 55 tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Raa­hes­sa, koko maassa 55 tar­tun­taa

17.06.2021 12:10
Sivistystoimenjohtajan valinnasta kaksi esitystä Siikajoen kunnanhallituksen kokouksessa

Si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan va­lin­nas­ta kaksi esi­tys­tä Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa

17.06.2021 12:00
Tilaajille
Raportti suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksistä valmistui – Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä susikanta on nykyisellään liian pieni yleiseen metsästykseen

Ra­port­ti suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen edel­ly­tyk­sis­tä val­mis­tui – Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton mie­les­tä su­si­kan­ta on ny­kyi­sel­lään liian pieni ylei­seen met­säs­tyk­seen

17.06.2021 07:11
Tilaajille
Pyhännällä uudistettiin isännöintitapa – palvelun tuottaa kajaanilaisyritys

Py­hän­näl­lä uu­dis­tet­tiin isän­nöin­ti­ta­pa – pal­ve­lun tuottaa ka­jaa­ni­lais­yri­tys

17.06.2021 05:00
Tilaajille
Äänten tarkastuslaskenta muutti Siikalatvan vaalitulosta – valtuustoon SDP:n Annamari Similä, keskusta menetti yhden valtuustopaikan

Äänten tar­kas­tus­las­ken­ta muutti Sii­ka­lat­van vaa­li­tu­los­ta – val­tuus­toon SDP:n An­na­ma­ri Similä, kes­kus­ta menetti yhden val­tuus­to­pai­kan

16.06.2021 19:55
Tilaajille
Maskisuositukset kevenivät RAS:n alueella – maskia suositellaan yhä käytettävän, jos lähikontaktin välttäminen on vaikeaa

Mas­ki­suo­si­tuk­set ke­ve­ni­vät RAS:n alueel­la – maskia suo­si­tel­laan yhä käy­tet­tä­vän, jos lä­hi­kon­tak­tin vält­tä­mi­nen on vaikeaa

16.06.2021 17:47
Uljualla vedetään uistinta jälleen viikonloppuna – sää todennäköisesti suosii ja uisteluvettä riittää

Ul­jual­la ve­de­tään uis­tin­ta jälleen vii­kon­lop­pu­na – sää to­den­nä­köi­ses­ti suosii ja uis­te­lu­vet­tä riittää

16.06.2021 13:51
Tilaajille
THL: Suomessa 103 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tapauksia

THL: Suo­mes­sa 103 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia ta­pauk­sia

16.06.2021 12:00
Vasikka jäi todennäköisesti susilauman saaliiksi – petoyhteyshenkilö on varmistanut tapahtuneen

Vasikka jäi to­den­nä­köi­ses­ti su­si­lau­man saa­liik­si – pe­to­yh­teys­hen­ki­lö on var­mis­ta­nut ta­pah­tu­neen

16.06.2021 09:55
Tilaajille
JEDUn ostopäätöksestä kaksi oikaisuvaatimusta – Siikalatvan kunnanhallitus käsittelee asiaa tänään kokouksessaan

JEDUn os­to­pää­tök­ses­tä kaksi oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta – Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tänään ko­kouk­ses­saan

16.06.2021 05:00
Tilaajille
Koulutyön alkua ei elokuussa haittaa viimetingan koulupäätös – Aleksanterin koulun tavarat muutettiin jo takaisin

Kou­lu­työn alkua ei elo­kuus­sa haittaa vii­me­tin­gan kou­lu­pää­tös – Alek­san­te­rin koulun tavarat muu­tet­tiin jo ta­kai­sin

15.06.2021 20:08
Tilaajille
Raahelaiskansanedustajat: Raahen päivystys turvataan sote-pykälissä

Raa­he­lais­kan­sa­ne­dus­ta­jat: Raahen päi­vys­tys tur­va­taan so­te-py­kä­lis­sä

15.06.2021 19:46
Tilaajille
Persuilla huima kannatuksen nousu Pyhännällä, ja kokoomus pääsi valtuustopaikalle – valtuustoon valituissa välikauden pitäneitä tuttuja kasvoja

Per­suil­la huima kan­na­tuk­sen nousu Py­hän­näl­lä, ja ko­koo­mus pääsi val­tuus­to­pai­kal­le – val­tuus­toon va­li­tuis­sa vä­li­kau­den pi­tä­nei­tä tuttuja kasvoja

15.06.2021 15:52
Tilaajille
Yrittäjävaltuutettujen määrä kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla – Siikajoen valtuutetuista kolmannes yrittäjiä

Yrit­tä­jä­val­tuu­tet­tu­jen määrä kasvoi Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Sii­ka­joen val­tuu­te­tuis­ta kol­man­nes yrit­tä­jiä

15.06.2021 13:49
Tilaajille
Keskusta menetti paikkoja, mutta pitää edelleen valtaa Siikalatvalla – perussuomalaiset ja vasemmisto lisäsivät kannatusta

Kes­kus­ta menetti paik­ko­ja, mutta pitää edel­leen valtaa Sii­ka­lat­val­la – pe­rus­suo­ma­lai­set ja va­sem­mis­to li­sä­si­vät kan­na­tus­ta

15.06.2021 12:28
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla ei ole raportoitu yhtään uutta koronatartuntaa, koko maassa 73 uutta tapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei ole ra­por­toi­tu yhtään uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, koko maassa 73 uutta ta­paus­ta

15.06.2021 11:59
Konkareita varalle, uusia tilalle – Siikajoella vaalivoiton vei jälleen keskusta, ja kunnan nuorimmasta ehdokkaasta tuli ääniharava

Kon­ka­rei­ta va­ral­le, uusia tilalle – Sii­ka­joel­la vaa­li­voi­ton vei jälleen kes­kus­ta, ja kunnan nuo­rim­mas­ta eh­dok­kaas­ta tuli ää­ni­ha­ra­va

15.06.2021 09:08
Tilaajille
Myrskytuulet voimistuvat Pohjois-Pohjanmaalla päivän aikana – sähkökatkoja voi tulla, pihakalusteet kannattaa laittaa suojaan

Myrs­ky­tuu­let voi­mis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la päivän aikana – säh­kö­kat­ko­ja voi tulla, pi­ha­ka­lus­teet kan­nat­taa laittaa suojaan

15.06.2021 07:33