Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Uutisvirta

Muovipakkausten kierrättämisessä huomio määrän lisäksi laatuun – puristimiin eksynyt muun muassa muoviesineitä
Tilaajille

Muo­vi­pak­kaus­ten kier­rät­tä­mi­ses­sä huomio määrän lisäksi laatuun – pu­ris­ti­miin eksynyt muun muassa muo­vi­esi­nei­tä

12:00
Poliisi valvoo hirvenmetsästyksen aloittamista viikonloppuna

Poliisi valvoo hir­ven­met­säs­tyk­sen aloit­ta­mis­ta vii­kon­lop­pu­na

09:00
Tilaajille
Jani Käräjäoja valittiin Siikalatvan tekniseksi johtajaksi

Jani Kä­rä­jä­oja va­lit­tiin Sii­ka­lat­van tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

06:00
Tilaajille
Siikalatvan päättäjillä oli ensimmäinen kyselytunti – vastauksia saatiin siihen, miten kouluvuosi on lähtenyt käyntiin uudella kouluverkolla, ja miten hintojen noususta kärsiviä maanviljelijöitä voitaisiin tukea

Sii­ka­lat­van päät­tä­jil­lä oli en­sim­mäi­nen ky­se­ly­tun­ti – vas­tauk­sia saatiin siihen, miten kou­lu­vuo­si on läh­te­nyt käyn­tiin uudella kou­lu­ver­kol­la, ja miten hin­to­jen nou­sus­ta kär­si­viä maan­vil­je­li­jöi­tä voi­tai­siin tukea

28.09.2022 15:00
Tilaajille
Pyhännällä vietetään tänään Piiparinmäen tuulivoimapuiston virallisia avajaisia – puhemies Vanhanen avasi Ilmattaren rakentaman valmistuessaan Suomen suurimman tuulipuiston

Py­hän­näl­lä vie­te­tään tänään Pii­pa­rin­mäen tuu­li­voi­ma­puis­ton vi­ral­li­sia ava­jai­sia – pu­he­mies Van­ha­nen avasi Il­mat­ta­ren ra­ken­ta­man val­mis­tues­saan Suomen suu­rim­man tuu­li­puis­ton

28.09.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoen vesistöalueen vesistökoordinaattorin toimen perustamisesta esitys – Siikajoen kunta kaipaa lisätietoja

Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­rin toimen pe­rus­ta­mi­ses­ta esitys – Sii­ka­joen kunta kaipaa li­sä­tie­to­ja

28.09.2022 08:57 2
Tilaajille
Hankintaoikaisuvaatimuksia Siikalatvan asiointiliikenteestä  – Vikin vastaesitys hylättiin

Han­kin­ta­oi­kai­su­vaa­ti­muk­sia Sii­ka­lat­van asioin­ti­lii­ken­tees­tä – Vikin vas­ta­esi­tys hy­lät­tiin

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Enää ei tarvitse lausua pitkästi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, sillä sen rinnalle tulee käyttöön napakka ja suuhun sopiva oheisnimi

Enää ei tar­vit­se lausua pit­käs­ti Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lue, sillä sen rin­nal­le tulee käyt­töön napakka ja suuhun sopiva oheis­ni­mi

27.09.2022 18:00
Tilaajille
Keskustan piirikokous oli valtava puristus – edellisestä kokouksesta Siikajoella kulunut 29 vuotta

Kes­kus­tan pii­ri­ko­kous oli valtava pu­ris­tus – edel­li­ses­tä ko­kouk­ses­ta Sii­ka­joel­la kulunut 29 vuotta

27.09.2022 15:00
Tilaajille
Lämmityksestä säästäminen lisää putkirikkojen riskiä

Läm­mi­tyk­ses­tä sääs­tä­mi­nen lisää put­ki­rik­ko­jen riskiä

27.09.2022 09:25
Tilaajille
Siikalatvan tekniseksi johtajaksi esitetään Jani Käräjäojaa

Sii­ka­lat­van tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si esi­te­tään Jani Kä­rä­jä­ojaa

27.09.2022 06:00
Tilaajille
Jäikö kiinteistövero maksamatta? – Verohallinto kokeilee tekstiviestimuistutusta

Jäikö kiin­teis­tö­ve­ro mak­sa­mat­ta? – Ve­ro­hal­lin­to ko­kei­lee teks­ti­vies­ti­muis­tu­tus­ta

26.09.2022 12:57
Arvo tienasi Keliberin osakekaupalla liki yhdeksän miljoonaa euroa

Arvo tienasi Ke­li­be­rin osa­ke­kau­pal­la liki yh­dek­sän mil­joo­naa euroa

26.09.2022 09:00
Tilaajille
Maakunta kuulee nuoria -Yli 30 nuorta saa ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ison pöydän ääressä

Maa­kun­ta kuulee nuoria -Yli 30 nuorta saa ottaa kantaa ajan­koh­tai­siin asioi­hin ison pöydän ääressä

26.09.2022 06:00
Tilaajille
Paikallismuseoille tarjolla avustuksia – koko maassa toimii noin tuhat erilaista paikallista kohdetta ja kokoelmaa

Pai­kal­lis­mu­seoil­le tar­jol­la avus­tuk­sia – koko maassa toimii noin tuhat eri­lais­ta pai­kal­lis­ta koh­det­ta ja ko­koel­maa

25.09.2022 18:00
Tilaajille
Siikalatvalla valmistellaan tuuli- ja aurinkovoimarakentamista Vornan ja Pihkalanrannan kylien läheisyyteen Honkakankaalle – kunnanhallitus käsittelee osayleiskaavoituksen aloittamista maanantaina

Sii­ka­lat­val­la val­mis­tel­laan tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta Vornan ja Pih­ka­lan­ran­nan kylien lä­hei­syy­teen Hon­ka­kan­kaal­le – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee osa­yleis­kaa­voi­tuk­sen aloit­ta­mis­ta maa­nan­tai­na

25.09.2022 12:00
Tilaajille
Raahen sairaalan päivystys suljetaan sunnuntain ja maanantain väliseksi yöksi

Raahen sai­raa­lan päi­vys­tys sul­je­taan sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­li­sek­si yöksi

25.09.2022 09:54
Tilaajille
Puolustusministeri Antti Kaikkonen Pohjois-Pohjanmaan keskustapiirin vieraana Ruukissa – pelkää, että riski Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan kärjistymisestä kasvaa

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Antti Kaik­ko­nen Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta­pii­rin vie­raa­na Ruu­kis­sa – ­pel­kää, että riski Venäjän Uk­rai­nas­sa käymän hyök­käys­so­dan kär­jis­ty­mi­ses­tä kasvaa

25.09.2022 08:00
Tilaajille
Keskustalaiset päättivät Ruukissa –  nimettynä Oulun vaalipiiriin yhtä vaille kaikki eduskuntavaaliehdokkaat, Siikajokivarren ehdokas on Liisa Ojantakanen

Kes­kus­ta­lai­set päät­ti­vät Ruu­kis­sa –  ni­met­ty­nä Oulun vaa­li­pii­riin yhtä vaille kaikki edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat, Sii­ka­jo­ki­var­ren ehdokas on Liisa Ojan­ta­ka­nen

25.09.2022 07:12
Tilaajille
Pihlajistossa epäiltiin tulipaloa – rakennuksesta ei löytynyt merkkejä palosta

Pih­la­jis­tos­sa epäil­tiin tu­li­pa­loa – ra­ken­nuk­ses­ta ei löy­ty­nyt merk­ke­jä palosta

25.09.2022 07:04
Tilaajille
Tuore tuulivoimakuntien verkosto jakaa kokemuksia ja osaamista sekä oikaisee vääriä uskomuksia

Tuore tuu­li­voi­ma­kun­tien ver­kos­to jakaa ko­ke­muk­sia ja osaa­mis­ta sekä oi­kai­see vääriä us­ko­muk­sia

25.09.2022 06:00
Tilaajille
Susien suojelutason määrittely herättää paikallisissa ihmetystä: "Kannanhoidollisia lupia ei tulla myöntämään tällä menolla ainakaan kymmeneen vuoteen"

Susien suo­je­lu­ta­son mää­rit­te­ly he­rät­tää pai­kal­li­sis­sa ih­me­tys­tä: "Kan­nan­hoi­dol­li­sia lupia ei tulla myön­tä­mään tällä menolla ai­na­kaan kym­me­neen vuo­teen"

24.09.2022 18:00
Tilaajille
Sauna paloi Ruukissa perjantai-iltana

Sauna paloi Ruu­kis­sa per­jan­tai-il­ta­na

24.09.2022 12:06
Tilaajille
Aurinkopaneelivaraus Siikajoen kunnan uusiin kohteisiin – investoinnin tulee olla kannattava

Au­rin­ko­pa­nee­li­va­raus Sii­ka­joen kunnan uusiin koh­tei­siin – in­ves­toin­nin tulee olla kan­nat­ta­va

24.09.2022 09:00
Tilaajille
Puinnit loppusuoralla – sadonkorjuuta viimeistellään sateiden lomassa, perunasato jää alle odotusten

Puinnit lop­pu­suo­ral­la – sa­don­kor­juu­ta vii­meis­tel­lään sa­tei­den lo­mas­sa, pe­ru­na­sa­to jää alle odo­tus­ten

23.09.2022 18:00
Tilaajille
Siikajoen demarivaltuutettu Lepistö siirtyi keskustaan – alkuperäisessä SDP:n ryhmässä enää yksi valtuutettu

Sii­ka­joen de­ma­ri­val­tuu­tet­tu Lepistö siirtyi kes­kus­taan – al­ku­pe­räi­ses­sä SDP:n ryh­mäs­sä enää yksi val­tuu­tet­tu

23.09.2022 14:14
Tilaajille
Siikajoella luvassa jotain ihan uutta – kunnanhallituksessa esitys 10 000 euron vuosittaisesta määrärahasta osallistuvaan budjetointiin

Sii­ka­joel­la luvassa jotain ihan uutta – kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa esitys 10 000 euron vuo­sit­tai­ses­ta mää­rä­ra­has­ta osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin

23.09.2022 14:00
Tilaajille
SuPerin ammattiosasto 215 on näyttänyt voimiaan jo neljä vuosikymmentä

SuPerin am­mat­ti­osas­to 215 on näyt­tä­nyt voi­miaan jo neljä vuo­si­kym­men­tä

23.09.2022 12:00
Tilaajille
Ruukin hevoskeskuksessa vietetään lauantaina metsäpäivää

Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­sa vie­te­tään lauan­tai­na met­sä­päi­vää

23.09.2022 09:00
Tilaajille
Siikalatvan uusi tekninen johtaja valitaan tiistaina – kisassa mukana soveltuvuustestien jälkeen kaksi hakijaa

Sii­ka­lat­van uusi tek­ni­nen johtaja va­li­taan tiis­tai­na – kisassa mukana so­vel­tu­vuus­tes­tien jälkeen kaksi hakijaa

23.09.2022 07:00
Tilaajille