Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Mainos: Sii­ka­jo­ki­laak­son jou­lu­tar­jous diginä tai pai­net­tu­na itselle tai lah­jak­si. Tilaa tästä.

Uutisvirta

Sari Mannermaalta Pyhännän kunnasta eilen aamupäivällä tullut viesti sisältää haittaohjelman – toimi jutussa olevien ohjeiden mukaan
Tilaajille

Sari Man­ner­maal­ta Py­hän­nän kun­nas­ta eilen aa­mu­päi­väl­lä tullut viesti si­säl­tää hait­ta­oh­jel­man – toimi jutussa olevien oh­jei­den mukaan

15:06
Oikaisu Kreivinsaaren tulvapenger -lehtijuttuun

Oikaisu Krei­vin­saa­ren tul­va­pen­ger -leh­ti­jut­tuun

15:00
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 242 uutta koronavirustartuntaa, Siikajoella todettu 7 tapausta – OYSin kuormittuneen teho-osaston potilaita siirretään Kuopioon

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 242 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Sii­ka­joel­la todettu 7 ta­paus­ta – OYSin kuor­mit­tu­neen te­ho-osas­ton po­ti­lai­ta siir­re­tään Kuo­pioon

12:40
Korruptiolla on kunnissa yllättävän kirjavat kasvot – Siikalatva tekee ohjeita itselleen, Pyhännällä etiikkakeskustelu on arkea

Kor­rup­tiol­la on kun­nis­sa yl­lät­tä­vän kir­ja­vat kasvot – Sii­ka­lat­va tekee ohjeita it­sel­leen, Py­hän­näl­lä etiik­ka­kes­kus­te­lu on arkea

06:00
Tilaajille
Paheneva koronatilanne tuo uusia toimenpiteitä: Pohjois-Pohjanmaalla otetaan käyttöön laaja etätyösuositus, maskisuositus laajenee kouluihin

Pa­he­ne­va ko­ro­na­ti­lan­ne tuo uusia toi­men­pi­tei­tä: Poh­jois-Poh­jan­maal­la otetaan käyt­töön laaja etä­työ­suo­si­tus, mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kou­lui­hin

30.11.2021 17:03
Pyhännän padelhallin teko siirtyy myöhempään – toiveissa saada paikkakunnan yrityksiä mukaan

Py­hän­nän pa­del­hal­lin teko siirtyy myö­hem­pään – toi­veis­sa saada paik­ka­kun­nan yri­tyk­siä mukaan

30.11.2021 16:10
Tilaajille
Siikalatvan kotihoidolle menestystä valtakunnallisessa vertailussa – vertaiskehittämisarvioinnissa keskeistä parhaiden toimintamallien tunnistaminen ja niiden jakaminen muidenkin käyttöön

Sii­ka­lat­van ko­ti­hoi­dol­le me­nes­tys­tä val­ta­kun­nal­li­ses­sa ver­tai­lus­sa – ver­tais­ke­hit­tä­mis­ar­vioin­nis­sa kes­keis­tä par­hai­den toi­min­ta­mal­lien tun­nis­ta­mi­nen ja niiden ja­ka­mi­nen mui­den­kin käyt­töön

30.11.2021 12:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto palautti kouluverkkoasian valmisteluun – suuri huoli vanhemmilta tulleesta viestistä. Lasten kerrotaan vaihtavan koulua ja perheiden muuttavan perässä

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to pa­laut­ti kou­lu­verk­ko­asian val­mis­te­luun – suuri huoli van­hem­mil­ta tul­lees­ta vies­tis­tä. Lasten ker­ro­taan vaih­ta­van koulua ja per­hei­den muut­ta­van perässä

30.11.2021 08:16
Tilaajille
Äänestyslaput postiin joulukuussa

Ää­nes­tys­la­put postiin jou­lu­kuus­sa

30.11.2021 05:50
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä noussut nopeasti OYSissa, alkuviikon kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan perumaan – johtajaylilääkäri: "Tilanne on nyt vakava"

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä noussut no­peas­ti OY­Sis­sa, al­ku­vii­kon kii­reet­tö­miä toi­men­pi­tei­tä jou­du­taan pe­ru­maan – joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ti­lan­ne on nyt vakava"

29.11.2021 18:42
Tilaajille
Kolmen päivän koronaluku Pohjois-Pohjanmaalla on  532 – Siikalatvalla 12,  Siikajoella 5 ja Pyhännällä 2 uutta tartuntaa

Kolmen päivän ko­ro­na­lu­ku Poh­jois-Poh­jan­maal­la on 532 – Sii­ka­lat­val­la 12, Sii­ka­joel­la 5 ja Py­hän­näl­lä 2 uutta tar­tun­taa

29.11.2021 13:09
SPEK: Huoli-ilmoitukseen tarvitaan yhtenäiset käytännöt koko maahan – lomakkeen löytäminen on nyt jopa mahdotonta

SPEK: Huo­li-il­moi­tuk­seen tar­vi­taan yh­te­näi­set käy­tän­nöt koko maahan – lo­mak­keen löy­tä­mi­nen on nyt jopa mah­do­ton­ta

29.11.2021 09:14
Ensimmäiset tutkitut tulokset julki: Tietoliikenneyhteydet, luonto ja sen virkistysmahdollisuudet vetävät väkeä maaseudulle, mutta huonot tiet ja palvelutarjonta heikentävät veto- ja pitovoimaa

En­sim­mäi­set tut­ki­tut tu­lok­set julki: Tie­to­lii­ken­neyh­tey­det, luonto ja sen vir­kis­tys­mah­dol­li­suu­det vetävät väkeä maa­seu­dul­le, mutta huonot tiet ja pal­ve­lu­tar­jon­ta hei­ken­tä­vät veto- ja pi­to­voi­maa

29.11.2021 09:00
Tilaajille
Hajuton, mauton ja väritön, muttei vaaraton – työnantaja vastaa, että radonmittaus tehdään. Pyhäntä ja Siikalatva kuuluvat riskialueeseen

Ha­ju­ton, mauton ja vä­ri­tön, muttei vaa­ra­ton – ­työ­nan­ta­ja vastaa, että ra­don­mit­taus teh­dään. Pyhäntä ja Sii­ka­lat­va kuu­lu­vat ris­ki­aluee­seen

29.11.2021 06:00
Tilaajille
Tuima talvisää jatkuu alkavalla viikolla – viikon puolivälissä tulee lunta, loppuviikosta pakkanen kiristyy entisestään

Tuima tal­vi­sää jatkuu al­ka­val­la vii­kol­la – viikon puo­li­vä­lis­sä tulee lunta, lop­pu­vii­kos­ta pak­ka­nen ki­ris­tyy en­ti­ses­tään

29.11.2021 04:53
Tilaajille
Metsästäjäliitto: Sudenmetsästyksen voitava jatkua maaliskuun loppuun

Met­säs­tä­jä­liit­to: Su­den­met­säs­tyk­sen voitava jatkua maa­lis­kuun loppuun

28.11.2021 08:00
Tilaajille
Veroprosentin lasku mahdollistui tiukalla talouden pidolla – taustalla myös tahto välttää kriisikunnaksi joutuminen. Vaikeita ratkaisuja edessä kiinteistömassan vähentämiseksi

Ve­ro­pro­sen­tin lasku mah­dol­lis­tui tiu­kal­la ta­lou­den pidolla – taus­tal­la myös tahto välttää krii­si­kun­nak­si jou­tu­mi­nen. Vai­kei­ta rat­kai­su­ja edessä kiin­teis­tö­mas­san vä­hen­tä­mi­sek­si

27.11.2021 05:47 2
Tilaajille
RAS: Walk in -rokotuksia Raahessa ja Siikajoella – koronapassin saa helpoiten Omakannasta

RAS: Walk in -ro­ko­tuk­sia Raa­hes­sa ja Sii­ka­joel­la – ko­ronapas­sin saa hel­poi­ten Oma­kan­nas­ta

26.11.2021 15:00
Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 257 uudesta koronatartunnasta – Pyhännällä ja Siikalatvalla 8, Siikajoella 7 uutta tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ra­por­toi­tu 257 uudesta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta – Py­hän­näl­lä ja Sii­ka­lat­val­la 8, Sii­ka­joel­la 7 uutta tar­tun­taa

26.11.2021 14:59
Missä kunnossa Siikalatvan koulut ovat?

Missä kun­nos­sa Sii­ka­lat­van koulut ovat?

26.11.2021 14:30 1
Tilaajille
Kalle Arviosta Raahentienoon Osuuspankin toimitusjohtaja – pesti alkaa 1. maaliskuuta 2022

Kalle Ar­vios­ta Raa­hen­tie­noon Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja – pesti alkaa 1. maa­lis­kuu­ta 2022

26.11.2021 13:19
Tilaajille
Susi juoksi Jylhänrannantiellä nuorukaisen vierestä – näköhavainto tehtiin myös Kokkosen hiehonavetan pihassa

Susi juoksi Jyl­hän­ran­nan­tiel­lä nuo­ru­kai­sen vie­res­tä – nä­kö­ha­vain­to tehtiin myös Kok­ko­sen hie­ho­na­ve­tan pihassa

25.11.2021 16:15
Tilaajille
Perumisia ja sulkuja koronan riehumisen takia – vaikeutunut epidemiatilanne jyrää tulevien viikkojen tapahtumia

Pe­ru­mi­sia ja sulkuja koronan rie­hu­mi­sen takia – vai­keu­tu­nut epi­de­mia­ti­lan­ne jyrää tu­le­vien viik­ko­jen ta­pah­tu­mia

25.11.2021 16:00
Tilaajille
Kuorma-auto ja henkilöauto törmäsivät Siikalatvalla  – kolme henkilöä loukkaantui vakavasti, nelostie oli poikki

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­lö­au­to tör­mä­si­vät Sii­ka­lat­val­la – kolme hen­ki­löä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti, ne­los­tie oli poikki

25.11.2021 14:57
Koulutuskuntayhtymää johtava Keijo Makkonen eläkkeelle

Kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mää johtava Keijo Mak­ko­nen eläk­keel­le

25.11.2021 11:31
Tilaajille
Koko Siikajoen valuma-alue yksiin kansiin – tavoitteena edistää kalavarojen hoitoa koko alueella

Koko Sii­ka­joen va­lu­ma-alue yksiin kansiin – ta­voit­tee­na edistää ka­la­va­ro­jen hoitoa koko alueel­la

25.11.2021 06:00
Tilaajille
Elinkeinoministeri kyseli Pyhännällä paikallisten kuulumisia – kunnan huolista päällimmäisenä vesipula. Ajatuksia vaihdettiin turveyrittäjien tilanteestakin

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri kyseli Py­hän­näl­lä pai­kal­lis­ten kuu­lu­mi­sia – kunnan huo­lis­ta pääl­lim­mäi­se­nä ve­si­pu­la. Aja­tuk­sia vaih­det­tiin tur­ve­yrit­tä­jien ti­lan­tees­ta­kin

24.11.2021 19:00
Tilaajille
Rantsilassa kävi kolme sutta pihassa – sudet kävivät omakotitalon portailla asti. Leevi-kissan toivotaan olevan vain susia paossa

Rant­si­las­sa kävi kolme sutta pihassa – sudet kävivät oma­ko­ti­ta­lon por­tail­la asti. Lee­vi-kis­san toi­vo­taan olevan vain susia paossa

24.11.2021 13:07
Tilaajille
Suomen suurin tuulipuisto valmistui Piiparinmäkeen ja tuottaa pian 1% koko maan sähköstä – Pyhännän kunta saa liki miljoonan euron kiinteistöverotulot

Suomen suurin tuu­li­puis­to val­mis­tui Pii­pa­rin­mä­keen ja tuottaa pian 1% koko maan säh­kös­tä – Py­hän­nän kunta saa liki mil­joo­nan euron kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lot

24.11.2021 10:04
Tilaajille
Salvoksen uusi tehdas vihittiin juhlallisesti käyttöön – Pyhännältä käsin toteutetaan ihmisten unelmia

Sal­vok­sen uusi tehdas vi­hit­tiin juh­lal­li­ses­ti käyt­töön – Py­hän­näl­tä käsin to­teu­te­taan ih­mis­ten unelmia

24.11.2021 06:00
Tilaajille