Uutisvirta

Perinteiset Linnan juhlat peruttu – Presidentti Niinistö ja rouva Haukio kutsuvat kaikki suomalaiset ruutujen ääreen

Pe­rin­tei­set Linnan juhlat peruttu – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja rouva Haukio kut­su­vat kaikki suo­ma­lai­set ruu­tu­jen ääreen

14:18 0
Vaalikuume ei vielä vaivaa – puolueet ovat aloittamassa ehdokashankintaa

Vaa­li­kuu­me ei vielä vaivaa – puo­lueet ovat aloit­ta­mas­sa eh­do­kas­han­kin­taa

08:00 0
Tilaajille
Pulkkilan alakoulun rakentamisen aloitus siirtyy – kunta ja Oulun Rakennusteho Oy sopivat hankeyhteistyön päättämisestä

Pulk­ki­lan ala­kou­lun ra­ken­ta­mi­sen aloitus siirtyy – kunta ja Oulun Ra­ken­nus­te­ho Oy sopivat han­ke­yh­teis­työn päät­tä­mi­ses­tä

28.09.2020 17:50 0
Tilaajille
Arki on ollut työntäyteinen lypsykarjasta luopumisen jälkeenkin

Arki on ollut työn­täy­tei­nen lyp­sy­kar­jas­ta luo­pu­mi­sen jäl­keen­kin

28.09.2020 06:14 0
Tilaajille
Siikalatvan kunnan talous heikoissa kantimissa – kaikki voitava tehdään kriisikunnan statuksen välttämiseksi

Sii­ka­lat­van kunnan talous hei­kois­sa kan­ti­mis­sa – kaikki voitava tehdään krii­si­kun­nan sta­tuk­sen vält­tä­mi­sek­si

25.09.2020 08:51 0
Tilaajille
Turvevero vähentää käyttöä nopeasti – alan firmoja joutunee pöytälaatikkoon

Tur­ve­ve­ro vä­hen­tää käyttöä no­peas­ti – alan firmoja jou­tu­nee pöy­tä­laa­tik­koon

24.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Pyhännän kunnan metsäsaralla tehtiin ilmastoteko – kunnan metsäomaisuutta hoidetaan asiantuntijoiden näkemystä kuunnellen

Py­hän­nän kunnan met­sä­sa­ral­la tehtiin il­mas­to­te­ko – kunnan met­sä­omai­suut­ta hoi­de­taan asian­tun­ti­joi­den nä­ke­mys­tä kuun­nel­len

23.09.2020 06:25 0
Tilaajille
Kolmesta hyvästä tuli yksi iso – MTK Rannikosta vahva edunvalvoja

Kol­mes­ta hyvästä tuli yksi iso – MTK Ran­ni­kos­ta vahva edun­val­vo­ja

22.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Päättäjien käsissä rakennetaanko uusi päiväkoti vai sijoitetaanko päiväkoti kirjastoon – kirjaston yhteyteen päiväkoti nousisi muutamassa kuukaudessa

Päät­tä­jien käsissä ra­ken­ne­taan­ko uusi päi­vä­ko­ti vai si­joi­te­taan­ko päi­vä­ko­ti kir­jas­toon – kir­jas­ton yh­tey­teen päi­vä­ko­ti nousisi muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa

20.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Siikajokiselle mediapersoonalle Markus Kuotesaholle tuomio törkeästä rattijuopumuksesta

Sii­ka­jo­ki­sel­le me­dia­per­soo­nal­le Markus Kuo­te­sa­hol­le tuomio tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

19.09.2020 09:29 0
Siikajokivarren pitäjissä oli tammikuussa 104 kutsuntaikäistä – kutsunnoista alkaa varusmiespalvelukseen valmistautuminen

Sii­ka­jo­ki­var­ren pi­tä­jis­sä oli tam­mi­kuus­sa 104 kut­sun­ta­ikäis­tä – kut­sun­nois­ta alkaa va­rus­mies­pal­ve­luk­seen val­mis­tau­tu­mi­nen

18.09.2020 07:43 0
Tilaajille
Vanhemmilla ja opettajilla on huoli – saadaanko Pulkkilaan uusi alakoulu

Van­hem­mil­la ja opet­ta­jil­la on huoli – saa­daan­ko Pulk­ki­laan uusi ala­kou­lu

17.09.2020 13:59 1
Tilaajille
Kestilän hyvinvointipisteen ajat peruttiin sähkökatkon vuoksi – Piippolassa varauduttiin aggregaatein kirjoituksiin

Kes­ti­län hy­vin­voin­ti­pis­teen ajat pe­rut­tiin säh­kö­kat­kon vuoksi – Piip­po­las­sa va­rau­dut­tiin ag­gre­gaa­tein kir­joi­tuk­siin

17.09.2020 11:54 0
Tilaajille
Siikajoella tieto kulkee jo kaapelissa – infraa maassa paljon, mutta siitä vähän tietoa

Sii­ka­joel­la tieto kulkee jo kaa­pe­lis­sa – infraa maassa paljon, mutta siitä vähän tietoa

17.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Akut latautuvat Siikajokivarressa – Topi Raitanen tuli Monacon sykkeestä Pyhännän rauhaan

Akut la­tau­tu­vat Sii­ka­jo­ki­var­res­sa – Topi Rai­ta­nen tuli Monacon syk­kees­tä Py­hän­nän rauhaan

16.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Viljaa tulee kohtalaisen hyvin – kurkituhoja vain vähän

Viljaa tulee koh­ta­lai­sen hyvin – kur­ki­tu­ho­ja vain vähän

16.09.2020 09:00 0
Tilaajille
Siikaverkon Pyhännälle laajeneminen etenee – nettioperaattori yhdistää Pyhännän, Siikalatvan ja Siikajoen kuituyhteydet

Sii­ka­ver­kon Py­hän­näl­le laa­je­ne­mi­nen etenee – net­ti­ope­raat­to­ri yh­dis­tää Py­hän­nän, Sii­ka­lat­van ja Sii­ka­joen kui­tu­yh­tey­det

16.09.2020 05:40 0
Tilaajille
Kestilä Openissa 96 frisbeegolfaajaa – laji sopii myös eläkeläisille, naisia kaivataan kisaväylille

Kestilä Ope­nis­sa 96 fris­bee­gol­faa­jaa – laji sopii myös elä­ke­läi­sil­le, naisia kai­va­taan ki­sa­väy­lil­le

15.09.2020 06:35 0
Tilaajille
Reikäjuusto paranee soratieksi – suunnitelmia on, mutta raha puuttuu

Rei­kä­juus­to paranee so­ra­tiek­si – suun­ni­tel­mia on, mutta raha puuttuu

14.09.2020 15:45 0
Tilaajille
Kesäsäät tiesi parhaiten Juhonsalo, pyhäntäläinen Aitto-oja tuli toiseksi

Ke­sä­säät tiesi par­hai­ten Ju­hon­sa­lo, py­hän­tä­läi­nen Ait­to-oja tuli toi­sek­si

14.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Hyviä uutisia – Siikajokilaakson verkkosivusto on uudistunut

Hyviä uutisia – Sii­ka­jo­ki­laak­son verk­ko­si­vus­to on uu­dis­tu­nut

14.09.2020 10:13 0
Pyhännällä avattiin liikennepuisto

Py­hän­näl­lä avat­tiin lii­ken­ne­puis­to

14.09.2020 09:17 0
Tilaajille
Pulkkilan asema kilpailutuksessa

Pulk­ki­lan asema kil­pai­lu­tuk­ses­sa

14.09.2020 07:51 0
Tilaajille
Metsopolulla opittiin tärkeitä erä- ja kansalaistaitoja – kiinnostavimpia toiminnalliset rastit

Met­so­po­lul­la opit­tiin tär­kei­tä erä- ja kan­sa­lais­tai­to­ja – kiin­nos­ta­vim­pia toi­min­nal­li­set rastit

13.09.2020 10:17 0
Tilaajille
Painukaa suolle, retkeilijät – Paavolan Hangasnevan retkipolku on valmis

Pai­nu­kaa suolle, ret­kei­li­jät – Paa­vo­lan Han­gas­ne­van ret­ki­pol­ku on valmis

13.09.2020 00:00 0

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja­eh­dok­kaat haas­ta­tel­tu – kaksi va­lit­tiin testiin

13.09.2020 00:00 0
Siikajoen kunnanhallituksessa 44 äänestystä Isonevasta – isommat roottorit saivat poikkeamisluvat

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 44 ää­nes­tys­tä Iso­ne­vas­ta – isommat root­to­rit saivat poik­kea­mis­lu­vat

13.09.2020 00:00 0
Ruukin Yrityspuiston alkuvuosi hyvä – syyshalla nitistää tulosta

Ruukin Yri­tys­puis­ton al­ku­vuo­si hyvä – syys­hal­la ni­tis­tää tulosta

11.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Siikajoen kunnan 73 kiinteistöä salkutettu – kunnantalo odottaa puskutraktoreita

Sii­ka­joen kunnan 73 kiin­teis­töä sal­ku­tet­tu – kun­nan­ta­lo odottaa pus­ku­trak­to­rei­ta

11.09.2020 07:00 1
Tilaajille