Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uutisvirta

Yritysten määrä kasvoi viime vuonna Raahen seutukunnassa – Siikajoelle perustettiin 18 uutta yritystä
Tilaajille

Yri­tys­ten määrä kasvoi viime vuonna Raahen seu­tu­kun­nas­sa – Sii­ka­joel­le pe­rus­tet­tiin 18 uutta yri­tys­tä

15:00
Siikajoen kaukolämpö eri hintaista eri puolilla kuntaa – hintojen yhdenmukaistaminen ei ole suunnitteilla

Sii­ka­joen kau­ko­läm­pö eri hin­tais­ta eri puo­lil­la kuntaa – hin­to­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen ei ole suun­nit­teil­la

12:00
Tilaajille
Eduskuntavaalien tulospalvelu –Seuraa sunnuntai-iltana ääntenlaskua, miten kansanedustajaehdokkaille käy

Edus­kun­ta­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu –Seuraa sun­nun­tai-il­ta­na ään­ten­las­kua, miten kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kail­le käy

11:04
Vaalimainoksia tuhottu Ruukissa –  teko on rikos, josta tuomitaan sakkoja

Vaa­li­mai­nok­sia tuhottu Ruu­kis­sa – teko on rikos, josta tuo­mi­taan sakkoja

10:57
Tilaajille
Kysely: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstö on ollut selvästi tyytymättömämpi uudistukseen ja sen tiedonkulkuun kuin muualla maassa

Kysely: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen hen­ki­lös­tö on ollut sel­väs­ti tyy­ty­mät­tö­mäm­pi uu­dis­tuk­seen ja sen tie­don­kul­kuun kuin muualla maassa

30.03.2023 18:00
Tilaajille
Turve pöllähti paneelikeskusteluun Siikajoella

Turve pöl­läh­ti pa­nee­li­kes­kus­te­luun Sii­ka­joel­la

30.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Siikalatvasten kesätyösetelin käyttömahdollisuudet laajenevat

Sii­ka­lat­vas­ten ke­sä­työ­se­te­lin käyt­tö­mah­dol­li­suu­det laa­je­ne­vat

30.03.2023 15:00
Tilaajille
Teiden päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaalla jäävät tänä vuonna pienimmiksi koko 2000-luvulla – syynä merkittävästi nousseet kustannukset ja pieni rahoitus

Teiden pääl­lys­tys­mää­rät Poh­jois-Poh­jan­maal­la jäävät tänä vuonna pie­nim­mik­si koko 2000-lu­vul­la – syynä mer­kit­tä­väs­ti nous­seet kus­tan­nuk­set ja pieni ra­hoi­tus

30.03.2023 12:00
Uusi seurakuntapastori valitaan Siikalatvalle huhtikuussa – aloittaa työnsä kesäkuun alussa

Uusi seu­ra­kun­ta­pas­to­ri va­li­taan Sii­ka­lat­val­le huh­ti­kuus­sa – aloit­taa työnsä ke­sä­kuun alussa

30.03.2023 09:00
Tilaajille
Määräaikaisille opettajille kunnon pesti Siikajoella – syksystä alkaen palkataan koko lukuvuodeksi

Mää­rä­ai­kai­sil­le opet­ta­jil­le kunnon pesti Sii­ka­joel­la – syk­sys­tä alkaen pal­ka­taan koko lu­ku­vuo­dek­si

30.03.2023 06:00 2
Tilaajille
Maaseutuyrittäjätulo monesta lähteestä

Maa­seu­tu­yrit­tä­jä­tu­lo monesta läh­tees­tä

29.03.2023 18:00 2
Tilaajille
Maatilojen lomituspalvelut ovat pelanneet Siikajoella – sairauslomittajankin tilallinen sai yhdellä soitolla

Maa­ti­lo­jen lo­mi­tus­pal­ve­lut ovat pe­lan­neet Sii­ka­joel­la – sai­raus­lo­mit­ta­jan­kin ti­lal­li­nen sai yhdellä soi­tol­la

29.03.2023 12:00
Tilaajille
Ennakkoon äänestettiin kohtalaisen vilkkaasti – Pyhännällä liki puolet äänioikeutetuista jo oikeutensa käyttänyt

En­nak­koon ää­nes­tet­tiin koh­ta­lai­sen vilk­kaas­ti – Py­hän­näl­lä liki puolet ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta jo oi­keu­ten­sa käyt­tä­nyt

29.03.2023 09:58
Tilaajille
Ennallistamislinjauksia hiotaan vielä EU:ssa – pitäisi huomioida, että kaikki maat ovat erilaisia

En­nal­lis­ta­mis­lin­jauk­sia hiotaan vielä EU:ssa – pitäisi huo­mioi­da, että kaikki maat ovat eri­lai­sia

29.03.2023 09:00
Tilaajille
Neuvottelukunta on maanomistajien etu – laajat sopimuskokonaisuudet vaativat perehtymistä ja osaamista

Neu­vot­te­lu­kun­ta on maan­omis­ta­jien etu – laajat so­pi­mus­ko­ko­nai­suu­det vaa­ti­vat pe­reh­ty­mis­tä ja osaa­mis­ta

29.03.2023 06:00
Tilaajille
Piirijohtajat veikkaavat valittavien kansanedustajien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaalipiirissä pitäisi olla, että kaikkien toiveet toteutuisivat

Pii­ri­joh­ta­jat veik­kaa­vat va­lit­ta­vien kan­san­edus­ta­jien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaa­li­pii­ris­sä pitäisi olla, että kaik­kien toiveet to­teu­tui­si­vat

28.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Keskuspuhdistamon hallitus antoi yhteisen lausunnon – puhdistamon arki vastaavan hoitajan vastuulla

Kes­kus­puh­dis­ta­mon hal­li­tus antoi yh­tei­sen lau­sun­non – puh­dis­ta­mon arki vas­taa­van hoi­ta­jan vas­tuul­la

28.03.2023 15:00 1
Tilaajille
Neljä hakijaa Pyhännän sivistysjohtajaksi

Neljä hakijaa Py­hän­nän si­vis­tys­joh­ta­jak­si

28.03.2023 13:00
Tilaajille
Vielä matkaa tavoitteeseen: THL:n seurannan mukaan joka kolmas vanhuspalvelujen yksikkö on saavuttanut 0,7:n henkilöstömitoituksen

Vielä matkaa ta­voit­tee­seen: THL:n seu­ran­nan mukaan joka kolmas van­hus­pal­ve­lu­jen yksikkö on saa­vut­ta­nut 0,7:n hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen

28.03.2023 06:00
Nuuskan käytön merkit ovat tuttu näky Siikajokivarren kouluissa – “Nuuskaaminen on yleisempää kuin tupakointi”, sanovat siikajokiset nuoret. Pyhännällä huoli nuuskan välittämisestä

Nuuskan käytön merkit ovat tuttu näky Sii­ka­jo­ki­var­ren kou­luis­sa – “­Nuus­kaa­mi­nen on ylei­sem­pää kuin tu­pa­koin­ti”, sanovat sii­ka­jo­ki­set nuoret. Py­hän­näl­lä huoli nuuskan vä­lit­tä­mi­ses­tä

27.03.2023 18:00
Tilaajille
Lapwallilla takana hyvä vuosi – liikevaihto ja -voitto kasvoivat huimasti

Lap­wal­lil­la takana hyvä vuosi – lii­ke­vaih­to ja -voitto kas­voi­vat hui­mas­ti

27.03.2023 15:00
Tilaajille
Palvelusta ja hoidosta otetaan eniten yhteyttä potilas- ja sosiaaliasiamiehiin

Pal­ve­lus­ta ja hoi­dos­ta otetaan eniten yh­teyt­tä po­ti­las- ja so­siaa­li­asia­mie­hiin

27.03.2023 13:00
Tilaajille
Kevättalven nätit päivät jatkuvat – keskiviikkona voi tulla lisää lunta

Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat – kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

27.03.2023 09:00
Tilaajille
Joululahjarahat siikalatvalaisten lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen

Jou­lu­lah­ja­ra­hat sii­ka­lat­va­lais­ten lasten ja nuorten har­ras­tus­ten tu­ke­mi­seen

27.03.2023 06:00
Tilaajille
Oululainen Sebastian Tynkkynen ja perussuomalaiset nuorten suosikkeja – Katso, ketkä muut valittaisiin  kansanedustajiksi Oulun vaalipiiristä, jos alle 18-vuotiaat nuoret saisivat päättää

Ou­lu­lai­nen Se­bas­tian Tynk­ky­nen ja pe­rus­suo­ma­lai­set nuorten suo­sik­ke­ja – Katso, ketkä muut va­lit­tai­siin kan­san­edus­ta­jik­si Oulun vaa­li­pii­ris­tä, jos alle 18-vuo­tiaat nuoret sai­si­vat päättää

26.03.2023 18:00
Tilaajille
ELVI-merkki kertoo kuluttajalle eläinten hyvinvoinnista: Ensimmäiset ELVI-maitotuotteet tulossa myyntiin

EL­VI-merk­ki kertoo ku­lut­ta­jal­le eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta: En­sim­mäi­set EL­VI-mai­to­tuot­teet tulossa myyn­tiin

26.03.2023 15:00
Tilaajille
Hamppuekosysteemi jäi muodostumatta, mutta hankkeessa kertyi paljon hyödyllistä tietoa hampputeollisuudesta ja sen pullonkauloista – Siikalatvan yhteistoiminta-alueella viljelyssä 80 hehtaaria

Hamp­pu­eko­sys­tee­mi jäi muo­dos­tu­mat­ta, mutta hank­kees­sa kertyi paljon hyö­dyl­lis­tä tietoa hamp­pu­teol­li­suu­des­ta ja sen pul­lon­kau­lois­ta – Sii­ka­lat­van yh­teis­toi­min­ta-alueel­la vil­je­lys­sä 80 heh­taa­ria

26.03.2023 06:00
Tilaajille
Niinistö paikallislehtien päätoimittajille: Suomi ei ole valmis luovuttamaan Horneteja niiden käyttöiän aikana

Nii­nis­tö pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­jil­le: Suomi ei ole valmis luo­vut­ta­maan Hor­ne­te­ja niiden käyt­tö­iän aikana

25.03.2023 18:00
Suomen koulut haastetaan kalaan

Suomen koulut haas­te­taan kalaan

25.03.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvan Keskuspuhdistamon hallitus irtisanoutui – tehtävästä eronnut puheenjohtaja vaitonainen asian käsittelyn ollessa kesken

Sii­ka­lat­van Kes­kus­puh­dis­ta­mon hal­li­tus ir­ti­sa­nou­tui – teh­tä­väs­tä eronnut pu­heen­joh­ta­ja vai­to­nai­nen asian kä­sit­te­lyn ollessa kesken

25.03.2023 11:00
Tilaajille