Lau­sun­to­kier­rok­sel­la oleva so­te-la­ki­luon­nos voi päättää Me­hi­läi­sen ja Sii­ka­lat­van kunnan yh­teis­työn –Ra­di­kaa­li esitys tut­ki­taan tarkoin

Siikalatva
Siikalatvan kunnanjohtaja Pirre Seppänen aikoo selvittää, voiko uusi sote-laki todella kaataa kunnan ja yrityksen välisen, vuosia sitten tehdyn sopimuksen.
Siikalatvan kunnanjohtaja Pirre Seppänen aikoo selvittää, voiko uusi sote-laki todella kaataa kunnan ja yrityksen välisen, vuosia sitten tehdyn sopimuksen.
Kuva: Sari Kihnula

Muun muassa kunnilta on pyydetty lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja pelastustoimen järjestämistä koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Marinin hallituksen uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut, parantaa turvallisuutta, palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Esitysluonnokseen on kirjattu, etteivät tulevat sote-maakunnat saisi hankkia ostopalveluina järjestämisvastuun toteuttamiseen liittyviä tehtäviä. Lakiluonnoksessa linjataan, että jos yksityisen palvelutuottajan kanssa jo aiemmin tehdyt sopimukset eivät vastaa uutta lakiehdotusta, voidaan sopimukset purkaa.

Siikalatvan kunnanvaltuusto valitsi neljä vuotta sitten Mehiläisen Siikalatvan sote-palveluiden tuottajaksi vuosille 2017–2026. Mikäli uusi sote-laki tulisi voimaan esitetyssä muodossa, on mahdollista, että Siikalatvan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamistapa olisi uuden lain hengen vastainen. Vanhojen sopimusten osalta lakitekstiin on kirjattu kahden vuoden siirtymäaika.

– Huolestuneena katselin ensimmäisiä diaesityksiä lakiluonnoksesta. Vaikuttaa, että hallituksen tahtotila on, että siirtymäajan jälkeen ulkoistetut sopimukset puretaan lailla. Aika radikaali tämä esitys tältä osin on, pohtii Siikalatvan kunnanjohtaja Pirre Seppänen.

Seppänen arvioi, että varmasti juristit tarkastelevat, onko mahdollista kumota uudella lailla kunnan ja yrityksen voimassa olleen lainsäädännön perusteella tekemiä sopimuksia. Siikalatvan näkövinkkelistä kunnanjohtajaa askarruttaa, onko mahdollista purkaa lailla sopimus, joka Siikalatvan tapauksessa on pääosin toimiva.

FAKTA

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja pelastustoimen järjestämistä koskeva hallituksen esitysluonnos on lausuntokierroksella muun muassa kunnissa 25.9. saakka.

Suomeen muodostettaisiin 21 sote-maakuntaa, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät.

Ensimmäiset sote-maakuntavaalit järjestettäisiin alkuvuodesta 2022.

Esitykseen liittyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta lukien. Lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäväksi joulukuussa 2020.