Täy­den­net­ty juttu: Ei lak­kiai­sia lauan­tai­na Sii­ka­joel­la – kou­lul­la juhla jou­lu­kuus­sa

Siikajoki
-
Kuva: Kirsi Junttila

En­si lau­an­tai­na, 29. elo­kuu­ta, ei Sii­ka­jo­en lu­ki­ol­la jär­jes­te­tä lak­ki­ai­sia. Asi­as­ta on päät­tä­nyt Sii­ka­jo­en kun­nan joh­to­ryh­mä tä­nään maa­nan­tai­na.

Syy on pa­hen­tu­mas­sa ole­va ko­ro­na­e­pi­de­mia. Ko­ro­nan esiin­ty­vyys on nous­sut Raa­hen seu­dun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män (RAS) alu­eel­la ja tau­dil­le al­tis­tu­mi­sia on ta­pah­tu­nut. RAS:n tie­dot­teen mu­kaan alu­eel­la on eri­tyi­nen ris­ki osal­lis­tua si­sä­ti­lois­sa ta­pah­tu­viin mas­sa­ta­pah­tu­miin.

– Kou­lul­la jär­jes­tet­tä­vät juh­lat on pe­rut­tu. Va­li­tet­ta­va ti­lan­ne, mut­ta alu­eel­la on ta­pah­tu­nut pal­jon al­tis­tu­mi­sia. Näin nyt täy­tyy men­nä, lu­ki­on reh­to­ri Juha Vaa­ra to­te­aa.

Ke­vääl­lä kou­lul­la pää­tet­tiin siir­tää lak­ki­ais­juh­la elo­kuul­le ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si. Vaih­to­eh­to­na oli­si ol­lut etä­lak­ki­ai­set, mut­ta ky­se­lyn pe­rus­teel­la tuo­reet yli­op­pi­laat ei­vät in­nos­tu­neet Te­ams-lak­ki­ai­sis­ta.

Yli­op­pi­laat ovat jo pos­tis­sa saa­neet sekä lu­ki­on pääs­tö­to­dis­tuk­set et­tä yli­op­pi­las­to­dis­tuk­set. La­kit­kin on os­tet­tu, jo­ten jo­kai­nen yli­op­pi­las juh­lii ko­to­naan.

Raa­hes­sa on il­maan­tu­nut ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, jot­ka voi­vat joh­taa pai­kal­li­seen epi­de­mi­aan. Vi­ruk­sel­le ovat al­tis­tu­neet Raa­hen Olut­huo­neel­la 17.8., 18.8., 21.8. ja 22.8. käy­neet asi­ak­kaat. Al­tis­tu­nei­ta on luul­ta­vas­ti sa­to­ja.

Ko­ro­na­vi­rus on to­det­tu myös Raa­hen kes­kus­kou­lun yh­del­lä hen­ki­lö­kun­nan jä­se­nel­lä. Kou­lul­la al­tis­tu­neet on sel­vi­tet­ty.

Raa­hes­sa on to­det­tu tä­hän men­nes­sä kaik­ki­aan seit­se­män tar­tun­taa.

Ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neen tu­lee seu­ra­ta RAS:n tie­dot­tei­ta ja tar­vit­ta­es­sa ot­taa yh­teyt­tä in­fek­ti­o­po­lik­li­ni­kan sai­raan­hoi­ta­jaan nu­me­roon 040 135 8530.

Tä­nään tiis­tai­na on Sii­ka­jo­el­la poh­dit­tu asi­aa li­sää, ja maa­nan­tain pää­tös kou­lul­la vie­tet­tä­vän yli­op­pi­las­juh­lan pe­ru­mi­ses­ta on voi­mas­sa. En­si lau­an­tai­na ei lak­ki­ais­juh­laa Ruu­kin kou­lu­kes­kuk­sen sa­lis­sa ole.

Alun pe­rin­kään pe­ru­mis­pää­tös­tä ei teh­ty STM:n ja AVI:n vir­heel­li­sen oh­jeen vuok­si, vaan alu­eel­li­sen tau­ti­ti­lan­teen ta­kia.

– Alu­een ti­la­ne on sel­lai­nen, et­tei RAS:n ar­vi­on mu­kaan ole tur­val­lis­ta jär­jes­tää mas­sa­ta­pah­tu­maa si­sä­ti­lois­sa. Juh­las­sa on ai­na kou­lun hen­ki­lö­kun­taa ja jos ylei­sös­sä oli­si tau­din­kan­ta­ja, on ris­ki, et­tä koko kou­lu jou­dut­tai­siin sul­ke­maan, Vaa­ra sa­noo.

Juh­lit­ta ei ke­vään yli­op­pi­lai­ta jä­te­tä. Syk­syl­lä kir­joit­ta­neet la­ki­te­taan 4.12. ja sa­maan ti­lai­suu­teen kut­su­taan ke­vään yli­op­pi­laat.

Jou­lu­kuun juh­lat kou­lu pyr­kii jär­jes­tä­mään ta­val­la tai toi­sel­la. Kou­lul­la juh­lan suun­nit­te­luun ote­taan strii­maus­val­mius rin­nal­le, jot­ta tar­vit­ta­es­sa juh­la voi­daan jär­jes­tää etä­nä.

– Vii­mei­seen as­ti väl­te­tään pe­ru­mis­ta. Strii­ma­taan, jos ei voi lä­hi­juh­laa jär­jes­tää, et­tä voi juh­lan pi­tää vaik­ka ti­lan­ne oli­si mikä, Vaa­ra to­te­aa.

Maa­nan­tai­na häm­men­nys­tä laa­jas­ti ai­heut­ti STM:n oh­jeis­tuk­ses­sa ol­lut kir­joi­tus­vir­he, joka muut­ti 500 hen­ki­lön ti­lai­suu­det 50 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sik­si. Kor­ja­tun oh­jeen mu­kaan ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ko­koon­tu­mis­ra­ja on myös 1.9. läh­tien 500 hen­ki­löä. Myös yli 500 hen­gen ti­lai­suuk­sia voi jär­jes­tää, jos niis­sä pys­ty­tään nou­dat­ta­maan THL:n oh­jei­ta ylei­sö­ti­lai­suuk­sien tur­val­li­ses­ta jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Juttua täydennetty 25.8. klo 11.41, lisätty kaksi viimeistä kappaletta: tieto syksyn ylioppilasjuhlasta ja syyskuun kokoontumisrajoituksesta.