Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

NÄKÖISLEHTI: Lue tästä tuhti KesäSiika maksutta

MAINOS: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Gananderin koulu
Ensimmäinen yhteinen uuden yläkoulu talvi takana – pienemmät ryhmäkoot helpottaisivat arkea

En­sim­mäi­nen yh­tei­nen uuden ylä­kou­lu talvi takana – pie­nem­mät ryh­mä­koot hel­pot­tai­si­vat arkea

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Kehittämisterveisiä Siikalatvan yläkoululaisilta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hit­tä­mis­ter­vei­siä Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­laisil­ta

31.03.2023 06:45
Tilaajille
Vieraat tulivat Siikalatvan yläkoulun ysien luo – nuoret saivat vinkkejä tulevaisuutensa suunnitteluun

Vieraat tulivat Sii­ka­lat­van ylä­kou­lun ysien luo – ­nuo­ret saivat vink­ke­jä tu­le­vai­suu­ten­sa suun­nit­te­luun

08.02.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvan päättäjillä oli ensimmäinen kyselytunti – vastauksia saatiin siihen, miten kouluvuosi on lähtenyt käyntiin uudella kouluverkolla, ja miten hintojen noususta kärsiviä maanviljelijöitä voitaisiin tukea

Sii­ka­lat­van päät­tä­jil­lä oli en­sim­mäi­nen ky­se­ly­tun­ti – vas­tauk­sia saatiin siihen, miten kou­lu­vuo­si on läh­te­nyt käyn­tiin uudella kou­lu­ver­kol­la, ja miten hin­to­jen nou­sus­ta kär­si­viä maan­vil­je­li­jöi­tä voi­tai­siin tukea

28.09.2022 15:00
Tilaajille
Näkkärin lisäksi vaikka jugurttia tai patukkaa – yläkoululaisille harkinnassa tuhdimpi välipala Siikalatvalla

Näk­kä­rin lisäksi vaikka ju­gurt­tia tai pa­tuk­kaa – ylä­kou­lu­lai­sil­le har­kin­nas­sa tuh­dim­pi vä­li­pa­la Sii­ka­lat­val­la

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Neljän kylän yläkoululaiset aloittivat yhteisen yläkoulutaipaleen

Neljän kylän ylä­kou­lu­lai­set aloit­ti­vat yh­tei­sen ylä­kou­lu­tai­pa­leen

10.08.2022 16:04
Tilaajille
Gananderin koulun henkilökunta esitteli itsensä. Paikalla eivät olleet kaikki opettajat, jotka opettavat sekä Siikalatvan lukiossa että yläkoululla.

Ga­nan­de­rin koulun hen­ki­lö­kun­ta esit­te­li it­sen­sä. Pai­kal­la eivät olleet kaikki opet­ta­jat, jotka opet­ta­vat sekä Sii­ka­lat­van lu­kios­sa että ylä­kou­lul­la.

10.08.2022 14:31
Tilaajille
Otteita Siikalatvan neljän kylän yläkoulun ensimmäisen koulupäivän aamusta.

Otteita Sii­ka­lat­van neljän kylän ylä­kou­lun en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän aa­mus­ta.

10.08.2022 14:18
Tilaajille
Askelmerkkejä hiotaan koulutyön aloitukseen Siikalatvan yhteisellä yläkoululla – yläkoululaiset tapaavat ryhmäytymisen merkeissä vielä toukokuun lopulla

As­kel­merk­ke­jä hiotaan kou­lu­työn aloi­tuk­seen Sii­ka­lat­van yh­tei­sel­lä ylä­kou­lul­la – ylä­kou­lu­lai­set ta­paa­vat ryh­mäy­ty­mi­sen mer­keis­sä vielä tou­ko­kuun lopulla

25.04.2022 09:00
Tilaajille
Mikään ei ole sinulle mahdotonta –  HP: “Sinä päätät, keiden kanssa vietät aikaa. Ei kannata hengata kusipäiden kanssa.”

Mikään ei ole sinulle mah­do­ton­ta –  HP: “Sinä päätät, keiden kanssa vietät aikaa. Ei kannata hengata ku­si­päi­den kans­sa.”

22.04.2022 12:00
Tilaajille
Siikalatvan yläkoululaisille tulossa tutustumiskierros Gananderin koululla, vanhemmille ja henkilöstölle omat infotilaisuudet

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­lai­sil­le tulossa tu­tus­tu­mis­kier­ros Ga­nan­de­rin kou­lul­la, van­hem­mil­le ja hen­ki­lös­töl­le omat in­fo­ti­lai­suu­det

16.02.2022 06:00
Tilaajille
Kunnanhallitus esittää Gananderin koulua Siikalatvan yläkouluksi

Kun­nan­hal­li­tus esittää Ga­nan­de­rin koulua Sii­ka­lat­van ylä­kou­luk­si

23.11.2021 10:15 1
Tilaajille
Rantsilan koululaisten vanhemmille kuulemistilaisuus tänään – tilaisuus järjestetään vanhempien pyynnöstä

Rant­si­lan kou­lu­lais­ten van­hem­mil­le kuu­le­mis­ti­lai­suus tänään – ti­lai­suus jär­jes­te­tään van­hem­pien pyyn­nös­tä

08.06.2021 07:08
Tilaajille
Kaikkien Rantsilan peruskoululaisten Gananderille sijoittaminen ei tuo odotettua säästöä – 1., 2.- ja 3-luokkalaiset jäänevät vuodeksi Aleksanterille

Kaik­kien Rant­si­lan pe­rus­kou­lu­lais­ten Ga­nan­de­ril­le si­joit­ta­mi­nen ei tuo odo­tet­tua säästöä – 1., 2.- ja 3-luok­ka­lai­set jää­ne­vät vuo­dek­si Alek­san­te­ril­le

02.06.2021 10:00
Tilaajille
Pohjatyö NouHätä!-kilpailussa menestymiselle on tehty nuoriso-osastossa – Gananderin koulun joukkue ensimmäinen Siikajokilaakson levikkialueelta finaalissa

Poh­ja­työ Nou­Hä­tä!-kil­pai­lus­sa me­nes­ty­mi­sel­le on tehty nuo­ri­so-osas­tos­sa – Ga­nan­de­rin koulun joukkue en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­son le­vik­ki­alueel­ta fi­naa­lis­sa

25.05.2021 14:00
Tilaajille
Gananderin koulu  hopealle NouHätä!-pelastustaitokilpailun finaalissa

Ga­nan­de­rin koulu ho­peal­le Nou­Hä­tä!-pe­las­tus­tai­to­kil­pai­lun fi­naa­lis­sa

25.05.2021 10:36
Tilaajille
Gananderin koulun joukkue hopealle valtakunnallisessa NouHätä!-kilpailussa – kilpailussa tänä vuonna ennätysmäärä osanottajia, loppukilpailussa 22 joukkuetta

Ga­nan­de­rin koulun joukkue ho­peal­le val­ta­kun­nal­li­ses­sa Nou­Hä­tä!-kil­pai­lus­sa – kil­pai­lus­sa tänä vuonna en­nä­tys­mää­rä osa­not­ta­jia, lop­pu­kil­pai­lus­sa 22 jouk­kuet­ta

20.05.2021 16:51 1
Tilaajille
Pienryhmiä kaipaillaan edelleen Gananderin koululle – "Tilanteeseen on totuttu ja unohdettu kritisoida puutteita"

Pien­ryh­miä kai­pail­laan edel­leen Ga­nan­de­rin kou­lul­le – "Ti­lan­tee­seen on totuttu ja unoh­det­tu kri­ti­soi­da puut­tei­ta"

14.04.2021 17:00
Tilaajille
Juhla-ateria maistui Gananderin koulun kaseille – nuoret arvostavat kotimaisia raaka-aineita

Juh­la-ate­ria maistui Ga­nan­de­rin koulun ka­seil­le – nuoret ar­vos­ta­vat ko­ti­mai­sia raa­ka-ai­nei­ta

27.11.2020 07:10
Tilaajille
Gananderin koulun 8-luokkalaiset valmistivat juhla-aterian kotimaisista raaka-aineista

Ga­nan­de­rin koulun 8-luok­ka­lai­set val­mis­ti­vat juh­la-ate­rian ko­ti­mai­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta

27.11.2020 06:00
Tilaajille