Rantsila
Viimeisin 4 tuntia

Milla Mäkelä start­ta­si kol­man­nen kauden ra­ta-au­toi­lun SM-sar­jas­sa – si­joi­tus Ah­ve­nis­tol­la lauan­tai­na kuudes ja sun­nun­tai­na neljäs

12:00
Tilaajille
Kuukausi

Kou­lu­työn alkua ei elo­kuus­sa haittaa vii­me­tin­gan kou­lu­pää­tös – Alek­san­te­rin koulun tavarat muu­tet­tiin jo ta­kai­sin

15.06.2021 20:08
Tilaajille

Osa Jyl­hän­ran­nan­ties­tä so­ra­tiek­si – so­ra­tiek­si muut­ta­mi­nen hel­pot­taa kun­nos­sa­pi­toa

14.06.2021 15:37
Tilaajille

Toiveet kuul­tiin – Alek­san­te­rin koulu sekä Pulk­ki­lan ja Kes­ti­län ylä­kou­lut jat­ka­vat toi­min­taa

11.06.2021 06:12
Tilaajille

Hovin koulun osti Kul­je­tus­lii­ke Pentti Äijälä Oy

09.06.2021 10:22
Tilaajille

Rant­si­las­sa juh­lis­tet­tiin bio­kaa­su­lai­tok­sen ava­jai­sia – mi­nis­te­ri kuvasi sii­ka­lat­vas­ten elävän tu­le­vai­suu­den kes­kel­lä

09.06.2021 04:45
Tilaajille

Van­hem­pien ja hen­ki­lö­kun­nan toive on, ettei kou­lu­ryh­miä ha­jo­tet­tai­si – Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to pui kes­ki­viik­ko­na Rant­si­lan kou­lu­verk­ko­asiaa

08.06.2021 18:29
Tilaajille

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri jakoi huolen tur­ve­alan ti­lan­tees­ta – samaan aikaan monella alalla työ­voi­ma­pu­la on yri­tys­ten ke­hit­ty­mi­sen este

08.06.2021 09:00
Tilaajille

Rant­si­lan kou­lu­lais­ten van­hem­mil­le kuu­le­mis­ti­lai­suus tänään – ti­lai­suus jär­jes­te­tään van­hem­pien pyyn­nös­tä

08.06.2021 07:08
Tilaajille

Rant­si­lan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kat­to­re­mont­ti – ensi vuonna ter­va­taan kattoja ja re­mon­toi­daan Sel­kä­lää

07.06.2021 06:00
Tilaajille

Mi­nis­te­ri­vie­ras vuo­ros­taan Sii­ka­lat­val­la – elin­kei­no­mi­nis­te­ri ta­vat­ta­vis­sa ROM:lla ja Rant­si­lan bio­kaa­su­lai­tok­sen ava­jai­sis­sa

06.06.2021 19:00
Tilaajille

Yh­tei­nen tah­to­ti­la mah­dol­lis­ti mo­duu­li­teh­taan val­mis­tu­mi­seen no­peal­la ai­ka­tau­lul­la – tu­le­vai­suu­den odo­tuk­set ovat Sii­ka­lat­van kun­nas­sa kor­keal­la

31.05.2021 17:51
Tilaajille

Vai­vais­ukot pää­si­vät Kes­ti­läs­sä ja Rant­si­las­sa ke­sä­töi­hin – yh­teis­vas­tuu­ke­räys jatkuu vuoden loppuun

30.05.2021 06:00
Tilaajille

Poh­ja­työ Nou­Hä­tä!-kil­pai­lus­sa me­nes­ty­mi­sel­le on tehty nuo­ri­so-osas­tos­sa – Ga­nan­de­rin koulun joukkue en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­son le­vik­ki­alueel­ta fi­naa­lis­sa

25.05.2021 14:00
Tilaajille

Vuok­ra­ta­lot saivat pääosin va­pau­tuk­sen ara­va­ra­hoi­tus­eh­dois­ta – kon­kurs­si­pe­sä voi aloit­taa Sii­ka­lat­van Vuok­ra­ta­lo­jen kiin­teis­tö­jen myynnin

22.05.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat

Ga­nan­de­rin koulun joukkue ho­peal­le val­ta­kun­nal­li­ses­sa Nou­Hä­tä!-kil­pai­lus­sa – kil­pai­lus­sa tänä vuonna en­nä­tys­mää­rä osa­not­ta­jia, lop­pu­kil­pai­lus­sa 22 jouk­kuet­ta

20.05.2021 16:51 1
Tilaajille

Rant­si­las­ta aloite kä­si­ala­kir­joi­tus ta­kai­sin kou­lui­hin

22.04.2021 19:41
Tilaajille

Hanna rohkeni to­teut­taa vuosi sitten koronan vuoksi lyk­kää­män­sä in­ves­toin­nin – yri­tyk­set voivat jälleen hakea ko­ro­na­tu­kea

19.04.2021 10:36
Tilaajille

Ne­los­tien ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man to­teu­tus­ai­ka­tau­lus­ta toi­vo­taan pi­kais­ta tietoa – esi­sel­vi­tys vai­kut­taa tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­miin, mie­li­pi­teen­sä kan­nat­taa il­mais­ta jo nyt

16.04.2021 13:10
Tilaajille

Pien­ryh­miä kai­pail­laan edel­leen Ga­nan­de­rin kou­lul­le – "Ti­lan­tee­seen on totuttu ja unoh­det­tu kri­ti­soi­da puut­tei­ta"

14.04.2021 17:00
Tilaajille