Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rantsila
Kuukausi
Johanna ja Mikko Iivanainen piipahtavat kiertueellaan Rantsilassa

Johanna ja Mikko Ii­va­nai­nen pii­pah­ta­vat kier­tueel­laan Rant­si­las­sa

19.11.2022 08:00
Tilaajille
Moni omaishoitaja tekee todellisuudessa kahta työtä – Rantsilan omaishoitajilla on edessä juhlapäivä

Moni omais­hoi­ta­ja tekee to­del­li­suu­des­sa kahta työtä – Rant­si­lan omais­hoi­ta­jil­la on edessä juh­la­päi­vä

15.11.2022 18:00
Tilaajille
Valmisteilla kaivostoiminnan Rantsilassa käynnistämiseen liittyvä selvitys- ja tiedottamishanke

Val­mis­teil­la kai­vos­toi­min­nan Rant­si­las­sa käyn­nis­tä­mi­seen liit­ty­vä sel­vi­tys- ja tie­dot­ta­mis­han­ke

13.11.2022 15:00
Tilaajille
Kestilän konttorin ovet sulkeutuvat loppuvuodesta – päätöksen taustalla sisäilmaongelma ja konttorissa asioimisen voimakas väheneminen

Kes­ti­län kont­to­rin ovet sul­keu­tu­vat lop­pu­vuo­des­ta – pää­tök­sen taus­tal­la si­sä­il­ma­on­gel­ma ja kont­to­ris­sa asioi­mi­sen voi­ma­kas vä­he­ne­mi­nen

02.11.2022 06:00
Tilaajille
Jo sata vuotta lihakauppaa käynyt Kylmäsen lihajalostamo hakeutuu konkurssiin – neljän vuoden vaikeudet ajoivat maksukyvyttömyyteen

Jo sata vuotta li­ha­kaup­paa käynyt Kyl­mä­sen li­ha­ja­los­ta­mo ha­keu­tuu kon­kurs­siin – neljän vuoden vai­keu­det ajoivat mak­su­ky­vyt­tö­myy­teen

31.10.2022 13:46
Tilaajille
Vanhemmat
Iloinen alku syysloman vietolle – Rantsilaan kokoontui lapsiperheitä eri puolilta Siikalatvaa

Iloinen alku syys­lo­man vie­tol­le – Rant­si­laan ko­koon­tui lap­si­per­hei­tä eri puo­lil­ta Sii­ka­lat­vaa

23.10.2022 12:00
Tilaajille
MLL:n Rantsilan osasto järjesti lastentapahtuman Rantsilan liikuntahallilla syysloman alkajaisiksi. Vieraileva esiintyjäryhmä  toi lasten iloksi monenmoista virikettä.

MLL:n Rant­si­lan osasto jär­jes­ti las­ten­ta­pah­tu­man Rant­si­lan lii­kun­ta­hal­lil­la syys­lo­man al­ka­jai­sik­si. Vie­rai­le­va esiin­ty­jä­ryh­mä toi lasten iloksi mo­nen­mois­ta vi­ri­ket­tä.

23.10.2022 07:29
Tilaajille
Ranttiset herättelevät maa- ja kotitalousseuraansa toimintaa

Rant­ti­set he­rät­te­le­vät maa- ja ko­ti­ta­lous­seu­raan­sa toi­min­taa

21.10.2022 15:00
Tilaajille
Rantsilaan haetaan malminetsintälupaa Kupukan alueelle – kaivostoiminta voisi alkaa aikaisintaan 15 vuoden kuluttua

Rant­si­laan haetaan mal­min­et­sin­tä­lu­paa Kupukan alueel­le – kai­vos­toi­min­ta voisi alkaa ai­kai­sin­taan 15 vuoden ku­lut­tua

19.10.2022 06:00
Tilaajille
Tiiminä merkityksellistä työtä asiakkaiden parhaaksi – “Tunnetaan asiakkaat aika hyvin, pienestä nähdään, jos kaikki ei ole hyvin, vaan psyyke on muuttunut.”

Tiiminä mer­ki­tyk­sel­lis­tä työtä asiak­kai­den par­haak­si – “Tun­ne­taan asiak­kaat aika hyvin, pie­nes­tä näh­dään, jos kaikki ei ole hyvin, vaan psyyke on muut­tu­nut.”

18.10.2022 18:00
Tilaajille
Vuoden mielenterveystyöntekijä on siikalatvalainen Marko Rita

Vuoden mie­len­ter­veys­työn­te­ki­jä on sii­ka­lat­va­lai­nen Marko Rita

07.10.2022 09:00
Tilaajille
Auto suistui tieltä Rantsilassa – pelastuslaitoksella ei ole tietoja osallisen vammojen vakavuudesta

Auto suistui tieltä Rant­si­las­sa – pe­las­tus­lai­tok­sel­la ei ole tietoja osal­li­sen vam­mo­jen va­ka­vuu­des­ta

02.10.2022 07:33
Tilaajille
Siikalatva lunastaa leasingilla hankitun Rantsilan kehitysvammaisten asuntolan – vuokralla tiloissa on edelleen Mehiläinen

Sii­ka­lat­va lu­nas­taa lea­sin­gil­la han­ki­tun Rant­si­lan ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­lan – vuok­ral­la ti­lois­sa on edel­leen Me­hi­läi­nen

01.10.2022 15:00
Tilaajille
Milla Mäkelä ajoi V8 Thunder-luokassa SM-hopeaa – Mäkelä Racing Teamin yhteistyöllä saavutettua menestystä juhlitaan tiistaina mitalikahvit tarjoten

Milla Mäkelä ajoi V8 Thun­der-luo­kas­sa SM-ho­peaa – Mäkelä Racing Teamin yh­teis­työl­lä saa­vu­tet­tua me­nes­tys­tä juh­li­taan tiis­tai­na mi­ta­li­kah­vit tar­jo­ten

26.09.2022 14:24
Tilaajille
Silta kutsuu Rantsilaan sanojen taa

Silta kutsuu Rant­si­laan sanojen taa

09.09.2022 15:00
Tilaajille
Vintin kamareissa on tilaa yöpyjille – Rantsilassa asuva pariskunta muunsi talonsa yläkerran majoitustiloiksi

Vintin ka­ma­reis­sa on tilaa yö­py­jil­le – Rant­si­las­sa asuva pa­ris­kun­ta muunsi talonsa ylä­ker­ran ma­joi­tus­ti­loik­si

08.09.2022 06:00
Tilaajille
Pakettipalvelut menevät vaikeiksi Rantsilassa – posti karsii täyden palvelun toimipisteitä

Pa­ket­ti­pal­ve­lut menevät vai­keik­si Rant­si­las­sa – posti karsii täyden pal­ve­lun toi­mi­pis­tei­tä

24.08.2022 06:00
Tilaajille
Rantsilassa epäily jänisrutosta – kuolleisiin eläimiin ei pidä koskea suojautumatta

Rant­si­las­sa epäily jä­nis­ru­tos­ta – kuol­lei­siin eläi­miin ei pidä koskea suo­jau­tu­mat­ta

19.08.2022 18:00
Tilaajille
Milla Kangas loikki nuorten SM-kisoissa neljänneksi

Milla Kangas loikki nuorten SM-ki­sois­sa nel­jän­nek­si

15.08.2022 09:45
Tilaajille