Rantsila
Rantsilalaissyntyisellä lukkarin pojalla oli tärkeä rooli Kirkkopäivien luojana

Rant­si­la­lais­syn­tyi­sel­lä luk­ka­rin pojalla oli tärkeä rooli Kirk­ko­päi­vien luojana

22.05.2022 13:00
Tilaajille
Kunnon Mummola -kiertueelle räväkkä startti Rantsilasta – "Maaseudun seniorit ovat paremmassa kunnossa kuin kaupunkilaiset"

Kunnon Mummola -kier­tueel­le räväkkä startti Rant­si­las­ta – "Maa­seu­dun se­nio­rit ovat pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin kau­pun­ki­lai­set"

10.05.2022 08:23
Tilaajille
Askelmerkkejä hiotaan koulutyön aloitukseen Siikalatvan yhteisellä yläkoululla – yläkoululaiset tapaavat ryhmäytymisen merkeissä vielä toukokuun lopulla

As­kel­merk­ke­jä hiotaan kou­lu­työn aloi­tuk­seen Sii­ka­lat­van yh­tei­sel­lä ylä­kou­lul­la – ylä­kou­lu­lai­set ta­paa­vat ryh­mäy­ty­mi­sen mer­keis­sä vielä tou­ko­kuun lopulla

25.04.2022 09:00
Tilaajille
Mikään ei ole sinulle mahdotonta –  HP: “Sinä päätät, keiden kanssa vietät aikaa. Ei kannata hengata kusipäiden kanssa.”

Mikään ei ole sinulle mah­do­ton­ta –  HP: “Sinä päätät, keiden kanssa vietät aikaa. Ei kannata hengata ku­si­päi­den kans­sa.”

22.04.2022 12:00
Tilaajille
Peuranevalle suunnitteilla 10 turbiinin tuulipuisto – Siikalatvan kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan laadinnan

Peu­ra­ne­val­le suun­nit­teil­la 10 tur­bii­nin tuu­li­puis­to – Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi osa­yleis­kaa­van laa­din­nan

04.04.2022 16:32
Tilaajille
Neljän kylän vuokratalot Karppasille – Sakari Hankonen osti Piippolan vanhan terveystalon

Neljän kylän vuok­ra­ta­lot Karp­pa­sil­le – Sakari Han­ko­nen osti Piip­po­lan vanhan ter­veys­ta­lon

31.03.2022 06:00
Tilaajille
Vilkkugrilli muuttui Thai Vilkuksi – Saisuneen haave omasta yrityksestä toteutui

Vilk­ku­gril­li muuttui Thai Vil­kuk­si – ­Sai­su­neen haave omasta yri­tyk­ses­tä to­teu­tui

22.03.2022 18:00
Tilaajille
Rantsilan malmiesiintymää tutkitaan – malmigeologin kiikarissa sähköautojen akkuraaka-aineena kysytty grafiitti

Rant­si­lan mal­mi­esiin­ty­mää tut­ki­taan – mal­mi­geo­lo­gin kii­ka­ris­sa säh­kö­au­to­jen ak­ku­raa­ka-ai­nee­na kysytty gra­fiit­ti

15.03.2022 06:00
Tilaajille
Keinonkankaan maastot tarjoavat hyvät puitteet talvilomaulkoiluun – torstaina ulkoiltiin porukalla vapaa-aikatoimen kutsumana

Kei­non­kan­kaan maastot tar­joa­vat hyvät puit­teet tal­vi­lo­ma­ul­koi­luun – tors­tai­na ul­koil­tiin po­ru­kal­la va­paa-ai­ka­toi­men kut­su­ma­na

11.03.2022 12:00
Tilaajille
Muistikuvia Rantsilasta Yrjö Ylitalosta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ti­ku­via Rant­si­las­ta Yrjö Yli­ta­los­ta

03.03.2022 08:00
Tilaajille
Siklaelementit lomautti osan henkilöstöstä – lomautukset tavoite pitää ennen toukokuun puoliväliä

Sik­lae­le­men­tit lo­maut­ti osan hen­ki­lös­tös­tä – lo­mau­tuk­set tavoite pitää ennen tou­ko­kuun puo­li­vä­liä

28.02.2022 12:35
Tilaajille
Sudet liikkuneet kahtena perättäisenä yönä karjasuojan likellä – kolmas, viikon sisällä tapahtuva vierailu mahdollistaisi karkotusluvan hakemisen

Sudet liik­ku­neet kahtena pe­rät­täi­se­nä yönä kar­ja­suo­jan likellä – kolmas, viikon sisällä ta­pah­tu­va vie­rai­lu mah­dol­lis­tai­si kar­ko­tus­lu­van ha­ke­mi­sen

22.02.2022 18:17
Tilaajille
Neuvotellen paremmat sopimusehdot Leuvannevan tuulivoimapuiston maapohjille – euroja tasaisemmin kaikille maata vuokraaville

Neu­vo­tel­len pa­rem­mat so­pi­mus­eh­dot Leu­van­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton maa­poh­jil­le – euroja ta­sai­sem­min kai­kil­le maata vuok­raa­vil­le

17.02.2022 12:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus jätti poikkeuslupavalituksen tutkimatta – kunnanvaltuutettuihin katsottiin kohdistuvan kannanhoidollisissa susien kaatolupa-asioissa vain välillisiä vaikutuksia

Hal­lin­to-oi­keus jätti poik­keus­lu­pa­va­li­tuk­sen tut­ki­mat­ta – kun­nan­val­tuu­tet­tui­hin kat­sot­tiin koh­dis­tu­van kan­nan­hoi­dol­li­sis­sa susien kaa­to­lu­pa-asiois­sa vain vä­lil­li­siä vai­ku­tuk­sia

15.02.2022 18:00
Tilaajille
Rantsilaan saatiin kumpaankin kauppaan defibrillaattorit – Markus Katajala näyttää videolla, kuinka laitetta käytetään

Rant­si­laan saatiin kum­paan­kin kaup­paan de­fib­ril­laat­to­rit – Markus Ka­ta­ja­la näyttää vi­deol­la, kuinka lai­tet­ta käy­te­tään

03.02.2022 15:00
Tilaajille
Ensimmäinen minikoti maailmalle Rantsilasta keväällä

En­sim­mäi­nen mi­ni­ko­ti maail­mal­le Rant­si­las­ta ke­vääl­lä

31.01.2022 15:16
Tilaajille
Elintarvikkeita kuljettanut kuorma-auto ajoi ojaan Siikajoella

Elin­tar­vik­kei­ta kul­jet­ta­nut kuor­ma-au­to ajoi ojaan Sii­ka­joel­la

31.01.2022 06:29
Siklaelementtien Lasse Kaikkonen toivoo aitoa keskustelua – työkäsikirjalla ei ole tarkoitus polkea työntekijöiden oikeuksia

Sik­lae­le­ment­tien Lasse Kaik­ko­nen toivoo aitoa kes­kus­te­lua – työ­kä­si­kir­jal­la ei ole tar­koi­tus polkea työn­te­ki­jöi­den oi­keuk­sia

20.01.2022 15:00
Tilaajille
Koronatilanteen pitkittyminen kaatoi Hannan kahvilan – “Tuli tunne, minun kantti ei kestä enää tätä hommaa.”

Ko­ro­na­ti­lan­teen pit­kit­ty­mi­nen kaatoi Hannan kah­vi­lan – “Tuli tunne, minun kantti ei kestä enää tätä hom­maa.”

18.01.2022 18:00
Tilaajille
Lakko alkoi rauhallisesti Siklaelementit Oy:n tehtaan portilla – "Ei tässä tappelemaan ole tarkoitus ryhtyä"

Lakko alkoi rau­hal­li­ses­ti Sik­lae­le­men­tit Oy:n tehtaan por­til­la – "Ei tässä tap­pe­le­maan ole tar­koi­tus ryhtyä"

13.01.2022 07:28
Tilaajille