Pulkkila
Viimeisin 12 tuntia
Pulkkilan kirkko täyttyy motoristeista sunnuntaina – "Tämä on hieno tapa aloittaa ajokausi"

Pulk­ki­lan kirkko täyttyy mo­to­ris­teis­ta sun­nun­tai­na – "Tämä on hieno tapa aloit­taa ajo­kau­si"

12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Vuoden kuvaaja -palkinto pulkkilalaisen emännän työpäivästä kertovalle kuvasarjalle

Vuoden kuvaaja -pal­kin­to pulk­ki­la­lai­sen emännän työ­päi­väs­tä ker­to­val­le ku­va­sar­jal­le

21.05.2022 15:00
Tilaajille
Uljuan vetouistelukisat ja festarit viikkoa ennen juhannusta – lippujen ennakkomyynnille selkeä syy

Uljuan ve­to­uis­te­lu­ki­sat ja fes­ta­rit viikkoa ennen ju­han­nus­ta – ­lip­pu­jen en­nak­ko­myyn­nil­le selkeä syy

03.05.2022 20:19
Tilaajille
Siikalatvan kunta pyrkii eroon kiinteistökuormasta - myynnissä Pulkkilan koulun asuntola

Sii­ka­lat­van kunta pyrkii eroon kiin­teis­tö­kuor­mas­ta - myyn­nis­sä Pulk­ki­lan koulun asun­to­la

28.04.2022 10:53
Tilaajille
Neljän kylän vuokratalot Karppasille – Sakari Hankonen osti Piippolan vanhan terveystalon

Neljän kylän vuok­ra­ta­lot Karp­pa­sil­le – Sakari Han­ko­nen osti Piip­po­lan vanhan ter­veys­ta­lon

31.03.2022 06:00
Tilaajille
Osa Pulkkilan alkoulumoduulista päiväkotitilaksi – tontti löytyy päiväkoti Hiirenkorvan vierestä

Osa Pulk­ki­lan al­kou­lu­mo­duu­lis­ta päi­vä­ko­ti­ti­lak­si – tontti löytyy päi­vä­ko­ti Hii­ren­kor­van vie­res­tä

26.03.2022 15:00
Tilaajille
Murto Pulkkilan Kukkakauppaan

Murto Pulk­ki­lan Kuk­ka­kaup­paan

15.03.2022 10:25
Tilaajille
Kaikki jätteet omatoimisesti yhdelle pihalle

Kaikki jätteet oma­toi­mi­ses­ti yhdelle pihalle

05.03.2022 12:00
Tilaajille
Vestia Oy avaa automatisoidun lajittelupihan torstaina Pulkkilassa – Rantsilaan automatisoitu lajittelupiha vielä tänä vuonna

Vestia Oy avaa au­to­ma­ti­soi­dun la­jit­te­lu­pi­han tors­tai­na Pulk­ki­las­sa – ­Rant­si­laan au­to­ma­ti­soi­tu la­jit­te­lu­pi­ha vielä tänä vuonna

27.02.2022 09:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus jätti poikkeuslupavalituksen tutkimatta – kunnanvaltuutettuihin katsottiin kohdistuvan kannanhoidollisissa susien kaatolupa-asioissa vain välillisiä vaikutuksia

Hal­lin­to-oi­keus jätti poik­keus­lu­pa­va­li­tuk­sen tut­ki­mat­ta – kun­nan­val­tuu­tet­tui­hin kat­sot­tiin koh­dis­tu­van kan­nan­hoi­dol­li­sis­sa susien kaa­to­lu­pa-asiois­sa vain vä­lil­li­siä vai­ku­tuk­sia

15.02.2022 18:00
Tilaajille
Kestilän ja Pulkkilan koulutyömailla on jo lämmöt päällä – rakentaminen on tapahtunut pitkälti säältä suojassa

Kes­ti­län ja Pulk­ki­lan kou­lu­työ­mail­la on jo lämmöt päällä – ­ra­ken­ta­mi­nen on ta­pah­tu­nut pit­käl­ti säältä suo­jas­sa

09.02.2022 15:00
Tilaajille
Kuudet uudet kasvot Siikalatvan nuorisovaltuustoon – kulunut kausi jäi koronan takia melkoisen tyngäksi

Kuudet uudet kasvot Sii­ka­lat­van nuo­ri­so­val­tuus­toon – kulunut kausi jäi koronan takia mel­koi­sen tyn­gäk­si

15.12.2021 13:30
Tilaajille
Elintärkeä sydäniskuri kotiutui ABC:lle

Elin­tär­keä sy­dän­is­ku­ri ko­tiu­tui ABC:lle

13.12.2021 06:00
Tilaajille
Nina ja Jani Äijälä siirtyvät kauppiaiksi Pihtiputaalle – Pulkkilan uuden K-kauppiaan valintauutista odotellaan

Nina ja Jani Äijälä siir­ty­vät kaup­piaik­si Pih­ti­pu­taal­le – Pulk­ki­lan uuden K-kaup­piaan va­lin­ta­uu­tis­ta odo­tel­laan

29.10.2021 13:00
Tilaajille
Paikallinen veteraanityö on tehty – perinneyhdistyksen perustamiskokous Oulussa talvisodan alkamisen merkkipäivänä

Pai­kal­li­nen ve­te­raa­ni­työ on tehty – pe­rin­ne­yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ko­kous Oulussa tal­vi­so­dan al­ka­mi­sen merk­ki­päi­vä­nä

22.10.2021 19:00
Tilaajille
Uljua-näytelmä saa ensi-iltansa heinäkuussa  – seuraava paikallisnäytelmä jo suunnitteilla

Ul­jua-näy­tel­mä saa en­si-il­tan­sa hei­nä­kuus­sa  – seu­raa­va pai­kal­lis­näy­tel­mä jo suun­nit­teil­la

20.10.2021 09:00
Tilaajille
Kakkukahvit, juhlaohjelma ja tuttavien seura saivat viihtymään – kunnanjohtajan syntymäpäivät järjestettiin talkoohengessä

Kak­ku­kah­vit, juh­la­oh­jel­ma ja tut­ta­vien seura saivat viih­ty­mään – kun­nan­joh­ta­jan syn­ty­mä­päi­vät jär­jes­tet­tiin tal­koo­hen­ges­sä

12.10.2021 15:00
Tilaajille
Iso-Junnojen jalostuslampolassa mittava vahinko – sudet kaivoivat itsensä petoaidan alitse laitumeen

Iso-Jun­no­jen ja­los­tus­lam­po­las­sa mittava vahinko – sudet kai­voi­vat itsensä pe­to­ai­dan alitse lai­tu­meen

09.10.2021 10:00
Tilaajille
Suuren kysynnän vuoksi vielä kolmas Siikalatvan kuntastrategiatyöpaja – ilta on avoin myös muille kuin Kestilässä asuville

Suuren ky­syn­nän vuoksi vielä kolmas Sii­ka­lat­van kun­ta­stra­te­gia­työ­pa­ja – ilta on avoin myös muille kuin Kes­ti­läs­sä asu­vil­le

27.09.2021 10:48
Tilaajille
Siikalatvan koulujen ensimmäinen yhteinen yleisurheilukilpailupäivä – “Täällä pääsee tutustumaan toisien koulujen oppilaisiin.”

Sii­ka­lat­van kou­lu­jen en­sim­mäi­nen yh­tei­nen yleis­ur­hei­lu­kil­pai­lu­päi­vä – “Täällä pääsee tu­tus­tu­maan toisien kou­lu­jen op­pi­lai­siin.”

16.09.2021 09:00
Tilaajille