Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pulkkila
Kuukausi
Niemiset äänestivät jälleen ennakkoon Alanyassa – vielä lauantaina ehtii äänestää ulkomailla

Nie­mi­set ää­nes­ti­vät jälleen en­nak­koon Ala­nyas­sa – vielä lauan­tai­na ehtii ää­nes­tää ul­ko­mail­la

25.03.2023 09:00
Tilaajille
Ylämäkelän koulun remonttisuunnitelman eteneminen päättäjien käsissä – kirjasto entiseen ruokalaan ja liikuntahalliin remontti

Ylä­mä­ke­län koulun re­mont­ti­suun­ni­tel­man ete­ne­mi­nen päät­tä­jien käsissä – kir­jas­to en­ti­seen ruo­ka­laan ja lii­kun­ta­hal­liin re­mont­ti

25.03.2023 06:00
Tilaajille
Kansanedustajakollegat kunnioittivat vaalikiertueellaan Antti Rantakangasta – “Luulen, että tässä ajassa Antti olisi varmasti halunnut kansan yhtenäisyyttä ja yhdenvertaisuutta edistää monella tavalla.” Katso juttuun liitetyt videot

Kan­san­edus­ta­ja­kol­le­gat kun­nioit­ti­vat vaa­li­kier­tueel­laan Antti Ran­ta­kan­gas­ta – “Luu­len, että tässä ajassa Antti olisi var­mas­ti ha­lun­nut kansan yh­te­näi­syyt­tä ja yh­den­ver­tai­suut­ta edistää monella ta­val­la.” Katso juttuun lii­te­tyt videot

24.03.2023 15:00
Tilaajille
Viljo Långström muisteli Pulkkilan vaalipaneelissa, kuinka väki puhalsi yhteen hiileen yli puoluerajojen Antti Rantakankaan kansanedustajaksi pääsyn eteen.

Viljo Lång­ström muis­te­li Pulk­ki­lan vaa­li­pa­nee­lis­sa, kuinka väki puhalsi yhteen hiileen yli puo­lue­ra­jo­jen Antti Ran­ta­kan­kaan kan­san­edus­ta­jak­si pääsyn eteen.

24.03.2023 08:37
Tilaajille
Pirkko Mattila, Mari-Leena Talvitie ja Katja Hänninen kertoivat Pulkkilan vaalipaneelissa kantansa, mitä liikennehankkeita hallituksen tulisi edistää seuraavalla hallituskaudella.

Pirkko Mat­ti­la, Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie ja Katja Hän­ni­nen ker­toi­vat Pulk­ki­lan vaa­li­pa­nee­lis­sa kan­tan­sa, mitä lii­ken­ne­hank­kei­ta hal­li­tuk­sen tulisi edistää seu­raa­val­la hal­li­tus­kau­del­la.

24.03.2023 08:30
Tilaajille
Rekka juuttui ylämäkeen Nelostiellä Siikalatvan Pulkkilassa – pelastuslaitos ohjaa liikennettä

Rekka juuttui ylä­mä­keen Ne­los­tiel­lä Sii­ka­lat­van Pulk­ki­las­sa – pe­las­tus­lai­tos ohjaa lii­ken­net­tä

15.03.2023 07:28
Vanhemmat
Uudet keinot käyttöön historian esille saamiseksi

Uudet keinot käyt­töön his­to­rian esille saa­mi­sek­si

25.02.2023 12:00
Tilaajille
Kirsi Träskelin toteuttama video ja kuvia Pulkkilan laskiaistapahtumasta.
Lukijalta

Kirsi Träs­ke­lin to­teut­ta­ma video ja kuvia Pulk­ki­lan las­kiais­ta­pah­tu­mas­ta.

19.02.2023 19:50
Nelostien remontti parantaisi liikenneturvallisuutta – Leskelän kohdalle tulisi uusi risteys

Ne­los­tien re­mont­ti pa­ran­tai­si lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta – Les­ke­län koh­dal­le tulisi uusi risteys

07.02.2023 05:51
Tilaajille
Näppärissä käsissä pahvilaatikoista syntyi robotteja – lähde tutustumaan robotteihin video ja kuvat katsoen

Näp­pä­ris­sä käsissä pah­vi­laa­ti­kois­ta syntyi ro­bot­te­ja – lähde tu­tus­tu­maan ro­bot­tei­hin video ja kuvat katsoen

05.02.2023 18:00
Tilaajille
Hiirenkorvan päiväkodin Touhulassa 2–4-vuotiaat ovat tehneet pahvilaatikoista robotteja. Robottitaidetta esittelivät muun muassa Leevi, Matias ja Otto.

Hii­ren­kor­van päi­vä­ko­din Tou­hu­las­sa 2–4-vuo­tiaat ovat tehneet pah­vi­laa­ti­kois­ta ro­bot­te­ja. Ro­bot­ti­tai­det­ta esit­te­li­vät muun muassa Leevi, Matias ja Otto.

07.02.2023 07:21
Tilaajille
Kivinevalle suunniteilla tuulivoimapuisto – osayleiskaavan laadinnan aloitus kunnanhallituksen päätettävänä

Ki­vi­ne­val­le suun­ni­teil­la tuu­li­voi­ma­puis­to – osa­yleis­kaa­van laa­din­nan aloitus kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­vä­nä

31.01.2023 13:00
Tilaajille
SSAB:n Pulkkilan tehtaan toiminta kehittynyt ennakoitua positiivisemmin – lomautuksiin ei ole ollut toistaiseksi tarvetta

SSAB:n Pulk­ki­lan tehtaan toi­min­ta ke­hit­ty­nyt en­na­koi­tua po­si­tii­vi­sem­min – lo­mau­tuk­siin ei ole ollut tois­tai­sek­si tar­vet­ta

31.01.2023 09:00
Tilaajille
Nouseeko keskipisteen kuntaan uusi Maailman Napa?

Nou­see­ko kes­ki­pis­teen kuntaan uusi Maail­man Napa?

27.01.2023 06:00 6
Tilaajille
Rivitalon saunaosastossa syttynyt tulipalo ajoi vanhukset pois kodeistaan – Sanni odotti pääsevänsä lenkin jälkeen saunaan, mutta edessä onkin evakkoreissu tyttären luona

Ri­vi­ta­lon sau­na­osas­tos­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo ajoi van­huk­set pois ko­deis­taan – Sanni odotti pää­se­vän­sä lenkin jälkeen sau­naan, mutta edessä onkin evak­ko­reis­su tyt­tä­ren luona

21.01.2023 07:26
Tilaajille
Vanhusten käytössä olevassa rivitalossa uhkaava tulipalo Pulkkilassa –  saatiin rajoitettua saunaosastoon ja sammutettua

Van­hus­ten käy­tös­sä ole­vas­sa ri­vi­ta­los­sa uhkaava tu­li­pa­lo Pulk­ki­las­sa – saatiin ra­joi­tet­tua sau­na­osas­toon ja sam­mu­tet­tua

20.01.2023 22:02 1
Suunnitteilla Nelostien pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteet välillä Pyhäjärvi–Pulkkila – yleisötilaisuus keskiviikkona Kärsämäellä. Osallistua voi myös etänä

Suun­nit­teil­la Ne­los­tien pitkän ai­ka­vä­lin ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teet välillä Py­hä­jär­vi–­Pulk­ki­la – ylei­sö­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na Kär­sä­mäel­lä. Osal­lis­tua voi myös etänä

18.01.2023 15:00
Tilaajille
100-vuotiaan Pulkkilan Osuuspankin takana sitoutunut porukka – pankkitaivalta juhlittiin menneitä muistellen

100-vuo­tiaan Pulk­ki­lan Osuus­pan­kin takana si­tou­tu­nut porukka – ­pank­ki­tai­val­ta juh­lit­tiin men­nei­tä muis­tel­len

13.12.2022 18:00
Tilaajille
Pulkkilassa puhutaan tänään kiertotalouasioista – kaikki kiertotalouspuiston Leskeläntien varteen perustamisesta kiinnostuneet tervetulleita

Pulk­ki­las­sa pu­hu­taan tänään kier­to­ta­loua­siois­ta – kaikki kier­to­ta­lous­puis­ton Les­ke­län­tien varteen pe­rus­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neet ter­ve­tul­lei­ta

01.12.2022 09:00 1
Tilaajille
Nuori yrittäjä laajensi liiketoimintaansa Rantsilaan

Nuori yrit­tä­jä laa­jen­si lii­ke­toi­min­taan­sa Rant­si­laan

30.11.2022 12:00 1
Tilaajille