6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikajoki
Kuukausi
Lypsykarjakerhon jalostuspäivässä palkittiin karjaa – Siikajoelle ja Siikalatvalle paljon tunnustusta

Lyp­sy­kar­ja­ker­hon ja­los­tus­päi­väs­sä pal­kit­tiin kar­jaa – ­Sii­ka­joel­le ja Sii­ka­lat­val­le paljon tun­nus­tus­ta

09.12.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvan Leuvannevalle tulossa tuulivoiman lisäksi aurinkovoimaloita – hankkeen asukaskysely on avoinna joulukuun ajan

Sii­ka­lat­van Leu­van­ne­val­le tulossa tuu­li­voi­man lisäksi au­rin­ko­voi­ma­loi­ta – hank­keen asu­kas­ky­se­ly on avoinna jou­lu­kuun ajan

08.12.2023 12:00
Parasta oli pääministerin kätteleminen ja yllätysesiintyjä Käärijä

Parasta oli pää­mi­nis­te­rin kät­te­le­mi­nen ja yl­lä­tys­esiin­ty­jä Käärijä

06.12.2023 07:00
Tilaajille
Heli Luoma johtaa Siikajoen SDP:tä– Martti  Peltolaa muistettiin kokouksen aluksi

Heli Luoma johtaa Sii­ka­joen SDP:tä– ­Mart­ti Pel­to­laa muis­tet­tiin ko­kouk­sen aluksi

02.12.2023 09:00
Tilaajille
Hallinto-oikeudesta päätös Siikajoen rantasyöpymien tarkkailuvelvoitteen jatkumisesta – velvoite ei koske vuoden 1990 jälkeen rakennettuja rakennuksia

Hal­lin­to-oi­keu­des­ta päätös Sii­ka­joen ran­ta­syö­py­mien tark­kai­lu­vel­voit­teen jat­ku­mi­ses­ta – ­vel­voi­te ei koske vuoden 1990 jälkeen ra­ken­net­tu­ja ra­ken­nuk­sia

02.12.2023 06:00
Tilaajille
Mäkelänrinteen uudisrakennuksen odotetaan valmistuvan jouluksi

Mä­ke­län­rin­teen uu­dis­ra­ken­nuk­sen odo­te­taan val­mis­tu­van jou­luk­si

01.12.2023 15:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Maa- ja kotitalousnainen löytyy Siikajoelta

Poh­jois-Poh­jan­maan Vuoden Maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­nen löytyy Sii­ka­joel­ta

01.12.2023 09:00
Tilaajille
Aate, Iina, Marika ja Varpu lähtevät edustamaan Siikajokivarren 10-vuotiaita – lasten itsenäisyyspäivän juhlaa vietetään 4. joulukuuta

Aate, Iina, Marika ja Varpu läh­te­vät edus­ta­maan Sii­ka­jo­ki­var­ren 10-vuo­tiai­ta – ­las­ten it­se­näi­syys­päi­vän juhlaa vie­te­tään 4. jou­lu­kuu­ta

28.11.2023 18:00
Tilaajille
Lukunurkkaus on tuonut kirjastoon uusia käyttäjiä – kirjastokortin aktivoiden käyttöön monipuoliset palvelut myös kotiin

Lu­ku­nurk­kaus on tuonut kir­jas­toon uusia käyt­tä­jiä – kir­jas­to­kor­tin ak­ti­voi­den käyt­töön mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut myös kotiin

28.11.2023 07:55
Tilaajille
Raahen seurakunta ei muuta veroprosenttiaan

Raahen seu­ra­kun­ta ei muuta ve­ro­pro­sent­tiaan

27.11.2023 15:00
Tilaajille
Muutoksia Paavolan linja-autoreitteihin – vuorot eivät pysähdy enää koulun pihassa

Muu­tok­sia Paa­vo­lan lin­ja-au­to­reit­tei­hin – ­vuo­rot eivät pysähdy enää koulun pihassa

25.11.2023 09:00
Tilaajille
Siikkis selvitti, miksi Siikajoen luistelualueet eivät ole kaikki jo luistelukunnossa

Siikkis sel­vit­ti, miksi Sii­ka­joen luis­te­lu­alueet eivät ole kaikki jo luis­te­lu­kun­nos­sa

24.11.2023 09:00 2
Tilaajille
Matalasuhdanne näkyy työttömien ja avointen työpaikkojen määrissä Pohjois-Pohjanmaalla – Pyhännällä työttömien määrä nousi vuoden takaisesta 274 prosenttia

Ma­ta­la­suh­dan­ne näkyy työt­tö­mien ja avoin­ten työ­paik­ko­jen mää­ris­sä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­Py­hän­näl­lä työt­tö­mien määrä nousi vuoden ta­kai­ses­ta 274 pro­sent­tia

22.11.2023 06:00
Tilaajille
Akkaralli pyörii Karinkannan Nuorisoseuralla: Taksi tuo maajussille morsianta toisensa jälkeen

Ak­ka­ral­li pyörii Ka­rin­kan­nan Nuo­ri­so­seu­ral­la: Taksi tuo maa­jus­sil­le mor­sian­ta toi­sen­sa jälkeen

16.11.2023 18:00
Tilaajille
Ruukissa on hyvä asua, paljasti kyläkysely – kyselyn pohjalta laaditaan viihtyisyyttä parantava kyläsuunnitelma

Ruu­kis­sa on hyvä asua, pal­jas­ti ky­lä­ky­se­ly – kyselyn poh­jal­ta laa­di­taan viih­tyi­syyt­tä pa­ran­ta­va ky­lä­suun­ni­tel­ma

15.11.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvalla ja Siikajoella oli vuonna 2021 neljä henkilömäärältään voimakkaasti kasvanutta mikroyritystä, kertovat tilastot — "Sellaisia ei ihan joka paikassa ole”, kommentoi tutkimusjohtaja

Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la oli vuonna 2021 neljä hen­ki­lö­mää­räl­tään voi­mak­kaas­ti kas­va­nut­ta mik­roy­ri­tys­tä, ker­to­vat ti­las­tot — "Sel­lai­sia ei ihan joka pai­kas­sa ole”, kom­men­toi tut­ki­mus­joh­ta­ja

15.11.2023 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Keskusta esittää Ira Toppista eurovaaliehdokkaaksi

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta esittää Ira Top­pis­ta eu­ro­vaa­li­eh­dok­kaak­si

14.11.2023 10:00
Tilaajille
"Sairastun, jos kotona ei ole väkeä" – suurperheen isällä ei ole koskaan tylsää

"Sai­ras­tun, jos kotona ei ole väkeä" – suur­per­heen isällä ei ole koskaan tylsää

12.11.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Suomen toiseksi suurimpia mätkyjä maksetaan Pyhännällä

Suomen toi­sek­si suu­rim­pia mätkyjä mak­se­taan Py­hän­näl­lä

10.11.2023 09:00
Tilaajille
Tuulimylly sotki suunnitelmat – Kuka kantaa vastuun Varessäikän virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentymisestä?

Tuu­li­myl­ly sotki suun­ni­tel­mat – Kuka kantaa vastuun Va­res­säi­kän vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien hei­ken­ty­mi­ses­tä?

09.11.2023 06:00 3
Tilaajille