vieraspetopyynti
Haitallisia vieraspetoja pyytäen turvataan uhanalaisten vesilintujen pesimärauha – rahoitusta myös kosteikkojen kunnostamiseen

Hai­tal­li­sia vie­ras­pe­to­ja pyytäen tur­va­taan uhan­alais­ten ve­si­lin­tu­jen pe­si­mä­rau­ha – ra­hoi­tus­ta myös kos­teik­ko­jen kun­nos­ta­mi­seen

21.03.2021 13:27