Juuri nyt: Paa­vo­lan Lep­pik­ses­sä ko­ro­na­tar­tun­ta – po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la

Kou­lu­lai­sil­la monta vaa­ran­paik­ka: Kaa­haa­vat au­toi­li­jat, kaa­tu­mi­set pyörän kanssa, liu­kas­tu­mi­set ja täpärät ti­lan­teet tien yli­tyk­sis­sä

Koululaisilta on kysytty, millaisia täpäriä tilanteita koulumatkoilla syntyy. Esille nousivat muun muassa kaatumiset pyörän kanssa.
Koululaisilta on kysytty, millaisia täpäriä tilanteita koulumatkoilla syntyy. Esille nousivat muun muassa kaatumiset pyörän kanssa.
Kuva: Sari Junnonaho/Arkisto

Koululaiset ovat päässeet kertomaan, millaisia ovat koulumatkoilla sattuneet ikävät tilanteet. Asiaa on kartoittanut Liikenneturva.

Vastauksissa korostuivat pyörällä kaatumisten ja liukastumisten lisäksi läheltä piti -tilanteet tien ylityksissä ja risteyksissä. Myös kaahaavat autoilijat ja vaikeus saada tilaa tien ylittämiseen suojatiellä nousivat esille.

– Kouluissa annettavalla liikennekasvatuksella on erittäin tärkeä merkitys lapsille ja nuorille. Sillä pystytään tarjoamaan toimintamalleja esimerkiksi siihen, miten edellä mainituissa ikävissä tilanteissa toimitaan. Liikennekasvatus siis antaa lapselle konkreettista apua ja siten parantaa liikenneturvallisuutta. Myös koettu turvallisuus vahvistuu, mikä on tärkeää itsenäisen liikkumisen tukemisessa, Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi toteaa.

Liikenneturvan koululaiskyselyn tiedot kerättiin opettajien avulla. Opettajat kävivät oppilaiden kanssa keskusteluja etukäteen asetettujen kysymysten pohjalta ja kirjasivat ajatukset ylös.

Tuloksiin on nostettu keskusteluissa yleisimmin esiin nousseet teemat. Keskusteluja käytiin eri puolilla Suomea. Niihin osallistui yhteensä 732 oppilasta pääasiassa 1–4 -luokilta.

Parhaillaan vietetään valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa. Sen teemana on tällä kertaa näe ja näy liikenteessä. Teeman avulla halutaan virittää niin kouluissa kuin kotonakin keskustelua pimeällä liikkumisesta, tarkkaavaisuudesta liikenteessä sekä lasten ja nuorten huomioimisesta liikenteessä.

Liikenneturva ja Opetushallitus korostavat, että lasten ja nuorten osallisuus liikennekasvatuksen toteuttamisessa on tärkeää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kuulluksi tulemista, mahdollisuutta vaikuttaa oppimisaineistoihin ja -menetelmiin sekä hyvän esimerkin näyttämistä ikätovereille.

Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on muistuttaa liikennekasvatuksen merkityksestä ja kannustaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita kaikilla kouluasteilla ottamaan liikenneturvallisuusaiheet esiin omassa yhteisössään.

– Liikenneturvallisuus on osa hyvinvointiosaamista, jonka vahvistaminen kuuluu niin peruskoulun kuin lukionkin opetussuunnitelmiin. Se on sekä itsestä että muista huolehtimista. Liikenneturvallisuusviikolla korostetaan lasten ja nuorten osallistumista ja osallisuuden kokemista. Kyse on tietojen ja taitojen kartuttamisesta mutta vähintään yhtä paljon myös liikenneturvallisuutta edistävien asenteiden omaksumisesta. Liikennekasvatuksen toteuttamisessa olennaista ei ole pelkästään se, miten me aikuiset sen ymmärrämme, vaan myös se, mitä lapset ja nuoret itse ajattelevat liikenteestä ja miten he siellä liikkuvat, opetusneuvos Kati Mikkola Opetushallituksesta kertoo.

– Vaikka lasten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla, voi lapsi itsekin osallistua liikennekasvatukseen aktiivisena toimijana eikä vain sen kohteena. Esimerkiksi yksi viikon tehtävä yläkouluissa tai toisella asteella on tehdä paikallislehdelle mielipidekirjoitus koulumatkan tai muun liikenteen vaaranpaikoista. Nuoret pääsevät myös itse suunnittelemaan liikennekasvatussisältöjä yhdessä luokan kanssa, Tomi Niemi toteaa.