Liikenne
Kuukausi
Siikajoen Betonitukun louhokselle haetaan jatkoaikaa – pumpattavien vesien määrä kaksinkertaistumassa

Sii­ka­joen Be­to­ni­tu­kun lou­hok­sel­le haetaan jat­ko­ai­kaa – pum­pat­ta­vien vesien määrä kak­sin­ker­tais­tu­mas­sa

12.05.2022 18:00
Tilaajille
Poliisi valvoo mopoilijoita viikonloppuna – tarkoituksena lisätä turvallisuutta ja vähentää häiritsevää ajoa asuinalueilla iltaisin

Poliisi valvoo mo­poi­li­joi­ta vii­kon­lop­pu­na – tar­koi­tuk­se­na lisätä tur­val­li­suut­ta ja vä­hen­tää häi­rit­se­vää ajoa asuin­alueil­la il­tai­sin

14.05.2022 11:14
Pohjois-Pohjanmaan liitto moittii väyläverkon investointiohjelmaa – "Ohjelma jättää huomioimatta pohjoisen Suomen sekä koko Suomen huoltovarmuuden"

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto moittii väy­lä­ver­kon in­ves­toin­ti­oh­jel­maa – "Oh­jel­ma jättää huo­mioi­mat­ta poh­joi­sen Suomen sekä koko Suomen huol­to­var­muu­den"

06.05.2022 16:00 1
Tilaajille
Oulun yliopiston liikenneprofessorit: Tulevaisuudessa on rekkaletkoja, joille riittää yksi kuljettaja

Oulun yli­opis­ton lii­ken­nep­ro­fes­so­rit: Tu­le­vai­suu­des­sa on rek­ka­let­ko­ja, joille riittää yksi kul­jet­ta­ja

06.05.2022 10:00
Tilaajille
Vanhemmat
Päällystyksiä tulossa parille sadalle tiekilometrille – korjausvelka kasvaa kiihtyvällä tahdilla

Pääl­lys­tyk­siä tulossa parille sadalle tie­ki­lo­met­ril­le – kor­jaus­vel­ka kasvaa kiih­ty­väl­lä tah­dil­la

25.04.2022 15:00
Tilaajille
Asiointiliikenteeseen tulossa hienosäätöä Siikalatvalla, mutta kuljetuskertoja ei lisätä – palvelut ovat kaikkien saatavilla

Asioin­ti­lii­ken­tee­seen tulossa hie­no­sää­töä Sii­ka­lat­val­la, mutta kul­je­tus­ker­to­ja ei lisätä – pal­ve­lut ovat kaik­kien saa­ta­vil­la

23.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Kelirikkokausi on alkanut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sorateillä – pahin vaihe kestää noin kaksi viikkoa

Ke­li­rik­ko­kau­si on alkanut Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun so­ra­teil­lä – pahin vaihe kestää noin kaksi viikkoa

20.04.2022 16:00
Toiveissa lisää bussiyhteyksiä Ruukissa pysähtyville junille – kyselyyn vastanneet matkustelivat lähinnä Raahen ja Oulun suuntaan

Toi­veis­sa lisää bus­si­yh­teyk­siä Ruu­kis­sa py­säh­ty­vil­le junille – ky­se­lyyn vas­tan­neet mat­kus­te­li­vat lähinnä Raahen ja Oulun suun­taan

16.04.2022 12:00
Tilaajille
Kestilässä puhuttaa taajamassa olevien valtion teiden hoito – “Ei olla luksusta vaatimassa, vaan asiallista tienpitoa.”

Kes­ti­läs­sä pu­hut­taa taa­ja­mas­sa olevien valtion teiden hoito – “Ei olla luk­sus­ta vaa­ti­mas­sa, vaan asial­lis­ta tien­pi­toa.”

14.04.2022 16:38
Tilaajille
Poliisi valvoi turvalaitteiden käyttöä ja tarkkaamattomuutta liikenteessä – 92 henkilöä jäi kiinni turvavyön käyttämättömyydestä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Poliisi valvoi tur­va­lait­tei­den käyttöä ja tark­kaa­mat­to­muut­ta lii­ken­tees­sä – 92 hen­ki­löä jäi kiinni tur­va­vyön käyt­tä­mät­tö­myy­des­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

12.04.2022 16:41
Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa tiistaina

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ty­mi­nen alkaa tiis­tai­na

11.04.2022 06:00
Tilaajille
Auton ostopäätös ei ole tällä hetkellä helpoimmasta päästä monesta eri syystä

Auton os­to­pää­tös ei ole tällä het­kel­lä hel­poim­mas­ta päästä monesta eri syystä

30.03.2022 06:00
Tilaajille
Polttoaineiden raju hinnan nousu uhkaa kaataa kuljetusalan yrityksiä – ahdingossa olevaa kuljetusalaa tulisi auttaa luopumalla väliaikaisesti jakeluvelvoitteesta

Polt­to­ai­nei­den raju hinnan nousu uhkaa kaataa kul­je­tus­alan yri­tyk­siä – ah­din­gos­sa olevaa kul­je­tus­alaa tulisi auttaa luo­pu­mal­la vä­li­ai­kai­ses­ti ja­ke­lu­vel­voit­tees­ta

19.03.2022 11:00
Tilaajille
Siikajoellakin mietitään, mistä eurot polttoaineelle – hintojen nousu kurittaa kuntia

Sii­ka­joel­la­kin mie­ti­tään, mistä eurot polt­to­ai­neel­le – hin­to­jen nousu ku­rit­taa kuntia

17.03.2022 09:00
Tilaajille
Kelirikosta tulossa ennusteiden mukaan tavanomainen, mutta alueellisia eroja on

Ke­li­ri­kos­ta tulossa en­nus­tei­den mukaan ta­va­no­mai­nen, mutta alueel­li­sia eroja on

17.03.2022 06:00
Tilaajille
Kuljettajatutkintoja ajetaan jatkossakin myös Pulkkilassa – Traficom perui rajut lupa- ja tutkintopalvelupisteiden karsimissuunnitelmat

Kul­jet­ta­ja­tut­kin­to­ja ajetaan jat­kos­sa­kin myös Pulk­ki­las­sa – Tra­fi­com perui rajut lupa- ja tut­kin­to­pal­ve­lu­pis­tei­den kar­si­mis­suun­ni­tel­mat

24.02.2022 09:01
Tilaajille
Teipillä voi pelastaa tuulilasin

Tei­pil­lä voi pe­las­taa tuu­li­la­sin

21.02.2022 12:00
Lehtomäkeen valunut dieselöljy saatu pois maapohjasta - pientareelle lisämaata

Leh­to­mä­keen valunut die­sel­öl­jy saatu pois maa­poh­jas­ta - pien­ta­reel­le li­sä­maa­ta

16.02.2022 16:00
Tilaajille
Rekka ajoi ojaan Kasitiellä Siikajoen ja Limingan välillä – liikenteelle järjestettiin kiertotiet nostotöiden ajaksi

Rekka ajoi ojaan Ka­si­tiel­lä Sii­ka­joen ja Li­min­gan välillä – lii­ken­teel­le jär­jes­tet­tiin kier­to­tiet nos­to­töi­den ajaksi

14.02.2022 10:58
Helmikuun alusta lähtien dronelentoihin vaaditaan uusi koe, jonka voi tehdä vielä hyvin harvoissa paikoissa

Hel­mi­kuun alusta lähtien dro­ne­len­toi­hin vaa­di­taan uusi koe, jonka voi tehdä vielä hyvin har­vois­sa pai­kois­sa

04.02.2022 06:00
Tilaajille