Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kela
Kela perii lähes 35 000 opiskelijalta opintotukia takaisin

Kela perii lähes 35 000 opis­ke­li­jal­ta opin­to­tu­kia ta­kai­sin

10.02.2024 12:00
Tilaajille
Ryhmäkuntoutus tarjoaa suuntaa elintapamuutoksille – Kela tarjoaa kuntoutusta diabetesta tai uniapneaa sairastaville

Ryh­mä­kun­tou­tus tarjoaa suuntaa elin­ta­pa­muu­tok­sil­le – Kela tarjoaa kun­tou­tus­ta dia­be­tes­ta tai uniap­neaa sai­ras­ta­vil­le

15.01.2024 15:00
Tilaajille
Työttömyysturvan omavastuuaika pitenee vuodenvaihteessa

Työt­tö­myys­tur­van oma­vas­tuu­ai­ka pitenee vuo­den­vaih­tees­sa

30.12.2023 06:00
Tilaajille
Nyt huijataan Kelan nimissä – tunnista ja torju huijausviestit

Nyt hui­ja­taan Kelan ni­mis­sä – ­tun­nis­ta ja torju hui­jaus­vies­tit

04.11.2023 09:00
Kela toivoo yhdenmukaista linjaa toimeentulotuen takaisinperintään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kela toivoo yh­den­mu­kais­ta linjaa toi­meen­tu­lo­tuen ta­kai­sin­pe­rin­tään

03.10.2023 05:00
Tilaajille
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

25.09.2023 06:00
Tilaajille
Muistathan hakea koulumatkatukea hyvissä ajoin

Muis­tat­han hakea kou­lu­mat­ka­tu­kea hyvissä ajoin

04.08.2023 06:00
Vuoden Suomessa asuneille ukrainalaisille oikeus hakea Kelan tukea – Uusi yhdistelmälomake helpottaa Kela-kortin ja lapsilisän hakemista

Vuoden Suo­mes­sa asu­neil­le uk­rai­na­lai­sil­le oikeus hakea Kelan tukea – Uusi yh­dis­tel­mä­lo­ma­ke hel­pot­taa Ke­la-kor­tin ja lap­si­li­sän ha­ke­mis­ta

25.02.2023 15:00
Kelan perhe-etuudet nousevat ja huimiin sähkölaskuihin avuksi väliaikainen tuki – ikävämpi uutinen on, ettei yksityisen antamaa fysioterapiaa enää korvata

Kelan per­he-etuu­det nou­se­vat ja huimiin säh­kö­las­kui­hin avuksi vä­li­ai­kai­nen tuki – ikä­väm­pi uutinen on, ettei yk­si­tyi­sen antamaa fy­sio­te­ra­piaa enää korvata

31.12.2022 09:00
Tilaajille
Muutoksia Kelan matkakorvauksiin vuoden alusta – Matkakattokortti poistuu käytöstä

Muu­tok­sia Kelan mat­ka­kor­vauk­siin vuoden alusta – Mat­ka­kat­to­kort­ti poistuu käy­tös­tä

26.12.2022 12:00
Tilaajille
Uudessa äitiyspakkauksessa 12 tuotetta aiempaa vähemmän – Katso mitä pakkauksesta löytyy

Uudessa äi­tiys­pak­kauk­ses­sa 12 tuo­tet­ta aiempaa vä­hem­män – Katso mitä pak­kauk­ses­ta löytyy

17.12.2022 15:00
Tilaajille
Kela: Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, myös ammattiryhmien välillä on eroja

Kela: Miehet käyt­tä­vät vä­hem­män ter­veys­pal­ve­lui­ta kuin naiset, myös am­mat­ti­ryh­mien välillä on eroja

06.08.2022 18:00
Ukrainan tilanteen vuoksi Suomeen saapuvien oikeus sosiaaliturvaan mietityttää

Uk­rai­nan ti­lan­teen vuoksi Suomeen saa­pu­vien oikeus so­siaa­li­tur­vaan mie­ti­tyt­tää

05.03.2022 15:00
Kela-taksien vaikeudet helpottaneet – ongelmia vielä yksittäisissä matkoissa

Ke­la-tak­sien vai­keu­det hel­pot­ta­neet – on­gel­mia vielä yk­sit­täi­sis­sä mat­kois­sa

04.02.2022 15:00
Tilaajille
Voiko Kela-taksi jäädä tulematta?

Voiko Ke­la-tak­si jäädä tu­le­mat­ta?

19.01.2022 12:00
Tilaajille
Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Kela va­roit­taa: Ri­kol­li­set urk­ki­vat pank­ki­tun­nuk­sia Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tyil­lä säh­kö­pos­teil­la – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

26.10.2021 16:53
Katso-palvelu on suljettu – monilta yrityksiltä, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä puuttuu yhä sähköiseen asiointiin vaadittavat Suomi.fi-valtuudet

Kat­so-pal­ve­lu on sul­jet­tu – monilta yri­tyk­sil­tä, yh­dis­tyk­sil­tä ja muilta yh­tei­söil­tä puuttuu yhä säh­köi­seen asioin­tiin vaa­dit­ta­vat Suo­mi.fi-val­tuu­det

11.09.2021 12:00
Koulumatkatuen ehdot muuttuvat – tukea kannattaa hakea hyvissä ajoin

Kou­lu­mat­ka­tuen ehdot muut­tu­vat – tukea kan­nat­taa hakea hyvissä ajoin

29.07.2021 10:07
Tilaajille
Rokotetodistus löytyy jatkossa Omakannasta – todistuksen järjestelmään siirtymisessä voi olla viivettä

Ro­ko­te­to­dis­tus löytyy jat­kos­sa Oma­kan­nas­ta – to­dis­tuk­sen jär­jes­tel­mään siir­ty­mi­ses­sä voi olla vii­vet­tä

04.07.2021 16:00
Tilaajille

Ruukin Kela mukana ajan­va­raus­ko­kei­lus­sa

22.09.2016 09:55