Kulttuuri
Kuukausi
Ojankaivajan tarina valloittaa maailmalla

Ojan­kai­va­jan tarina val­loit­taa maail­mal­la

18.01.2022 15:00
Tilaajille
Pyhäntä-kalenteri julkaistiin jo 22. kerran – kalenterituotto käytetään paikallisten yhteisöjen hyväksi

Py­hän­tä-ka­len­te­ri jul­kais­tiin jo 22. kerran – ka­len­te­ri­tuot­to käy­te­tään pai­kal­lis­ten yh­tei­sö­jen hyväksi

16.01.2022 15:00
Tilaajille
Kaikkien yleisötilaisuuksien pitokielto jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla – myös yleiset kokoukset on kielletty sekä kattavasti erilaisia tiloja suljettu

Kaik­kien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien pi­to­kiel­to jatkuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la – myös yleiset ko­kouk­set on kiel­let­ty sekä kat­ta­vas­ti eri­lai­sia tiloja sul­jet­tu

29.12.2021 16:02
Tukes: Ilotulitteet aiheuttavat ilmansaasteita ja meluhaittaa – voit vähentää haittoja noudattamalla käyttöaikaa ja -paikkaa koskevia rajoituksia

Tukes: Ilo­tu­lit­teet ai­heut­ta­vat il­man­saas­tei­ta ja me­lu­hait­taa – voit vä­hen­tää hait­to­ja nou­dat­ta­mal­la käyt­tö­ai­kaa ja -paik­kaa kos­ke­via ra­joi­tuk­sia

29.12.2021 09:00
Tilaajille
Isovanhemmat rakastuivat kaivoksen ruokalassa –Marjatta Kaakinen tallensi kolmen sukupolven tarinat sukukirjaksi

Iso­van­hem­mat ra­kas­tui­vat kai­vok­sen ruo­ka­las­sa –Mar­jat­ta Kaa­ki­nen tal­len­si kolmen su­ku­pol­ven tarinat su­ku­kir­jak­si

28.12.2021 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Havina julkaisee EP-levyn — yhtyeen rantsilalaislähtöinen solisti aloittaa valtakunnallisessa artistivalmennuksessa

Havina jul­kai­see EP-le­vyn — yhtyeen rant­si­la­lais­läh­töi­nen solisti aloit­taa val­ta­kun­nal­li­ses­sa ar­tis­ti­val­men­nuk­ses­sa

26.12.2021 12:00
Tilaajille
Näin vietettiin joulua vuosisatoja sitten – Pohjois-Pohjanmaan museon joulu voi olla viimeinen nykytiloissa

Näin vie­tet­tiin joulua vuo­si­sa­to­ja sitten – Poh­jois-Poh­jan­maan museon joulu voi olla vii­mei­nen ny­ky­ti­lois­sa

25.12.2021 15:00
Tilaajille
Hyvä valokuvaaja tekee näkymättömän näkyväksi

Hyvä va­lo­ku­vaa­ja tekee nä­ky­mät­tö­män nä­ky­väk­si

24.12.2021 10:00
Tilaajille
Joulupukin lentoporoille uusi EU-ohjain – jouluaaton kierros onnistuu salaisuuksien avulla

Jou­lu­pu­kin len­to­po­roil­le uusi EU-oh­jain – jou­lu­aa­ton kierros on­nis­tuu sa­lai­suuk­sien avulla

23.12.2021 18:00
Tilaajille
Joulu Suomessa voi olla yksi vaihto-oppilasvuoden jännittävimmistä kokemuksista

Joulu Suo­mes­sa voi olla yksi vaih­to-op­pi­las­vuo­den jän­nit­tä­vim­mis­tä ko­ke­muk­sis­ta

22.12.2021 12:00
Tilaajille
Kirjastovirma-sivusto toistaiseksi poissa käytöstä tietoturvasyistä – alueen kirjastot ovat hakeneet hankeavustusta sisältöjen läpikäymiseksi ja siirtämiseksi uudelle alustalle

Kir­jas­to­vir­ma-si­vus­to tois­tai­sek­si poissa käy­tös­tä tie­to­tur­va­syis­tä – alueen kir­jas­tot ovat ha­ke­neet han­ke­avus­tus­ta si­säl­tö­jen lä­pi­käy­mi­sek­si ja siir­tä­mi­sek­si uudelle alus­tal­le

20.12.2021 12:00
Tilaajille
Kyläläisten kirjoittama kirja yhtä kirjava kuin elämä itse – Revonlahdelta riittäisi tarinaa vaikka kahteen kirjaan

Ky­lä­läis­ten kir­joit­ta­ma kirja yhtä kirjava kuin elämä itse – Re­von­lah­del­ta riit­täi­si tarinaa vaikka kahteen kirjaan

19.12.2021 06:00
Tilaajille
Eija Järvelän eläimet Oulu-oppaina – orava ja kumppanit seikkailevat satukirjan sivuilla

Eija Jär­ve­län eläimet Ou­lu-op­pai­na – orava ja kump­pa­nit seik­kai­le­vat sa­tu­kir­jan si­vuil­la

18.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Vuokraajat jo kyselleet tiloja ensi kesälle – Tuomiojan Nuorisoseuran talo valmistuu aikataulussa

Vuok­raa­jat jo ky­sel­leet tiloja ensi kesälle – Tuo­mi­ojan Nuo­ri­so­seuran talo val­mis­tuu ai­ka­tau­lus­sa

15.12.2021 12:00
Tilaajille
Satuportti on auki – Ritva Sepin tarinavakka ei tyhjene kertomalla

Sa­tu­port­ti on auki – Ritva Sepin ta­ri­na­vak­ka ei tyhjene ker­to­mal­la

11.12.2021 08:00
Tilaajille
Suomen sotahistoria tulee eläväksi Paula Tavastin valokuvissa –  Tavastin pääviesti: “Meillä on velvollisuus jatkaa sotasukupolven muiston ja perinteen vaalimista, sekä siirtää sitä myös tuleville sukupolville”

Suomen so­ta­his­to­ria tulee elä­väk­si Paula Ta­vas­tin va­lo­ku­vis­sa –  Ta­vas­tin pää­vies­ti: “Meillä on vel­vol­li­suus jatkaa so­ta­su­ku­pol­ven muiston ja pe­rin­teen vaa­li­mis­ta, sekä siirtää sitä myös tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le”

06.12.2021 06:00
Tilaajille
Ruukin Näyttämöllä yleisöä viihdyttävät omilla lahjoillaan niin vasta-alkajat kuin konkaritkin – Esa Sarkkinen teki paluun näyttämölle 50 vuoden tauon jälkeen

Ruukin Näyt­tä­möl­lä yleisöä viih­dyt­tä­vät omilla lah­joil­laan niin vas­ta-al­ka­jat kuin kon­ka­rit­kin – Esa Sark­ki­nen teki paluun näyt­tä­möl­le 50 vuoden tauon jälkeen

30.11.2021 16:14
Tilaajille
Vanhasta kunnantalosta tahdotaan paikalliskultturia esille tuova kuntalaistalo

Van­has­ta kun­nan­ta­los­ta tah­do­taan pai­kal­lis­kult­tu­ria esille tuova kun­ta­lais­ta­lo

25.11.2021 09:58 1
Tilaajille
Ilosta ja naurusta lääkettä ankeaan korona-aikaan: karinkantalaisten uusi näytelmä kertoo ystävyydestä ja rakkaudesta – ja niistä syntyvät myös huolet

Ilosta ja nau­rus­ta lää­ket­tä ankeaan ko­ro­na-ai­kaan: ka­rin­kan­ta­lais­ten uusi näy­tel­mä kertoo ys­tä­vyy­des­tä ja rak­kau­des­ta – ja niistä syn­ty­vät myös huolet

23.11.2021 16:00
Tilaajille