6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Matkailu
Muutoksia Paavolan linja-autoreitteihin – vuorot eivät pysähdy enää koulun pihassa

Muu­tok­sia Paa­vo­lan lin­ja-au­to­reit­tei­hin – ­vuo­rot eivät pysähdy enää koulun pihassa

25.11.2023 09:00
Tilaajille
Maalaiskartano juhlii 40-vuotistaivalta –asiakkaille halutaan tarjota edelleen elämyksiä maalaismiljöössä

Maa­lais­kar­ta­no juhlii 40-vuo­tis­tai­val­ta –a­siak­kail­le ha­lu­taan tarjota edel­leen elä­myk­siä maa­lais­mil­jöös­sä

14.11.2023 15:00 4
Tilaajille
Porukalla osuus kerrallaan meloen, hiihtäen ja kävellen Helsingistä Jäämerelle – lue miesten mietteillä, Rantsilassa otetuilla valokuvilla ja videopätkällä täydennetty juttu

Po­ru­kal­la osuus ker­ral­laan meloen, hiih­täen ja kä­vel­len Hel­sin­gis­tä Jää­me­rel­le – lue miesten miet­teil­lä, Rant­si­las­sa ote­tuil­la va­lo­ku­vil­la ja vi­deo­pät­käl­lä täy­den­net­ty juttu

28.08.2023 18:40
Tilaajille
Paavolan pojat ja 43 000 muuta – partioleirillä Etelä-Koreassa hikoiltiin, saunottiin ja ystävystyttiin

Paa­vo­lan pojat ja 43 000 muuta – par­tio­lei­ril­lä Ete­lä-Ko­reas­sa hi­koil­tiin, sau­not­tiin ja ys­tä­vys­tyt­tiin

28.08.2023 08:17
Tilaajille
Metsähallitus julkaisi Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman: sisältää toimenpidelinjauksia muun muassa valtion monikäyttömetsien metsänhoitoon ja hakkuumääriin

Met­sä­hal­li­tus jul­kai­si Poh­jois-Poh­jan­maan luon­non­va­ra­suun­ni­tel­man: si­säl­tää toi­men­pi­de­lin­jauk­sia muun muassa valtion mo­ni­käyt­tö­met­sien met­sän­hoi­toon ja hak­kuu­mää­riin

25.08.2023 09:00
Tilaajille
Siikalatvalle tulossa uusia luontoreittejä – pohjoinen reitistö jopa 75 kilometriä

Sii­ka­lat­val­le tulossa uusia luon­to­reit­te­jä – ­poh­joi­nen rei­tis­tö jopa 75 ki­lo­met­riä

24.08.2023 18:00 1
Tilaajille
Matkailu avartaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kai­lu avartaa

19.07.2023 06:00
Tilaajille
Pulkkilalaisten normaalia arkea Turkissa

Pulk­ki­la­lais­ten nor­maa­lia arkea Tur­kis­sa

12.07.2023 15:00
Tilaajille
Nappisilmä-Lada odottaa tiimiä Italiassa – yhteisten kokemusten myötä autosta on tullut rakas

Nap­pi­sil­mä-La­da odottaa tiimiä Ita­lias­sa – yh­teis­ten ko­ke­mus­ten myötä autosta on tullut rakas

04.07.2023 18:00
Tilaajille
Suomi-matkailua pieniin yksityiskohtiin tutustuen – Siikalatva-nimeä on ilmeisesti käytetty 1960-luvulta lähtien

Suo­mi-mat­kai­lua pieniin yk­si­tyis­koh­tiin tu­tus­tuen – ­Sii­ka­lat­va-ni­meä on il­mei­ses­ti käy­tet­ty 1960-lu­vul­ta lähtien

26.06.2023 18:00 1
Tilaajille
Varessäikän kesä avattiin lauantaina

Va­res­säi­kän kesä avat­tiin lauan­tai­na

12.06.2023 09:00
Tilaajille
Revonlahden koulun oppilaita kävi Erasmus-vaihdossa Islannissa – sikäläisessä koulussa käytettiin tabletteja, syötiin hyvää, mutta maksullista ruokaa ja tultiin hyvin toimeen englannilla

Re­von­lah­den koulun op­pi­lai­ta kävi Eras­mus-vaih­dos­sa Is­lan­nis­sa – si­kä­läi­ses­sä kou­lus­sa käy­tet­tiin tab­let­te­ja, syötiin hyvää, mutta mak­sul­lis­ta ruokaa ja tultiin hyvin toimeen eng­lan­nil­la

29.05.2023 18:00
Tilaajille
Nappisilmä-Ladalla Monacoon – auto on kunnostettu talven aikana. Katso video

Nap­pi­sil­mä-La­dal­la Mo­na­coon – auto on kun­nos­tet­tu talven aikana. Katso video

28.05.2023 18:00
Tilaajille
Kristian Karppanen, Riku Niemelä, Joonas Niiranen ja Henri Uhre lähtevät 3. kesäkuuta Ladalla kohti Monacoa. Kaverukset kertovat videolla auto- ja reissuprojektistaan sekä esittelevät tekniseen kuntoon laittamaansa nappisilmä-Ladaa.

Kris­tian Karp­pa­nen, Riku Nie­me­lä, Joonas Nii­ra­nen ja Henri Uhre läh­te­vät 3. ke­sä­kuu­ta Ladalla kohti Mo­na­coa. Ka­ve­ruk­set ker­to­vat vi­deol­la auto- ja reis­su­pro­jek­tis­taan sekä esit­te­le­vät tek­ni­seen kuntoon lait­ta­maan­sa nap­pi­sil­mä-La­daa.

28.05.2023 17:00
Tilaajille
Saviselkä-Piippolan tie on osa tieliikenteen arvotettua historiaa

Sa­vi­sel­kä-Piip­po­lan tie on osa tie­lii­ken­teen ar­vo­tet­tua his­to­riaa

26.05.2023 12:00
Tilaajille
Nyt on Siikajokivarressa kesä
Pääkirjoitus

Nyt on Sii­ka­jo­ki­var­res­sa kesä

23.05.2023 23:00
Tilaajille
Takki auki tunturiin – rakoilta, epätoivolta ja pieniltä sattumuksilta ei taaskaan säästytty

Takki auki tun­tu­riin – ra­koil­ta, epä­toi­vol­ta ja pie­nil­tä sat­tu­muk­sil­ta ei taas­kaan sääs­tyt­ty

03.05.2023 18:00
Tilaajille
Ruukin kyläkyselyyn vastanneet näkivät kylässään paljon hyvää: Kiitosta tuli muun muassa hyvistä kulkuyhteyksistä ja hyvästä koulusta

Ruukin ky­lä­ky­se­lyyn vas­tan­neet näkivät ky­läs­sään paljon hyvää: Kii­tos­ta tuli muun muassa hyvistä kul­ku­yh­teyk­sis­tä ja hyvästä kou­lus­ta

22.04.2023 06:00
Tilaajille
Wanha Herra avaa suunsa ja oven kotiinsa – "Toivon, että tämä nostaisi Raahen näkyvyyttä laajasti", Piia Vähäsalo sanoo

Wanha Herra avaa suunsa ja oven ko­tiin­sa – "Toi­von, että tämä nos­tai­si Raahen nä­ky­vyyt­tä laa­jas­ti", Piia Vä­hä­sa­lo sanoo

16.04.2023 18:00
Tilaajille
Ruutikunnat Oy etsii toimitusjohtajaa Ruutikankaan ampumaurheilukeskukselle – haussa myynnin ja markkinoinnin dynaaminen ammattilainen kehittämään aluetta

Ruu­ti­kun­nat Oy etsii toi­mi­tus­joh­ta­jaa Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sel­le – haussa myynnin ja mark­ki­noin­nin dy­naa­mi­nen am­mat­ti­lai­nen ke­hit­tä­mään aluetta

13.04.2023 18:00