6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
Lasten influenssarokotetta ei ole saatu – Mehiläinen joutuu perumaan Siikalatvalla lasten rokotuspäivät

Lasten inf­luens­sa­ro­ko­tet­ta ei ole saatu – ­Me­hi­läi­nen joutuu pe­ru­maan Sii­ka­lat­val­la lasten ro­ko­tus­päi­vät

03.11.2023 07:00
Kausirokotusten tiedustelijat ruuhkauttavat puhelinpalvelua – ajanvarausta influenssarokotukseen ei tarvitse tehdä. Rokotuksen joukkorokotuspäivinä

Kau­si­ro­ko­tus­ten tie­dus­te­li­jat ruuh­kaut­ta­vat pu­he­lin­pal­ve­lua – a­jan­va­raus­ta inf­luens­sa­ro­ko­tuk­seen ei tar­vit­se tehdä. Ro­ko­tuk­sen jouk­ko­ro­ko­tus­päi­vi­nä

12.10.2023 15:00
Tilaajille
Heijastinpuu jokaisella Siikalatvan kirkonkylällä – autoilija säikähtää ilman heijastinta pimeässä kulkevan kohdatessaan

Hei­jas­tin­puu jo­kai­sel­la Sii­ka­lat­van kir­kon­ky­läl­lä – au­toi­li­ja säi­käh­tää ilman hei­jas­tin­ta pi­meäs­sä kul­ke­van koh­da­tes­saan

10.10.2023 18:00 1
Tilaajille
Kesäsulku vaikutti terveyspalveluiden tuottamiseen – vuodeosasto palvelee ensisijaisesti siikalatvalaisia

Ke­sä­sul­ku vai­kut­ti ter­veys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen – vuo­de­osas­to pal­ve­lee en­si­si­jai­ses­ti sii­ka­lat­va­lai­sia

20.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Vastaus palautteeseen – Mehiläisen kesäsulku näkyi Siikalatvalla palveluissa
Mielipidekirjoitus

Vastaus pa­laut­tee­seen – Me­hi­läi­sen ke­sä­sul­ku näkyi Sii­ka­lat­val­la pal­ve­luis­sa

17.08.2023 07:00
Tilaajille
Siikalatvalla oli häiriö e-reseptien uusimissa – vika korjattu

Sii­ka­lat­val­la oli häiriö e-re­sep­tien uu­si­mis­sa – vika kor­jat­tu

13.08.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvalla Hyvän Tekemisen viikko – viikko starttasi Rantsilassa nallesairaalalla

Sii­ka­lat­val­la Hyvän Te­ke­mi­sen viikko – viikko start­ta­si Rant­si­las­sa nal­le­sai­raa­lal­la

23.05.2023 09:00
Tilaajille
Tunteikas viimeinen työpäivä – “Kiitos ihanille asiakkaille, joita olen saanut Siikalatvalla hoitaa!”

Tun­tei­kas vii­mei­nen työ­päi­vä – “Kiitos iha­nil­le asiak­kail­le, joita olen saanut Sii­ka­lat­val­la hoi­taa!”

18.04.2023 18:00
Tilaajille
Joululahjarahat siikalatvalaisten lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen

Jou­lu­lah­ja­ra­hat sii­ka­lat­va­lais­ten lasten ja nuorten har­ras­tus­ten tu­ke­mi­seen

27.03.2023 06:00
Tilaajille
Tiiminä merkityksellistä työtä asiakkaiden parhaaksi – “Tunnetaan asiakkaat aika hyvin, pienestä nähdään, jos kaikki ei ole hyvin, vaan psyyke on muuttunut.”

Tiiminä mer­ki­tyk­sel­lis­tä työtä asiak­kai­den par­haak­si – “Tun­ne­taan asiak­kaat aika hyvin, pie­nes­tä näh­dään, jos kaikki ei ole hyvin, vaan psyyke on muut­tu­nut.”

18.10.2022 18:00
Tilaajille
Sote-laskutuksessa olleita ongelmia korjataan – isoihin kertalaskuihin kannattaa pyytää maksuaikaa

Sote-las­ku­tuk­ses­sa olleita on­gel­mia kor­ja­taan – isoihin ker­ta­las­kui­hin kan­nat­taa pyytää mak­su­ai­kaa

17.10.2022 06:00
Tilaajille
JEDU jakoi tunnustusta vuoden oppisopimustoimijoille

JEDU jakoi tun­nus­tus­ta vuoden op­pi­so­pi­mus­toi­mi­joil­le

06.10.2022 15:00
Tilaajille
Aika näyttää jatkuuko Mehiläisen palvelutarjonta Siikalatvalla ennallaan – 1.1.2023 sopijapuolina ovat hyvinvointialue ja terveyspalveluiden tuottaja, kunnalla ei ole asioihin sanavaltaa

Aika näyttää jat­kuu­ko Me­hi­läi­sen pal­ve­lu­tar­jon­ta Sii­ka­lat­val­la en­nal­laan – 1.1.2023 so­pi­ja­puo­li­na ovat hy­vin­voin­ti­alue ja ter­veys­pal­ve­lui­den tuot­ta­ja, kun­nal­la ei ole asioi­hin sa­na­val­taa

03.03.2022 05:40 1
Tilaajille
Mehiläinen aloittaa 5-11-vuotiaiden koronarokotukset – lapsen rokottaminen vaatii kummankin vanhemman suostumuksen

Me­hi­läi­nen aloit­taa 5-11-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set – lapsen ro­kot­ta­mi­nen vaatii kum­man­kin van­hem­man suos­tu­muk­sen

21.12.2021 06:00
Siikalatvan palvelukeskuksiin saatiin hoitajavahvistusta – filippiiniläistaustaiset hoiva-avustajat aloittivat maanantaina työssään

Sii­ka­lat­van pal­ve­lu­kes­kuk­siin saatiin hoi­ta­ja­vah­vis­tus­ta – fi­lip­pii­ni­läis­taus­tai­set hoi­va-avus­ta­jat aloit­ti­vat maa­nan­tai­na työs­sään

23.09.2021 09:02
Tilaajille
Mehiläinen palkkaa Siikalatvalle 20 hoiva-avustajaa Filippiineiltä – uusi hoitajaresurssi vanhuspalveluihin syyskuussa

Me­hi­läi­nen palkkaa Sii­ka­lat­val­le 20 hoi­va-avus­ta­jaa Fi­lip­pii­neil­tä – uusi hoi­ta­ja­re­surs­si van­hus­pal­ve­lui­hin syys­kuus­sa

19.06.2021 10:00 1
Tilaajille
Vierailuja Palvelukeskus Koivulehdossa ei ole rajoitettu – koronaohjeet sitovat yhä sekä vierailijoita että hoitohenkilökuntaa erityisesti ikäihmisiä kohdattaessa

Vie­rai­lu­ja Pal­ve­lu­kes­kus Koi­vu­leh­dos­sa ei ole ra­joi­tet­tu – ko­ro­na­oh­jeet sitovat yhä sekä vie­rai­li­joi­ta että hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa eri­tyi­ses­ti ikä­ih­mi­siä koh­dat­taes­sa

28.05.2021 12:31
Tilaajille
Asuinpaikasta ja työnantajasta riippuu, järjestyykö koronarokotus työterveyden kautta – Pyhännällä, Siikalatvalla ja Siikajoella annetaan jo rokotusaikoja 40-vuotiaille

Asuin­pai­kas­ta ja työn­an­ta­jas­ta riip­puu, jär­jes­tyy­kö ko­ro­na­ro­ko­tus työ­ter­vey­den kautta – Py­hän­näl­lä, Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la an­ne­taan jo ro­ko­tus­ai­ko­ja 40-vuo­tiail­le

23.05.2021 06:41
Tilaajille
Aikaisempi päivystysmuutos puheenaiheena ajoittain edelleen Siikalatvalla – koronarokotteen ajanvarausjärjestelmästä tullut palautetta

Ai­kai­sem­pi päi­vys­tys­muu­tos pu­heen­ai­hee­na ajoit­tain edel­leen Sii­ka­lat­val­la – ko­ro­na­ro­kot­teen ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäs­tä tullut pa­lau­tet­ta

02.05.2021 08:00 1
Tilaajille
Koronarokotuspäivää oli odotettu – rokotukset hoituvat sujuvasti rokotustiimin yhteistyöllä

Ko­ro­na­ro­ko­tus­päi­vää oli odo­tet­tu – ro­ko­tuk­set hoi­tu­vat su­ju­vas­ti ro­ko­tus­tii­min yh­teis­työl­lä

08.04.2021 06:16
Tilaajille