Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Metsät
MTK:n monimuotoisuustiekartassa rehellinen tilannekuva – vastuu siirtyy veronmaksajille
Lukijalta Kolumni

MTK:n mo­ni­muo­toi­suus­tie­kar­tas­sa re­hel­li­nen ti­lan­ne­ku­va – vastuu siirtyy ve­ron­mak­sa­jil­le

20.02.2024 19:45
Tilaajille
Metka-tuki korvasi Kemaran –yhdistys on kaikkien metsänomistajien asialla

Met­ka-tu­ki korvasi Kemaran –yh­dis­tys on kaik­kien met­sä­no­mis­ta­jien asialla

28.01.2024 06:00
Tilaajille
Metsäluonnon monimuotoisuutta halutaan parantaa – Pohjois-Pohjanmaan laajat turvemaat jäivät pois alan kehittämishankkeesta

Met­sä­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta ha­lu­taan pa­ran­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan laajat tur­ve­maat jäivät pois alan ke­hit­tä­mis­hank­kees­ta

16.01.2024 06:00
Tilaajille
Suomen Metsäyhdistys: Joulukuusessa on keskimäärin 60 oksaa ja neulasilla peittäisi makuuhuoneen lattian

Suomen Met­säyh­dis­tys: Jou­lu­kuu­ses­sa on kes­ki­mää­rin 60 oksaa ja neu­la­sil­la peit­täi­si ma­kuu­huo­neen lattian

24.12.2023 09:00
Suomen metsäkeskus myöntää kemera-tukia vielä syyskuun ajan – tukien käyttö sekä metsänhoitotyöt ovat lisääntyneet selvästi viime vuodesta

Suomen met­sä­kes­kus myöntää ke­me­ra-tu­kia vielä syys­kuun ajan – tukien käyttö sekä met­sän­hoi­to­työt ovat li­sään­ty­neet sel­väs­ti viime vuo­des­ta

21.09.2023 06:00
Tilaajille
Metsähallituksen syysistutukset ovat käynnissä – Paula-myrskyn viljelyrästit saadaan tänä vuonna valmiiksi

Met­sä­hal­li­tuk­sen syy­sis­tu­tuk­set ovat käyn­nis­sä – Pau­la-myrs­kyn vil­je­ly­räs­tit saadaan tänä vuonna val­miik­si

07.09.2023 15:00
Metsänhoidolla voidaan lisätä maaperän hiilinieluja ja vähentää päästöjä

Met­sän­hoi­dol­la voidaan lisätä maa­pe­rän hii­li­nie­lu­ja ja vä­hen­tää pääs­tö­jä

31.08.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven Kipinässä selvitettiin tämän vuoden metsätaitomestari – Siikajokivarteen kirkkaimmat mitalit

Pu­das­jär­ven Ki­pi­näs­sä sel­vi­tet­tiin tämän vuoden met­sä­tai­to­mes­ta­ri – Sii­ka­jo­ki­var­teen kirk­kaim­mat mitalit

19.08.2023 15:00
Tilaajille
Puun vienti Suomesta ulkomaille kasvoi – metsätuhoista menetyksiä

Puun vienti Suo­mes­ta ul­ko­mail­le kasvoi – met­sä­tu­hois­ta me­ne­tyk­siä

16.04.2023 12:00
Tilaajille
Ilmastonmuutoksesta valistetaan metsäomistajia monin tavoin – katso videolta, kuinka koivu kaatuu kuusen tieltä

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta va­lis­te­taan met­säo­mis­ta­jia monin tavoin – katso vi­deol­ta, kuinka koivu kaatuu kuusen tieltä

19.03.2023 18:00
Tilaajille
Kaleva selvitti: Pohjois-Pohjanmaalle miljoonatuet puiden istuttamiseen – Tutkijat ihmettelevät, miksi valtio syytää rahaa istutuksiin, joita maanomistajat tekisivät muutenkin

Kaleva sel­vit­ti: Poh­jois-Poh­jan­maal­le mil­joo­na­tuet puiden is­tut­ta­mi­seen – Tut­ki­jat ih­met­te­le­vät, miksi valtio syytää rahaa is­tu­tuk­siin, joita maa­no­mis­ta­jat te­ki­si­vät muu­ten­kin

17.12.2022 12:00
Tilaajille
Metsänomistaja Matti Heikkilä katsoo, että ennallistamiskeskustelu saattaa johtaa aivan väärään lopputulokseen

Met­sä­no­mis­ta­ja Matti Heik­ki­lä katsoo, että en­nal­lis­ta­mis­kes­kus­te­lu saattaa johtaa aivan väärään lop­pu­tu­lok­seen

08.11.2022 06:00
Tilaajille
EU:n ennallistamisasetus kirittää, ei kurjista
Lukijalta Kolumni

EU:n en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus ki­rit­tää, ei kur­jis­ta

02.11.2022 06:00
Tilaajille
Metsästä apua mielenhallintaan – "Päänsisäinen meteli hiljenee, kun metsässä viettää aikaa tietoisesti", luonto-opas Paula Sieppi vakuuttaa

Met­säs­tä apua mie­len­hal­lin­taan – "­Pään­si­säi­nen meteli hil­je­nee, kun met­säs­sä viettää aikaa tie­toi­ses­ti", luon­to-opas Paula Sieppi va­kuut­taa

23.10.2022 18:00
Tilaajille
Metsien ja soiden kasvillisuutta inventoidaan 27 vuoden jälkeen – Pohjois-Suomen koealojen tutkiminen vaatii sisua ja hyviä varusteita

Metsien ja soiden kas­vil­li­suut­ta in­ven­toi­daan 27 vuoden jälkeen – Poh­jois-Suo­men koea­lo­jen tut­ki­mi­nen vaatii sisua ja hyviä va­rus­tei­ta

21.08.2022 18:00
Tilaajille
Metsätilojen kauppahinnat nousseet – Etelän korkeat hinnat siirtäneet ostajien katseet pohjoisen metsiin. Tilakauppoja aiempaa vähemmän,  mutta korkeammalla hinnalla.

Met­sä­ti­lo­jen kaup­pa­hin­nat nous­seet – E­te­län korkeat hinnat siir­tä­neet os­ta­jien katseet poh­joi­sen met­siin. Ti­la­kaup­po­ja aiempaa vä­hem­män, mutta kor­keam­mal­la hin­nal­la.

23.07.2022 06:36
Tilaajille
Viime kesän myrskymetsien hoito hyvällä mallilla – suurin osa tuli raivattua jo syksyyn mennessä

Viime kesän myrs­ky­met­sien hoito hyvällä mal­lil­la – suurin osa tuli rai­vat­tua jo syksyyn men­nes­sä

11.07.2022 06:00
Tilaajille
Mönkijällä metsään ja muita mokia – jutusta löydät ohjeet oikeaoppiseen retkeilyyn

Mön­ki­jäl­lä metsään ja muita mokia – ­ju­tus­ta löydät ohjeet oi­keaop­pi­seen ret­kei­lyyn

24.06.2022 06:00
Tilaajille
Polvi polvelta metsä haltuun – erämaissa on kiinni isoja omistuksia

Polvi pol­vel­ta metsä haltuun – erä­mais­sa on kiinni isoja omis­tuk­sia

18.05.2022 12:00
Tilaajille
Pyhännän ja Siikalatvan yksityismetsät on inventoitu – laserkeilauksella saadaan kolmiulotteista tietoa

Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van yk­si­tyis­met­sät on in­ven­toi­tu – la­ser­kei­lauk­sel­la saadaan kol­miu­lot­teis­ta tietoa

17.05.2022 06:55
Tilaajille