Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

NÄKÖISLEHTI: Lue tästä tuhti KesäSiika maksutta

MAINOS: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Perhe
Kuukausi
Kuurankukassa kaikki ovat yhtä suurta perhettä

Kuu­ran­ku­kas­sa kaikki ovat yhtä suurta per­het­tä

05.06.2023 18:00
Tilaajille
Poliisi turvaa osaltaan turvallisuutta koulujen päättäjäisviikonloppuna: "Kehotamme huoltajia asettamaan rajoja nuorille ja kertomaan heille, miten kesäloman alkua on sopivaa juhlia ja miten taas ei"

Poliisi turvaa osal­taan tur­val­li­suut­ta kou­lu­jen päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na: "Ke­ho­tam­me huol­ta­jia aset­ta­maan rajoja nuo­ril­le ja ker­to­maan heille, miten ke­sä­lo­man alkua on sopivaa juhlia ja miten taas ei"

03.06.2023 09:00
Mitä kuuluu jokilaakson nuorten kesään?

Mitä kuuluu jo­ki­laak­son nuorten kesään?

25.05.2023 09:00
Tilaajille
Sodassa henkensä antaneiden muistolle – katso video Pulkkilan sankarihaudoilla käynnistä

Sodassa hen­ken­sä an­ta­nei­den muis­tol­le – katso video Pulk­ki­lan san­ka­ri­hau­doil­la käyn­nis­tä

21.05.2023 16:52
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnassa järjestettiin kaatuneitten muistopäivän messu Pulkkilan kirkossa. Messun jälkeen laskettiin seurakunnan ja kunnan yhteinen seppele Pulkkilan sankarihaudalle. Seppeleenlaskutilaisuus oli kello 11 myös kaikkien muiden Siikalatvan seurakunnan kappeleiden sankarihaudoille.

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nas­sa jär­jes­tet­tiin kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vän messu Pulk­ki­lan kir­kos­sa. Messun jälkeen las­ket­tiin seu­ra­kun­nan ja kunnan yh­tei­nen seppele Pulk­ki­lan san­ka­ri­hau­dal­le. Sep­pe­leen­las­ku­ti­lai­suus oli kello 11 myös kaik­kien muiden Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kap­pe­lei­den san­ka­ri­hau­doil­le.

21.05.2023 15:25
Tilaajille
Lauantaina on Lastenmusiikkiyhtye Apinaorkesterin ensimmäinen keikka – bändi syntyi MLL:n Rantsilan yhdistyksen uudelleen toimintaan viriämisen myötä

Lauan­tai­na on Las­ten­mu­siik­ki­yh­tye Api­na­or­kes­te­rin en­sim­mäi­nen keikka – bändi syntyi MLL:n Rant­si­lan yh­dis­tyk­sen uu­del­leen toi­min­taan vi­riä­mi­sen myötä

16.05.2023 18:00
Tilaajille
Äitien kunniaksi juotiin kakkukahvit hyvässä seurassa – Hyvölänrannalla pitkä perinne

Äitien kun­niak­si juotiin kak­ku­kah­vit hyvässä seu­ras­sa – Hy­vö­län­ran­nal­la pitkä perinne

15.05.2023 18:00
Tilaajille
Hyvölänrannan nuorisoseuralla järjestettiin sunnuntai-iltana perinteinen äitienpäiväjuhla kahvittelun, yhteislaulujen ja vapaan seurustelun merkeissä.

Hy­vö­län­ran­nan nuo­ri­so­seural­la jär­jes­tet­tiin sun­nun­tai-il­ta­na pe­rin­tei­nen äi­tien­päi­vä­juh­la kah­vit­te­lun, yh­teis­lau­lu­jen ja vapaan seu­rus­te­lun mer­keis­sä.

15.05.2023 05:24
Tilaajille
Äiti on kiva, ihana ja hyvä kokki – Gumeruksen lapset kertovat, millaisia äitejä heillä on

Äiti on kiva, ihana ja hyvä kokki – Gu­me­ruk­sen lapset ker­to­vat, mil­lai­sia äitejä heillä on

14.05.2023 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Järkytys on vaihtunut tuplaonneksi
Kolumni

Jär­ky­tys on vaih­tu­nut tup­la­on­nek­si

03.05.2023 06:00
Tilaajille
Vesi lähti Mankilassa sunnuntaina laskuun – Järvitie osittain poikki liikenteeltä. Vettä riittänyt Saarikoskenkin puolelle

Vesi lähti Man­ki­las­sa sun­nun­tai­na laskuun – Jär­vi­tie osit­tain poikki lii­ken­teel­tä. Vettä riit­tä­nyt Saa­ri­kos­ken­kin puo­lel­le

01.05.2023 18:01
Tilaajille
Kastepuku valmistui siikajokisten käyttöön

Kas­te­pu­ku val­mis­tui sii­ka­jo­kis­ten käyt­töön

23.04.2023 12:00
Yhtiöittämisen jälkeen Juho Oikarinen sai ensimmäistä kertaa maatilalla tekemästään työstään palkkaa

Yh­tiöit­tä­mi­sen jälkeen Juho Oi­ka­ri­nen sai en­sim­mäis­tä kertaa maa­ti­lal­la te­ke­mäs­tään työs­tään palkkaa

21.04.2023 06:00
Tilaajille
Valtakunnallinen liikunta- ja elämysleiri lapsille ja nuorille – leirillä tarkoitus sytyttää kipinä johonkin harrastukseen

Val­ta­kun­nal­li­nen lii­kun­ta- ja elä­mys­lei­ri lap­sil­le ja nuo­ril­le – lei­ril­lä tar­koi­tus sy­tyt­tää kipinä jo­hon­kin har­ras­tuk­seen

19.04.2023 09:00
Lapset osaavat jo odottaa Lottaa – kiertävä lastenhoitaja palvelee Pyhännällä ainakin tämän vuoden

Lapset osaavat jo odottaa Lottaa – ­kier­tä­vä las­ten­hoi­ta­ja pal­ve­lee Py­hän­näl­lä ainakin tämän vuoden

07.04.2023 09:00
Tilaajille
Maksuton päivähoito kerää kiitosta – Siikajokivarressa varhaiskasvatusmaksua perii enää Siikajoki

Mak­su­ton päi­vä­hoi­to kerää kii­tos­ta – ­Sii­ka­jo­ki­var­res­sa var­hais­kas­va­tus­mak­sua perii enää Sii­ka­jo­ki

05.04.2023 06:00
Tilaajille
Pääsiäisenä juhlimme satavuotiasta
Kolumni

Pää­siäi­se­nä juh­lim­me sa­ta­vuo­tias­ta

05.04.2023 05:30 1
Tilaajille
Joululahjarahat siikalatvalaisten lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen

Jou­lu­lah­ja­ra­hat sii­ka­lat­va­lais­ten lasten ja nuorten har­ras­tus­ten tu­ke­mi­seen

27.03.2023 06:00
Tilaajille
Niemiset äänestivät jälleen ennakkoon Alanyassa – vielä lauantaina ehtii äänestää ulkomailla

Nie­mi­set ää­nes­ti­vät jälleen en­nak­koon Ala­nyas­sa – vielä lauan­tai­na ehtii ää­nes­tää ul­ko­mail­la

25.03.2023 09:00
Tilaajille
Mahdoton yhtälö kaataa korttipakan
Kolumni

Mah­do­ton yhtälö kaataa kort­ti­pa­kan

22.03.2023 07:00
Tilaajille