Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyvinvointi
Viikko
Pääkirjoitus

Lap­sis­ta ja nuo­ris­ta ei saa säästää

28.11.2023 23:00
Tilaajille
Lapsiperhejoulu on pitkälti illuusio
Kolumni

Lap­si­per­he­jou­lu on pit­käl­ti il­luu­sio

28.11.2023 20:00
Tilaajille
Lisää rahaa lähipalveluihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää rahaa lä­hi­pal­ve­lui­hin

28.11.2023 15:30
Tilaajille
Pyhännän koululla viihdytään kouluterveyskyselyn mukaan – ysiluokkalaiset kertoivat kehitysideoita niin vapaa-ajalla, kuin koulussakin viihtymiseen

Py­hän­nän kou­lul­la viih­dy­tään kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn mu­kaa­n – y­si­luok­ka­lai­set ker­toi­vat ke­hi­ty­si­deoi­ta niin va­paa-ajal­la, kuin kou­lus­sa­kin viih­ty­mi­seen

28.11.2023 12:00
Tilaajille
Lukunurkkaus on tuonut kirjastoon uusia käyttäjiä – kirjastokortin aktivoiden käyttöön monipuoliset palvelut myös kotiin

Lu­ku­nurk­kaus on tuonut kir­jas­toon uusia käyt­tä­jiä – kir­jas­to­kor­tin ak­ti­voi­den käyt­töön mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut myös kotiin

28.11.2023 07:55
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Siikkis selvitti, miksi Siikajoen luistelualueet eivät ole kaikki jo luistelukunnossa

Siikkis sel­vit­ti, miksi Sii­ka­joen luis­te­lua­lueet eivät ole kaikki jo luis­te­lu­kun­nos­sa

24.11.2023 09:00 2
Tilaajille
Ely-keskus tiedottaa: Pyhännän tilanteeseen haetaan helpotusta viranomaisyhteistyöllä

Ely-kes­kus tie­dot­taa: Py­hän­nän ti­lan­tee­seen haetaan hel­po­tus­ta vi­ra­no­mai­syh­teis­työl­lä

24.11.2023 06:00
Tilaajille
"Hävikkiruoka on kallein ruokamme" –Miten PPE Köökin ensimmäinen toimintavuosi on mennyt?

"Hä­vik­ki­ruo­ka on kallein ruo­kam­me" –Miten PPE Köökin en­sim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si on mennyt?

23.11.2023 15:00
Tilaajille
Toivoa on palveluiden Siikajoenkylällä säilyttämisestä – paloasema poistettiin lakkautuslistalta ja terveysaseman toimintoja arvioidaan

Toivoa on pal­ve­lui­den Sii­ka­joen­ky­läl­lä säi­lyt­tä­mi­ses­tä – ­pa­loa­se­ma pois­tet­tiin lak­kau­tus­lis­tal­ta ja ter­vey­sa­se­man toi­min­to­ja ar­vioi­daan

23.11.2023 12:31 1
Tilaajille
Opiskelija-alennus ja taidekoulu uusia asioita Jokihelmen opistossa

Opis­ke­li­ja-alen­nus ja tai­de­kou­lu uusia asioita Jo­ki­hel­men opis­tos­sa

23.11.2023 09:00
Tilaajille
Hyviä ja huonoja päätösuutisia
Pääkirjoitus

Hyviä ja huonoja pää­tö­suu­ti­sia

21.11.2023 23:00
Tilaajille
Onko lapsilla oikeus hyvinvointiin?
Lukijalta Kolumni

Onko lap­sil­la oikeus hy­vin­voin­tiin?

21.11.2023 19:00
Tilaajille
Tomas Jouhilampi herätteli välttämään väkivaltaa – väkivallan uhriksi joutuminen tai väkivaltainen teko voi pilata elämän

Tomas Jou­hi­lam­pi he­rät­te­li vält­tä­mään vä­ki­val­taa – ­vä­ki­val­lan uhriksi jou­tu­mi­nen tai vä­ki­val­tai­nen teko voi pilata elämän

21.11.2023 12:00 1
Tilaajille
Omalääkäritoiminta edellytyksenä Raahen yöpäivystykselle tulevaisuudessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­lää­kä­ri­toi­min­ta edel­ly­tyk­se­nä Raahen yö­päi­vys­tyk­sel­le tu­le­vai­suu­des­sa

21.11.2023 10:00
Tilaajille
Pohteen avustushaku avautuu 27. marraskuuta – avustusta voi hakea esimerkiksi Pohteen digipalveluiden opastamiseen

Pohteen avus­tus­ha­ku avautuu 27. mar­ras­kuu­ta – a­vus­tus­ta voi hakea esi­mer­kik­si Pohteen di­gi­pal­ve­lui­den opas­ta­mi­seen

20.11.2023 06:00
Tilaajille
Revonlahden kyläjuhlassa kunnanjohtaja Pertti Severinkangas onnitteli puheessa Revonlahtisia ja muisti myös Luohuaa.

Re­von­lah­den ky­lä­juh­las­sa kun­nan­joh­ta­ja Pertti Se­ve­rin­kan­gas on­nit­te­li pu­hees­sa Re­von­lah­ti­sia ja muisti myös Luo­huaa.

20.11.2023 10:05
Tilaajille
Toimintatupa sai tilat entisestä Nestorista – yhteisön apu suuri voimavara

Toi­min­ta­tu­pa sai tilat en­ti­ses­tä Nes­to­ris­ta – yh­tei­sön apu suuri voi­ma­va­ra

19.11.2023 18:00
Tilaajille
Ruukissa on hyvä asua, paljasti kyläkysely – kyselyn pohjalta laaditaan viihtyisyyttä parantava kyläsuunnitelma

Ruu­kis­sa on hyvä asua, pal­jas­ti ky­lä­ky­se­ly – kyselyn poh­jal­ta laa­di­taan viih­tyi­syyt­tä pa­ran­ta­va ky­lä­suun­ni­tel­ma

15.11.2023 18:00
Tilaajille
Kuulumisia siikalatvalaisen elämästä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuu­lu­mi­sia sii­ka­lat­va­lai­sen elä­mäs­tä

15.11.2023 07:00
Tilaajille
Kynttilät syttyvät itsemurhan tehneiden muistoksi
Pääkirjoitus

Kynt­ti­lät syt­ty­vät it­se­mur­han teh­nei­den muis­tok­si

14.11.2023 23:00
Tilaajille