Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pohde
Kuukausi
Yhteistyötä ja yhdenvertaisuutta
Kolumni

Yh­teis­työ­tä ja yh­den­ver­tai­suut­ta

27.09.2023 06:00
Tilaajille
Hoitotakuu kiristyi syyskuun alussa –  takuun toteutuminen vielä vaihtelee Siikajokivarressa

Hoi­to­ta­kuu ki­ris­tyi syys­kuun alussa – takuun to­teu­tu­mi­nen vielä vaih­te­lee Sii­ka­jo­ki­var­res­sa

27.09.2023 06:00
Tilaajille
OYSin lääkäreille liikaa maksettuja palkkoja ei peritä takaisin – Kyse ei virheestä vaan vakiintuneesta tulkinnasta

OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin – Kyse ei vir­hees­tä vaan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

23.09.2023 15:00
Tilaajille
Terapianavigaattori otetaan tänään käyttöön koko Pohteen alueella – "Voi olla, että palvelujen kysyntä kasvaa hetkellisesti"

Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­ri otetaan tänään käyt­töön koko Pohteen alueel­la – "Voi olla, että pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa het­kel­li­ses­ti"

15.09.2023 15:00
Raahen päivystykselle haetaan jatkoa vuodeksi

Raahen päi­vys­tyk­sel­le haetaan jatkoa vuo­dek­si

13.09.2023 06:20
Uusvanha paloasema sai vihkiäisensä

Uus­van­ha pa­lo­ase­ma sai vih­kiäi­sen­sä

11.09.2023 17:04
Tilaajille
Hyvinvointialuejohtaja esittää Raahen sairaalan yöpäivystykselle jatkoa, hakemuksen lähettämisestä päätetään tiistaina

Hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­ja esittää Raahen sai­raa­lan yö­päi­vys­tyk­sel­le jatkoa, ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä pää­te­tään tiis­tai­na

11.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Satoja kotihoidon käyntejä tehdään päivittäin etäyhteyden avulla  – hoitaja kysyy Sirkan kuulumiset etäyhteydellä aamuin ja illoin

Satoja ko­ti­hoi­don käyn­te­jä tehdään päi­vit­täin etä­yh­tey­den avulla – hoitaja kysyy Sirkan kuu­lu­mi­set etä­yh­tey­del­lä aamuin ja illoin

11.09.2023 06:00
Tilaajille
Aluevaltuusto pui syyskautensa aluksi taloutta ja palveluissa ilmeneviä ongelmia – Hoitoonpääsy koetaan turhan vaikeaksi

Alue­val­tuus­to pui syys­kau­ten­sa aluksi ta­lout­ta ja pal­ve­luis­sa il­me­ne­viä on­gel­mia – Hoi­toon­pää­sy koetaan turhan vai­keak­si

09.09.2023 06:00
Tilaajille
Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset tilataan Matkapalvelukeskuksen kautta – uusi käytäntö voimaan Pyhännällä maanantaina

So­siaa­li­huol­to­lain ja vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­set kul­je­tuk­set ti­la­taan Mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen kautta – uusi käy­tän­tö voimaan Py­hän­näl­lä maa­nan­tai­na

08.09.2023 15:00
Tilaajille
Pohteella ikäihmiset saavat sosiaalipalveluja lain määräämässä ajassa

Poh­teel­la ikä­ih­mi­set saavat so­siaa­li­pal­ve­lu­ja lain mää­rää­mäs­sä ajassa

07.09.2023 12:00
Vanhemmat
Ministeriltä tuli tekstiviesti: Lupaa puoltaa Raahen sairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen jatkoa

Mi­nis­te­ril­tä tuli teks­ti­vies­ti: Lupaa puoltaa Raahen sai­raa­lan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen päi­vys­tyk­sen jatkoa

29.08.2023 11:00
Tilaajille
Pohteen aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli kertoo, mitä on edessä:   "Henkilöstöpula piiskaa jatkamaan uudistamista"

Pohteen alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tapani Tölli kertoo, mitä on edessä: "Hen­ki­lös­tö­pu­la piiskaa jat­ka­maan uu­dis­ta­mis­ta"

28.08.2023 06:00
Tilaajille
THL suosittelee koronarokotteen tehosteannosta iäkkäille ja tietyille riskiryhmille - Pohde tiedottaa myöhemmin milloin tehosteannosta annetaan

THL suo­sit­te­lee ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos­ta iäk­käil­le ja tie­tyil­le ris­ki­ryh­mil­le - Pohde tie­dot­taa myö­hem­min milloin te­hos­te­an­nos­ta an­ne­taan

27.08.2023 06:00
Pohteelta apua talouskurimukseen – Sosiaalista luottoa voi hakea enimmillään  jopa 8  000 euroa

Poh­teel­ta apua ta­lous­ku­ri­muk­seen – So­siaa­lis­ta luottoa voi hakea enim­mil­lään jopa 8  000 euroa

26.08.2023 06:00
Tilaajille
Koko Pohjois-Suomen kattava välityspalvelu nytkähti eteenpäin – matkapalvelukeskukselle haetaan lähiaikoina toimitusjohtajaa

Koko Poh­jois-Suo­men kattava vä­li­tys­pal­ve­lu nyt­käh­ti eteen­päin – mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sel­le haetaan lä­hi­ai­koi­na toi­mi­tus­joh­ta­jaa

24.08.2023 06:00
Tilaajille
Hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma Oulaisissa: "Nykyinen palvelujärjestelmä ei ole ihanteellinen, vaan vaatii uudistamista"

Hy­vin­voin­ti­alueen johtaja Ilkka Luoma Ou­lai­sis­sa: "Ny­kyi­nen pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä ei ole ihan­teel­li­nen, vaan vaatii uu­dis­ta­mis­ta"

23.08.2023 17:41
Tilaajille
Kesäsulku vaikutti terveyspalveluiden tuottamiseen – vuodeosasto palvelee ensisijaisesti siikalatvalaisia

Ke­sä­sul­ku vai­kut­ti ter­veys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen – vuo­de­osas­to pal­ve­lee en­si­si­jai­ses­ti sii­ka­lat­va­lai­sia

20.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Joditabletteja jaetaan neuvoloissa – purkin saa mukaansa normikäynnin yhteydessä

Jo­di­tab­let­te­ja jaetaan neu­vo­lois­sa – purkin saa mu­kaan­sa nor­mi­käyn­nin yh­tey­des­sä

19.08.2023 09:00
Tilaajille
Ovet auki uuteen Pyhännän sote-keskukseen – Nestorista muutto alkaa keskiviikkona

Ovet auki uuteen Py­hän­nän sote-kes­kuk­seen – ­Nes­to­ris­ta muutto alkaa kes­ki­viik­ko­na

07.08.2023 16:05
Tilaajille