Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Pyhännän kunta
Vappupassilla muikeata mukavaa

Vap­pu­pas­sil­la mui­kea­ta mukavaa

30.04.2022 12:00
Tilaajille
Pyhännän vapputapahtuma 29.4.2022

Py­hän­nän vap­pu­ta­pah­tu­ma 29.4.2022

30.04.2022 09:53
Tilaajille
Pyhännän yritysten tarpeisiin liittyvä koulutus turvattava lähellä kotikuntaa

Py­hän­nän yri­tys­ten tar­pei­siin liit­ty­vä kou­lu­tus tur­vat­ta­va lähellä ko­ti­kun­taa

22.04.2022 09:00
Tilaajille
Rakennusliike Sorvoja Oy Pyhännän hyvinvointitalon rakentajaksi

Ra­ken­nus­lii­ke Sorvoja Oy Py­hän­nän hy­vin­voin­ti­ta­lon ra­ken­ta­jak­si

20.04.2022 15:31
Tilaajille
Virkatehtäväkuvaus innosti hakemaan töihin Pyhännälle – nykyaikana tietosuojan kehittäminen ja ylläpito on entistä merkittävämmässä roolissa myös kunnissa.

Vir­ka­teh­tä­vä­ku­vaus innosti ha­ke­maan töihin Py­hän­näl­le – ny­ky­ai­ka­na tie­to­suo­jan ke­hit­tä­mi­nen ja yl­lä­pi­to on entistä mer­kit­tä­väm­mäs­sä roo­lis­sa myös kun­nis­sa.

02.04.2022 06:00
Tilaajille
Tuulivoimayhtiöt panostavat seutukuntaan - Pyhännälle kolme potentiaalista tulijaa

Tuu­li­voi­ma­yh­tiöt pa­nos­ta­vat seu­tu­kun­taan - Py­hän­näl­le kolme po­ten­tiaa­lis­ta tulijaa

21.03.2022 06:00
Tilaajille
Ukrainasta Pyhännälle tulleet anonevat tilapäistä suojelua – kunnanjohtaja Mäkeläinen: “Pyhännälle saapuneiden ukrainalaisten saapumisprosessi on toiminut äärimmäisen hyvin”

Uk­rai­nas­ta Py­hän­näl­le tulleet ano­ne­vat ti­la­päis­tä suo­je­lua – kun­nan­joh­ta­ja Mä­ke­läi­nen: “Py­hän­näl­le saa­pu­nei­den uk­rai­na­lais­ten saa­pu­mis­pro­ses­si on toi­mi­nut ää­rim­mäi­sen hyvin”

10.03.2022 06:00
Tilaajille
Tavastkengän erityispiirteet halutaan säilyttää kaavoituksen avulla

Ta­vast­ken­gän eri­tyis­piir­teet ha­lu­taan säi­lyt­tää kaa­voi­tuk­sen avulla

06.03.2022 10:00
Tilaajille
Pyhännän kunnanvaltuusto valitsi vanhojen kiinteistöjen remontoinnin sijaan hyvinvointitalon rakentamisvaihtoehdon – kummankin hankkeen riskejä on puntaroitu

Py­hän­nän kun­nan­val­tuus­to valitsi van­ho­jen kiin­teis­tö­jen re­mon­toin­nin sijaan hy­vin­voin­ti­ta­lon ra­ken­ta­mis­vaih­to­eh­don – kum­man­kin hank­keen riskejä on pun­ta­roi­tu

17.12.2021 06:00
Tilaajille
Matti Konolasta Haapaveden-Siikalatvan seudun seutuhallituksen varapuheenjohtaja

Matti Ko­no­las­ta Haa­pa­ve­den-Sii­ka­lat­van seudun seu­tu­hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

17.09.2021 08:00
Tilaajille
Vääntämättä valmis - Pyhännän puheenjohtajistoesitykset tehtiin sovussa

Vään­tä­mät­tä valmis - Py­hän­nän pu­heen­joh­ta­jis­to­esi­tyk­set tehtiin sovussa

27.07.2021 10:00
Tilaajille
Avi jakoi avustusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan – Siikajoen 4H:lla suunnitteilla virtuaalipelimaailma

Avi jakoi avus­tus­ta lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan – Sii­ka­joen 4H:lla suun­nit­teil­la vir­tuaa­li­pe­li­maail­ma

28.06.2021 09:00
Tilaajille
Valmis halli houkutti yrittäjäksi Pyhännälle – Leiviskänkankaalla avaa ovensa myös autokorjaamo

Valmis halli hou­kut­ti yrit­tä­jäk­si Py­hän­näl­le – Lei­vis­kän­kan­kaal­la avaa ovensa myös au­to­kor­jaa­mo

08.06.2021 17:00
Tilaajille
Pyhännällä avoinna jopa 70 työpaikkaa – työntekijöitä houkutellaan ja Pyhännälle töihin tulon esteitä hoidetaan yritysten ja kunnan yhteistyöllä

Py­hän­näl­lä avoinna jopa 70 työ­paik­kaa – työn­te­ki­jöi­tä hou­ku­tel­laan ja Py­hän­näl­le töihin tulon esteitä hoi­de­taan yri­tys­ten ja kunnan yh­teis­työl­lä

20.05.2021 15:00
Tilaajille
Isännöintimalli uusiksi Pyhännällä

Isän­nöin­ti­mal­li uusiksi Py­hän­näl­lä

12.05.2021 15:00
Tilaajille
Pyhännän reaaliaikainen vuokra-asuntotarjonta selviää nopeasti netissä – kysyntää on niin, että asuntoja on vapaana vain neljä

Py­hän­nän reaa­li­ai­kai­nen vuok­ra-asun­to­tar­jon­ta selviää no­peas­ti netissä – ky­syn­tää on niin, että asun­to­ja on vapaana vain neljä

08.05.2021 16:00
Tilaajille
Maustaja vuokraa Feelian entisen hallin

Maus­ta­ja vuokraa Feelian entisen hallin

29.04.2021 10:00
Tilaajille
Pyhännän vanha Sale on pian kadonnut katukuvasta – tontille kaavaillaan uutta rakennusta

Py­hän­nän vanha Sale on pian ka­don­nut ka­tu­ku­vas­ta – ton­til­le kaa­vail­laan uutta ra­ken­nus­ta

21.04.2021 19:08
Tilaajille
ABO Wind lopetti Pyhännän Teerimäen tuulivoimahankkeen esiselvitykset – tiistaina eri hanketoimijat esittelevät Pyhännän kunnanvaltuustolle suunnitelmiaan

ABO Wind lopetti Py­hän­nän Tee­ri­mäen tuu­li­voi­ma­hank­keen esi­sel­vi­tyk­set – tiis­tai­na eri han­ke­toi­mi­jat esit­te­le­vät Py­hän­nän kun­nan­val­tuus­tol­le suun­ni­tel­miaan

04.04.2021 05:21
Tilaajille
Jokipelastuksen uudet mallit eivät kelpaa kunnille – uudistuksen pitää taata toimintavalmius eivätkä kustannukset saa nousta

Jo­ki­pe­las­tuk­sen uudet mallit eivät kelpaa kun­nil­le – uu­dis­tuk­sen pitää taata toi­min­ta­val­mius eivätkä kus­tan­nuk­set saa nousta

28.02.2021 07:00
Tilaajille