Pyhäntä
Viimeisin 4 tuntia
Rehupaali-ilkivallan korjaaminen teettää viljelijöillä lisätyötä – paalien viiltely on toisen omaisuuden rikkomista

Re­hu­paa­li-il­ki­val­lan kor­jaa­mi­nen teettää vil­je­li­jöil­lä li­sä­työ­tä – paalien viil­te­ly on toisen omai­suu­den rik­ko­mis­ta

07:48 0
Tilaajille
Viikko
Influenssarokotukset alkavat – Siikalatvalla ja Siikajoella rokotukseen ajanvarauksella, Pyhännällä ei rokotuspäivinä muuta terveyskeskustoimintaa

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set alkavat – Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la ro­ko­tuk­seen ajan­va­rauk­sel­la, Py­hän­näl­lä ei ro­ko­tus­päi­vi­nä muuta ter­veys­kes­kus­toi­min­taa

22.10.2020 08:16 0
Tilaajille
Harry Potter-tapahtuma ilahdutti syyslomalaisia – Johan ja Samuel ovat vuoden 2020 Harry Potter-tietäjät

Harry Pot­ter-ta­pah­tu­ma ilah­dut­ti syys­lo­ma­lai­sia – Johan ja Samuel ovat vuoden 2020 Harry Pot­ter-tie­tä­jät

22.10.2020 07:54 0
Tilaajille
Tunnelmia Harry Potter-tietokilpailusta

Tun­nel­mia Harry Pot­ter-tie­to­kil­pai­lus­ta

22.10.2020 07:43 0
Pohjois-Pohjanmaalla 5 000 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten – Pyhännällä edelleen maakunnan paras työllisyystilanne

Poh­jois-Poh­jan­maal­la 5 000 työ­tön­tä enemmän kuin vuosi sitten – Py­hän­näl­lä edel­leen maa­kun­nan paras työl­li­syys­ti­lan­ne

20.10.2020 10:00 0
Pyhännältä heinäkuussa pelastetun maakotkan kuolinsyy selvisi – patologi varmisti biologin arvion

Py­hän­näl­tä hei­nä­kuus­sa pe­las­te­tun maa­kot­kan kuo­lin­syy selvisi – pa­to­lo­gi var­mis­ti bio­lo­gin arvion

20.10.2020 07:44 0
Tilaajille
Feelia Ruokakauppa ehdolla Suomen parhaaksi kasvuyritykseksi – voittajakolmikko ratkeaa Kasvu Open Karnevaalissa

Feelia Ruo­ka­kaup­pa ehdolla Suomen par­haak­si kas­vu­yri­tyk­sek­si – voit­ta­ja­kol­mik­ko ratkeaa Kasvu Open Kar­ne­vaa­lis­sa

20.10.2020 06:47 0
Tilaajille
Tavastkengältä hiekkaa ja sepeliä jo 75:n tuulivoimalan perustuksiin – jokaisesta maa-aineskuutiosta kilahtaa kunnan kassaan 0,0026 senttiä valvontamaksua ja lisäksi verotuloja

Ta­vast­ken­gäl­tä hiekkaa ja sepeliä jo 75:n tuu­li­voi­ma­lan pe­rus­tuk­siin – jo­kai­ses­ta maa-ai­nes­kuu­tios­ta ki­lah­taa kunnan kassaan 0,0026 senttiä val­von­ta­mak­sua ja lisäksi ve­ro­tu­lo­ja

19.10.2020 07:08 0
Tilaajille
Kuukausi
Pyhännällä vedetään yhtä köyttä, mutta myös eri mieltä saa olla

Py­hän­näl­lä ve­de­tään yhtä köyttä, mutta myös eri mieltä saa olla

15.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Vuodeosaston sijaan pyhäntäläisille apua Pyhännän kotisairaalasta – Haapaveden vuodeosasto muuttuu arviointi- ja kuntoutusyksiköksi

Vuo­de­osas­ton sijaan py­hän­tä­läi­sil­le apua Py­hän­nän ko­ti­sai­raa­las­ta – Haa­pa­ve­den vuo­de­osas­to muuttuu ar­vioin­ti- ja kun­tou­tus­yk­si­kök­si

14.10.2020 07:27 0
Tilaajille
Pyhännän ja Siikalatvan kotisivut avattu uudella alustalla – huomio saatavuusdirektiivin vaateisiin ja toimivuuteen mobiilissa

Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van ko­ti­si­vut avattu uudella alus­tal­la – huomio saa­ta­vuus­di­rek­tii­vin vaa­tei­siin ja toi­mi­vuu­teen mo­bii­lis­sa

13.10.2020 14:46 0
Tilaajille
AlfaTV:n Muusuomi -sarja starttaa Pyhännältä – lauantaina keskitytään tuulivoimaan ja teollisuuteen

Al­faTV:n Muu­suo­mi -sarja start­taa Py­hän­näl­tä – lauan­tai­na kes­ki­ty­tään tuu­li­voi­maan ja teol­li­suu­teen

09.10.2020 06:51 0
Tilaajille
Pyhännällä toimiva Fodelia kansainvälisen kilpailun finaalissa – Euroopan komission perustaman kilpailun voittajat julkaistaan marraskuussa

Py­hän­näl­lä toimiva Fodelia kan­sain­vä­li­sen kil­pai­lun fi­naa­lis­sa – Eu­roo­pan ko­mis­sion pe­rus­ta­man kil­pai­lun voit­ta­jat jul­kais­taan mar­ras­kuus­sa

06.10.2020 10:57 0
Tilaajille
Pääkirjoitus Juha Honkala

Oma etu vai yh­tei­nen hyvä?

01.10.2020 10:54 0
Tilaajille
Moduulipäiväkodin arki sujuvasti käyntiin yhteistyössä perheiden kanssa – Marjakummun tilojen kuivatus käynnissä

Mo­duu­li­päi­vä­ko­din arki su­ju­vas­ti käyn­tiin yh­teis­työs­sä per­hei­den kanssa – Mar­ja­kum­mun tilojen kui­va­tus käyn­nis­sä

01.10.2020 07:14 0
Tilaajille
Siikalatvan seurakunnan kirkkoherraksi yksi kelvollinen hakija – valintapäätös seurakunnan luottamushenkilöiden käsissä

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si yksi kel­vol­li­nen hakija – va­lin­ta­pää­tös seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löi­den käsissä

24.09.2020 05:45 0
Tilaajille
Vanhemmat
Työllisyystilanne parantunut kevään koronalukemista – Pyhännällä maakunnan matalin työttömyysaste

Työl­li­syys­ti­lan­ne pa­ran­tu­nut kevään ko­ro­na­lu­ke­mis­ta – Py­hän­näl­lä maa­kun­nan matalin työt­tö­myys­as­te

22.09.2020 09:03 0
Tilaajille
Akut latautuvat Siikajokivarressa – Topi Raitanen tuli Monacon sykkeestä Pyhännän rauhaan

Akut la­tau­tu­vat Sii­ka­jo­ki­var­res­sa – Topi Rai­ta­nen tuli Monacon syk­kees­tä Py­hän­nän rauhaan

16.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Siikaverkon Pyhännälle laajeneminen etenee – nettioperaattori yhdistää Pyhännän, Siikalatvan ja Siikajoen kuituyhteydet

Sii­ka­ver­kon Py­hän­näl­le laa­je­ne­mi­nen etenee – net­ti­ope­raat­to­ri yh­dis­tää Py­hän­nän, Sii­ka­lat­van ja Sii­ka­joen kui­tu­yh­tey­det

16.09.2020 05:40 0
Tilaajille