Pyhäntä
Kuukausi

Vään­tä­mät­tä valmis - Py­hän­nän pu­heen­joh­ta­jis­to­esi­tyk­set tehtiin sovussa

27.07.2021 10:00
Tilaajille

Niityt kir­ja­taan kansiin - pe­rin­ne­bio­toop­pien in­ven­toi­jat kier­te­le­vät Sii­ka­jo­ki­var­res­sa

23.07.2021 16:00
Tilaajille

Sii­ka­joen lat­va­ve­det tut­kit­tu joessa kah­la­ten – yhden kos­ki­pai­kan kun­nos­tuk­sel­la liik­keel­le uit­to­pe­ra­tul­la

21.07.2021 06:01
Tilaajille

Jo­ki­var­teen 528 hir­vi­lu­paa, koko Oulun alueel­le 4 184 – lupia myön­net­ty vä­hem­män kuin viime vuonna

20.07.2021 12:00
Tilaajille

Lea­der-tu­kea useam­mal­le taholle – seu­raa­vat pää­tök­set syys­kuus­sa

20.07.2021 06:06
Tilaajille

Py­hän­näl­lä vä­ki­lu­vun kehitys Sii­ka­jo­ki­laak­son par­haim­mis­toa – viime vuonna asu­kas­lu­ku nousi kun­nas­sa

19.07.2021 13:17
Tilaajille

Lehmät up­po­si­vat liejuun Py­hän­näl­lä – saatiin pe­las­tet­tua

19.07.2021 10:38
Tilaajille

Py­hän­näl­lä käyn­nis­sä ark­ki­teh­ti­kil­pai­lu hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen suun­nit­te­lus­ta – uusi val­tuus­to päät­tää, ra­ken­ne­taan­ko uutta vai kor­ja­taan­ko vanhaa

16.07.2021 17:00
Tilaajille

Py­hän­täs­ten ja si­dos­ryh­mien edus­ta­jien mie­li­pi­det­tä kai­va­taan – Py­hän­nän tu­le­vai­suu­den suuntaa mää­ri­te­tään kun­ta­stra­te­giaa päi­vit­täen

15.07.2021 15:00
Tilaajille

Mervi Mak­ko­nen kan­nus­taa ko­kei­le­maan taiteen te­ke­mis­tä – ko­keil­len ja epä­on­nis­tuen oppii uutta

15.07.2021 05:26
Tilaajille

Py­hän­näl­lä ta­va­taan tors­tai­sin torilla – ta­pah­tu­mat ke­rän­neet vii­koit­tain runsaan yleisön

14.07.2021 16:00
Tilaajille
Pyhännällä tavataan torstaisin torilla

Py­hän­näl­lä ta­va­taan tors­tai­sin torilla

12.07.2021 09:56
Tilaajille

Autiot talot ja tontit asu­te­tuik­si – Py­hän­näl­lä tehdään au­tio­ta­lo­kar­toi­tuk­sia, ja so­pi­vien koh­tei­den omis­ta­jia lä­hes­ty­tään kir­jeit­se

07.07.2021 06:00
Tilaajille

Jo­ki­hel­men opiston syksyn opin­to-oh­jel­ma on jul­kais­tu – net­ti-il­moit­tau­tu­mi­sia otetaan jo vastaan

03.07.2021 14:00
Tilaajille

Su­vi­seu­ra­tun­nel­man luo­mi­seen va­rus­tau­du­taan kotona muun muassa ruo­ka­ti­lauk­sel­la – seu­ra­pu­heet tulevat kotona pa­rem­min kuul­luk­si

30.06.2021 13:35
Tilaajille
Vanhemmat

Avi jakoi avus­tus­ta lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan – Sii­ka­joen 4H:lla suun­nit­teil­la vir­tuaa­li­pe­li­maail­ma

28.06.2021 09:00
Tilaajille

Kios­ki­toi­min­ta saa jatkua Vä­hä-La­pin le­väh­dys­alueel­la – Py­hän­nän kunta osti park­ki­alueen

23.06.2021 14:37
Tilaajille

Ke­sä­so­met­ta­ja­na oppii vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja – "On hyvä mennä välillä oman mu­ka­vuus­alueen­sa ul­ko­puo­lel­le"

23.06.2021 08:55
Tilaajille

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä las­ke­nut ta­sai­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maa­kun­nan al­hai­sin työt­tö­myys­as­te Py­hän­näl­lä

22.06.2021 10:44
Tilaajille

Uk­kos­rin­ta­ma ai­heut­ti Jo­ki­laak­so­jen alueel­la vajaat 30 teh­tä­vää – salama sytytti ra­ken­nus­pa­lon Sii­ka­joel­la ja myrs­ky­tuu­li kaatoi puita tielle

21.06.2021 20:24
Tilaajille