Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Revonlahti
Halu auttaa toi tukikonserttiin – samalla oli tilaisuus nauttia hienosta musiikista

Halu auttaa toi tu­ki­kon­sert­tiin – samalla oli ti­lai­suus nauttia hie­nos­ta mu­sii­kis­ta

26.02.2024 12:30
Tilaajille
Tulevana viikonloppuna Revonlahdella järjestetään tukikonsertti tulipalon kohdanneiden auttamiseksi

Tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Re­von­lah­del­la jär­jes­te­tään tu­ki­kon­sert­ti tu­li­pa­lon koh­dan­nei­den aut­ta­mi­sek­si

20.02.2024 12:00
Tilaajille
Turnauspäivässä tullaan tutuksi ja nautitaan liikunnan riemusta – Siikajoen alakoululaisten yhteinen päivä on odotettu

Tur­naus­päi­väs­sä tullaan tutuksi ja nau­ti­taan lii­kun­nan rie­mus­ta – ­Sii­ka­joen ala­kou­lu­lais­ten yh­tei­nen päivä on odo­tet­tu

17.02.2024 18:00
Tilaajille
Poliisi vahvisti Revonlahden rivitalopalon syttymissyyn – onnettomuudessa ei epäillä tahallisuutta

Poliisi vah­vis­ti Re­von­lah­den ri­vi­ta­lo­pa­lon syt­ty­mis­syyn – on­net­to­muu­des­sa ei epäillä ta­hal­li­suut­ta

18.01.2024 06:00
Tilaajille
Revonlahden yöllisen palon arvioidaan syttyneen ilotulitteesta – tuli tuhosi päätyasunnon täysin

Re­von­lah­den yöl­li­sen palon ar­vioi­daan syt­ty­neen ilo­tu­lit­tees­ta – tuli tuhosi pää­ty­asun­non täysin

02.01.2024 10:01
Tilaajille
Keppari on ihan kuin oikea hevonen – se osaa pukitella ja piehtaroida kesken kaiken

Keppari on ihan kuin oikea hevonen – se osaa pu­ki­tel­la ja pieh­ta­roi­da kesken kaiken

15.12.2023 18:00
Tilaajille
Yritystoiminnan lopettaminen on ollut jo kahdesti yhden puhelinsoiton päässä – asiakkaiden käyttäytymisen muutos vie yrittäjältä energiaa

Yri­tys­toi­min­nan lo­pet­ta­mi­nen on ollut jo kah­des­ti yhden pu­he­lin­soi­ton päässä – asiak­kai­den käyt­täy­ty­mi­sen muutos vie yrit­tä­jäl­tä ener­giaa

11.12.2023 18:00 5
Tilaajille
Parasta oli pääministerin kätteleminen ja yllätysesiintyjä Käärijä

Parasta oli pää­mi­nis­te­rin kät­te­le­mi­nen ja yl­lä­tys­esiin­ty­jä Käärijä

06.12.2023 07:00
Tilaajille
Aate, Iina, Marika ja Varpu lähtevät edustamaan Siikajokivarren 10-vuotiaita – lasten itsenäisyyspäivän juhlaa vietetään 4. joulukuuta

Aate, Iina, Marika ja Varpu läh­te­vät edus­ta­maan Sii­ka­jo­ki­var­ren 10-vuo­tiai­ta – ­las­ten it­se­näi­syys­päi­vän juhlaa vie­te­tään 4. jou­lu­kuu­ta

28.11.2023 18:00
Tilaajille
Revonlahdella viihtyvät kaikenikäiset – kyläläiset arvostavat luontoa, turvallisuutta ja tuttuja ihmisiä

Re­von­lah­del­la viih­ty­vät kai­ken­ikäi­set – ­ky­lä­läi­set ar­vos­ta­vat luon­toa, tur­val­li­suut­ta ja tuttuja ihmisiä

20.11.2023 12:40
Tilaajille
Revonlahden koululaisten kuoro lauloi kyläläisten yhteisessä  juhlassa. Videolla näkyy myös runsas yleisö sekä lapsille järjestetty leikkihetki.

Re­von­lah­den kou­lu­lais­ten kuoro lauloi ky­lä­läis­ten yh­tei­ses­sä juh­las­sa. Vi­deol­la näkyy myös runsas yleisö sekä lap­sil­le jär­jes­tet­ty leik­ki­het­ki.

20.11.2023 10:04
Tilaajille
Revonlahden kyläjuhlassa kunnanjohtaja Pertti Severinkangas onnitteli puheessa Revonlahtisia ja muisti myös Luohuaa.

Re­von­lah­den ky­lä­juh­las­sa kun­nan­joh­ta­ja Pertti Se­ve­rin­kan­gas on­nit­te­li pu­hees­sa Re­von­lah­ti­sia ja muisti myös Luo­huaa.

20.11.2023 10:05
Tilaajille
Keppihevonen on melkein kuin oikea  – hyvällä tuurilla kuulee hirnahduksenkin

Kep­pi­he­vo­nen on melkein kuin oikea – hyvällä tuu­ril­la kuulee hir­nah­duk­sen­kin

29.10.2023 18:00
Tilaajille
Revonlahdella katsottiin kohti kevättä – maahan noin 700 kukkasipulia

Re­von­lah­del­la kat­sot­tiin kohti kevättä – maahan noin 700 kuk­ka­si­pu­lia

24.10.2023 09:00
Tilaajille
Revonlahden kotikyläyhdistys sai rahaa juhlaan – marraskuussa vuoden pohjoispohjalainen kylä tarjoaa juhlailoa kaikille

Re­von­lah­den ko­ti­ky­lä­yh­dis­tys sai rahaa juhlaan – mar­ras­kuus­sa vuoden poh­jois­poh­ja­lai­nen kylä tarjoaa juh­la­iloa kai­kil­le

17.10.2023 15:00
Tilaajille
Revonlahti on vuoden kylä Pohjois-Pohjanmaalla – "Rauhallinen ja lapsiystävällinen paikka", sanoo asukas

Re­von­lah­ti on vuoden kylä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Rau­hal­li­nen ja lap­si­ys­tä­väl­li­nen paik­ka", sanoo asukas

25.09.2023 06:58 1
Tilaajille
Revonlahti on Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä – kunniamaininta kolmelle kylälle. Luohualle jo toistamiseen. Katso videolta revonlahtisten mietteitä tunnustusperusteista

Re­von­lah­ti on Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden kylä – kun­nia­mai­nin­ta kol­mel­le ky­läl­le. Luo­hual­le jo tois­ta­mi­seen. Katso vi­deol­ta re­von­lah­tis­ten miet­tei­tä tun­nus­tus­pe­rus­teis­ta

24.09.2023 14:07
Tilaajille
Katso videolta, millaisia ajatuksia Revonlahden vuoden kyläksi valintakriteerien kuuleminen herätti Risto Törmäsen, Seija Knuutilan, Inkeri Kukkosen, Kaarina Pietilän ja Risto Pietilän mielissä.

Katso vi­deol­ta, mil­lai­sia aja­tuk­sia Re­von­lah­den vuoden kyläksi va­lin­ta­kri­tee­rien kuu­le­mi­nen herätti Risto Tör­mä­sen, Seija Knuu­ti­lan, Inkeri Kuk­ko­sen, Kaarina Pie­ti­län ja Risto Pie­ti­län mie­lis­sä.

24.09.2023 14:00
Tilaajille
Yksinäinen metsäpeura herättää huomiota Kasitien varressa – Tutkija kertoo lajin leviävän hiljalleen Pohjois-Pohjanmaalla

Yk­si­näi­nen met­sä­peu­ra he­rät­tää huo­mio­ta Ka­si­tien var­res­sa – Tutkija kertoo lajin le­viä­vän hil­jal­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.09.2023 18:00
Tilaajille
Revonlahti mukana maakunnan Vuoden kylä -kilvassa – voittaja julkistetaan syyskuussa

Re­von­lah­ti mukana maa­kun­nan Vuoden kylä -kil­vas­sa – voit­ta­ja jul­kis­te­taan syys­kuus­sa

21.08.2023 11:16
Tilaajille