Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikalatva
Viimeisin 24 tuntia
Siikalatvan verotulojen ennustetaan vähenevän 1,6 miljoonaa – kaikesta huolimatta talousarvioesityksenä 140 000 euroa ylijäämäinen budjetti

Sii­ka­lat­van ve­ro­tu­lo­jen en­nus­te­taan vä­he­ne­vän 1,6 mil­joo­naa – kai­kes­ta huo­li­mat­ta ta­lous­ar­vio­esi­tyk­se­nä 140 000 euroa yli­jää­mäi­nen bud­jet­ti

06:00
Tilaajille
Viikko
Teräsmaja Oy palkittiin Siikalatvan Vuoden 2023 yrityksenä – hiljaiset puurtajat kehittävät yritystään määrätietoisesti

Te­räs­ma­ja Oy pal­kit­tiin Sii­ka­lat­van Vuoden 2023 yri­tyk­se­nä – ­hil­jai­set puur­ta­jat ke­hit­tä­vät yri­tys­tään mää­rä­tie­toi­ses­ti

29.11.2023 19:30 1
Tilaajille
Nelostie oli tunteja poikki Pulkkilan kohdalla sattuneen onnettomuuden vuoksi – osallisena ajoneuvoyhdistelmä ja kolme henkilöautoa

Ne­los­tie oli tunteja poikki Pulk­ki­lan koh­dal­la sat­tu­neen on­net­to­muu­den vuoksi – o­sal­li­se­na ajo­neu­vo­yh­dis­tel­mä ja kolme hen­ki­lö­au­toa

29.11.2023 19:01
Aate, Iina, Marika ja Varpu lähtevät edustamaan Siikajokivarren 10-vuotiaita – lasten itsenäisyyspäivän juhlaa vietetään 4. joulukuuta

Aate, Iina, Marika ja Varpu läh­te­vät edus­ta­maan Sii­ka­jo­ki­var­ren 10-vuo­tiai­ta – ­las­ten it­se­näi­syys­päi­vän juhlaa vie­te­tään 4. jou­lu­kuu­ta

28.11.2023 18:00
Tilaajille
Elinkeinoriihestä pohja Siikalatvan uudelle elinkeino-ohjelmalle – ohjelma valmistuu helmikuussa 2025

Elin­kei­no­rii­hes­tä pohja Sii­ka­lat­van uudelle elin­kei­no-oh­jel­mal­le – ohjelma val­mis­tuu hel­mi­kuus­sa 2025

28.11.2023 15:00
Tilaajille
Pulkkilassa voi ihastella yhteisöjen koristelemia joulukuusia – kaunein joulukuusi valitaan äänestäen

Pulk­ki­las­sa voi ihas­tel­la yh­tei­sö­jen ko­ris­te­le­mia jou­lu­kuu­sia – ­kau­nein jou­lu­kuu­si va­li­taan ää­nes­täen

27.11.2023 09:00
Tilaajille
Lasten oikeuksien viikkoa vietettiin Kestilässä Maksinharjulla – ohjelmassa heijastinsuunnistusta ja muuta mukavaa

Lasten oi­keuk­sien viikkoa vie­tet­tiin Kes­ti­läs­sä Mak­sin­har­jul­la – oh­jel­mas­sa hei­jas­tin­suun­nis­tus­ta ja muuta mukavaa

25.11.2023 18:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Julia saa viikonloppu- ja kesätöistä arvokasta työkokemusta – Janika mahdollistaa mielellään nuorten työelämään pääsyn

Julia saa vii­kon­lop­pu- ja ke­sä­töis­tä ar­vo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta – Janika mah­dol­lis­taa mie­lel­lään nuorten työ­elä­mään pääsyn

24.11.2023 18:00
Tilaajille
Auditorioon pystytettiin pelihalli – retroa tunnelmaa Piippolan Jedulla

Au­di­to­rioon pys­ty­tet­tiin pe­li­hal­li – ­ret­roa tun­nel­maa Piip­po­lan Jedulla

23.11.2023 18:00
Tilaajille
Matalasuhdanne näkyy työttömien ja avointen työpaikkojen määrissä Pohjois-Pohjanmaalla – Pyhännällä työttömien määrä nousi vuoden takaisesta 274 prosenttia

Ma­ta­la­suh­dan­ne näkyy työt­tö­mien ja avoin­ten työ­paik­ko­jen mää­ris­sä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­Py­hän­näl­lä työt­tö­mien määrä nousi vuoden ta­kai­ses­ta 274 pro­sent­tia

22.11.2023 06:00
Tilaajille
Rakkaalla kuorolla monta nimeä – vuosikymmenten antina  kansiosta löytyy jo 277 laulua

Rak­kaal­la kuo­rol­la monta nimeä – vuo­si­kym­men­ten antina  kan­sios­ta löytyy jo 277 laulua

21.11.2023 18:00
Tilaajille
Tomas Jouhilampi herätteli välttämään väkivaltaa – väkivallan uhriksi joutuminen tai väkivaltainen teko voi pilata elämän

Tomas Jou­hi­lam­pi he­rät­te­li vält­tä­mään vä­ki­val­taa – ­vä­ki­val­lan uhriksi jou­tu­mi­nen tai vä­ki­val­tai­nen teko voi pilata elämän

21.11.2023 12:00 1
Tilaajille
Lehto toivoo kokemustensa luovan toivoa – omaelämäkerta syntyi ajatuksesta jättää asiat muistoksi lapsille

Lehto toivoo ko­ke­mus­ten­sa luovan toivoa – o­mae­lä­mä­ker­ta syntyi aja­tuk­ses­ta jättää asiat muis­tok­si lap­sil­le

20.11.2023 18:00
Tilaajille
Isät ja isoisät vierailemassa Vaarintalon päiväkodilla

Isät ja isoisät vie­rai­le­mas­sa Vaa­rin­ta­lon päi­vä­ko­dil­la

18.11.2023 13:29
Tilaajille
Pulkkilaan tullaan autokaupoille kaukaakin – yrittäminen on tuonut Hannuloille leivän 40 vuotta

Pulk­ki­laan tullaan au­to­kau­poil­le kau­kaa­kin – y­rit­tä­mi­nen on tuonut Han­nu­loil­le leivän 40 vuotta

18.11.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvalaiset suhtautuu malminetsintään positiivisesti  – mahdollinen kaivostoimintakin nähtiin hyvänä asiana

Sii­ka­lat­va­lai­set suh­tau­tuu mal­min­et­sin­tään po­si­tii­vi­ses­ti  – ­mah­dol­li­nen kai­vos­toi­min­ta­kin nähtiin hyvänä asiana

15.11.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnalle uusia työnimikkeitä – seuraavana askeleena tehtävänkuvien laatiminen

Sii­ka­lat­van kun­nal­le uusia työ­ni­mik­kei­tä – ­seu­raa­va­na as­ke­lee­na teh­tä­vän­ku­vien laa­ti­mi­nen

15.11.2023 12:00 1
Tilaajille
Siikalatvalla ja Siikajoella oli vuonna 2021 neljä henkilömäärältään voimakkaasti kasvanutta mikroyritystä, kertovat tilastot — "Sellaisia ei ihan joka paikassa ole”, kommentoi tutkimusjohtaja

Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la oli vuonna 2021 neljä hen­ki­lö­mää­räl­tään voi­mak­kaas­ti kas­va­nut­ta mik­roy­ri­tys­tä, ker­to­vat ti­las­tot — "Sel­lai­sia ei ihan joka pai­kas­sa ole”, kom­men­toi tut­ki­mus­joh­ta­ja

15.11.2023 06:00
Tilaajille
Maalaiskartano juhlii 40-vuotistaivalta –asiakkaille halutaan tarjota edelleen elämyksiä maalaismiljöössä

Maa­lais­kar­ta­no juhlii 40-vuo­tis­tai­val­ta –a­siak­kail­le ha­lu­taan tarjota edel­leen elä­myk­siä maa­lais­mil­jöös­sä

14.11.2023 15:00 4
Tilaajille
Päivityksiä kuntayhtymän perussopimukseen – seutujohtaja Tarja Bäckman avasi oleellisimpia muutoksia

Päi­vi­tyk­siä kun­ta­yh­ty­män pe­rus­so­pi­muk­seen – ­seu­tu­joh­ta­ja Tarja Bäckman avasi oleel­li­sim­pia muu­tok­sia

14.11.2023 12:00
Tilaajille