Siikalatva
Kuukausi
Siikalatvalle suunnitellaan uutta suoluontoreitistöä – ensimmäinen urakka on saada suostumus yli sadalta maanomistajalta

Sii­ka­lat­val­le suun­ni­tel­laan uutta suo­luon­to­rei­tis­töä – en­sim­mäi­nen urakka on saada suos­tu­mus yli sadalta maan­omis­ta­jal­ta

25.05.2022 18:00
Tilaajille
Siikalatvan Hevosurheilijat ry palkitsi viime vuoden menestyjiä – Eeva Kotasaari on Vuoden poniraviurheilija

Sii­ka­lat­van He­vos­ur­hei­li­jat ry pal­kit­si viime vuoden me­nes­ty­jiä – Eeva Ko­ta­saa­ri on Vuoden po­ni­ra­vi­ur­hei­li­ja

22.05.2022 14:00
Tilaajille
Synnytysvälineet mahtuivat yhteen isoon laukkuun – lääkärin ja hoitajan työkalut veivät menneeseen aikaan Pulkkilassa

Syn­ny­tys­vä­li­neet mah­tui­vat yhteen isoon lauk­kuun – lää­kä­rin ja hoi­ta­jan työ­ka­lut veivät men­nee­seen aikaan Pulk­ki­las­sa

19.05.2022 18:00
Tilaajille
Pesäpallo 100 vuotta
Lukijalta Kolumni

Pe­sä­pal­lo 100 vuotta

18.05.2022 06:00
Tilaajille
Pyhännän ja Siikalatvan yksityismetsät on inventoitu – laserkeilauksella saadaan kolmiulotteista tietoa

Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van yk­si­tyis­met­sät on in­ven­toi­tu – la­ser­kei­lauk­sel­la saadaan kol­mi­ulot­teis­ta tietoa

17.05.2022 06:55
Tilaajille
Tyhjä navetta paloi Siikalatvalla, syttymissyystä ei tietoa

Tyhjä navetta paloi Sii­ka­lat­val­la, syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

14.05.2022 21:41
Kestilän uusi koulu harjakorkeudessa – vanha koulu puretaan ensi kesänä

Kes­ti­län uusi koulu har­ja­kor­keu­des­sa – vanha koulu pu­re­taan ensi kesänä

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Rakennuspalo osoittautui vääräksi hälytykseksi Siikalatvalla

Ra­ken­nus­pa­lo osoit­tau­tui vää­räk­si hä­ly­tyk­sek­si Sii­ka­lat­val­la

09.05.2022 13:31
Tilaajille
Kulotus uhkasi karata käsistä, lumella ja vedellä rajatut liekit pysyivät kuitenkin hallinnassa – pelastuslaitos kävi kääntymässä paikan päällä

Kulotus uhkasi karata kä­sis­tä, lumella ja vedellä rajatut liekit py­syi­vät kui­ten­kin hal­lin­nas­sa – pe­las­tus­lai­tos kävi kään­ty­mäs­sä paikan päällä

09.05.2022 13:30
Tilaajille
Työttömyysaste laskussa Pohjois-Pohjanmaalla – työttömiä merkittävästi vuoden takaista vähemmän myös Siikajokivarressa

Työt­tö­myys­as­te las­kus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – työt­tö­miä mer­kit­tä­väs­ti vuoden ta­kais­ta vä­hem­män myös Sii­ka­jo­ki­var­res­sa

04.05.2022 09:00
Tilaajille
Uljuan vetouistelukisat ja festarit viikkoa ennen juhannusta – lippujen ennakkomyynnille selkeä syy

Uljuan ve­to­uis­te­lu­ki­sat ja fes­ta­rit viikkoa ennen ju­han­nus­ta – ­lip­pu­jen en­nak­ko­myyn­nil­le selkeä syy

03.05.2022 20:19
Tilaajille
Jokilaaksojen kanteleyhtye yhdistää niin sukulaiset kuin sukulaissielut

Jo­ki­laak­so­jen kan­te­le­yh­tye yh­dis­tää niin su­ku­lai­set kuin su­ku­lais­sie­lut

01.05.2022 15:00
Tilaajille
Tuulipuistojen rakentamisen vastuut kiinnostavat maanomistajia – purkuvelvoite sitoo toimijaa lainsäädännön mukaisesti riippumatta voimaloiden lukumäärästä

Tuu­li­puis­to­jen ra­ken­ta­mi­sen vastuut kiin­nos­ta­vat maan­omis­ta­jia – pur­ku­vel­voi­te sitoo toi­mi­jaa lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti riip­pu­mat­ta voi­ma­loi­den lu­ku­mää­räs­tä

30.04.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Sadat ihmiset tarvitsevat sosiaalipalveluja Siikalatvalla erilaisista syistä – arki sujuu käytännön työssä yhä paremmin

Sadat ihmiset tar­vit­se­vat so­siaa­li­pal­ve­lu­ja Sii­ka­lat­val­la eri­lai­sis­ta syistä – arki sujuu käy­tän­nön työssä yhä pa­rem­min

27.04.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoella sovittiin ensimmäiset askeleet yritysten ja koulujen yhteistyön tiivistämisestä – monia yrityksiä vaivaa työvoimapula

Sii­ka­joel­la so­vit­tiin en­sim­mäi­set as­ke­leet yri­tys­ten ja kou­lu­jen yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­ses­tä – monia yri­tyk­siä vaivaa työ­voi­ma­pu­la

26.04.2022 09:00
Tilaajille
Askelmerkkejä hiotaan koulutyön aloitukseen Siikalatvan yhteisellä yläkoululla – yläkoululaiset tapaavat ryhmäytymisen merkeissä vielä toukokuun lopulla

As­kel­merk­ke­jä hiotaan kou­lu­työn aloi­tuk­seen Sii­ka­lat­van yh­tei­sel­lä ylä­kou­lul­la – ylä­kou­lu­lai­set ta­paa­vat ryh­mäy­ty­mi­sen mer­keis­sä vielä tou­ko­kuun lopulla

25.04.2022 09:00
Tilaajille
Asiointiliikenteeseen tulossa hienosäätöä Siikalatvalla, mutta kuljetuskertoja ei lisätä – palvelut ovat kaikkien saatavilla

Asioin­ti­lii­ken­tee­seen tulossa hie­no­sää­töä Sii­ka­lat­val­la, mutta kul­je­tus­ker­to­ja ei lisätä – pal­ve­lut ovat kaik­kien saa­ta­vil­la

23.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Piippolan Terävä ryhtyy kehittämään Paskokankaan virkistysaluetta – tarkoituksena laajentaa fisbeegolfkenttää, tehdä terasseja sekä kunnostaa sauna, kuivakäymälä ja tenniskenttä

Piip­po­lan Terävä ryhtyy ke­hit­tä­mään Pas­ko­kan­kaan vir­kis­tys­aluet­ta – tar­koi­tuk­se­na laa­jen­taa fis­bee­golf­kent­tää, tehdä te­ras­se­ja sekä kun­nos­taa sauna, kui­va­käy­mä­lä ja ten­nis­kent­tä

22.04.2022 18:00
Tilaajille
Mikään ei ole sinulle mahdotonta –  HP: “Sinä päätät, keiden kanssa vietät aikaa. Ei kannata hengata kusipäiden kanssa.”

Mikään ei ole sinulle mah­do­ton­ta –  HP: “Sinä päätät, keiden kanssa vietät aikaa. Ei kannata hengata ku­si­päi­den kans­sa.”

22.04.2022 12:00
Tilaajille
Siikalatvan kunta aloittaa muutosneuvottelut lomitushenkilöstön sekä opetus- ja kouluhenkilöstön kanssa

Sii­ka­lat­van kunta aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut lo­mi­tus­hen­ki­lös­tön sekä opetus- ja kou­lu­hen­ki­lös­tön kanssa

21.04.2022 15:00
Tilaajille