Siikalatva
Viimeisin 4 tuntia
Susitilanne huolestuttaa hirvimiehiä – Siikalatvalla susihavaintokirjauksia tilastoissa jo enemmän kuin viime vuonna yhteensä

Su­si­ti­lan­ne huo­les­tut­taa hir­vi­mie­hiä – Sii­ka­lat­val­la su­si­ha­vain­to­kir­jauk­sia ti­las­tois­sa jo enemmän kuin viime vuonna yh­teen­sä

09:34 0
Tilaajille
Piippolan Kirkonkylän hirviporukka hirvijahdissa

Piip­po­lan Kir­kon­ky­län hir­vi­po­ruk­ka hir­vi­jah­dis­sa

09:21 0
Kuukausi
Fidel-ruuna muuttaa Leskelästä Ouluun maajoukkuevalmennukseen – Johanna Hako-Rita iloitsee omasta ja hevosensa puolesta

Fi­del-ruu­na muuttaa Les­ke­läs­tä Ouluun maa­jouk­kue­val­men­nuk­seen – Johanna Ha­ko-Ri­ta iloit­see omasta ja he­vo­sen­sa puo­les­ta

26.10.2020 17:56 0
Tilaajille
Pirkko tuumaa olevansa vanhan kansan parturi-kampaaja – nykyaineet ovat niin mietoja, ettei niillä saa puolta vuotta kestäviä kiharoita

Pirkko tuumaa ole­van­sa vanhan kansan par­tu­ri-kam­paa­ja – ny­ky­ai­neet ovat niin mie­to­ja, ettei niillä saa puolta vuotta kes­tä­viä ki­ha­roi­ta

26.10.2020 06:40 0
Tilaajille
Influenssarokotukset alkavat – Siikalatvalla ja Siikajoella rokotukseen ajanvarauksella, Pyhännällä ei rokotuspäivinä muuta terveyskeskustoimintaa

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set alkavat – Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la ro­ko­tuk­seen ajan­va­rauk­sel­la, Py­hän­näl­lä ei ro­ko­tus­päi­vi­nä muuta ter­veys­kes­kus­toi­min­taa

22.10.2020 08:16 0
Tilaajille
Siikalatvan Vuokratalot Oy:n rivitaloista kiinnostuneita ostajaehdokkaita liikkeellä  – velkojen kokonaismäärä selviää loppuvuodesta

Sii­ka­lat­van Vuok­ra­ta­lot Oy:n ri­vi­ta­lois­ta kiin­nos­tu­nei­ta os­ta­ja­eh­dok­kai­ta liik­keel­lä  – vel­ko­jen ko­ko­nais­mää­rä selviää lop­pu­vuo­des­ta

21.10.2020 10:59 0
Tilaajille
Pyhännän ja Siikalatvan kotisivut avattu uudella alustalla – huomio saatavuusdirektiivin vaateisiin ja toimivuuteen mobiilissa

Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van ko­ti­si­vut avattu uudella alus­tal­la – huomio saa­ta­vuus­di­rek­tii­vin vaa­tei­siin ja toi­mi­vuu­teen mo­bii­lis­sa

13.10.2020 14:46 0
Tilaajille
Ensihoito pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirille tammikuusta 2022 alkaen – Pulkkilan uuden ensihoitotilan rakentaminen alkamassa

En­si­hoi­to pe­las­tus­lai­tok­sil­ta sai­raan­hoi­to­pii­ril­le tam­mi­kuus­ta 2022 alkaen – Pulk­ki­lan uuden en­si­hoi­to­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen al­ka­mas­sa

12.10.2020 10:59 0
Tilaajille
Kevään kuntavaaleissa mukana Siikalatvan valtuustosta nyt uupuvia puolueita – moni nykyinen valtuutettu miettii vielä ehdokkuutta

Kevään kun­ta­vaa­leis­sa mukana Sii­ka­lat­van val­tuus­tos­ta nyt uupuvia puo­luei­ta – moni ny­kyi­nen val­tuu­tet­tu miettii vielä eh­dok­kuut­ta

09.10.2020 06:54 0
Tilaajille
Kunnanjohtajat vaativat yhdessä rintamassa selvitystyötä sote-palveluiden ulkoistamisen hyödyistä – joukossa myös Siikalatvan kunnanjohtaja

Kun­nan­joh­ta­jat vaa­ti­vat yhdessä rin­ta­mas­sa sel­vi­tys­työ­tä so­te-pal­ve­lui­den ul­kois­ta­mi­sen hyö­dyis­tä – jou­kos­sa myös Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­ja

07.10.2020 15:11 0
Remontilla kodista pariskunnan näköinen – kotia remontoitiin vanhaa kunnioittaen

Re­mon­til­la kodista pa­ris­kun­nan nä­köi­nen – kotia re­mon­toi­tiin vanhaa kun­nioit­taen

07.10.2020 08:37 0
Tilaajille
Keinonkankaalla järjestettiin Syysseikkailu – nollabudjetilla toteutettu tapahtuma sai liikkeelle 79 osallistujaa

Kei­non­kan­kaal­la jär­jes­tet­tiin Syys­seik­kai­lu – nol­la­bud­je­til­la to­teu­tet­tu ta­pah­tu­ma sai liik­keel­le 79 osal­lis­tu­jaa

06.10.2020 06:44 0
Tilaajille
Gasum markkinoi Kokkonevalla tuotetun sähkön – Siikalatvan ensimmäisen tuulivoimapuiston rakentaminen käynnistymässä

Gasum mark­ki­noi Kok­ko­ne­val­la tuo­te­tun sähkön – Sii­ka­lat­van en­sim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­ty­mäs­sä

02.10.2020 06:59 0
Tilaajille

Rekasta valui öljyä ne­los­tiel­le Rant­si­las­sa

01.10.2020 13:09 0
Pääkirjoitus Juha Honkala

Oma etu vai yh­tei­nen hyvä?

01.10.2020 10:54 0
Tilaajille
Pohjois-Suomen palokuntaiset kokoontuivat Kestilässä – kilpailuteemainen toimintapäivä

Poh­jois-Suo­men pa­lo­kun­tai­set ko­koon­tui­vat Kes­ti­läs­sä – kil­pai­lu­tee­mai­nen toi­min­ta­päi­vä

01.10.2020 07:23 0
Tilaajille
Vanhemmat
Sohvasta alkanut tulipalo tuhosi omakotitaloa yöllä Pulkkilassa –asukas heräsi ajoissa savun hajuun

Soh­vas­ta alkanut tu­li­pa­lo tuhosi oma­ko­ti­ta­loa yöllä Pulk­ki­las­sa –asukas heräsi ajoissa savun hajuun

28.09.2020 12:02 0
Uljuan Moottoriradalla onnistuneet juhlakisat – seitsemässä luokassa 146 kilpailijaa

Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la on­nis­tu­neet juh­la­ki­sat – seit­se­mäs­sä luo­kas­sa 146 kil­pai­li­jaa

28.09.2020 08:22 0
Tilaajille
Uljuan Moottoriradalla ajettiin radan 30-vuotisjuhlakisat

Uljuan Moot­to­ri­ra­dal­la ajet­tiin radan 30-vuo­tis­juh­la­ki­sat

28.09.2020 08:20 0