Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Siikalatva
Viikko
Siikalatva panostaa ennaltaehkäisyyn – uusi palvelupolku tukee erilaisissa arjen haasteissa kaikenikäisiä kuntalaisia

Sii­ka­lat­va pa­nos­taa en­nal­ta­eh­käi­syyn – uusi pal­ve­lu­pol­ku tukee eri­lai­sis­sa arjen haas­teis­sa kai­ken­ikäi­siä kun­ta­lai­sia

02.10.2022 15:00
Tilaajille
Kilpelänaho varajäseneksi Siikalatvan sivistyslautakuntaan

Kil­pe­lä­na­ho va­ra­jä­se­nek­si Sii­ka­lat­van si­vis­tys­lau­ta­kun­taan

02.10.2022 09:00
Tilaajille
Auto suistui tieltä Rantsilassa – pelastuslaitoksella ei ole tietoja osallisen vammojen vakavuudesta

Auto suistui tieltä Rant­si­las­sa – pe­las­tus­lai­tok­sel­la ei ole tietoja osal­li­sen vam­mo­jen va­ka­vuu­des­ta

02.10.2022 07:33
Tilaajille
Siikalatva lunastaa leasingilla hankitun Rantsilan kehitysvammaisten asuntolan – vuokralla tiloissa on edelleen Mehiläinen

Sii­ka­lat­va lu­nas­taa lea­sin­gil­la han­ki­tun Rant­si­lan ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­lan – vuok­ral­la ti­lois­sa on edel­leen Me­hi­läi­nen

01.10.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatva uusi hallintosääntönsä – hybridikokouksesta piti äänestää

Sii­ka­lat­va uusi hal­lin­to­sään­tön­sä – hyb­ri­di­ko­kouk­ses­ta piti ää­nes­tää

01.10.2022 12:00
Tilaajille
Polttoainesäiliöstä valui 2 700 litraa polttoainetta maahan Siikalatvalla

Polt­to­ai­ne­säi­liös­tä valui 2 700 litraa polt­to­ai­net­ta maahan Sii­ka­lat­val­la

03.10.2022 13:00
Jani Käräjäoja valittiin Siikalatvan tekniseksi johtajaksi

Jani Kä­rä­jä­oja va­lit­tiin Sii­ka­lat­van tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

29.09.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatvan päättäjillä oli ensimmäinen kyselytunti – vastauksia saatiin siihen, miten kouluvuosi on lähtenyt käyntiin uudella kouluverkolla, ja miten hintojen noususta kärsiviä maanviljelijöitä voitaisiin tukea

Sii­ka­lat­van päät­tä­jil­lä oli en­sim­mäi­nen ky­se­ly­tun­ti – vas­tauk­sia saatiin siihen, miten kou­lu­vuo­si on läh­te­nyt käyn­tiin uudella kou­lu­ver­kol­la, ja miten hin­to­jen nou­sus­ta kär­si­viä maan­vil­je­li­jöi­tä voi­tai­siin tukea

28.09.2022 15:00
Tilaajille
Hankintaoikaisuvaatimuksia Siikalatvan asiointiliikenteestä  – Vikin vastaesitys hylättiin

Han­kin­ta­oi­kai­su­vaa­ti­muk­sia Sii­ka­lat­van asioin­ti­lii­ken­tees­tä – Vikin vas­ta­esi­tys hy­lät­tiin

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Siikalatvan tekniseksi johtajaksi esitetään Jani Käräjäojaa

Sii­ka­lat­van tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si esi­te­tään Jani Kä­rä­jä­ojaa

27.09.2022 06:00
Tilaajille
Milla Mäkelä ajoi V8 Thunder-luokassa SM-hopeaa – Mäkelä Racing Teamin yhteistyöllä saavutettua menestystä juhlitaan tiistaina mitalikahvit tarjoten

Milla Mäkelä ajoi V8 Thun­der-luo­kas­sa SM-ho­peaa – Mäkelä Racing Teamin yh­teis­työl­lä saa­vu­tet­tua me­nes­tys­tä juh­li­taan tiis­tai­na mi­ta­li­kah­vit tar­jo­ten

26.09.2022 14:24
Tilaajille
Siikalatvalla valmistellaan tuuli- ja aurinkovoimarakentamista Vornan ja Pihkalanrannan kylien läheisyyteen Honkakankaalle – kunnanhallitus käsittelee osayleiskaavoituksen aloittamista maanantaina

Sii­ka­lat­val­la val­mis­tel­laan tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta Vornan ja Pih­ka­lan­ran­nan kylien lä­hei­syy­teen Hon­ka­kan­kaal­le – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee osa­yleis­kaa­voi­tuk­sen aloit­ta­mis­ta maa­nan­tai­na

25.09.2022 12:00
Tilaajille
Pihlajistossa epäiltiin tulipaloa – rakennuksesta ei löytynyt merkkejä palosta

Pih­la­jis­tos­sa epäil­tiin tu­li­pa­loa – ra­ken­nuk­ses­ta ei löy­ty­nyt merk­ke­jä palosta

25.09.2022 07:04
Tilaajille
SuPerin ammattiosasto 215 on näyttänyt voimiaan jo neljä vuosikymmentä

SuPerin am­mat­ti­osas­to 215 on näyt­tä­nyt voi­miaan jo neljä vuo­si­kym­men­tä

23.09.2022 12:00
Tilaajille
Siikalatvan uusi tekninen johtaja valitaan tiistaina – kisassa mukana soveltuvuustestien jälkeen kaksi hakijaa

Sii­ka­lat­van uusi tek­ni­nen johtaja va­li­taan tiis­tai­na – kisassa mukana so­vel­tu­vuus­tes­tien jälkeen kaksi hakijaa

23.09.2022 07:00
Tilaajille
Suden kannanhoidollisen metsästyksen lakialoitetta esitetään hylättäväksi, mutta poikkeuslupiin ehdotetaan täsmennyksiä – käsittelyssä mukana myös Siikalatvan kunnan lausunto

Suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen la­ki­aloi­tet­ta esi­te­tään hy­lät­tä­väk­si, mutta poik­keus­lu­piin eh­do­te­taan täs­men­nyk­siä – kä­sit­te­lys­sä mukana myös Sii­ka­lat­van kunnan lau­sun­to

21.09.2022 18:00
Tilaajille
Liikuntasalin korjauksesta teetetään suunnitelma Pulkkilassa

Lii­kun­ta­sa­lin kor­jauk­ses­ta tee­te­tään suun­ni­tel­ma Pulk­ki­las­sa

20.09.2022 18:00
Tilaajille
Tiina Haapapuro aloitti neljän kunnan kouluvalmentajana – "Tämä on kutsumustyötäni"

Tiina Haa­pa­pu­ro aloitti neljän kunnan kou­lu­val­men­ta­ja­na – "Tämä on kut­su­mus­työ­tä­ni"

20.09.2022 10:25
Tilaajille
Sähkö- ja hybriautojen latauspisteitä kartoitetaan Siikalatvalla

Sähkö- ja hyb­riau­to­jen la­taus­pis­tei­tä kar­toi­te­taan Sii­ka­lat­val­la

15.09.2022 09:00
Tilaajille
Energiakriisiin varaudutaan kunnissa eri tavoin – lue tästä millaisia toimia on käynnissä Siikalatvalla, Siikajoella ja Pyhännällä

Ener­gia­krii­siin va­rau­du­taan kun­nis­sa eri tavoin – lue tästä mil­lai­sia toimia on käyn­nis­sä Sii­ka­lat­val­la, Sii­ka­joel­la ja Py­hän­näl­lä

14.09.2022 06:00
Tilaajille