Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tuulivoima
Isonevan tuulivoima-alueen laajennuskaava nurin

Iso­ne­van tuu­li­voi­ma-alueen laa­jen­nus­kaa­va nurin

22.06.2022 12:07
Tilaajille
Hankkeessa luotu sijainninohjausmalli tunnistaa tuulivoimalle potentiaaliset alueet – rakennettuna jo 408 voimalaa Pohjois-Pohjanmaalla

Hank­kees­sa luotu si­jain­nin­oh­jaus­mal­li tun­nis­taa tuu­li­voi­mal­le po­ten­tiaa­li­set alueet – ra­ken­net­tu­na jo 408 voi­ma­laa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

25.04.2022 18:00
Tilaajille
Tuuli vie ja tuo veroeuroja – Vartinoja I sai viime vuonna 1,28 miljoonaa euroa tuotantotukea

Tuuli vie ja tuo ve­ro­eu­ro­ja – ­Var­ti­no­ja I sai viime vuonna 1,28 mil­joo­naa euroa tuo­tan­to­tu­kea

12.04.2022 06:00
Tilaajille
Siikajokivarteen suunnitteilla 25 tuulivoimahanketta – kaikki hankkeet eivät välttämättä toteudu

Sii­ka­jo­ki­var­teen suun­nit­teil­la 25 tuu­li­voi­ma­han­ket­ta – kaikki hank­keet eivät vält­tä­mät­tä toteudu

22.03.2022 11:57
Tilaajille
Tuulivoimayhtiöt panostavat seutukuntaan - Pyhännälle kolme potentiaalista tulijaa

Tuu­li­voi­ma­yh­tiöt pa­nos­ta­vat seu­tu­kun­taan - Py­hän­näl­le kolme po­ten­tiaa­lis­ta tulijaa

21.03.2022 06:00
Tilaajille
Paljon palautetta päästöttömästä ja uusiutuvasta energiasta sekä energian siirrosta – maakuntahallitus päätti myös avustaa rahallisesti Ukrainaa

Paljon pa­lau­tet­ta pääs­töt­tö­mäs­tä ja uu­siu­tu­vas­ta ener­gias­ta sekä ener­gian siir­ros­ta – maa­kun­ta­hal­li­tus päätti myös avustaa ra­hal­li­ses­ti Uk­rai­naa

14.03.2022 18:00
Tilaajille
Uljualle suunniteltu tuulipuisto hiertää Pyhännällä – näkyvissä haitallisia vaikutuksia pohjavesivarantoihin ja luonnon monimuotoisuuteen

Ul­jual­le suun­ni­tel­tu tuu­li­puis­to hiertää Py­hän­näl­lä – nä­ky­vis­sä hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia poh­ja­ve­si­va­ran­toi­hin ja luonnon mo­ni­muo­toi­suu­teen

24.02.2022 18:00
Tilaajille
Tuulta on valjastettu Isonevalla jo vuosien ajan – 24 tuulivoimalan puisto valmistuu ensi syksynä

Tuulta on val­jas­tet­tu Iso­ne­val­la jo vuosien ajan – 24 tuu­li­voi­ma­lan puisto val­mis­tuu ensi syksynä

15.02.2022 15:20
Tilaajille
Kangastuulen voimalat Siikajoella eivät tarvitse uutta YVA:a

Kan­gas­tuu­len voi­ma­lat Sii­ka­joel­la eivät tar­vit­se uutta YVA:a

09.02.2022 12:00
Tilaajille
Isojen myllyjen kaitsijat

Isojen myl­ly­jen kait­si­jat

07.02.2022 06:00
Tilaajille
Uljuan tuulivoima-asiat kohta nähtävillä – enintään 75 myllyä, korkeus yltäisi jopa 300 metriin

Uljuan tuu­li­voi­ma-asiat kohta näh­tä­vil­lä – enin­tään 75 myllyä, korkeus yltäisi jopa 300 metriin

27.01.2022 16:01
Tilaajille
Siikajoki ei edellytä uutta YVAa Karhukankaan, Navettakankaan ja Kangastuulen tuulivoimaloiden kaavamuutoksille

Sii­ka­jo­ki ei edel­ly­tä uutta YVAa Kar­hu­kan­kaan, Na­vet­ta­kan­kaan ja Kan­gas­tuu­len tuu­li­voi­ma­loi­den kaa­va­muu­tok­sil­le

22.01.2022 06:00
Tilaajille
Tutka-asema voi estää tuulivoimalan – Puolustusvoimien mukaan tuulivoimayhtiöt tekevät joskus turhaa suunnittelutyötä

Tut­ka-ase­ma voi estää tuu­li­voi­ma­lan – Puo­lus­tus­voi­mien mukaan tuu­li­voi­ma­yh­tiöt tekevät joskus turhaa suun­nit­te­lu­työ­tä

02.01.2022 06:02
Tilaajille
Suomen suurin tuulipuisto valmistui Piiparinmäkeen ja tuottaa pian 1% koko maan sähköstä – Pyhännän kunta saa liki miljoonan euron kiinteistöverotulot

Suomen suurin tuu­li­puis­to val­mis­tui Pii­pa­rin­mä­keen ja tuottaa pian 1% koko maan säh­kös­tä – Py­hän­nän kunta saa liki mil­joo­nan euron kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lot

24.11.2021 10:04
Tilaajille
Tuulivoiman mahdollisesti tuottamista haitoista halutaan korvauksia kyläyhteisöille

Tuu­li­voi­man mah­dol­li­ses­ti tuot­ta­mis­ta hai­tois­ta ha­lu­taan kor­vauk­sia ky­lä­yh­teisöil­le

21.11.2021 06:00 1
Tilaajille
Tuulivoimaa tulollaan Pyhännän Pilpankankaalle

Tuu­li­voi­maa tu­lol­laan Py­hän­nän Pil­pan­kan­kaal­le

14.11.2021 18:00
Tilaajille
Haluan itse päättää omista maistani
Kolumni

Haluan itse päättää omista mais­ta­ni

14.10.2021 13:27
Tilaajille
Neittävänvaaran alueelle suunniteltu 12 tuulivoimalan rakentamista – sopimuksia on jo solmittu maanomistajien kanssa, ja kaavoitus on lähdössä käyntiin

Neit­tä­vän­vaa­ran alueel­le suun­ni­tel­tu 12 tuu­li­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­ta – so­pi­muk­sia on jo sol­mit­tu maan­omis­ta­jien kanssa, ja kaa­voi­tus on läh­dös­sä käyn­tiin

13.10.2021 16:02
Tilaajille
Rantsilaan tulee syyskuussa VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n infopiste

Rant­si­laan tulee syys­kuus­sa VSB Uu­siu­tu­va Energia Suomi Oy:n in­fo­pis­te

24.08.2021 08:28
Tilaajille
Piiparinmäellä tuulivoimapuiston rakennusurakassa ollaan loppusuoralla – suurin osa voimaloista tuottaa jo sähköä kuluttajille

Pii­pa­rin­mäel­lä tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­nus­ura­kas­sa ollaan lop­pu­suo­ral­la – suurin osa voi­ma­lois­ta tuottaa jo sähköä ku­lut­ta­jil­le

06.08.2021 06:15
Tilaajille