Tuulivoima
Haluan itse päättää omista maistani
Kolumni

Haluan itse päättää omista mais­ta­ni

14.10.2021 13:27
Tilaajille
Neittävänvaaran alueelle suunniteltu 12 tuulivoimalan rakentamista – sopimuksia on jo solmittu maanomistajien kanssa, ja kaavoitus on lähdössä käyntiin

Neit­tä­vän­vaa­ran alueel­le suun­ni­tel­tu 12 tuu­li­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­ta – so­pi­muk­sia on jo sol­mit­tu maan­omis­ta­jien kanssa, ja kaa­voi­tus on läh­dös­sä käyn­tiin

13.10.2021 16:02
Tilaajille
Rantsilaan tulee syyskuussa VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n infopiste

Rant­si­laan tulee syys­kuus­sa VSB Uu­siu­tu­va Energia Suomi Oy:n in­fo­pis­te

24.08.2021 08:28
Tilaajille
Piiparinmäellä tuulivoimapuiston rakennusurakassa ollaan loppusuoralla – suurin osa voimaloista tuottaa jo sähköä kuluttajille

Pii­pa­rin­mäel­lä tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­nus­ura­kas­sa ollaan lop­pu­suo­ral­la – suurin osa voi­ma­lois­ta tuottaa jo sähköä ku­lut­ta­jil­le

06.08.2021 06:15
Tilaajille
Voiko tuulivoimalan aiheuttamista infraäänistä sairastua? Tutkimuksissa tästä ei ole saatu näyttöä, mutta pitkäaikaisen altistuksen haittoja ei täysin voida sulkea pois

Voiko tuu­li­voi­ma­lan ai­heut­ta­mis­ta inf­ra­ää­nis­tä sai­ras­tua? Tut­ki­muk­sis­sa tästä ei ole saatu näyt­töä, mutta pit­kä­ai­kai­sen al­tis­tuk­sen hait­to­ja ei täysin voida sulkea pois

25.04.2021 12:00
Tilaajille
Tuulivoimaloiden puolesta ja vastaan: ympäristövaikutukset puhuttavat – kansalaisaloite vireille siikajokiselta

Tuu­li­voi­ma­loi­den puo­les­ta ja vas­taan: ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set pu­hut­ta­vat – kan­sa­lais­aloi­te vi­reil­le sii­ka­jo­ki­sel­ta

24.03.2021 18:02
Tilaajille
Siikajoen Isonevan hankkeet Taaleri Energialle – hankkeita luotsannut Markku Tarkiainen siirtyy eläkepäiville

Sii­ka­joen Iso­ne­van hank­keet Taaleri Ener­gial­le – hank­kei­ta luot­san­nut Markku Tar­kiai­nen siirtyy elä­ke­päi­vil­le

16.01.2021 07:00
Tilaajille
Tuulivoimakannoissa maanomistajien paino joko luontoarvoilla tai talousasioilla – neuvotellen parhaaseen lopputulokseen

Tuu­li­voi­ma­kan­nois­sa maan­omis­ta­jien paino joko luon­to­ar­voil­la tai ta­lous­asioil­la – neu­vo­tel­len par­haa­seen lop­pu­tu­lok­seen

15.01.2021 06:51
Tilaajille
Sopimuksia kalastellaan potentiaalisilla tuulivoima-alueilla

So­pi­muk­sia ka­las­tel­laan po­ten­tiaa­li­sil­la tuu­li­voi­ma-alueil­la

17.12.2020 06:00
Tilaajille

Sii­ka­joen Na­vet­ta­kan­kaal­le 230-met­ri­siä voi­ma­loi­ta – teho kasvaa, määrä vähenee

03.12.2020 09:15
Tilaajille
Luohuan Hukanpalolle tulossa tuulivoimaloita – voimalan teho jopa 10 megawattia

Luohuan Hu­kan­pa­lol­le tulossa tuu­li­voi­ma­loi­ta – voi­ma­lan teho jopa 10 me­ga­wat­tia

19.11.2020 10:00
Tilaajille
Vartinojan melunmittaus meni oikeuteen – prosessi tuskastuttaa jo teknistä lautakuntaa

Var­tin­ojan me­lun­mit­taus meni oi­keu­teen – pro­ses­si tus­kas­tut­taa jo tek­nis­tä lau­ta­kun­taa

14.10.2020 16:00
Tilaajille
Siikajoen kunnanhallituksessa 44 äänestystä Isonevasta – isommat roottorit saivat poikkeamisluvat

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 44 ää­nes­tys­tä Iso­ne­vas­ta – isommat root­to­rit saivat poik­kea­mis­lu­vat

13.09.2020 00:00
Siikajoen tuulivoimala-kaavoituksesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joen tuu­li­voi­ma­la-kaa­voi­tuk­ses­ta

17.08.2017 08:00
Turmeleeko tuuli eläinten terveyden – kartoitus avaa epäilyjä tuulivoiman haitoista

Tur­me­lee­ko tuuli eläin­ten ter­vey­den – kar­toi­tus avaa epäi­ly­jä tuu­li­voi­man hai­tois­ta

26.06.2017 14:29
Hallituksen selonteko: Infraäänestä ei ole haittaa

Hal­li­tuk­sen se­lon­te­ko: Inf­ra­ää­nes­tä ei ole haittaa

21.06.2017 18:00
Ely: Isoneva II melutasot eivät ylity

Ely: Isoneva II me­lu­ta­sot eivät ylity

02.11.2016 18:00

Vi­ran­omais­ten rea­goi­ta­va tuu­li­voi­ma­huo­liin Sii­ka­joel­la

02.11.2016 17:47
Havaintoja tuulivoimasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­vain­to­ja tuu­li­voi­mas­ta

27.10.2016 10:33
Median läsnäolo vaikutti paikallisten puheintoon

Median läs­nä­olo vai­kut­ti pai­kal­lis­ten pu­he­in­toon

21.10.2016 11:18