Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eläimet
Marja Pyhtilä tekee lemmikkiensä karvasta lämpimiä ja pörröisiä lapasia – "Tähän ei liity tuhmia koiria"

Marja Pyhtilä tekee lem­mik­kien­sä kar­vas­ta läm­pi­miä ja pör­röi­siä lapasia – "Tähän ei liity tuhmia koiria"

25.02.2024 15:00
Tilaajille
Somekissa Sämpylle tarjottiin töitä uistinpalkalla – eläinvaikuttajien omistajille oudot yhteistyökuviot ovat tuttuja

So­me­kis­sa Säm­pyl­le tar­jot­tiin töitä uis­tin­pal­kal­la – eläin­vai­kut­ta­jien omis­ta­jil­le oudot yh­teis­työ­ku­viot ovat tuttuja

25.01.2024 12:59
Tilaajille
Hirvipassissa ollut mies ampuikin suden Siikajoella – tuomittiin sakkoihin törkeästä metsästysrikoksesta

Hir­vi­pas­sis­sa ollut mies am­pui­kin suden Sii­ka­joel­la – ­tuo­mit­tiin sak­koi­hin tör­keäs­tä met­säs­tys­ri­kok­ses­ta

23.01.2024 15:24
Tilaajille
Isokokoinen saksanpaimenkoira tappoi toisen koiran Siikalatvalla ja puri sen omistajaa – oikeus määräsi vaarallisen koiran tapettavaksi

Iso­ko­koi­nen sak­san­pai­men­koi­ra tappoi toisen koiran Sii­ka­lat­val­la ja puri sen omis­ta­jaa – oikeus määräsi vaa­ral­li­sen koiran ta­pet­ta­vak­si

16.01.2024 10:01
Tilaajille
Punatulkku ja urpiainenkin menevät kovilla pakkasilla kieppiin – Asiantuntijan mukaan ne pärjäävät paukkupakkasissa kunhan ruokaa riittää

Pu­na­tulk­ku ja ur­piai­nen­kin menevät kovilla pak­ka­sil­la kiep­piin – A­sian­tun­ti­jan mukaan ne pär­jää­vät pauk­ku­pak­ka­sis­sa kunhan ruokaa riittää

06.01.2024 12:00
Tilaajille
Joutsen jäätyi kiinni Lamujokeen Piippolassa – pelastuslaitos vapautti pinteestä

Joutsen jäätyi kiinni La­mu­jo­keen Piip­po­las­sa – pe­las­tus­lai­tos va­paut­ti pin­tees­tä

13.12.2023 16:57
Oulun poliisi tutkii hevosenkengittäjän kovakouraista toimintaa – Eläimiä väkivalloin käsittelevät kengittäjät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

Oulun poliisi tutkii he­vo­sen­ken­git­tä­jän ko­va­kou­rais­ta toi­min­taa – Eläimiä vä­ki­val­loin kä­sit­te­le­vät ken­git­tä­jät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

07.12.2023 18:00
Tilaajille
Kultasakaalihavainnot lisääntyvät Suomessa ja painottuvat maan keskivaiheille –havaintoja tehty muun muassa Siikajoella

Kul­ta­sa­kaa­li­ha­vain­not li­sään­ty­vät Suo­mes­sa ja pai­not­tu­vat maan kes­ki­vai­heil­le –­ha­vain­to­ja tehty muun muassa Sii­ka­joel­la

03.12.2023 09:00
Myyrien runsaus jatkuu Oulun seudulla – Talvella on odotettavissa taimituhoja ja myyräkuumetta

Myyrien runsaus jatkuu Oulun seu­dul­la – ­Tal­vel­la on odo­tet­ta­vis­sa tai­mi­tu­ho­ja ja myy­rä­kuu­met­ta

28.11.2023 09:00
Oululaisessa Pihalinnun hoitolassa on autettu satoja loukkaantuneita lintuja – Ari-Pekka Auvinen ja Pauliina Rautio pelastavat lintuja vapaaehtoistyönä

Ou­lu­lai­ses­sa Pi­ha­lin­nun hoi­to­las­sa on autettu satoja louk­kaan­tu­nei­ta lintuja – Ari-Pek­ka Auvinen ja Pau­lii­na Rautio pe­las­ta­vat lintuja va­paa­eh­tois­työ­nä

28.10.2023 15:00
Jo lapsuudessa kylvetään siemen sille, miten me suhtaudumme eläimiin – Pirjo puhuu monilajisuudesta sekä eläinten ja luonnon kunnioittamisesta

Jo lap­suu­des­sa kyl­ve­tään siemen sille, miten me suh­tau­dum­me eläi­miin – Pirjo puhuu mo­ni­la­ji­suu­des­ta sekä eläin­ten ja luonnon kun­nioit­ta­mi­ses­ta

21.10.2023 15:00
Tilaajille
8 miljoonaa lintua kuolee ikkunoihin Suomessa joka vuosi, ja se on tuplasti verrattuna liikenteeseen – Haukkatarrat eivät estä törmäyksiä, vaikka toisin luullaan

8 mil­joo­naa lintua kuolee ik­ku­noi­hin Suo­mes­sa joka vuosi, ja se on tup­las­ti ver­rat­tu­na lii­ken­tee­seen – Hauk­ka­tar­rat eivät estä tör­mäyk­siä, vaikka toisin luul­laan

20.10.2023 18:00
Tilaajille
Kaksi hirveä löydettiin sotkeutuneena kuormaliinaan ja puuhun Pyhäjoella: Huonokuntoiset eläimet lopetettiin

Kaksi hirveä löy­det­tiin sot­keu­tu­nee­na kuor­ma­lii­naan ja puuhun Py­hä­joel­la: Huo­no­kun­toi­set eläimet lo­pe­tet­tiin

18.10.2023 15:00
Tilaajille
Hevonen opettaa ottamaan rauhallisesti –  uusi palvelu auttaa etsimään mielen tasapainoa

Hevonen opettaa ot­ta­maan rau­hal­li­ses­ti – uusi palvelu auttaa et­si­mään mielen ta­sa­pai­noa

16.09.2023 12:00
Tilaajille
Yksinäinen metsäpeura herättää huomiota Kasitien varressa – Tutkija kertoo lajin leviävän hiljalleen Pohjois-Pohjanmaalla

Yk­si­näi­nen met­sä­peu­ra he­rät­tää huo­mio­ta Ka­si­tien var­res­sa – Tutkija kertoo lajin le­viä­vän hil­jal­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.09.2023 18:00
Tilaajille
Kuuma ja kuiva kesä on riehaannuttanut tuhohyönteiset – Ruskomäntypistiäinen aiheuttanut jo laajoja metsätuhoja

Kuuma ja kuiva kesä on rie­haan­nut­ta­nut tu­ho­hyön­tei­set – Rus­ko­män­ty­pis­tiäi­nen ai­heut­ta­nut jo laajoja met­sä­tu­ho­ja

16.07.2023 15:00
Tilaajille
Uusi eläinten hyvinvointilaki tuo mukanaan elinoloja parantavia muutoksia

Uusi eläin­ten hy­vin­voin­ti­la­ki tuo mu­ka­naan elin­olo­ja pa­ran­ta­via muu­tok­sia

14.07.2023 06:00
Tilaajille
Uhanalaisen pohjansirkun pesimäkanta on elpynyt pohjoisessa – Peipot ja pa­ju­lin­nut ovat vä­hen­ty­neet no­peas­ti

Uhan­alai­sen poh­jan­sir­kun pe­si­mä­kan­ta on elpynyt poh­joi­ses­sa – Peipot ja pa­ju­lin­nut ovat vä­hen­ty­neet no­peas­ti

12.07.2023 09:00
Tilaajille
Eläin oppii, jos ihminen osaa kouluttaa – Ruukin luonto- ja hevoskeskuksessa annetaan ihmisille oppia eläinten kouluttamisesta

Eläin oppii, jos ihminen osaa kou­lut­taa – Ruukin luonto- ja he­vos­kes­kuk­ses­sa an­ne­taan ih­mi­sil­le oppia eläin­ten kou­lut­ta­mi­ses­ta

26.05.2023 18:00
Tilaajille
Muurahaiskuningatar ei stressaa, jos kilpailija haiseekin sukulaiselta – Muurahaispesässä työläisen tehtävä on auttaa äitiään lisääntymään

Muu­ra­hais­ku­nin­ga­tar ei stres­saa, jos kil­pai­li­ja hai­see­kin su­ku­lai­sel­ta – Muu­ra­hais­pe­säs­sä työ­läi­sen tehtävä on auttaa äitiään li­sään­ty­mään

21.04.2023 18:00
Tilaajille