Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Gumeruksen koulu
Turnauspäivässä tullaan tutuksi ja nautitaan liikunnan riemusta – Siikajoen alakoululaisten yhteinen päivä on odotettu

Tur­naus­päi­väs­sä tullaan tutuksi ja nau­ti­taan lii­kun­nan rie­mus­ta – ­Sii­ka­joen ala­kou­lu­lais­ten yh­tei­nen päivä on odo­tet­tu

17.02.2024 18:00
Tilaajille
Laskiaisriehan perinteet ulottuvat 1980-luvulle – laskiaistiistaina Siikajoenkylällä nautittaan mukavasta illasta Urheilumaassa

Las­kiais­rie­han pe­rin­teet ulot­tu­vat 1980-lu­vul­le – ­las­kiais­tiis­tai­na Sii­ka­joen­ky­läl­lä nau­tit­taan mu­ka­vas­ta illasta Ur­hei­lu­maas­sa

15.02.2024 18:00
Tilaajille
Dinosaurukset kävivät Gumeruksen koululla – alueteatterin dinot kertoivat että on ok olla oma itsensä

Di­no­sau­ruk­set kävivät Gu­me­ruk­sen kou­lul­la – alue­teat­te­rin dinot ker­toi­vat että on ok olla oma itsensä

02.02.2024 18:00
Tilaajille
Kasvavia kaloreita ja lentäviä nännikumeja – Taitaja-kilpailussa päästiin tutustumaan ammatillisiin koulutusaloihin

Kas­va­via ka­lo­rei­ta ja len­tä­viä nän­ni­ku­me­ja – Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa pääs­tiin tu­tus­tu­maan am­ma­til­li­siin kou­lu­tus­aloi­hin

16.11.2023 15:00
Tilaajille
230 annosta Nasi Gorengia syntyy kokeneissa käsissä – Siikajoenkylällä lapset osaavat arvostaa hyvää kouluruokaa

230 annosta Nasi Go­ren­gia syntyy ko­ke­neis­sa käsissä – Sii­ka­joen­ky­läl­lä lapset osaavat ar­vos­taa hyvää kou­lu­ruo­kaa

11.05.2023 18:00
Tilaajille
Muistot vetävät yhteen 50 vuoden jälkeen

Muistot vetävät yhteen 50 vuoden jälkeen

09.05.2023 06:00
Tilaajille
Gumerus osallistui Team Rynkeby -koulujuoksuun –  tempauksella tehdään tunnetuksi syöpälasten asiaa ja kerätään rahaa hoitoihin ja tutkimukseen

Gumerus osal­lis­tui Team Rynkeby -kou­lu­juok­suun – tem­pauk­sel­la tehdään tun­ne­tuk­si syö­pä­las­ten asiaa ja ke­rä­tään rahaa hoi­toi­hin ja tut­ki­muk­seen

05.05.2023 16:00
Tilaajille
Sähkötön koulupäivä olisi tunnelmallinen – sähkökatkoihin on varauduttu sivistystoimen yksiköissä

Säh­kö­tön kou­lu­päi­vä olisi tun­nel­mal­li­nen – säh­kö­kat­koi­hin on va­rau­dut­tu si­vis­tys­toi­men yk­si­köis­sä

01.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Hyvinvointi-vanhempainillalle suunnitteilla jatkoa – Kälkäiset osallistuivat kolmen sukupolven voimin

Hy­vin­voin­ti-van­hem­pai­nil­lal­le suun­nit­teil­la jatkoa – Käl­käi­set osal­lis­tui­vat kolmen su­ku­pol­ven voimin

01.10.2022 19:43
Tilaajille
Gumeruksen Risto on tärkeä jokapaikan höylä – pidetty kiinteistönhoitaja porisuttaa lapset ja vanhukset

Gu­me­ruk­sen Risto on tärkeä jo­ka­pai­kan höylä – pidetty kiin­teis­tön­hoi­ta­ja po­ri­sut­taa lapset ja van­huk­set

10.08.2022 18:00
Tilaajille
Laskiaistiistai-illan tapahtuma keräsi noin 150 osanottajaa – Lionsit ja Gumeruksen yhdeksäsluokkalaiset järjestivät perinteisen tapahtuman

Las­kiais­tiis­tai-il­lan ta­pah­tu­ma keräsi noin 150 osan­ot­ta­jaa – Lionsit ja Gu­me­ruk­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­set jär­jes­ti­vät pe­rin­tei­sen ta­pah­tu­man

03.03.2022 14:36
Gumeruksen koululla jo 20. lukuvuosi alkuopetuksen polku esikoulusta vähintään alakoulun ensimmäisille luokille asti – yksi lasta kuormittava nivelvaihe jää pois

Gu­me­ruk­sen kou­lul­la jo 20. lu­ku­vuo­si al­ku­ope­tuk­sen polku esi­kou­lus­ta vä­hin­tään ala­kou­lun en­sim­mäi­sil­le luo­kil­le asti – yksi lasta kuor­mit­ta­va ni­vel­vai­he jää pois

26.02.2022 18:00
Tilaajille
Gumeruksen koulu oli mukana lähiruokapäivässä

Gu­me­ruk­sen koulu oli mukana lä­hi­ruo­ka­päi­väs­sä

04.09.2021 08:53
Tilaajille
Lähirúokapäivä

Lä­hirúo­ka­päi­vä

04.09.2021 08:26
Tilaajille
Siikajokisten 30-vuotinen haave toteutuu – kevyenliikenteen väylän rakentaminen on alkanut

Sii­ka­jo­kis­ten 30-vuo­ti­nen haave to­teu­tuu – ke­vyen­lii­ken­teen väylän ra­ken­ta­mi­nen on alkanut

04.08.2021 12:30
Tilaajille