6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
Päivityksiä kuntayhtymän perussopimukseen – seutujohtaja Tarja Bäckman avasi oleellisimpia muutoksia

Päi­vi­tyk­siä kun­ta­yh­ty­män pe­rus­so­pi­muk­seen – ­seu­tu­joh­ta­ja Tarja Bäckman avasi oleel­li­sim­pia muu­tok­sia

14.11.2023 12:00
Tilaajille
Ulkomaalaisille apua työnhakuun – Sompa-hanke on lähtenyt hyvin alkuun

Ul­ko­maa­lai­sil­le apua työn­ha­kuun – ­Som­pa-han­ke on läh­te­nyt hyvin alkuun

31.10.2023 09:00
Tilaajille
Mitä tehdä kun jää työttömäksi – työllisyysneuvoja auttaa hakemusten tekemisessä

Mitä tehdä kun jää työt­tö­mäk­si – työl­li­syys­neu­vo­ja auttaa ha­ke­mus­ten te­ke­mi­ses­sä

01.09.2023 15:00
Tilaajille
Siikajoen vesistökoordinaattoriksi saatiin Siikajokivarren alajuoksulla kasvanut Marja  – jokivartta tarkastellaan kokonaisuutena yläjuoksulta alajuoksulle saakka, sivu-uomia unohtamatta

Sii­ka­joen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­rik­si saatiin Sii­ka­jo­ki­var­ren ala­juok­sul­la kas­va­nut Marja  – jo­ki­vart­ta tar­kas­tel­laan ko­ko­nai­suu­te­na ylä­juok­sul­ta ala­juok­sul­le saakka, si­vu-uo­mia unoh­ta­mat­ta

21.08.2023 06:00
Tilaajille
Tuulivoimasta työtä paikallisille – Jedu kehittää koulutustarjontaa

Tuu­li­voi­mas­ta työtä pai­kal­li­sil­le – Jedu ke­hit­tää kou­lu­tus­tar­jon­taa

02.05.2023 09:00 1
Tilaajille
Haussa yhteinen vesistökoordinaattori

Haussa yh­tei­nen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­ri

25.04.2023 15:00 1
Tilaajille
Mulkuanjärven valuma-alueelle kunnostusselvitys

Mul­kuan­jär­ven va­lu­ma-alueel­le kun­nos­tus­sel­vi­tys

24.01.2023 12:00
Tilaajille
Terhi astui Helenan saappaisiin

Terhi astui Helenan saap­pai­siin

10.01.2023 12:00
Tilaajille
Kelluvien turvelauttojen poistaminen ei ole halpaa - mutta mahdollista se on

Kel­lu­vien tur­ve­laut­to­jen pois­ta­mi­nen ei ole halpaa - mutta mah­dol­lis­ta se on

17.11.2022 06:00
Tilaajille
Valmisteilla kaivostoiminnan Rantsilassa käynnistämiseen liittyvä selvitys- ja tiedottamishanke

Val­mis­teil­la kai­vos­toi­min­nan Rant­si­las­sa käyn­nis­tä­mi­seen liit­ty­vä sel­vi­tys- ja tie­dot­ta­mis­han­ke

13.11.2022 15:00
Tilaajille

Uusi yri­tys­ha­ke­mis­to Haa­pa­ve­den-Sii­ka­lat­van seu­tu­kun­taan

25.05.2022 17:00
Tilaajille
TILKE-valmentajien työtä on kohdata työttömiä ja herätellä uusia näköaloja

TIL­KE-val­men­ta­jien työtä on kohdata työt­tö­miä ja he­rä­tel­lä uusia nä­kö­alo­ja

21.05.2022 09:00
Tilaajille
Hollannissa jokainen viljelty neliö on arvokas

Hol­lan­nis­sa jo­kai­nen vil­jel­ty neliö on arvokas

19.05.2022 12:00
Tilaajille
Matti Konolasta Haapaveden-Siikalatvan seudun seutuhallituksen varapuheenjohtaja

Matti Ko­no­las­ta Haa­pa­ve­den-Sii­ka­lat­van seudun seu­tu­hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

17.09.2021 08:00
Tilaajille
Siikajoen latvavedet tutkittu joessa kahlaten – yhden koskipaikan kunnostuksella liikkeelle uittoperatulla

Sii­ka­joen lat­va­ve­det tut­kit­tu joessa kah­la­ten – yhden kos­ki­pai­kan kun­nos­tuk­sel­la liik­keel­le uit­to­pe­ra­tul­la

21.07.2021 06:01
Tilaajille
Siikalatvan kehittämiskeskus muutti Piippolasta Pulkkilaan

Sii­ka­lat­van ke­hit­tä­mis­kes­kus muutti Piip­po­las­ta Pulk­ki­laan

21.06.2021 06:00
Tilaajille
Työtilaisuudet katoavat turvealalta ennakoitua nopeammin – muutokseen herätty Suomen huoltovarmuuden ja turvetta tarvitsevien yrittäjien näkökulmasta

Työ­ti­lai­suu­det ka­toa­vat tur­ve­alal­ta en­na­koi­tua no­peam­min – muu­tok­seen herätty Suomen huol­to­var­muu­den ja tur­vet­ta tar­vit­se­vien yrit­tä­jien nä­kö­kul­mas­ta

16.03.2021 06:53
Tilaajille
Suoretkeilymahdollisuuksien kehittäminen alkaa Siikalatvalla – selvityksessä otetaan huomioon kaikkina vuodenaikoina tapahtuva retkeily

Suo­ret­kei­ly­mah­dol­li­suuk­sien ke­hit­tä­mi­nen alkaa Sii­ka­lat­val­la – sel­vi­tyk­ses­sä otetaan huo­mioon kaik­ki­na vuo­den­ai­koi­na ta­pah­tu­va ret­kei­ly

05.02.2021 06:22
Tilaajille
Turveyrittäjien uudet liiketoimintamahdollisuudet selvitetään – tavoitteena löytää korvaavaa työtä niin kalustolle, yrittäjille kuin työntekijöille

Tur­ve­yrit­tä­jien uudet lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det sel­vi­te­tään – ta­voit­tee­na löytää kor­vaa­vaa työtä niin ka­lus­tol­le, yrit­tä­jil­le kuin työn­te­ki­jöil­le

25.01.2021 06:08
Tilaajille