Siikalatvan kunta
Siikalatvan hallintojohtajaksi 18 hakijaa

Sii­ka­lat­van hal­lin­to­joh­ta­jak­si 18 hakijaa

19.01.2022 09:36
Tilaajille
Siikalatva investoi toimitiloihin ja olemassa olevien rakenteiden perusparantamiseen – uusia kouluja kalustetaan 435 000 eurolla

Sii­ka­lat­va in­ves­toi toi­mi­ti­loi­hin ja ole­mas­sa olevien ra­ken­tei­den pe­rus­pa­ran­ta­mi­seen – uusia kouluja ka­lus­te­taan 435 000 eurolla

10.01.2022 18:00
Tilaajille
Siikalatvalta ja Siikajoelta lähetettiin kaikkiaan 663 joulukorttia ikäihmisille – monelle joulutervehdys on ainoa laatuaan

Sii­ka­lat­val­ta ja Sii­ka­joel­ta lä­he­tet­tiin kaik­kiaan 663 jou­lu­kort­tia ikä­ih­mi­sil­le – monelle jou­lu­ter­veh­dys on ainoa laa­tuaan

21.12.2021 09:00
Tilaajille
Siikalatvalla ylijäämäinen talousarvioesitys – tänä vuonna ei ole otettu uutta lainaa ja vanhoja lainoja on maksettu pois 1,5 miljoonalla

Sii­ka­lat­val­la yli­jää­mäi­nen ta­lous­ar­vio­esi­tys – tänä vuonna ei ole otettu uutta lainaa ja vanhoja lainoja on mak­set­tu pois 1,5 mil­joo­nal­la

13.12.2021 09:00 1
Tilaajille
Korona löysi tiensä Siikalatvan päiväkoteihin - nyt meneillään rauhallinen hetki, mutta entäpä huomenna?

Korona löysi tiensä Sii­ka­lat­van päi­vä­ko­tei­hin - nyt me­neil­lään rau­hal­li­nen hetki, mutta entäpä huo­men­na?

03.12.2021 12:20
Tilaajille
Veroprosentin lasku mahdollistui tiukalla talouden pidolla – taustalla myös tahto välttää kriisikunnaksi joutuminen. Vaikeita ratkaisuja edessä kiinteistömassan vähentämiseksi

Ve­ro­pro­sen­tin lasku mah­dol­lis­tui tiu­kal­la ta­lou­den pidolla – taus­tal­la myös tahto välttää krii­si­kun­nak­si jou­tu­mi­nen. Vai­kei­ta rat­kai­su­ja edessä kiin­teis­tö­mas­san vä­hen­tä­mi­sek­si

27.11.2021 05:47 2
Tilaajille
Missä kunnossa Siikalatvan koulut ovat?

Missä kun­nos­sa Sii­ka­lat­van koulut ovat?

26.11.2021 14:30 1
Tilaajille
Vanhasta kunnantalosta tahdotaan paikalliskultturia esille tuova kuntalaistalo

Van­has­ta kun­nan­ta­los­ta tah­do­taan pai­kal­lis­kult­tu­ria esille tuova kun­ta­lais­ta­lo

25.11.2021 09:58 1
Tilaajille
Kunnanhallitus esittää Gananderin koulua Siikalatvan yläkouluksi

Kun­nan­hal­li­tus esittää Ga­nan­de­rin koulua Sii­ka­lat­van ylä­kou­luk­si

23.11.2021 10:15 1
Tilaajille
Siikalatvan yläkouluverkon punonta käynnissä sekä päätäntäpuolella että puskaradiossa

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­ver­kon punonta käyn­nis­sä sekä pää­tän­tä­puo­lel­la että pus­ka­ra­dios­sa

18.11.2021 15:16
Tilaajille
Virkatalon korjausvelka kaipaa lyhentämistä

Vir­ka­ta­lon kor­jaus­vel­ka kaipaa ly­hen­tä­mis­tä

16.11.2021 18:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnan työpajatoiminta keskitetään kokeiluluontoisesti Piippolaan – Rantsilan ja Piippolan välille järjestetään kuljetus

Sii­ka­lat­van kunnan työ­pa­ja­toi­min­ta kes­ki­te­tään ko­kei­lu­luon­toi­ses­ti Piip­po­laan – Rant­si­lan ja Piip­po­lan välille jär­jes­te­tään kul­je­tus

05.11.2021 12:00
Tilaajille
Siikalatvalla esitys kunnallisveron laskusta ja väki mukaan budjetointiin – alijäämien kattaminen hyvällä mallilla

Sii­ka­lat­val­la esitys kun­nal­lis­ve­ron las­kus­ta ja väki mukaan bud­je­toin­tiin – ali­jää­mien kat­ta­mi­nen hyvällä mal­lil­la

04.11.2021 06:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus muutti virkanimikkeen hallintojohtajaksi  – prosessia edelsi valtuuston päätös arvioida, tarvitaanko hallinto- ja talousjohtajaa

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus muutti vir­ka­ni­mik­keen hal­lin­to­joh­ta­jak­si – pro­ses­sia edelsi val­tuus­ton päätös ar­vioi­da, tar­vi­taan­ko hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­jaa

03.11.2021 09:18
Tilaajille
Susifoorumi maanantai-iltana Rantsilassa

Su­si­foo­ru­mi maa­nan­tai-il­ta­na Rant­si­las­sa

08.10.2021 15:00
Tilaajille
Kunnanjohtajan syntymäpäivävastaanotto aloittaa uuden perinteen – jatkossa kuntalaiset kutsutaan kerran vuodessa kakkukahveille

Kun­nan­joh­ta­jan syn­ty­mä­päi­vä­vas­taan­ot­to aloit­taa uuden pe­rin­teen – jat­kos­sa kun­ta­lai­set kut­su­taan kerran vuo­des­sa kak­ku­kah­veil­le

03.10.2021 15:00
Tilaajille
Päiväkotilaisten iltapilikset Pulukkilan raitilla

Päi­vä­ko­ti­lais­ten il­ta­pi­lik­set Pu­luk­ki­lan rai­til­la

01.10.2021 06:00
Tilaajille
Puolustusvoimien kaupunkiarkisto vaihtui kuntapykäliä viliseväksi maalaismiljööksi

Puo­lus­tus­voi­mien kau­pun­ki­ar­kis­to vaihtui kun­ta­py­kä­liä vi­li­se­väk­si maa­lais­mil­jöök­si

24.09.2021 09:00
Tilaajille
Omatoimisuudella lisää kirjastoaikaa

Oma­toi­mi­suu­del­la lisää kir­jas­to­ai­kaa

20.09.2021 12:00
Tilaajille
Matti Konolasta Haapaveden-Siikalatvan seudun seutuhallituksen varapuheenjohtaja

Matti Ko­no­las­ta Haa­pa­ve­den-Sii­ka­lat­van seudun seu­tu­hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

17.09.2021 08:00
Tilaajille