6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikalatvan kunta
Kuukausi
”Leikkaukset tarkoittavat todennäköisesti koulujen sulkemista” – Siikajokilaakson alueen kuntajohtajat sanovat valtionosuuksien lisäleikkauksien kohdistuvan sivistyspalveluihin

”Leik­kauk­set tar­koit­ta­vat to­den­nä­köi­ses­ti kou­lu­jen sul­ke­mis­ta” – Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen kun­ta­joh­ta­jat sanovat val­tion­osuuk­sien li­sä­leik­kauk­sien koh­dis­tu­van si­vis­tys­pal­ve­lui­hin

28.11.2023 06:00 6
Tilaajille
Pirre Seppänen valittiin Lieksan kaupunginjohtajaksi

Pirre Sep­pä­nen va­lit­tiin Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

27.11.2023 19:06 3
Tilaajille
Lasten oikeuksien viikkoa vietettiin Kestilässä Maksinharjulla – ohjelmassa heijastinsuunnistusta ja muuta mukavaa

Lasten oi­keuk­sien viikkoa vie­tet­tiin Kes­ti­läs­sä Mak­sin­har­jul­la – oh­jel­mas­sa hei­jas­tin­suun­nis­tus­ta ja muuta mukavaa

25.11.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnalle uusia työnimikkeitä – seuraavana askeleena tehtävänkuvien laatiminen

Sii­ka­lat­van kun­nal­le uusia työ­ni­mik­kei­tä – ­seu­raa­va­na as­ke­lee­na teh­tä­vän­ku­vien laa­ti­mi­nen

15.11.2023 12:00 1
Tilaajille
Siikalatvan yt:t käyty – uusia tehtäviä tilalle yksi enemmän mitä lakkautettavia työnimikkeitä

Sii­ka­lat­van yt:t käyty – uusia teh­tä­viä tilalle yksi enemmän mitä lak­kau­tet­ta­via työ­ni­mik­kei­tä

08.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Siikajokivarren kaikille kuntatyöntekijöille tarjolla maksuton influenssarokote – rokotusjonossa kiiteltiin rokotuspisteen työpaikalle tuontia

Sii­ka­jo­ki­var­ren kai­kil­le kun­ta­työn­te­ki­jöil­le tar­jol­la mak­su­ton inf­luens­sa­ro­ko­te – ro­ko­tus­jo­nos­sa kii­tel­tiin ro­ko­tus­pis­teen työ­pai­kal­le tuontia

30.10.2023 16:04
Tilaajille
Golden Fields  jätti ympäristöilmoituksen – asiakirjoja voi katsoa ja muistutuksia jättää 24. 11. asti.

Golden Fields jätti ym­pä­ris­tö­il­moi­tuk­sen – asia­kir­jo­ja voi katsoa ja muis­tu­tuk­sia jättää 24. 11. asti.

27.10.2023 15:00
Tilaajille
Esitys uuden Pentti Haanpään koulun rakentamisesta – kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantaina

Esitys uuden Pentti Haan­pään koulun ra­ken­ta­mi­ses­ta – ­kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa maa­nan­tai­na

25.10.2023 16:25
Tilaajille
Pirre Seppänen sai Lieksasta kutsun henkilöarviointiin –  lieksalaiset pääsevät kuulemaan kaupunginjohtajaehdokkaiden haastattelua

Pirre Sep­pä­nen sai Liek­sas­ta kutsun hen­ki­lö­ar­vioin­tiin –  liek­sa­lai­set pää­se­vät kuu­le­maan kau­pun­gin­joh­ta­ja­eh­dok­kai­den haas­tat­te­lua

25.10.2023 14:50
Tilaajille
Toimitilavuokrien korotus ajaa yrittäjät ahtaalle – Siikajokilaakso kysyi, mihin iso vuokrien korotus perustuu

Toi­mi­ti­la­vuok­rien korotus ajaa yrit­tä­jät ah­taal­le – ­Sii­ka­jo­ki­laak­so kysyi, mihin iso vuok­rien korotus pe­rus­tuu

21.10.2023 06:00 2
Tilaajille
Siikalatvan kunnan eettiset ohjeet hyväksyttiin – lounaalla voi käydä, mutta tutustumismatkat kustantaa kunta

Sii­ka­lat­van kunnan eet­ti­set ohjeet hy­väk­syt­tiin – ­lou­naal­la voi käydä, mutta tu­tus­tu­mis­mat­kat kus­tan­taa kunta

14.10.2023 06:00
Tilaajille
Pirre Seppänen on hakenut Lieksan kaupunginjohtajaksi – Lieksan kaupunginjohtajahaun valmisteluryhmä päätti jatkaa hakuaikaa

Pirre Sep­pä­nen on hakenut Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­jak­si – Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun val­mis­te­lu­ryh­mä päätti jatkaa ha­ku­ai­kaa

26.09.2023 07:43
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus linjaa torstaina yt-neuvottelujen aloittamistarpeen

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus linjaa tors­tai­na yt-neu­vot­te­lu­jen aloit­ta­mis­tar­peen

20.09.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus päättää sivistysjohtajan valinnasta torstaina

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus päättää si­vis­tys­joh­ta­jan va­lin­nas­ta tors­tai­na

19.09.2023 08:37
Tilaajille
Nuorten työpajalla laitetaan arki rullaamaan

Nuorten työ­pa­jal­la lai­te­taan arki rul­laa­maan

14.09.2023 06:00
Tilaajille
Kuinka Siikalatvan uusi hallintosääntö näkyy kuntalaisten arjessa?

Kuinka Sii­ka­lat­van uusi hal­lin­to­sään­tö näkyy kun­ta­lais­ten ar­jes­sa?

08.09.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvan valtuustossa keskusteltiin uuden hallintosäännön lainmukaisuudesta

Sii­ka­lat­van val­tuus­tos­sa kes­kus­tel­tiin uuden hal­lin­to­sään­nön lain­mu­kai­suu­des­ta

05.09.2023 15:00
Tilaajille
Honkain keskellä humisee uusiutuva energia

Honkain kes­kel­lä humisee uu­siu­tu­va energia

28.08.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnan tytäryhtiön uuteen halliin heinäjalostamo – 80 kilometrin säteellä Rantsilasta tuotetusta heinästä ja nurmesta jalostetaan vientituotteita

Sii­ka­lat­van kunnan ty­tär­yh­tiön uuteen halliin hei­nä­ja­los­ta­mo – 80 ki­lo­met­rin sä­teel­lä Rant­si­las­ta tuo­te­tus­ta hei­näs­tä ja nur­mes­ta ja­los­te­taan vien­ti­tuot­tei­ta

25.08.2023 16:56 1
Tilaajille
Siikalatvan sivistysjohtajan virkaa hakeneista kuudelle lähti haastattelukutsu

Sii­ka­lat­van si­vis­tys­joh­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta kuu­del­le lähti haas­tat­te­lu­kut­su

23.08.2023 10:17
Tilaajille