Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Siikalatvan kunta
Kuukausi
Siikalatvan uusi tekninen johtaja valitaan tiistaina – kisassa mukana soveltuvuustestien jälkeen kaksi hakijaa

Sii­ka­lat­van uusi tek­ni­nen johtaja va­li­taan tiis­tai­na – kisassa mukana so­vel­tu­vuus­tes­tien jälkeen kaksi hakijaa

23.09.2022 07:00
Tilaajille
Siikalatvan elinkeinokehittäjä valittu – kunnan uudessa toimessa aloittaa Tiina Ruotsalainen

Sii­ka­lat­van elin­kei­no­ke­hit­tä­jä valittu – kunnan uudessa toi­mes­sa aloit­taa Tiina Ruot­sa­lai­nen

13.09.2022 15:28
Tilaajille
Taiteellisen joutilaisuuden lähteillä

Tai­teel­li­sen jou­ti­lai­suu­den läh­teil­lä

08.09.2022 09:00
Tilaajille
Piippolan kouluarki käynnistyi moduulissa - kivikoulun tiloja käytössä jouluun saakka

Piip­po­lan kou­lu­ar­ki käyn­nis­tyi mo­duu­lis­sa - ki­vi­kou­lun tiloja käy­tös­sä jouluun saakka

31.08.2022 15:00
Tilaajille
Vierailu Piippolan moduulikoululla - Pentti Haanpään koulu jäämässä tyhjilleen

Vie­rai­lu Piip­po­lan mo­duu­li­kou­lul­la - Pentti Haan­pään koulu jää­mäs­sä tyh­jil­leen

31.08.2022 11:24
Tilaajille
Vanhemmat
Mustalouhen maa-aineslupa yllätti järvikyläläiset – kunnan julkaisemia kuulutuksia kannattaa seurata

Mus­ta­lou­hen maa-ai­nes­lu­pa yllätti jär­vi­ky­lä­läi­set – kunnan jul­kai­se­mia kuu­lu­tuk­sia kan­nat­taa seurata

30.08.2022 09:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnan viestintäkoordinaattoriksi valittiin Minna-Marika Kumpulainen

Sii­ka­lat­van kunnan vies­tin­tä­koor­di­naat­to­rik­si va­lit­tiin Min­na-Ma­ri­ka Kum­pu­lai­nen

26.08.2022 14:51
Tilaajille
Säästämisen ahneus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sääs­tä­mi­sen ahneus

24.08.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatvan asiointiliikenteen kilpailutus käyty – linjat jakaantuivat kahdelle liikennöitsijälle ja yhteenliittymälle

Sii­ka­lat­van asioin­ti­lii­ken­teen kil­pai­lu­tus käyty – linjat ja­kaan­tui­vat kah­del­le lii­ken­nöit­si­jäl­le ja yh­teen­liit­ty­mäl­le

23.08.2022 06:00
Tilaajille
Kaksi hakijaa Siikalatvan ympäristöpalvelujen rakennustarkastajan virkaan – teknisen johtajan virkaan hakuaika päättyy 26.8.

Kaksi hakijaa Sii­ka­lat­van ym­pä­ris­tö­pal­ve­lu­jen ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan virkaan – tek­ni­sen joh­ta­jan virkaan ha­ku­ai­ka päättyy 26.8.

19.08.2022 07:46
Tilaajille
Siikalatvan elinkeinokehittäjän hakuaikaa jatkettiin

Sii­ka­lat­van elin­kei­no­ke­hit­tä­jän ha­ku­ai­kaa jat­ket­tiin

16.08.2022 12:00
Tilaajille
Viestintäkoordinaattorin tehtävään 15 hakijaa

Vies­tin­tä­koor­di­naat­to­rin teh­tä­vään 15 hakijaa

16.08.2022 09:00
Tilaajille
Matti Hilliä kuullaan puheenjohtajien toimesta

Matti Hilliä kuul­laan pu­heen­joh­ta­jien toi­mes­ta

26.07.2022 11:58
Tilaajille
Siikalatvan kunnassa avoinna jo kolme mielenkiintoista työpaikkaa – maanantaina kunnanhallitus päättää teknisen johtajan viran avoimeksi julistamisesta

Sii­ka­lat­van kun­nas­sa avoinna jo kolme mie­len­kiin­tois­ta työ­paik­kaa – maa­nan­tai­na kun­nan­hal­li­tus päättää tek­ni­sen joh­ta­jan viran avoi­mek­si ju­lis­ta­mi­ses­ta

23.07.2022 09:00
Tilaajille
Siikalatvalla avoimeksi kolme virkaa –  seuraajaa haetaan Komulle, Valtaselle ja Vähälle

Sii­ka­lat­val­la avoi­mek­si kolme virkaa – seu­raa­jaa haetaan Ko­mul­le, Val­ta­sel­le ja Vähälle

13.07.2022 09:00
Tilaajille
Siikalatvan hallitus ja valtuusto koolla maanantaina – asialistalla muun muassa rakennusmestarin irtisanoutuminen, kiertotalouspuiston valmistelun alulle saaminen ja kaavoitusasioita

Sii­ka­lat­van hal­li­tus ja val­tuus­to koolla maa­nan­tai­na – asia­lis­tal­la muun muassa ra­ken­nus­mes­ta­rin ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen, kier­to­ta­lous­puis­ton val­mis­te­lun alulle saa­mi­nen ja kaa­voi­tus­asioi­ta

10.07.2022 15:00
Tilaajille
Hyvinvointikertomuksen anti puhutteli – puheenjohtajien linjaus hyvinvointisuunnitelman ahkerasta lukemisesta

Hy­vin­voin­ti­ker­to­muk­sen anti pu­hut­te­li – pu­heen­joh­ta­jien linjaus hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­man ah­ke­ras­ta lu­ke­mi­ses­ta

28.06.2022 12:01
Tilaajille
Tarkastuslautakunta teki useita nostoja – parantamisen varaa muun muassa sisäisen valvonnan kehittämisessä

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta teki useita nostoja – pa­ran­ta­mi­sen varaa muun muassa si­säi­sen val­von­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä

28.06.2022 06:00
Tilaajille
Komu valittiin Tyrnävän tekniseksi johtajaksi

Komu va­lit­tiin Tyr­nä­vän tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

23.06.2022 09:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnan historian paras tulos – kriisikuntakriteerit halutaan pitää mielessä talouskurin pitämiseksi

Sii­ka­lat­van kunnan his­to­rian paras tulos – krii­si­kun­ta­kri­tee­rit ha­lu­taan pitää mie­les­sä ta­lous­ku­rin pi­tä­mi­sek­si

21.06.2022 05:50
Tilaajille