Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

NÄKÖISLEHTI: Lue tästä tuhti KesäSiika maksutta

MAINOS: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikalatvan kunta
Kuukausi
Siklaelementti lähtee Tuohisentterin hallista kesällä –  hallista oli tehty 12 vuoden vuokrasopimus

Sik­lae­le­ment­ti lähtee Tuo­hi­sent­te­rin hal­lis­ta kesällä – hal­lis­ta oli tehty 12 vuoden vuok­ra­so­pi­mus

02.06.2023 10:53 3
Tilaajille
Pulkkilan liikuntatapahtumassa riitti menoa – pomppulinnaan jonotettiin jo ennen tapahtuman alkua

Pulk­ki­lan lii­kun­ta­ta­pah­tu­mas­sa riitti menoa – pomp­pu­lin­naan jo­no­tet­tiin jo ennen ta­pah­tu­man alkua

27.05.2023 14:00
Tilaajille
Luottamushenkilöksi mielipidetekstin siivittämänä

Luot­ta­mus­hen­ki­lök­si mie­li­pi­de­teks­tin sii­vit­tä­mä­nä

23.05.2023 18:00
Tilaajille
Siikalatvalla käytiin puheenjohtajiston vaalit – Härmä ja Junno jatkavat seuraavalla toimikaudella

Sii­ka­lat­val­la käytiin pu­heen­joh­ta­jis­ton vaalit – Härmä ja Junno jat­ka­vat seu­raa­val­la toi­mi­kau­del­la

23.05.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatvalla Hyvän Tekemisen viikko – viikko starttasi Rantsilassa nallesairaalalla

Sii­ka­lat­val­la Hyvän Te­ke­mi­sen viikko – viikko start­ta­si Rant­si­las­sa nal­le­sai­raa­lal­la

23.05.2023 09:00
Tilaajille
Vammaispalvelulain mukaisten taksikyytien omavastuita on selvitelty jälkikäteen – asiakkaille on annettu maksuaikaa

Vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kais­ten tak­si­kyy­tien oma­vas­tui­ta on sel­vi­tel­ty jäl­ki­kä­teen – a­siak­kail­le on annettu mak­su­ai­kaa

23.05.2023 06:00
Tilaajille
Keskuspuhdistamo otti toimitusjohtajan palkkaamisessa aikalisän – yhtiötä johtaa oman toimensa ohessa Perttu Haapalahti

Kes­kus­puh­dis­ta­mo otti toi­mi­tus­joh­ta­jan palk­kaa­mi­ses­sa ai­ka­li­sän – yhtiötä johtaa oman toi­men­sa ohessa Perttu Haa­pa­lah­ti

20.05.2023 06:00
Tilaajille
Piippolan kouluvisiot perheiden puntarissa

Piip­po­lan kou­lu­vi­siot per­hei­den pun­ta­ris­sa

19.05.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatva ottaa uudelleen käyttöön varhaiskasvatuksen henkilöstön vaaterahan – ajatus nousi henkilöstön keskuudesta

Sii­ka­lat­va ottaa uu­del­leen käyt­töön var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tön vaa­te­ra­han – ajatus nousi hen­ki­lös­tön kes­kuu­des­ta

18.05.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvan teknisen johtajan virkaan viisi hakijaa – haastattelukutsun sai kolme

Sii­ka­lat­van tek­ni­sen joh­ta­jan virkaan viisi hakijaa – haas­tat­te­lu­kut­sun sai kolme

15.05.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Siikalatvalla haettavana jälleen teknisen johtajan virka

Sii­ka­lat­val­la haet­ta­va­na jälleen tek­ni­sen joh­ta­jan virka

24.04.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatva kävi kylässä Siikajoella – naapurukset tuumivat yhteistyötä

Sii­ka­lat­va kävi kylässä Sii­ka­joel­la – naa­pu­ruk­set tuu­mi­vat yh­teis­työ­tä

21.04.2023 12:00 1
Tilaajille
Valtuusto siunasi Siikalatvan kunnan ensimmäisen viestintästrategian – seuraavaksi panostetaan päätösviestintään

Val­tuus­to siunasi Sii­ka­lat­van kunnan en­sim­mäi­sen vies­tin­tä­stra­te­gian – seu­raa­vak­si pa­nos­te­taan pää­tös­vies­tin­tään

11.04.2023 09:00
Tilaajille
Siikalatvan kunta teki 525 371,75 euroa ylijäämää – ylijäämää kertyi, vaikka viime vuonna lyhennettiin velkoja noin kolmella miljoonalla ja tehtiin alaskirjauksia noin 600 000 euroalla

Sii­ka­lat­van kunta teki 525 371,75 euroa yli­jää­mää – y­li­jää­mää kertyi, vaikka viime vuonna ly­hen­net­tiin velkoja noin kol­mel­la mil­joo­nal­la ja tehtiin alas­kir­jauk­sia noin 600 000 eu­roal­la

05.04.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnan ensimmäinen viestintästrategia valtuuston arvioitavaksi – strategia ohjaa viestintää strategisella ja arkisella tasolla

Sii­ka­lat­van kunnan en­sim­mäi­nen vies­tin­tä­stra­te­gia val­tuus­ton ar­vioi­ta­vak­si – stra­te­gia ohjaa vies­tin­tää stra­te­gi­sel­la ja ar­ki­sel­la tasolla

01.04.2023 06:00
Tilaajille
Keskuspuhdistamon hallitus antoi yhteisen lausunnon – puhdistamon arki vastaavan hoitajan vastuulla

Kes­kus­puh­dis­ta­mon hal­li­tus antoi yh­tei­sen lau­sun­non – puh­dis­ta­mon arki vas­taa­van hoi­ta­jan vas­tuul­la

28.03.2023 15:00 2
Tilaajille
Siikalatvan kunta seuraa loppuvuoden tuulivoimahankkeiden etenemistä –  Kivinevan kaavoitusaloite hyväksyttiin

Sii­ka­lat­van kunta seuraa lop­pu­vuo­den tuu­li­voi­ma­hank­kei­den ete­ne­mis­tä –  Ki­vi­ne­van kaa­voi­tus­aloi­te hy­väk­syt­tiin

20.03.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatva palkkaa HYTE-rahalla kasvatusalan ammattilaisen lapsiperheiden tueksi – luvassa matalan kynnyksen apua koteihin

Sii­ka­lat­va palkkaa HY­TE-ra­hal­la kas­va­tus­alan am­mat­ti­lai­sen lap­si­per­hei­den tueksi – luvassa matalan kyn­nyk­sen apua ko­tei­hin

19.03.2023 12:00
Tilaajille
Minna Niemisen valitus hylättiin – päätös tiettävästi ennakkotapaus hybridikokouksen päätösvallasta

Minna Nie­mi­sen valitus hy­lät­tiin – päätös tiet­tä­väs­ti en­nak­ko­ta­paus hyb­ri­di­ko­kouk­sen pää­tös­val­las­ta

18.03.2023 06:00
Tilaajille
Miten Siikalatva selviää?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten Sii­ka­lat­va sel­viää?

15.03.2023 07:00
Tilaajille