Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tilaa tästä Siikajokilaakso Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle

Siikalatvan kunta
Viimeisin 24 tuntia
Nouseeko keskipisteen kuntaan uusi Maailman Napa?

Nou­see­ko kes­ki­pis­teen kuntaan uusi Maail­man Napa?

06:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Siikalatvaset äänestivät osallistuvassa budjetoinnissa lapsille harrastustoimintaa

Sii­ka­lat­va­set ää­nes­ti­vät osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa lap­sil­le har­ras­tus­toi­min­taa

25.01.2023 12:00
Tilaajille
Perttu aloitti kotikunnassaan työt vt. teknisenä johtajana

Perttu aloitti ko­ti­kun­nas­saan työt vt. tek­ni­se­nä joh­ta­ja­na

24.01.2023 18:00
Tilaajille
Mulkuanjärven valuma-alueelle kunnostusselvitys

Mul­kuan­jär­ven va­lu­ma-alueel­le kun­nos­tus­sel­vi­tys

24.01.2023 12:00
Tilaajille
Siikajokikin sai tehtyä lomakkeen kompostoijille –  kompoistoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Sii­ka­jo­ki­kin sai tehtyä lo­mak­keen kom­pos­toi­jil­le – kom­pois­toin­nis­ta on tehtävä il­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sel­le

20.01.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatvan kuntakonserniin haussa kahdelle yhtiölle yhteinen toimitusjohtaja – Pertti Häikiö aloittaa Pyhännällä 1.2.

Sii­ka­lat­van kun­ta­kon­ser­niin haussa kah­del­le yh­tiöl­le yh­tei­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja – Pertti Häikiö aloit­taa Py­hän­näl­lä 1.2.

18.01.2023 09:00
Tilaajille
Yhdistelmätoimeen palkattiin monipuolinen osaaja – Pulkkilan liikekeskuksen toteutuminen kiinni hankkeeseen sitoutuvista yrittäjistä

Yh­dis­tel­mä­toi­meen pal­kat­tiin mo­ni­puo­li­nen osaaja – Pulk­ki­lan lii­ke­kes­kuk­sen to­teu­tu­mi­nen kiinni hank­kee­seen si­tou­tu­vis­ta yrit­tä­jis­tä

17.01.2023 18:00 1
Tilaajille
Leuvannevan tuulipuiston osayleiskaavaan halutaan ehto maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta

Leu­van­ne­van tuu­li­puis­ton osa­yleis­kaa­vaan ha­lu­taan ehto maan­omis­ta­jien ta­sa­puo­li­ses­ta koh­te­lus­ta

17.01.2023 06:00
Tilaajille
Siklaelementtien yrityssaneeraushakemus ei vaikuta Tuohisentteri Oy:n toimintaan – vuokravelvoitteet on luvattu hoitaa sovitusti

Sik­lae­le­ment­tien yri­tys­sa­nee­raus­ha­ke­mus ei vaikuta Tuo­hi­sent­te­ri Oy:n toi­min­taan – vuok­ra­vel­voit­teet on luvattu hoitaa so­vi­tus­ti

14.01.2023 06:00
Tilaajille
Piippolan seurakunnan ja ennen eläkkeelle siirtymistä vielä Siikalatvan seurakunnan ensimmäisenä kirkkoherrana toiminut rovasti Erkki Piri valaisi juhlakansalle, kuinka Piippolan kirkkoa on aikojen saatossa muokattu. Katso videolta, miksi saarnastuolin maalaukset maalattiin piiloon.

Piip­po­lan seu­ra­kun­nan ja ennen eläk­keel­le siir­ty­mis­tä vielä Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan en­sim­mäi­se­nä kirk­ko­her­ra­na toi­mi­nut rovasti Erkki Piri valaisi juh­la­kan­sal­le, kuinka Piip­po­lan kirkkoa on aikojen saa­tos­sa muo­kat­tu. Katso vi­deol­ta, miksi saar­nas­tuo­lin maa­lauk­set maa­lat­tiin pii­loon.

07.01.2023 06:44
Tilaajille
Siikalatvan kunnan palveluksessa olleille maatalouslomittajille ansiomerkkejä työnantajan vaihtuessa

Sii­ka­lat­van kunnan pal­ve­luk­ses­sa ol­leil­le maa­ta­lous­lo­mit­ta­jil­le an­sio­merk­ke­jä työn­an­ta­jan vaih­tues­sa

02.01.2023 18:00
Tilaajille
Taina on Siikalatvan ensimmäinen ympäristötarkastaja

Taina on Sii­ka­lat­van en­sim­mäi­nen ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja

29.12.2022 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kurun kodalla järjestettiin jo perinteeksi muodostunut tapahtuma – metsäneläinten joulurauha yltää tapaninpäivään saakka

Kurun kodalla jär­jes­tet­tiin jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut ta­pah­tu­ma – met­sän­eläin­ten jou­lu­rau­ha yltää ta­pa­nin­päi­vään saakka

20.12.2022 18:00
Tilaajille
Rantsilan hyötyjäteaseman paikalle suunnitteilla koirapuisto – Vestian avaaman lajittelupihan lainalle kunnan takaus

Rant­si­lan hyö­ty­jä­te­ase­man pai­kal­le suun­nit­teil­la koi­ra­puis­to – Vestian avaaman la­jit­te­lu­pi­han lai­nal­le kunnan takaus

20.12.2022 09:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto hyväksyi 711 818 euroa ylijäämäisen talousarvion – velkataakka per kuntalainen laskee 500 euroa

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi 711 818 euroa yli­jää­mäi­sen ta­lous­ar­vion – vel­ka­taak­ka per kun­ta­lai­nen laskee 500 euroa

19.12.2022 06:00
Tilaajille
Vain kahdessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa annettiin varoituksia – Siikalatvallakin annettu, mutta dokumentti puuttuu ja se kummastuttaa tutkijaa

Vain kah­des­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nas­sa an­net­tiin va­roi­tuk­sia – ­Sii­ka­lat­val­la­kin an­net­tu, mutta do­ku­ment­ti puuttuu ja se kum­mas­tut­taa tut­ki­jaa

18.12.2022 06:00
Tilaajille
Sudenrohkea tai ei - kunnan vetovoima on pitkälti kiinni paikallisyhteisöistä

Su­den­roh­kea tai ei - kunnan ve­to­voi­ma on pit­käl­ti kiinni pai­kal­lis­yh­teisöis­tä

16.12.2022 06:00
Tilaajille
Minecraft-palikat löysivät tiensä Kestilään

Mi­nec­raft-pa­li­kat löy­si­vät tiensä Kes­ti­lään

14.12.2022 18:00
Tilaajille
Siikalatva vaatii maanomistajien tasapuolista kohtelua – Prokonin neuvoteltava sähkölinjalle yhtäläiset sopimukset tuulipuiston kanssa

Sii­ka­lat­va vaatii maan­omis­ta­jien ta­sa­puo­lis­ta koh­te­lua – Pro­ko­nin neu­vo­tel­ta­va säh­kö­lin­jal­le yh­tä­läi­set so­pi­muk­set tuu­li­puis­ton kanssa

14.12.2022 12:00
Tilaajille
Tiedolla johtamisen tulokset näkyvät Siikalatvan kunnan tunnusluvuissa – ensi vuodelle luvassa reippaasti ylijäämäinen tulos

Tie­dol­la joh­ta­mi­sen tu­lok­set näkyvät Sii­ka­lat­van kunnan tun­nus­lu­vuis­sa – ensi vuo­del­le luvassa reip­paas­ti yli­jää­mäi­nen tulos

13.12.2022 09:00
Tilaajille