Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Siikalatvan kunta
Kuukausi
Hyvinvointikertomuksen anti puhutteli – puheenjohtajien linjaus hyvinvointisuunnitelman ahkerasta lukemisesta

Hy­vin­voin­ti­ker­to­muk­sen anti pu­hut­te­li – pu­heen­joh­ta­jien linjaus hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­man ah­ke­ras­ta lu­ke­mi­ses­ta

28.06.2022 12:01
Tilaajille
Tarkastuslautakunta teki useita nostoja – parantamisen varaa muun muassa sisäisen valvonnan kehittämisessä

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta teki useita nostoja – pa­ran­ta­mi­sen varaa muun muassa si­säi­sen val­von­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä

28.06.2022 06:00
Tilaajille
Komu valittiin Tyrnävän tekniseksi johtajaksi

Komu va­lit­tiin Tyr­nä­vän tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

23.06.2022 09:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnan historian paras tulos – kriisikuntakriteerit halutaan pitää mielessä talouskurin pitämiseksi

Sii­ka­lat­van kunnan his­to­rian paras tulos – krii­si­kun­ta­kri­tee­rit ha­lu­taan pitää mie­les­sä ta­lous­ku­rin pi­tä­mi­sek­si

21.06.2022 05:50
Tilaajille
Huoli Siikalatvan kunnan henkilöstön jaksamisesta

Huoli Sii­ka­lat­van kunnan hen­ki­lös­tön jak­sa­mi­ses­ta

20.06.2022 15:00
Tilaajille
Työsuojelua koskeva ohjelma uusittu Siikalatvalla – tavoitteena taata turvalliset ja terveelliset työolosuhteet sekä tukea työkyvyn ylläpitämistä

Työ­suo­je­lua koskeva ohjelma uusittu Sii­ka­lat­val­la – ta­voit­tee­na taata tur­val­li­set ja ter­veel­li­set työ­olo­suh­teet sekä tukea työ­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mis­tä

19.06.2022 12:00
Tilaajille
Elinkeinojohtaja muutettiin elinkeinokehittäjäksi Siikalatvalla – uutta henkilöä tarvitaan syksyllä

Elin­kei­no­joh­ta­ja muu­tet­tiin elin­kei­no­ke­hit­tä­jäk­si Sii­ka­lat­val­la – uutta hen­ki­löä tar­vi­taan syk­syl­lä

18.06.2022 09:00
Tilaajille
Asiakirjojen julkisuutta käsiteltiin Siikalatvan kunnassa – kaikilla on oikeus saada tietoa kunnan julkisista asiakirjoista

Asia­kir­jo­jen jul­ki­suut­ta kä­si­tel­tiin Sii­ka­lat­van kun­nas­sa – kai­kil­la on oikeus saada tietoa kunnan jul­ki­sis­ta asia­kir­jois­ta

17.06.2022 15:00
Tilaajille
Viestintäkoordinaattorin toimi perustettiin Siikalatvalle – Vikki jätti asiasta eriävän mielipiteen

Vies­tin­tä­koor­di­naat­to­rin toimi pe­rus­tet­tiin Sii­ka­lat­val­le – Vikki jätti asiasta eriävän mie­li­pi­teen

17.06.2022 08:00 3
Tilaajille
Siikalatvalla tulollaan tittelimuutos, kun elinkeinojohtaja on vaihtumassa elinkeinokehittäjäksi – samalla kehitellään uutta viestintäkoordinaattorin tointa

Sii­ka­lat­val­la tu­lol­laan tit­te­li­muu­tos, kun elin­kei­no­joh­ta­ja on vaih­tu­mas­sa elin­kei­no­ke­hit­tä­jäk­si – samalla ke­hi­tel­lään uutta vies­tin­tä­koor­di­naat­to­rin tointa

13.06.2022 15:00
Saana Juutinen on kesätöissä Siikalatvan kunnan viestintäsuunnittelijana – viestinnän hoitamisen jatkoa mietitään

Saana Juu­ti­nen on ke­sä­töis­sä Sii­ka­lat­van kunnan vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja­na – vies­tin­nän hoi­ta­mi­sen jatkoa mie­ti­tään

10.06.2022 09:00
Tilaajille
Siikalatvalla päivähoitomaksut historiaan – muutoksen toivotaan lisäävän lasten tasa-arvoisuutta ja vaikuttavan myönteisesti väkilukuun

Sii­ka­lat­val­la päi­vä­hoi­to­mak­sut his­to­riaan – muu­tok­sen toi­vo­taan li­sää­vän lasten ta­sa-ar­voi­suut­ta ja vai­kut­ta­van myön­tei­ses­ti vä­ki­lu­kuun

10.06.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatvan kunta perii takaisin virheellisesti maksettuja palkkoja

Sii­ka­lat­van kunta perii ta­kai­sin vir­heel­li­ses­ti mak­set­tu­ja palk­ko­ja

08.06.2022 09:00
Tilaajille
Työporukalla kohti kesää - yhteisellä polulla

Työ­po­ru­kal­la kohti kesää - yh­tei­sel­lä polulla

03.06.2022 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pirre Seppänen pysyy Siikalatvalla - ei tullut valituksi Orimattilaan

Pirre Sep­pä­nen pysyy Sii­ka­lat­val­la - ei tullut va­li­tuk­si Ori­mat­ti­laan

18.05.2022 10:38 1
Tilaajille
Kulttuurin kotipesä kuntalaisten käyttöön

Kult­tuu­rin ko­ti­pe­sä kun­ta­lais­ten käyt­töön

16.05.2022 06:00
Tilaajille
Filippiiniläistä kulttuuria kaikilla aisteilla

Fi­lip­pii­ni­läis­tä kult­tuu­ria kai­kil­la ais­teil­la

12.05.2022 12:00
Tilaajille
Kylätalkkari jelppii siinä missä apua tarvitaan

Ky­lä­talk­ka­ri jelppii siinä missä apua tar­vi­taan

05.05.2022 06:00
Tilaajille
Siikalatva kutsuu kuntalaisia kyläkierrokselle

Sii­ka­lat­va kutsuu kun­ta­lai­sia ky­lä­kier­rok­sel­le

04.05.2022 12:15
Tilaajille
Siikalatvan kunta pyrkii eroon kiinteistökuormasta - myynnissä Pulkkilan koulun asuntola

Sii­ka­lat­van kunta pyrkii eroon kiin­teis­tö­kuor­mas­ta - myyn­nis­sä Pulk­ki­lan koulun asun­to­la

28.04.2022 10:53
Tilaajille