Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Kestilä
Kukkasia ihmisten iloksi – Kestilän kotitalousseura kylvää ympärilleen kaikenlaista hyvää tienpientareita myöten

Kuk­ka­sia ih­mis­ten iloksi – Kes­ti­län ko­ti­ta­lous­seu­ra kylvää ym­pä­ril­leen kai­ken­lais­ta hyvää tien­pien­ta­rei­ta myöten

25.06.2022 12:00
Tilaajille
Porinaseurasta kiitolliset aamuvirkut

Po­ri­na­seu­ras­ta kii­tol­li­set aa­mu­vir­kut

08.06.2022 06:00
Tilaajille
Vierailimme Pohjois-Pohjanmaan ainoassa naisvankilassa ja tapasimme vangin, jonka elämän suunta kääntyi opiskelemalla – "Teen perheeni ja lapseni ylpeiksi"

Vie­rai­lim­me Poh­jois-Poh­jan­maan ai­noas­sa nais­van­ki­las­sa ja ta­pa­sim­me vangin, jonka elämän suunta kääntyi opis­ke­le­mal­la – "Teen per­hee­ni ja lapseni yl­peik­si"

29.05.2022 06:00
Tilaajille
Kestilän uusi koulu harjakorkeudessa – vanha koulu puretaan ensi kesänä

Kes­ti­län uusi koulu har­ja­kor­keu­des­sa – vanha koulu pu­re­taan ensi kesänä

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Päivi on mieluisassa työssä – “Lasten parissa työskenteleminen on mukavaa, he ovat niin aitoja.”

Päivi on mie­lui­sas­sa työssä – “Lasten parissa työs­ken­te­le­mi­nen on mu­ka­vaa, he ovat niin ai­to­ja.”

18.04.2022 12:00
Tilaajille
Kestilässä puhuttaa taajamassa olevien valtion teiden hoito – “Ei olla luksusta vaatimassa, vaan asiallista tienpitoa.”

Kes­ti­läs­sä pu­hut­taa taa­ja­mas­sa olevien valtion teiden hoito – “Ei olla luk­sus­ta vaa­ti­mas­sa, vaan asial­lis­ta tien­pi­toa.”

14.04.2022 16:38
Tilaajille
Neljän kylän vuokratalot Karppasille – Sakari Hankonen osti Piippolan vanhan terveystalon

Neljän kylän vuok­ra­ta­lot Karp­pa­sil­le – Sakari Han­ko­nen osti Piip­po­lan vanhan ter­veys­ta­lon

31.03.2022 06:00
Tilaajille
Kestilän koululla järjestettiin Talvipäivät 61. kerran – koululaiset harmistuivat, kun kerran tapahtuma jäi järjestämättä

Kes­ti­län kou­lul­la jär­jes­tet­tiin Tal­vi­päi­vät 61. kerran – kou­lu­lai­set har­mis­tui­vat, kun kerran ta­pah­tu­ma jäi jär­jes­tä­mät­tä

28.03.2022 15:58
Tilaajille
Laulua sydämen kyllyydestä – Kestilässä 42 karaokelaulajaa tavoitteli pääsyä semifinaaliin

Laulua sydämen kyl­lyy­des­tä – Kes­ti­läs­sä 42 ka­rao­ke­lau­la­jaa ta­voit­te­li pääsyä se­mi­fi­naa­liin

21.03.2022 18:00
Tilaajille
Noin 30 metsäpeuran lauma viihtynyt talven Siikalatvalla – lauantaina lauma näyttäytyi Kestilässä ja sunnuntaina Piippolassa

Noin 30 met­sä­peu­ran lauma viih­ty­nyt talven Sii­ka­lat­val­la – lauan­tai­na lauma näyt­täy­tyi Kes­ti­läs­sä ja sun­nun­tai­na Piip­po­las­sa

11.03.2022 09:00
Tilaajille
Kestilän laskiaishiihdot peruttiin koronatilanteen vuoksi – luvassa viime vuotiseen tapaan lastenhiihdot

Kes­ti­län las­kiais­hiih­dot pe­rut­tiin ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi – luvassa viime vuo­ti­seen tapaan las­ten­hiih­dot

27.02.2022 08:00
Tilaajille
Kestilän ja Pulkkilan koulutyömailla on jo lämmöt päällä – rakentaminen on tapahtunut pitkälti säältä suojassa

Kes­ti­län ja Pulk­ki­lan kou­lu­työ­mail­la on jo lämmöt päällä – ­ra­ken­ta­mi­nen on ta­pah­tu­nut pit­käl­ti säältä suo­jas­sa

09.02.2022 15:00
Tilaajille
Henna Määttä aloitti myymäläpäällikkönä Kestilän Salessa – työ on jatkuvaa ennakointia, seuraamista ja reagointia

Henna Määttä aloitti myy­mä­lä­pääl­lik­kö­nä Kes­ti­län Salessa – työ on jat­ku­vaa en­na­koin­tia, seu­raa­mis­ta ja rea­goin­tia

08.02.2022 09:00
Tilaajille
Mehiläisen ja Fysioksen yrityskauppa valmis – toiminta jatkuu Kestilässä ja Pyhännällä

Me­hi­läi­sen ja Fy­siok­sen yri­tys­kaup­pa valmis – toi­min­ta jatkuu Kes­ti­läs­sä ja Py­hän­näl­lä

04.02.2022 09:00
Tilaajille
Pistorasioiden laskijoita liikkeellä Kestilässä - huijarivaroitus!

Pis­to­ra­sioi­den las­ki­joi­ta liik­keel­lä Kes­ti­läs­sä - hui­ja­ri­va­roi­tus!

28.01.2022 14:19
Tilaajille
Kestilän peruskoulussa viemäriongelma – viemärivettä valuu kellarikerroksen lattialaatan alle

Kes­ti­län pe­rus­kou­lus­sa vie­mä­ri­on­gel­ma – vie­mä­ri­vet­tä valuu kel­la­ri­ker­rok­sen lat­tia­laa­tan alle

28.01.2022 12:35
Tilaajille
Jäistä tunnelmavaloa Kestilän kylänraitille

Jäistä tun­nel­ma­va­loa Kes­ti­län ky­län­rai­til­le

23.12.2021 12:00
Tilaajille
Kuudet uudet kasvot Siikalatvan nuorisovaltuustoon – kulunut kausi jäi koronan takia melkoisen tyngäksi

Kuudet uudet kasvot Sii­ka­lat­van nuo­ri­so­val­tuus­toon – kulunut kausi jäi koronan takia mel­koi­sen tyn­gäk­si

15.12.2021 13:30
Tilaajille
Janita Kaikkonen ja Petra Kiiskinen tekivät itsenäisyyspäivän aattona kunniaa suomenhevosille –  Petra Kiiskinen: “Mikäli Suomen itsenäisyys olisi joskus uhattuna, haluaisin olla kykenevä puolustamaan kotimaatani.”

Janita Kaik­ko­nen ja Petra Kiis­ki­nen tekivät it­se­näi­syys­päi­vän aattona kunniaa suo­men­he­vo­sil­le –  Petra Kiis­ki­nen: “Mikäli Suomen it­se­näi­syys olisi joskus uhat­tu­na, ha­luai­sin olla ky­ke­ne­vä puo­lus­ta­maan ko­ti­maa­ta­ni.”

06.12.2021 12:24
Tilaajille
Eläkeliiton Kestilän yhdistys juhli 45-vuotistaivaltaan – tunnustusta pitkäaikaisille toimijoille sekä kannanotto eläkeläisten tarvitsemien palveluiden puolesta

Elä­ke­lii­ton Kes­ti­län yh­dis­tys juhli 45-vuo­tis­tai­val­taan – tun­nus­tus­ta pit­kä­ai­kai­sil­le toi­mi­joil­le sekä kan­nan­ot­to elä­ke­läis­ten tar­vit­se­mien pal­ve­lui­den puo­les­ta

22.11.2021 10:59
Tilaajille