Koronarokotukset
Viimeisin 4 tuntia
Koronarokotukset etenevät hyvin Siikalatvalla: "Ikääntyneiden osalta rokotepeittävyys on erittäin hyvä" – rokotusaikoja edelleen saatavilla

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Sii­ka­lat­val­la: "I­kään­ty­nei­den osalta ro­ko­te­peit­tä­vyys on erit­täin hyvä" – ro­ko­tus­ai­ko­ja edel­leen saa­ta­vil­la

18:15 1
Tilaajille
Kuukausi
Koronarokotukset laajenevat Pyhännällä 2. riskiryhmiin kuuluviin – kuulut riskiryhmään 2., jos sinulla on esimerkiksi jatkuvaa lääkitystä vaativa astma

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Py­hän­näl­lä 2. ris­ki­ryh­miin kuu­lu­viin – kuulut ris­ki­ryh­mään 2., jos sinulla on esi­mer­kik­si jat­ku­vaa lää­ki­tys­tä vaativa astma

18.04.2021 14:00
Koronarokotukset ovat laajenneet Pyhännällä – ajanvaraukseen soittaessa ohjeet kuunneltava tarkoin ja odotettava takaisinsoittoa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat laa­jen­neet Py­hän­näl­lä – ajan­va­rauk­seen soit­taes­sa ohjeet kuun­nel­ta­va tarkoin ja odo­tet­ta­va ta­kai­sin­soit­toa

13.04.2021 14:46
Koronarokotukset ovat laajenneet 65-vuotta täyttäneisiin Pyhännällä ja Siikajoella – Siikalatvalla rokotetaan jo 65 vuotta täyttäneitä riskiryhmäläisiä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat laa­jen­neet 65-vuot­ta täyt­tä­nei­siin Py­hän­näl­lä ja Sii­ka­joel­la – Sii­ka­lat­val­la ro­ko­te­taan jo 65 vuotta täyt­tä­nei­tä ris­ki­ryh­mä­läi­siä

11.04.2021 13:55
Koronarokotuspäivää oli odotettu – rokotukset hoituvat sujuvasti rokotustiimin yhteistyöllä

Ko­ro­na­ro­ko­tus­päi­vää oli odo­tet­tu – ro­ko­tuk­set hoi­tu­vat su­ju­vas­ti ro­ko­tus­tii­min yh­teis­työl­lä

08.04.2021 06:16
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntien ja kuntayhtymien johtajat antoivat yhteislausunnon – vaatimus rokotteiden jakamisen jatkamisesta väestöpohjaan perustuen

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun kuntien ja kun­ta­yh­ty­mien joh­ta­jat an­toi­vat yh­teis­lau­sun­non – vaa­ti­mus ro­kot­tei­den ja­ka­mi­sen jat­ka­mi­ses­ta väes­tö­poh­jaan pe­rus­tuen

03.04.2021 07:29
Pyhännällä koronarokotusaikojen ajanvaraus jatkossa tiistaisin ja keskiviikkoisin – huhti–toukokuulla käyttöön sähköinen ajanvaraus

Py­hän­näl­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­jen ajan­va­raus jat­kos­sa tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin – huh­ti–­tou­ko­kuul­la käyt­töön säh­köi­nen ajan­va­raus

28.03.2021 19:10
Vanhemmat
Rokotukset AstraZenecan rokotteilla keskeytetään myös Pyhännällä ja Siikalatvalla

Ro­ko­tuk­set Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teil­la kes­key­te­tään myös Py­hän­näl­lä ja Sii­ka­lat­val­la

22.03.2021 12:14
Astra Zenecan rokotteet eivät päädy roskikseen Raahen seutukunnassa – ainakaan vielä

Astra Zenecan ro­kot­teet eivät päädy ros­kik­seen Raahen seu­tu­kun­nas­sa – ai­na­kaan vielä

21.03.2021 07:28
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos keskeytti Astra Zenecan koronarokotteen käytön tilapäisesti – rokotukset jatkuvat muilla rokotteilla

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin laitos kes­keyt­ti Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teen käytön ti­la­päi­ses­ti – ro­ko­tuk­set jat­ku­vat muilla ro­kot­teil­la

20.03.2021 08:54
RAS:n koronarokotuksen ajanvarauksen takaisinsoittonumero auki jälleen maanantaina – linja on auki niin kauan kuin rokotusaikoja tarjolla

RAS:n ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­rauk­sen ta­kai­sin­soit­to­nu­me­ro auki jälleen maa­nan­tai­na – linja on auki niin kauan kuin ro­ko­tus­ai­ko­ja tar­jol­la

12.03.2021 16:00
RAS:n aluella yli 2500 saanut ensimmäisen rokotteen – Pyhäjoen ketjusta useita tartuntoja

RAS:n aluella yli 2500 saanut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen – Py­hä­joen ket­jus­ta useita tar­tun­to­ja

11.03.2021 06:01
Koronarokotukset etenevät – Pyhännällä alkamassa yli 70-vuotiaiden rokotukset, Siikalatvalla käynnissä yli 75-vuotiaiden rokotukset ja RAS kutsuu ikäihmisiä hakemaan jakamattomia rokotteita

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät – Py­hän­näl­lä al­ka­mas­sa yli 70-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set, Sii­ka­lat­val­la käyn­nis­sä yli 75-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set ja RAS kutsuu ikä­ih­mi­siä ha­ke­maan ja­ka­mat­to­mia ro­kot­tei­ta

25.02.2021 10:24
Rokottamisaikojen varaaminen ruuhkautti RAS:n linjat – kaikki halukkaat saavat lopulta rokotteen

Ro­kot­ta­mis­ai­ko­jen va­raa­mi­nen ruuh­kaut­ti RAS:n linjat – kaikki ha­luk­kaat saavat lopulta ro­kot­teen

11.02.2021 17:43
THL tarkensi alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokottamisjärjestystä – näin jako kahteen ryhmään tehtiin

THL tar­ken­si alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­kot­ta­mis­jär­jes­tys­tä – näin jako kahteen ryhmään tehtiin

05.02.2021 13:05
Koronarokotus kävi kuin rasvattu – Mäkelänrinteelläkin ensimmäinen annos annettu

Ko­ro­na­ro­ko­tus kävi kuin ras­vat­tu – Mä­ke­län­rin­teel­lä­kin en­sim­mäi­nen annos annettu

21.01.2021 07:00
Tilaajille