Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus
Luohualla vietettiin tiejuhlaa – kansanedustaja Mattila totesi luohualaisten olevan onnekkaita

Luo­hual­la vie­tet­tiin tie­juh­laa – ­kan­sa­ne­dus­ta­ja Mattila totesi luo­hua­lais­ten olevan on­nek­kai­ta

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Ruukissakin väistellään koloja – kurja tie kismittää asukkaita

Ruu­kis­sa­kin väis­tel­lään koloja – kurja tie kis­mit­tää asuk­kai­ta

22.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Työttömyys yleistynyt Siikajokivarressa – sama tilanne koko maakunnassa

Työt­tö­myys yleis­ty­nyt Sii­ka­jo­ki­var­res­sa – sama tilanne koko maa­kun­nas­sa

24.08.2023 09:00
Tilaajille
Siikajoen vesistökoordinaattoriksi saatiin Siikajokivarren alajuoksulla kasvanut Marja  – jokivartta tarkastellaan kokonaisuutena yläjuoksulta alajuoksulle saakka, sivu-uomia unohtamatta

Sii­ka­joen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­rik­si saatiin Sii­ka­jo­ki­var­ren ala­juok­sul­la kas­va­nut Marja  – jo­ki­vart­ta tar­kas­tel­laan ko­ko­nai­suu­te­na ylä­juok­sul­ta ala­juok­sul­le saakka, si­vu-uo­mia unoh­ta­mat­ta

21.08.2023 06:00
Tilaajille
Voimakkaat sateet jatkuvat eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata, Ely-keskus seuraa tulvatilannetta aktiivisesti

Voi­mak­kaat sateet jat­ku­vat eri puo­lil­la Poh­jois-Poh­jan­maa­ta, Ely-kes­kus seuraa tul­va­ti­lan­net­ta ak­tii­vi­ses­ti

04.08.2023 18:30
Päällystys- ja tiemerkintätyöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tiestöllä

Pääl­lys­tys- ja tie­mer­kin­tä­työt Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ties­töl­lä

30.05.2023 15:11
Tilaajille
Ely-keskus: Uljuan pinta lähellä ylärajaa – vettä juoksutetaan Siikajoen vanhaan uomaan

Ely-kes­kus: Uljuan pinta lähellä ylä­ra­jaa – vettä juok­su­te­taan Sii­ka­joen vanhaan uomaan

11.05.2023 15:06 2
Siikajoen vesistöalueen säännöstelyaltaat täyttyvät – virtaamaa lisätään jokiuomiin

Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen sään­nös­te­ly­al­taat täyt­ty­vät – vir­taa­maa li­sä­tään jo­ki­uo­miin

02.05.2023 12:00 2
Tilaajille
Ely-keskus: Pohjois-Pohjanmaan jokivarsien asukkaiden kannattaa varautua odotettua suurempiin kevättulviin –

Ely-kes­kus: Poh­jois-Poh­jan­maan jo­ki­var­sien asuk­kai­den kan­nat­taa va­rau­tua odo­tet­tua suu­rem­piin ke­vät­tul­viin –

26.04.2023 06:00
Haussa yhteinen vesistökoordinaattori

Haussa yh­tei­nen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­ri

25.04.2023 15:00 1
Tilaajille
Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa Pohjois-Pohjanmaalla 19. huhtikuuta – tielläliikkujien tulee kuitenkin ottaa huomioon sää

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ty­mi­nen alkaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19. huh­ti­kuu­ta – tiel­lä­liik­ku­jien tulee kui­ten­kin ottaa huo­mioon sää

09.04.2023 15:00
Teiden päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaalla jäävät tänä vuonna pienimmiksi koko 2000-luvulla – syynä merkittävästi nousseet kustannukset ja pieni rahoitus

Teiden pääl­lys­tys­mää­rät Poh­jois-Poh­jan­maal­la jäävät tänä vuonna pie­nim­mik­si koko 2000-lu­vul­la – syynä mer­kit­tä­väs­ti nous­seet kus­tan­nuk­set ja pieni ra­hoi­tus

30.03.2023 12:00
Ely-keskus merkittävä yrityshankkeiden rahoittaja – puutuotealaa rahoitettiin ohjelmakaudella 30,3 miljoonalla, investointiavustusta sai myös Salvos

Ely-kes­kus mer­kit­tä­vä yri­tys­hank­kei­den ra­hoit­ta­ja – puu­tuo­te­alaa ra­hoi­tet­tiin oh­jel­ma­kau­del­la 30,3 mil­joo­nal­la, in­ves­toin­ti­avus­tus­ta sai myös Salvos

09.02.2023 06:14
Tilaajille
Yksityisteiden perusparannusrahaa on nyt saatavilla aiempaa korkeammalla avustusprosentilla kolmen vuoden ajan – talvella on hyvää aikaa tehdä suunnitelmia ja pitää tiekokouksia

Yk­si­tyis­tei­den pe­rus­pa­ran­nus­ra­haa on nyt saa­ta­vil­la aiempaa kor­keam­mal­la avus­tus­pro­sen­til­la kolmen vuoden ajan – tal­vel­la on hyvää aikaa tehdä suun­ni­tel­mia ja pitää tie­ko­kouk­sia

09.01.2023 06:00
Tilaajille
Sorateiden kunto puhuttaa, mutta kunnollisia määrärahoja niille ei ole ollut vuosiin – Piippolan Honkaperäntien koloissa mahtui pahimmillaan jopa seisomaan

So­ra­tei­den kunto pu­hut­taa, mutta kun­nol­li­sia mää­rä­ra­ho­ja niille ei ole ollut vuosiin – Piip­po­lan Hon­ka­pe­rän­tien ko­lois­sa mahtui pa­him­mil­laan jopa sei­so­maan

08.12.2022 12:00 2
Tilaajille
Tauvonniemessä kunnostetaan merenrantaniittyjä ja hiekkadyynejä – linnustolle pesimämenestystä ja hietikon lajeille elinympäristöjä

Tau­von­nie­mes­sä kun­nos­te­taan me­ren­ran­ta­niit­ty­jä ja hiek­ka­dyy­ne­jä – lin­nus­tol­le pe­si­mä­me­nes­tys­tä ja hie­ti­kon la­jeil­le elin­ym­pä­ris­tö­jä

07.12.2022 09:00
Tilaajille
Maaseudun Tulevaisuus etsii Suomen surkeinta kylätietä – Siikajoentie kahdeksan finalistin joukossa

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus etsii Suomen sur­kein­ta ky­lä­tie­tä – Sii­ka­joen­tie kah­dek­san fi­na­lis­tin jou­kos­sa

16.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Säästöä maaseudun yritysten sähkölaskuun – tukea voi hakea marraskuun loppuun saakka

Säästöä maa­seu­dun yri­tys­ten säh­kö­las­kuun – tukea voi hakea mar­ras­kuun loppuun saakka

28.10.2022 06:01
Lamujokivarren tulva-alueen rakennuskartoitus valmistui – uudet rakenteet nostaisivat rakennusten kastumisriskiä

La­mu­jo­ki­var­ren tul­va-alueen ra­ken­nus­kar­toi­tus val­mis­tui – uudet ra­ken­teet nos­tai­si­vat ra­ken­nus­ten kas­tu­mis­ris­kiä

05.10.2022 09:00
Tilaajille
Maanteiden hoitourakoitsija vaihtui Siikalatvalla – entistä avoimempaa toimintaa, pieniä tiukennuksia laatuun ja mahdollisuus myös bonukseen

Maan­tei­den hoi­to­ura­koit­si­ja vaihtui Sii­ka­lat­val­la – entistä avoi­mem­paa toi­min­taa, pieniä tiu­ken­nuk­sia laatuun ja mah­dol­li­suus myös bo­nuk­seen

05.10.2022 06:00 3
Tilaajille