Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus
Siikalatvalle perustetaan uusi luonnonsuojelualue – Limpsiönmäen luonnonsuojelualueesta tulee 53 hehtaarin kokoinen

Sii­ka­lat­val­le pe­rus­te­taan uusi luon­non­suo­je­lu­alue – Limp­siön­mäen luon­non­suo­je­lu­aluees­ta tulee 53 heh­taa­rin ko­koi­nen

06.04.2021 10:43
Pyhännällä maakunnan alhaisin työttömyysaste – työttömien työnhakijoiden määrä noussut vuodessa Pyhäntää lukuun ottamatta muissa kunnissa

Py­hän­näl­lä maa­kun­nan al­hai­sin työt­tö­myys­as­te – työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä noussut vuo­des­sa Py­hän­tää lukuun ot­ta­mat­ta muissa kun­nis­sa

30.03.2021 11:29
Tilaajille
Jokilaaksojen joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma on valmistunut – työmatkustukseen sopivia linja-autovuoroja lisätään

Jo­ki­laak­so­jen jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so- ja lin­jas­to­suun­ni­tel­ma on val­mis­tu­nut – työ­mat­kus­tuk­seen sopivia lin­ja-au­to­vuo­ro­ja li­sä­tään

29.03.2021 16:50
Tilaajille
Tuulikaarron tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä – yleisötilaisuus Teamsina 23. maaliskuuta

Tuu­li­kaar­ron tuu­li­voi­ma­puis­ton ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­oh­jel­ma näh­tä­vil­lä – ylei­sö­ti­lai­suus Team­si­na 23. maa­lis­kuu­ta

12.03.2021 08:31