Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Lohjenneen hampaan voi pian hoidattaa Pohteen palvelusetelillä

Loh­jen­neen hampaan voi pian hoi­dat­taa Pohteen pal­ve­lusete­lil­lä

21.11.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen tulevaisuuslautakunta äänesti: sote-keskus säilyy kaikissa kunnissa – Raahen yöpäivystys loppumassa

Pohteen tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta ää­nes­ti: sote-kes­kus säilyy kai­kis­sa kun­nis­sa – Raahen yö­päi­vys­tys lop­pu­mas­sa

11.11.2023 09:00
Tilaajille
Pohteen tulevaisuuslautakunta evästää säilyttämään Oulaskankaan  toiminnan

Pohteen tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta evästää säi­lyt­tä­mään Ou­las­kan­kaan toi­min­nan

06.11.2023 15:49
Tilaajille
Pohteen säästölista järkyttää – Siikajoenkylällä kaikki palvelut loppuisivat, Pyhännällä uusi sote-talo jäisi osin tyhjilleen

Pohteen sääs­tö­lis­ta jär­kyt­tää – Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki pal­ve­lut lop­pui­si­vat, Py­hän­näl­lä uusi sote-ta­lo jäisi osin tyh­jil­leen

31.10.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen rajut säästövaatimukset tulivat poliitikoille järkytyksenä – Viiden suurimman puolueen ryhmäjohtajat kommentoivat ehdotettuja leikkauksia

Pohteen rajut sääs­tö­vaa­ti­muk­set tulivat po­lii­ti­koil­le jär­ky­tyk­se­nä – Viiden suu­rim­man puo­lueen ryh­mä­joh­ta­jat kom­men­toi­vat eh­do­tet­tu­ja leik­kauk­sia

30.10.2023 06:00
Tilaajille
Pohteelta vaaditut säästöt iskevät myös palo- ja pelastustoimintaan: Lakisääteiseen minimitasoon yltäminen ei olisi ollenkaan varmaa

Poh­teel­ta vaa­di­tut säästöt iskevät myös palo- ja pe­las­tus­toi­min­taan: La­ki­sää­tei­seen mi­ni­mi­ta­soon yl­tä­mi­nen ei olisi ol­len­kaan varmaa

26.10.2023 15:00
Tilaajille
Pohteen kaikki palvelut haravoidaan säästöjen saamiseksi uhkaavan alijäämän takia –  uusia sopeuttamistoimia tarvitaan sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen vielä tämän vuoden aikana

Pohteen kaikki pal­ve­lut ha­ra­voi­daan sääs­tö­jen saa­mi­sek­si uh­kaa­van ali­jää­män takia – uusia so­peut­ta­mis­toi­mia tar­vi­taan so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin sekä pe­las­tus­toi­meen vielä tämän vuoden aikana

22.10.2023 09:00 1
Tilaajille
Neljäkymmentä aluevaltuutettua vaatii lisää avoimuutta Pohteen toimintaan ja päätöksentekoon

Nel­jä­kym­men­tä alue­val­tuu­tet­tua vaatii lisää avoi­muut­ta Pohteen toi­min­taan ja pää­tök­sen­te­koon

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Uhkaava alijäämä pakottaa Pohteen nopeuttamaan sopeutusta –  "Hallittu muutos parempi kuin hätäjarrutus"

Uhkaava ali­jää­mä pa­kot­taa Pohteen no­peut­ta­maan so­peu­tus­ta – "Hal­lit­tu muutos parempi kuin hä­tä­jar­ru­tus"

13.10.2023 09:00
Tilaajille
Hyvinvointialuejohtaja esittää Raahen sairaalan yöpäivystykselle jatkoa, hakemuksen lähettämisestä päätetään tiistaina

Hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­ja esittää Raahen sai­raa­lan yö­päi­vys­tyk­sel­le jatkoa, ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä pää­te­tään tiis­tai­na

11.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Pohteella ikäihmiset saavat sosiaalipalveluja lain määräämässä ajassa

Poh­teel­la ikä­ih­mi­set saavat so­siaa­li­pal­ve­lu­ja lain mää­rää­mäs­sä ajassa

07.09.2023 12:00
Pohteella kesällä käyttöön otetun mallin odotetaan vähentävän vanhusten tarvetta päivystyskäynneille ja osastohoidolle

Poh­teel­la kesällä käyt­töön otetun mallin odo­te­taan vä­hen­tä­vän van­hus­ten tar­vet­ta päi­vys­tys­käyn­neil­le ja osas­to­hoi­dol­le

02.09.2023 16:00
Tilaajille
Pohteen aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli kertoo, mitä on edessä:   "Henkilöstöpula piiskaa jatkamaan uudistamista"

Pohteen alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tapani Tölli kertoo, mitä on edessä: "Hen­ki­lös­tö­pu­la piiskaa jat­ka­maan uu­dis­ta­mis­ta"

28.08.2023 06:00
Tilaajille
Joditabletteja jaetaan neuvoloissa – purkin saa mukaansa normikäynnin yhteydessä

Jo­di­tab­let­te­ja jaetaan neu­vo­lois­sa – purkin saa mu­kaan­sa nor­mi­käyn­nin yh­tey­des­sä

19.08.2023 09:00
Tilaajille
Pohteen vuodeosastohoidon ohjautumiseen muutoksia

Pohteen vuo­de­osas­to­hoi­don oh­jau­tu­mi­seen muu­tok­sia

12.07.2023 12:00
Tilaajille
Digitaalinen sote-keskus laajenee maanantaina Pyhännälle

Di­gi­taa­li­nen sote-kes­kus laa­je­nee maa­nan­tai­na Py­hän­näl­le

04.07.2023 12:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on ottanut käyttöön uusia asiakaspalvelunumeroita – vanhat numerot toimivat vuoden loppuun

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue on ottanut käyt­töön uusia asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­roi­ta – vanhat numerot toi­mi­vat vuoden loppuun

02.07.2023 12:00
Ruukin Mäkelänrinteellä vietettiin harjannostajaisia – "Kyllä tänne kelpaa tulla", kiitteli tuleva asukas

Ruukin Mä­ke­län­rin­teel­lä vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia – "Kyllä tänne kelpaa tulla", kiit­te­li tuleva asukas

22.06.2023 11:11
Tilaajille
Pohteen tarkastuslautakunta suosittaa, ettei hyvinvointialueen konsernijohtoa istutettaisi konserniyhteisöjen hallituksiin

Pohteen tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta suo­sit­taa, ettei hy­vin­voin­ti­alueen kon­ser­ni­joh­toa is­tu­tet­tai­si kon­ser­ni­yh­tei­sö­jen hal­li­tuk­siin

10.06.2023 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen aukioloajoissa on kesällä muutoksia

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue Pohteen au­ki­olo­ajois­sa on kesällä muu­tok­sia

08.06.2023 15:02