Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen Seurakunta
Kirkkoherra Harri Joensuulle rovastin arvo

Kirk­ko­her­ra Harri Joen­suul­le ro­vas­tin arvo

30.11.2023 12:00
Tilaajille
Raahen seurakunta ei muuta veroprosenttiaan

Raahen seu­ra­kun­ta ei muuta ve­ro­pro­sent­tiaan

27.11.2023 15:00
Tilaajille
Raahen seurakunnan kiinteistöpäällikön virkaa tavoittelee 15 hakijaa

Raahen seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­pääl­li­kön virkaa ta­voit­te­lee 15 hakijaa

06.11.2023 12:00
Tilaajille
Raahen seurakunnan käteisvarat vähissä – rahaa laskujen maksamiseen lainataan haudanhoitorahastoista

Raahen seu­ra­kun­nan kä­teis­va­rat vähissä – rahaa las­ku­jen mak­sa­mi­seen lai­na­taan hau­dan­hoi­to­ra­has­tois­ta

19.10.2023 15:00 2
Tilaajille
Ammatinvaihto kannatti – seurakuntamestari Sirkka Asunmaa on viihtynyt työssään

Am­ma­tin­vaih­to kan­nat­ti – seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri Sirkka Asunmaa on viih­ty­nyt työs­sään

30.09.2023 18:00
Tilaajille
Seurakunnan viesti ei tavoita kaikkia  Siikajoella – viestinnän parantaminen on ensisijainen tehtävä

Seu­ra­kun­nan viesti ei tavoita kaikkia Sii­ka­joel­la – vies­tin­nän pa­ran­ta­mi­nen on en­si­si­jai­nen tehtävä

12.09.2023 18:00
Tilaajille
Paavolan Kototuvassa kokataan hävikkiruokaa – annos tarjoillaan arvostavasti pöytään asti

Paa­vo­lan Ko­to­tu­vas­sa ko­ka­taan hä­vik­ki­ruo­kaa – annos tar­joil­laan ar­vos­ta­vas­ti pöytään asti

12.09.2023 12:00
Tilaajille
Stand up -koomikko antoi Raahen seurakunnalle tunnustusta ennakkoluulottomuudesta

Stand up -koo­mik­ko antoi Raahen seu­ra­kun­nal­le tun­nus­tus­ta en­nak­ko­luu­lot­to­muu­des­ta

27.08.2023 09:00
Tilaajille
Seurakunta tulee kylille kuuntelemaan toiveita – kyläkierros starttaa ensi viikolla Siikajoenkylältä

Seu­ra­kun­ta tulee kylille kuun­te­le­maan toi­vei­ta – ky­lä­kier­ros start­taa ensi vii­kol­la Sii­ka­joen­ky­läl­tä

14.08.2023 06:00
Tilaajille
Hiljentymistä Hangasnevan rauhassa – luonnonhelmassa syntyy aitoja kohtaamisia

Hil­jen­ty­mis­tä Han­gas­ne­van rau­has­sa – luon­non­hel­mas­sa syntyy aitoja koh­taa­mi­sia

03.08.2023 18:00
Tilaajille
Eläkeläisillä onnistunut leiripäivä Kultalassa
Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­sil­lä on­nis­tu­nut lei­ri­päi­vä Kul­ta­las­sa

28.06.2023 06:17
Tilaajille
"Unelma toteutuu, kun saan aloittaa maaseutuseurakunnassa"

"Unelma to­teu­tuu, kun saan aloit­taa maa­seu­tu­seu­ra­kun­nas­sa"

23.06.2023 18:00
Tilaajille
Kaksi uutta pappia aloittaa työt  –Jeskasen ja Väänäsen pappisvihkimys 11. kesäkuuta

Kaksi uutta pappia aloit­taa työt –Jes­ka­sen ja Vää­nä­sen pap­pis­vih­ki­mys 11. ke­sä­kuu­ta

26.05.2023 10:53
Tilaajille
Kastepuku valmistui siikajokisten käyttöön

Kas­te­pu­ku val­mis­tui sii­ka­jo­kis­ten käyt­töön

23.04.2023 12:00
Uusi seurakuntapastori valitaan Siikalatvalle huhtikuussa – aloittaa työnsä kesäkuun alussa

Uusi seu­ra­kun­ta­pas­to­ri va­li­taan Sii­ka­lat­val­le huh­ti­kuus­sa – aloit­taa työnsä ke­sä­kuun alussa

30.03.2023 09:00
Tilaajille
Ruukin seurakuntatalolla pieni puu saa iloisia lehtiä – lehdissä kastettujen vauvojen nimiä

Ruukin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la pieni puu saa iloisia lehtiä – leh­dis­sä kas­tet­tu­jen vau­vo­jen nimiä

26.03.2023 12:00
Tilaajille
Arki on asettunut diakoniatyössä uomiinsa – keskiviikkona voi osallistua yhteisvastuukeräykseen nauttimalla pizzaa Ruukin seurakuntatalolla

Arki on aset­tu­nut dia­ko­nia­työs­sä uo­miin­sa – ­kes­ki­viik­ko­na voi osal­lis­tua yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen naut­ti­mal­la pizzaa Ruukin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la

12.03.2023 06:00
Tilaajille
Jukka Keskitalo piispantarkastuksen loppulausunnossaan: "Seurakunnan tulee käynnistää kiinteistöstrategian laatiminen, jonka yhteydessä suoritetaan perusteellinen tila- ja korjaustarveselvitys"

Jukka Kes­ki­ta­lo piis­pan­tar­kas­tuk­sen lop­pu­lau­sun­nos­saan: "Seu­ra­kun­nan tulee käyn­nis­tää kiin­teis­tö­stra­te­gian laa­ti­mi­nen, jonka yh­tey­des­sä suo­ri­te­taan pe­rus­teel­li­nen tila- ja kor­jaus­tar­ve­sel­vi­tys"

23.02.2023 06:00
Tilaajille
Paavolan kirkossa ja seurakuntatalolla juhlistetaan sunnuntaina Wilhelmi Malmivaaraa – kaikille avoimeen tapahtumaan sisältyy messu, lounas ja juhla

Paa­vo­lan kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la juh­lis­te­taan sun­nun­tai­na Wil­hel­mi Mal­mi­vaa­raa – ­kai­kil­le avoi­meen ta­pah­tu­maan si­säl­tyy messu, lounas ja juhla

07.02.2023 09:00
Tilaajille
Raahen kirkkovaltuuston johtoon Valtanen – varapuheenjohtajaksi Haapakoski Siikajoelta

Raahen kirk­ko­val­tuus­ton johtoon Val­ta­nen – va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si Haa­pa­kos­ki Sii­ka­joel­ta

19.01.2023 15:28
Tilaajille