Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Siikalatvan kunnanhallitus
Siikalatvan kunnanjohtajaksi yksitoista hakijaa – hakijoiden joukossa muun muassa Merijärven kunnanjohtaja Kari Jokela

Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­jak­si yk­si­tois­ta hakijaa – ha­ki­joi­den jou­kos­sa muun muassa Me­ri­jär­ven kun­nan­joh­ta­ja Kari Jokela

09.01.2024 08:08
Tilaajille
Päivityksiä kuntayhtymän perussopimukseen – seutujohtaja Tarja Bäckman avasi oleellisimpia muutoksia

Päi­vi­tyk­siä kun­ta­yh­ty­män pe­rus­so­pi­muk­seen – ­seu­tu­joh­ta­ja Tarja Bäckman avasi oleel­li­sim­pia muu­tok­sia

14.11.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus esittää Selkäinahon Leader -hallitukseen edustajaksi

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus esittää Sel­käin­ahon Leader -hal­li­tuk­seen edus­ta­jak­si

12.11.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatvan perusopetuksen ryhmäkokoja pienennetään

Sii­ka­lat­van pe­rus­ope­tuk­sen ryh­mä­ko­ko­ja pie­nen­ne­tään

03.11.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto teki useita henkilövalintoja – Vikin tilalle  hallitukseen Pirttisalo

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to teki useita hen­ki­lö­va­lin­to­ja – Vikin tilalle hal­li­tuk­seen Pirt­ti­sa­lo

12.10.2023 06:00
Tilaajille
Siikalatvalla käytiin puheenjohtajiston vaalit – Härmä ja Junno jatkavat seuraavalla toimikaudella

Sii­ka­lat­val­la käytiin pu­heen­joh­ta­jis­ton vaalit – Härmä ja Junno jat­ka­vat seu­raa­val­la toi­mi­kau­del­la

23.05.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus hyväksyi rekrytointilisän osaksi kunnan palkkausjärjestelmää

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi rek­ry­toin­ti­li­sän osaksi kunnan palk­kaus­jär­jes­tel­mää

24.02.2023 09:00
Tilaajille
Aarre Viitanen on pyytänyt eroa Siikalatvan kunnan luottamustehtävistä –Minna Nieminen nousee tilalle

Aarre Vii­ta­nen on pyy­tä­nyt eroa Sii­ka­lat­van kunnan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä –Minna Nie­mi­nen nousee tilalle

23.02.2023 18:00
Tilaajille
Rantsilan uuden lajittelupihan investoinnin rahoituksen takaus laitettiin täytäntöön

Rant­si­lan uuden la­jit­te­lu­pi­han in­ves­toin­nin ra­hoi­tuk­sen takaus lai­tet­tiin täy­tän­töön

23.02.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus hyväksyi kunnan kotouttamisohjelman vuosille 2023–2025 – kotouttamisohjelman pääteemoina osallisuus, turvallisuus ja hyvinvointi

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi kunnan ko­tout­ta­mis­oh­jel­man vuo­sil­le 2023–2025 – ­ko­tout­ta­mi­soh­jel­man pää­tee­moi­na osal­li­suus, tur­val­li­suus ja hy­vin­voin­ti

06.02.2023 09:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanhallitus myönsi harkinnanvaraisen kohdeavustuksen SPR Siikalatvan osastolle – avustus kohdistuu ensiapukurssin kuluihin

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus myönsi har­kin­nan­va­rai­sen koh­de­avus­tuk­sen SPR Sii­ka­lat­van osas­tol­le – a­vus­tus koh­dis­tuu en­si­apu­kurs­sin ku­lui­hin

05.02.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvalla sijaitsevaa Kestilän teollisuushallia esitetään myytäväksi Veli Hyttiselle

Sii­ka­lat­val­la si­jait­se­vaa Kes­ti­län teol­li­suus­hal­lia esi­te­tään myy­tä­väk­si Veli Hyt­ti­sel­le

04.02.2023 08:09
Tilaajille
Kunnanhallituksessa esitys Siikalatvan uuden rakennusmestarin valinnasta – Arttu Kamula jatkaa vt:nä kunnes uusi mestari aloittaa

Kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa esitys Sii­ka­lat­van uuden ra­ken­nus­mes­ta­rin va­lin­nas­ta – Arttu Kamula jatkaa vt:nä kunnes uusi mestari aloit­taa

03.12.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatvalla avoimeksi kolme virkaa –  seuraajaa haetaan Komulle, Valtaselle ja Vähälle

Sii­ka­lat­val­la avoi­mek­si kolme virkaa – seu­raa­jaa haetaan Ko­mul­le, Val­ta­sel­le ja Vähälle

13.07.2022 09:00
Tilaajille
Hillin kommentointia puitiin kunnanhallituksessa – Siikalatvan puheenjohtajisto valmistelee jatkotoimet

Hillin kom­men­toin­tia puitiin kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa – Sii­ka­lat­van pu­heen­joh­ta­jis­to val­mis­te­lee jat­ko­toi­met

12.07.2022 14:00 2
Tilaajille
Siikalatvan hallitus ja valtuusto koolla maanantaina – asialistalla muun muassa rakennusmestarin irtisanoutuminen, kiertotalouspuiston valmistelun alulle saaminen ja kaavoitusasioita

Sii­ka­lat­van hal­li­tus ja val­tuus­to koolla maa­nan­tai­na – asia­lis­tal­la muun muassa ra­ken­nus­mes­ta­rin ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen, kier­to­ta­lous­puis­ton val­mis­te­lun alulle saa­mi­nen ja kaa­voi­tus­asioi­ta

10.07.2022 15:00
Tilaajille
Pulkkilan moduulikoulu esitetään jaettavaksi kahtia – jako ratkaisi toistaiseksi Pentti Haanpään koulun ja Pulkkilan päiväkodin tilatarpeet

Pulk­ki­lan mo­duu­li­kou­lu esi­te­tään jaet­ta­vak­si kahtia – jako rat­kai­si tois­tai­sek­si Pentti Haan­pään koulun ja Pulk­ki­lan päi­vä­ko­din ti­la­tar­peet

13.03.2022 09:00
Tilaajille
Tuttu etsivä jatkaa nuorten rinnalla kulkua Siikalatvalla – Jani Vääräniemi iloitsee kunnanhallituksen tekemän päätöksen vaikutuksista nuoriin

Tuttu etsivä jatkaa nuorten rin­nal­la kulkua Sii­ka­lat­val­la – Jani Vää­rä­nie­mi iloit­see kun­nan­hal­li­tuk­sen tekemän pää­tök­sen vai­ku­tuk­sis­ta nuoriin

13.11.2021 12:00
Tilaajille
JEDUn ostopäätöksestä kaksi oikaisuvaatimusta – Siikalatvan kunnanhallitus käsittelee asiaa tänään kokouksessaan

JEDUn os­to­pää­tök­ses­tä kaksi oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta – Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tänään ko­kouk­ses­saan

16.06.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aja­tuk­siam­me Jedu pää­tök­ses­tä

09.06.2021 22:00 1
Tilaajille