Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikalatvan peruskoulu
Neljän kylän yläkoululaiset aloittivat yhteisen yläkoulutaipaleen

Neljän kylän ylä­kou­lu­lai­set aloit­ti­vat yh­tei­sen ylä­kou­lu­tai­pa­leen

10.08.2022 16:04
Tilaajille
Otteita Siikalatvan neljän kylän yläkoulun ensimmäisen koulupäivän aamusta.

Otteita Sii­ka­lat­van neljän kylän ylä­kou­lun en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän aa­mus­ta.

10.08.2022 14:18
Tilaajille
Siikalatvan koulukyytien päävastuu Sudhomin Liikenteelle – yläkoululaisten Rantsilaan  kuljetuksista ennakoitua pienemmät kulut

Sii­ka­lat­van kou­lu­kyy­tien pää­vas­tuu Sud­ho­min Lii­ken­teel­le – ylä­kou­lu­lais­ten Rant­si­laan kul­je­tuk­sis­ta en­na­koi­tua pie­nem­mät kulut

03.06.2022 15:00
Tilaajille
Mikään ei ole sinulle mahdotonta –  HP: “Sinä päätät, keiden kanssa vietät aikaa. Ei kannata hengata kusipäiden kanssa.”

Mikään ei ole sinulle mah­do­ton­ta –  HP: “Sinä päätät, keiden kanssa vietät aikaa. Ei kannata hengata ku­si­päi­den kans­sa.”

22.04.2022 12:00
Tilaajille
Siikalatvan yläkoululaiset pääsivät mielikuvaseikkailulle – viikon aikana labyrintissä kävi 146 nuorta

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­lai­set pää­si­vät mie­li­ku­va­seik­kai­lul­le – viikon aikana la­by­rin­tis­sä kävi 146 nuorta

01.03.2022 15:00
Tilaajille
Piippolan alakoulutiloiksi esitetään moduulikoulua – ratkaisu antaisi aikaa eri tilavaihtoehtojen tutkimiseen

Piip­po­lan ala­kou­lu­ti­loik­si esi­te­tään mo­duu­li­kou­lua – rat­kai­su antaisi aikaa eri ti­la­vaih­to­eh­to­jen tut­ki­mi­seen

10.02.2022 14:38 1
Tilaajille
Kestilän ja Pulkkilan koulutyömailla on jo lämmöt päällä – rakentaminen on tapahtunut pitkälti säältä suojassa

Kes­ti­län ja Pulk­ki­lan kou­lu­työ­mail­la on jo lämmöt päällä – ­ra­ken­ta­mi­nen on ta­pah­tu­nut pit­käl­ti säältä suo­jas­sa

09.02.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatvan yläkouluasiaa jatkovalmistellaan tammikuun iltakoulussa – kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pilvi Härmällä yksikertainen toive

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­asiaa jat­ko­val­mis­tel­laan tam­mi­kuun il­ta­kou­lus­sa – kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Pilvi Här­mäl­lä yk­si­ker­tai­nen toive

14.12.2021 09:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto palautti kouluverkkoasian valmisteluun – suuri huoli vanhemmilta tulleesta viestistä. Lasten kerrotaan vaihtavan koulua ja perheiden muuttavan perässä

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to pa­laut­ti kou­lu­verk­ko­asian val­mis­te­luun – suuri huoli van­hem­mil­ta tul­lees­ta vies­tis­tä. Lasten ker­ro­taan vaih­ta­van koulua ja per­hei­den muut­ta­van perässä

30.11.2021 08:16 1
Tilaajille
Siikalatvan koulujen ensimmäinen yhteinen yleisurheilukilpailupäivä – “Täällä pääsee tutustumaan toisien koulujen oppilaisiin.”

Sii­ka­lat­van kou­lu­jen en­sim­mäi­nen yh­tei­nen yleis­ur­hei­lu­kil­pai­lu­päi­vä – “Täällä pääsee tu­tus­tu­maan toisien kou­lu­jen op­pi­lai­siin.”

16.09.2021 09:00
Tilaajille
Uusi tehtävänimike, sama työnkuva – virka-apulaisrehtori on tärkeä lisäresurssi hallintotöissä

Uusi teh­tä­vä­ni­mi­ke, sama työn­ku­va – vir­ka-apu­lais­reh­to­ri on tärkeä li­sä­re­surs­si hal­lin­to­töis­sä

06.08.2021 10:30
Tilaajille
Kestilän ja Pulkkilan koulutyömaat käynnistyneet

Kes­ti­län ja Pulk­ki­lan kou­lu­työ­maat käyn­nis­ty­neet

09.07.2021 14:48
Tilaajille
Siikalatvan yläkoulujen osalta puntaroidaan vielä vaihtoehtoja – JEDU-vaihtoehto selvitetään tarkoin myös koulutuskuntayhtymää kuullen

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­jen osalta pun­ta­roi­daan vielä vaih­to­eh­to­ja – JE­DU-vaih­toeh­to sel­vi­te­tään tarkoin myös kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mää kuullen

18.06.2021 16:00
Tilaajille
Vanhempien ja henkilökunnan toive on, ettei kouluryhmiä hajotettaisi – Siikalatvan kunnanvaltuusto pui keskiviikkona Rantsilan kouluverkkoasiaa

Van­hem­pien ja hen­ki­lö­kun­nan toive on, ettei kou­lu­ryh­miä ha­jo­tet­tai­si – Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to pui kes­ki­viik­ko­na Rant­si­lan kou­lu­verk­ko­asiaa

08.06.2021 18:29
Tilaajille
Rantsilan koululaisten vanhemmille kuulemistilaisuus tänään – tilaisuus järjestetään vanhempien pyynnöstä

Rant­si­lan kou­lu­lais­ten van­hem­mil­le kuu­le­mis­ti­lai­suus tänään – ti­lai­suus jär­jes­te­tään van­hem­pien pyyn­nös­tä

08.06.2021 07:08
Tilaajille
Siikalatvan alakoululaiset kesälomalle Kylien kasvatti-lippiksissä – markkinointitempaus on herättänyt kiinnostusta lippiksen ostamiseen niin, että myyntimahdollisuutta pohditaan

Sii­ka­lat­van ala­kou­lu­lai­set ke­sä­lo­mal­le Kylien kas­vat­ti-lip­pik­sis­sä – mark­ki­noin­ti­tem­paus on he­rät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta lip­pik­sen os­ta­mi­seen niin, että myyn­ti­mah­dol­li­suut­ta poh­di­taan

07.06.2021 16:29 1
Tilaajille
Kaikkien Rantsilan peruskoululaisten Gananderille sijoittaminen ei tuo odotettua säästöä – 1., 2.- ja 3-luokkalaiset jäänevät vuodeksi Aleksanterille

Kaik­kien Rant­si­lan pe­rus­kou­lu­lais­ten Ga­nan­de­ril­le si­joit­ta­mi­nen ei tuo odo­tet­tua säästöä – 1., 2.- ja 3-luok­ka­lai­set jää­ne­vät vuo­dek­si Alek­san­te­ril­le

02.06.2021 10:00
Tilaajille
Pulkkilan yläkoulu jatkanee Piippolan kampuksen valmistumiseen asti – valtuustossa asia kesäkuussa

Pulk­ki­lan ylä­kou­lu jat­ka­nee Piip­po­lan kam­puk­sen val­mis­tu­mi­seen asti – val­tuus­tos­sa asia ke­sä­kuus­sa

12.05.2021 13:00
Tilaajille
Juha Arbelius valittiin virka-apulaisrehtorin virkaan

Juha Ar­be­lius va­lit­tiin vir­ka-apu­lais­reh­to­rin virkaan

10.05.2021 11:48
Tilaajille
Kestilän koulun ja päiväkodin sekä Pulkkilan koulun rakentajat valittu – valtuusto käsittelee tiistaina hankkeiden leasingrahoituksella maksamista

Kes­ti­län koulun ja päi­vä­ko­din sekä Pulk­ki­lan koulun ra­ken­ta­jat valittu – val­tuus­to kä­sit­te­lee tiis­tai­na hank­kei­den lea­sing­ra­hoi­tuk­sel­la mak­sa­mis­ta

22.04.2021 05:59
Tilaajille