Talous
Viimeisin 24 tuntia
Luke: Ruoan hintaan kohdistuu tänä vuonna poikkeuksellisen kovaa nousupainetta – kustannusten nousu koettelee erityisesti kotieläintiloja

Luke: Ruoan hintaan koh­dis­tuu tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sen kovaa nou­su­pai­net­ta – kus­tan­nus­ten nousu koet­te­lee eri­tyi­ses­ti ko­ti­eläin­ti­lo­ja

27.05.2022 18:00
Kuukausi
Siikajokivarressakin käynyt ja säästölistoja laatinut Eero Laesterä kertoo, mikä häntä vähävaraisten kuntien toiminnassa ahdistaa – "Pahimmillaan kaikki 300 kuntaa kuvittelee saavansa valtavan muuttovoiton"

Sii­ka­jo­ki­var­res­sa­kin käynyt ja sääs­tö­lis­to­ja laa­ti­nut Eero Laes­te­rä kertoo, mikä häntä vä­hä­va­rais­ten kuntien toi­min­nas­sa ah­dis­taa – "Pa­him­mil­laan kaikki 300 kuntaa ku­vit­te­lee saa­van­sa val­ta­van muut­to­voi­ton"

23.05.2022 09:00
Tilaajille
Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja: Hanhikivelle sopisi myös pieni ydinvoimala pilottihankkeena – "Valtiota tarvittaisiin mukaan takuumieheksi"

Ener­gia­teol­li­suus ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja: Han­hi­ki­vel­le sopisi myös pieni ydin­voi­ma­la pi­lot­ti­hank­kee­na – "Val­tio­ta tar­vit­tai­siin mukaan ta­kuu­mie­hek­si"

21.05.2022 18:00
Tilaajille
Maaseudusta halutaan uudistuva ja hyvinvoiva -  missä osaajat?

Maa­seu­dus­ta ha­lu­taan uu­dis­tu­va ja hy­vin­voi­va - missä osaa­jat?

20.05.2022 09:00
Tilaajille
Siikajoen Betonitukun louhokselle haetaan jatkoaikaa – pumpattavien vesien määrä kaksinkertaistumassa

Sii­ka­joen Be­to­ni­tu­kun lou­hok­sel­le haetaan jat­ko­ai­kaa – pum­pat­ta­vien vesien määrä kak­sin­ker­tais­tu­mas­sa

12.05.2022 18:00
Tilaajille
Omistajaohjausministeri Tuppurainen pitää Rosatom-sopimuksen purkua odotettuna ja toivoo hankkeelle jatkoa uudella kokoonpanolla – "Liian arvokas menetettäväksi"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen pitää Ro­sa­tom-so­pi­muk­sen purkua odo­tet­tu­na ja toivoo hank­keel­le jatkoa uudella ko­koon­pa­nol­la – "Liian arvokas me­ne­tet­tä­väk­si"

04.05.2022 18:10
Fennovoima aloittaa yt-lain mukaiset muutosneuvottelut – Hallintorakennus rakennetaan kaikesta huolimatta loppuun

Fen­no­voi­ma aloit­taa yt-lain mu­kai­set muu­tos­neu­vot­te­lut – Hal­lin­to­ra­ken­nus ra­ken­ne­taan kai­kes­ta huo­li­mat­ta loppuun

04.05.2022 16:00
Tilaajille
Fennovoiman johto: Yhtiö ei päättänyt sopimusta sodan vuoksi, vaikka se riskejä lisäsikin

Fen­no­voi­man johto: Yhtiö ei päät­tä­nyt so­pi­mus­ta sodan vuoksi, vaikka se riskejä li­sä­si­kin

02.05.2022 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Päällystyksiä tulossa parille sadalle tiekilometrille – korjausvelka kasvaa kiihtyvällä tahdilla

Pääl­lys­tyk­siä tulossa parille sadalle tie­ki­lo­met­ril­le – kor­jaus­vel­ka kasvaa kiih­ty­väl­lä tah­dil­la

25.04.2022 15:00
Tilaajille
Paavolan kevätmarkkinat otettiin ilolla vastaan – suurinta hupia oli tavata tuttuja

Paa­vo­lan ke­vät­mark­ki­nat otet­tiin ilolla vastaan – suu­rin­ta hupia oli tavata tuttuja

25.04.2022 08:11
Tilaajille
Siikalatvan kunnan uusi hallintojohtaja Jouni Tiirola haluaa kuunnella henkilöstöä: "Jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa työstä, sen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista"

Sii­ka­lat­van kunnan uusi hal­lin­to­joh­ta­ja Jouni Tiirola haluaa kuun­nel­la hen­ki­lös­töä: "Jo­kai­nen työn­te­ki­jä on omalta osal­taan vas­tuus­sa työstä, sen ke­hit­tä­mi­ses­tä ja työ­hy­vin­voin­nis­ta"

20.04.2022 09:00
Tilaajille
Arvo Sijoitusosuuskunta maksaa jäsenille osuuskorkoa 50 euroa osuutta kohti

Arvo Si­joi­tus­osuus­kun­ta maksaa jä­se­nil­le osuus­kor­koa 50 euroa osuutta kohti

19.04.2022 06:00
Tilaajille
Paloasemien vuokria alennettu Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella – kuntien taloutta helpotetaan määräaikaisella ratkaisulla

Pa­lo­ase­mien vuokria alen­net­tu Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la – kuntien ta­lout­ta hel­po­te­taan mää­rä­ai­kai­sel­la rat­kai­sul­la

07.04.2022 06:00
Tilaajille
Näkemiin, mutta ei hyvästi!
Kolumni

Nä­ke­miin, mutta ei hy­väs­ti!

05.04.2022 21:00 1
Tilaajille
Pyhäntäläisen LapWallin listautumisanti ylimerkittiin noin 8,8-kertaisesti – kaupankäynnin odotetaan alkavan perjantaina

Py­hän­tä­läi­sen Lap­Wal­lin lis­tau­tu­mis­an­ti yli­mer­kit­tiin noin 8,8-ker­tai­ses­ti – ­kau­pan­käyn­nin odo­te­taan alkavan per­jan­tai­na

04.04.2022 09:00
Tilaajille
Siikajoki saa elokuvateatterin ja valtuustosalin  – ei sentään, mutta vanha kunnanvirasto puretaan jo tänä vuonna

Sii­ka­jo­ki saa elo­ku­va­teat­te­rin ja val­tuus­to­sa­lin – ei sen­tään, mutta vanha kun­nan­vi­ras­to pu­re­taan jo tänä vuonna

01.04.2022 17:03
Tilaajille
Pyhännän viime vuosi reilusti tappiollinen – takana kuitenkin toiminnan vuosi, väkimäärä kasvoi

Py­hän­nän viime vuosi rei­lus­ti tap­piol­li­nen – takana kui­ten­kin toi­min­nan vuosi, vä­ki­mää­rä kasvoi

30.03.2022 15:00
Tilaajille
Kuluttajien luottamus Suomen talouskehitykseen romahti maaliskuussa

Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus Suomen ta­lous­ke­hi­tyk­seen romahti maa­lis­kuus­sa

29.03.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoen talous plussalla ja väestökehitys miinuksella

Sii­ka­joen talous plus­sal­la ja väes­tö­ke­hi­tys mii­nuk­sel­la

28.03.2022 18:00
Tilaajille
Yksi kun pettää ja toinen jättää, niin kolmas ystävä on

Yksi kun pettää ja toinen jättää, niin kolmas ystävä on

27.03.2022 15:00
Tilaajille