Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

NÄKÖISLEHTI: Lue tästä tuhti KesäSiika maksutta

MAINOS: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talous
Kuukausi
Pahoinvoinnin hintalappu satoja miljoonia euroja: Pohteen mukaan asukkaiden elämänlaatu on heikentynyt

Pa­hoin­voin­nin hin­ta­lap­pu satoja mil­joo­nia euroja: Pohteen mukaan asuk­kai­den elä­män­laa­tu on hei­ken­ty­nyt

02.06.2023 06:00
Tilaajille
Liminkalainen rakennusyhtiö Sikla lopettaa Rantsilan moduulitehtaansa yrityssaneerauksen vuoksi – tiloihin etsitään nyt uutta vuokralaista

Li­min­ka­lai­nen ra­ken­nus­yh­tiö Sikla lo­pet­taa Rant­si­lan mo­duu­li­teh­taan­sa yri­tys­sa­nee­rauk­sen vuoksi – ti­loi­hin et­si­tään nyt uutta vuok­ra­lais­ta

01.06.2023 22:04 4
Tilaajille
LapWall aloittaa muutosneuvottelut Raahen yksikössään – johtaa mahdollisesti 25 työntekijän irtisanomiseen tai lomautuksiin

LapWall aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut Raahen yk­si­kös­sään – johtaa mah­dol­li­ses­ti 25 työn­te­ki­jän ir­ti­sa­no­mi­seen tai lo­mau­tuk­siin

01.06.2023 16:02
Seurantalojen energia-avustusta eri puolille jokilaaksoa

Seu­ran­ta­lo­jen ener­gia-avus­tus­ta eri puo­lil­le jo­ki­laak­soa

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Yritykset ja yhteisöt kehittävät toimintaansa Leadertukien avulla latvapitäjissä

Yri­tyk­set ja yh­tei­söt ke­hit­tä­vät toi­min­taan­sa Lea­der­tu­kien avulla lat­va­pi­tä­jis­sä

30.05.2023 06:00
Tilaajille
Pyhännän kunta neuvottelee vesiosakkeista - yhtiön kehittäminen halutaan taata vahvalla omistuspohjalla

Py­hän­nän kunta neu­vot­te­lee ve­si­osak­keis­ta - yhtiön ke­hit­tä­mi­nen ha­lu­taan taata vah­val­la omis­tus­poh­jal­la

16.05.2023 15:00
Tilaajille
OP-leirissä rakennemuutos jatkuu ja hartiat levenevät – osa Pohjolan Osuuspankkia on muun muassa Pyhännän pankki

OP-lei­ris­sä ra­ken­ne­muu­tos jatkuu ja hartiat le­ve­ne­vät – osa Poh­jo­lan Osuus­pank­kia on muun muassa Py­hän­nän pankki

15.05.2023 09:00
Tilaajille
Hailuodon länsipuolelle suunniteltu suuri tuulivoimapuisto saa Ikealta lisäpuhtia – ruotsalaisyhtiö sijoittajaksi OX2:n Pohjanlahden merituulivoimapuistoihin

Hai­luo­don län­si­puo­lel­le suun­ni­tel­tu suuri tuu­li­voi­ma­puis­to saa Ikealta li­sä­puh­tia – ruot­sa­lais­yh­tiö si­joit­ta­jak­si OX2:n Poh­jan­lah­den me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­toi­hin

13.05.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Lakeja oli rikottu toistuvasti. Se ei tuntunut päättäjiä hätkäyttävän", hämmästelee tilintarkastusta tutkinut asiantuntija – Kalevan selvitys: Pohjoisen kuntien rahankäytön valvonta on keskittynyt kahteen yhtiöön

"Lakeja oli rikottu tois­tu­vas­ti. Se ei tun­tu­nut päät­tä­jiä hät­käyt­tä­vän", häm­mäs­te­lee ti­lin­tar­kas­tus­ta tut­ki­nut asian­tun­ti­ja – Kalevan sel­vi­tys: Poh­joi­sen kuntien ra­han­käy­tön val­von­ta on kes­kit­ty­nyt kahteen yhtiöön

06.05.2023 15:00
Tilaajille
Teitkö viime vuonna etätöitä? – Varmista, että työhuonevähennys on ajan tasalla

Teitkö viime vuonna etä­töi­tä? – Var­mis­ta, että työ­huo­ne­vä­hen­nys on ajan tasalla

05.05.2023 15:00
Tilaajille
Muista tarkistaa veroehdotuksesi – kotitalousvähennystä saa nyt aiempaa enemmän

Muista tar­kis­taa ve­roeh­do­tuk­se­si – ­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa nyt aiempaa enemmän

04.05.2023 09:00
Raahentienoon  Osuuspankki supistaa kassapalveluidensa aukioloaikoja – Ruukin konttorin aukiolo muuttuu kesäkuun alussa

Raa­hen­tie­noon Osuus­pank­ki su­pis­taa kas­sa­pal­ve­lui­den­sa au­ki­olo­ai­ko­ja – ­Ruu­kin kont­to­rin aukiolo muuttuu ke­sä­kuun alussa

03.05.2023 09:00
Tilaajille
Sähkönmyyjän vaihto löisi usein leiville – moni on herännyt asiaan vasta sitten, kun entinen sähkönmyyjä onkin nostanut hintoja

Säh­kön­myy­jän vaihto löisi usein lei­vil­le – moni on he­rän­nyt asiaan vasta sitten, kun entinen säh­kön­myy­jä onkin nos­ta­nut hintoja

27.04.2023 09:00
Tilaajille
Luonnonmarjojen poimijahinta laski erinomaisen sadon myötä - valtaosan myyntiin menneestä marjasadosta poimivat ulkomaiset marjanpoimijat

Luon­non­mar­jo­jen poi­mi­ja­hin­ta laski erin­omai­sen sadon myötä - val­ta­osan myyn­tiin men­nees­tä mar­ja­sa­dos­ta poi­mi­vat ul­ko­mai­set mar­jan­poi­mi­jat

24.04.2023 15:00
Tilaajille
Fingrid käyttää hankkeissaan lunastusta, koska kaikkien maanomistajien kanssa neuvotteleminen olisi mahdotonta

Fingrid käyttää hank­keis­saan lu­nas­tus­ta, koska kaik­kien maan­omis­ta­jien kanssa neu­vot­te­le­mi­nen olisi mah­do­ton­ta

15.04.2023 12:00
Tilaajille
Arvo-sijoitusosuuskunnan tulos 4,2 miljoonaa euroa – osuuskorkona jaetaan 3,3 miljoonaa euroa

Ar­vo-si­joi­tu­so­suus­kun­nan tulos 4,2 mil­joo­naa euroa – osuus­kor­ko­na jaetaan 3,3 mil­joo­naa euroa

12.04.2023 18:00
Tilaajille
Ongelmat Pohteen palkanmaksussa jatkuvat edelleen, kokonaan puuttuvista palkoista tehtiin viime kuussa kymmeniä ja virheistä satoja ilmoituksia

On­gel­mat Pohteen pal­kan­mak­sus­sa jat­ku­vat edel­leen, ko­ko­naan puut­tu­vis­ta pal­kois­ta tehtiin viime kuussa kym­me­niä ja vir­heis­tä satoja il­moi­tuk­sia

10.04.2023 09:00
Tilaajille
Raahen seudusta tulossa massiivinen sähkökeskittymä: pohjoisimmat merituulivoima-alueet ehdolla huutokauppaan ensiksi – valitut kohteet julkistetaan keväällä

Raahen seu­dus­ta tulossa mas­sii­vi­nen säh­kö­kes­kit­ty­mä: poh­joi­sim­mat me­ri­tuu­li­voi­ma-alueet ehdolla huu­to­kaup­paan ensiksi – valitut kohteet jul­kis­te­taan ke­vääl­lä

21.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Ilmastonmuutoksesta valistetaan metsäomistajia monin tavoin – katso videolta, kuinka koivu kaatuu kuusen tieltä

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta va­lis­te­taan met­sä­omis­ta­jia monin tavoin – katso vi­deol­ta, kuinka koivu kaatuu kuusen tieltä

19.03.2023 18:00
Tilaajille
Kilpailutus yhteisvoimin kannattaa, jos tuulivoimayhtiö lähestyy – "Helposti käy niin, että maanomistajaa vedetään kuin pässiä narussa"

Kil­pai­lu­tus yh­teis­voi­min kan­nat­taa, jos tuu­li­voi­ma­yh­tiö lä­hes­tyy – "Hel­pos­ti käy niin, että maan­omis­ta­jaa ve­de­tään kuin pässiä na­rus­sa"

18.03.2023 15:00 2
Tilaajille