Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Turvetuotanto
Turpeesta tuli tärkeä polttoaine huoltovarmuuden kannalta – energiakriisi ei silti takaa turpeelle pitkää ikää

Tur­pees­ta tuli tärkeä polt­to­ai­ne huol­to­var­muu­den kan­nal­ta – ener­gia­krii­si ei silti takaa tur­peel­le pitkää ikää

31.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Taajamissa voi tulla kylmä
Pääkirjoitus

Taa­ja­mis­sa voi tulla kylmä

02.08.2022 23:00
Tilaajille
Turvetta halutaan ylös suosta ensi talven varalle – turveyrittäjille lyhyt näkymä kysynnästä tarkoittaa epävarmuutta

Tur­vet­ta ha­lu­taan ylös suosta ensi talven varalle – tur­ve­yrit­tä­jil­le lyhyt näkymä ky­syn­näs­tä tar­koit­taa epä­var­muut­ta

24.05.2022 09:00
Tilaajille
Keskustan Paavolan paikallisyhdistys kantaa huolta omavaraisuudesta

Kes­kus­tan Paa­vo­lan pai­kal­lis­yh­dis­tys kantaa huolta oma­va­rai­suu­des­ta

19.03.2022 14:00
Tilaajille
Neova aloittaa uudelleen energiaturvetuotannon – marraskuisen päätöksen pyörtämisen taustalla turpeen kysynnän kasvu

Neova aloit­taa uu­del­leen ener­gia­tur­ve­tuo­tan­non – mar­ras­kui­sen pää­tök­sen pyör­tä­mi­sen taus­tal­la turpeen ky­syn­nän kasvu

10.03.2022 12:00
Tilaajille
Haapaveden-Siikalatvan seutukunta otti kantaa Suomen huoltovarmuuteen – turpeen tarve huoltovarmuudessa on käynyt selväksi

Haa­pa­ve­den-Sii­ka­lat­van seu­tu­kun­ta otti kantaa Suomen huol­to­var­muu­teen – turpeen tarve huol­to­var­muu­des­sa on käynyt sel­väk­si

07.03.2022 12:00
Tilaajille
Turvetuotantokalustoa romutetaan jo – turpeen merkitys huoltovarmuuden turvaajana on selvittelyn alla

Tur­ve­tuo­tan­to­ka­lus­toa ro­mu­te­taan jo – turpeen mer­ki­tys huol­to­var­muu­den tur­vaa­ja­na on sel­vit­te­lyn alla

04.03.2022 16:03
Tilaajille
Turvetuotantokoneiden romutukseen saa nyt tukea – maksimituki hakijaa kohti on 200 000 euroa, vaikka romutettavien koneiden arvo olisi suurempi

Tur­ve­tuo­tan­to­ko­nei­den ro­mu­tuk­seen saa nyt tukea – mak­si­mi­tu­ki hakijaa kohti on 200 000 euroa, vaikka ro­mu­tet­ta­vien ko­nei­den arvo olisi suu­rem­pi

08.02.2022 15:00
Tilaajille
Eduskunta käsittelee turvealan tulevaisuutta torstaina: alan toimijat kutsuivat kansanedustajat keskusteluun ennen asiakäsittelyä

Edus­kun­ta kä­sit­te­lee tur­ve­alan tu­le­vai­suut­ta tors­tai­na: alan toi­mi­jat kut­sui­vat kan­san­edus­ta­jat kes­kus­te­luun ennen asia­kä­sit­te­lyä

14.10.2021 08:52
Tilaajille
Haluan itse päättää omista maistani
Kolumni

Haluan itse päättää omista mais­ta­ni

14.10.2021 13:27
Tilaajille
Turvemailla tikittää arvaamaton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuotannosta poistuvien turvesoiden lopulta käy

Tur­ve­mail­la ti­kit­tää ar­vaa­ma­ton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuo­tan­nos­ta pois­tu­vien tur­ve­soi­den lopulta käy

13.10.2021 06:03
Tilaajille
Hanketoimijat yllättyivät, kuinka vähän turvetuottajien auttamiseksi on tehtävissä – tukilupaukset ovat jääneet sanahelinäksi

Han­ke­toi­mi­jat yl­lät­tyi­vät, kuinka vähän tur­ve­tuot­ta­jien aut­ta­mi­sek­si on teh­tä­vis­sä – tu­ki­lu­pauk­set ovat jääneet sa­na­he­li­näk­si

06.10.2021 09:00
Tilaajille
Kuntien ja kaupunkien johtajilta kirje kehysriihen osallistujille koskien turvealaa – mukana myös Siikajoki, Pyhäntä ja Siikalatva

Kuntien ja kau­pun­kien joh­ta­jil­ta kirje ke­hys­rii­hen osal­lis­tu­jil­le koskien tur­ve­alaa – mukana myös Sii­ka­jo­ki, Pyhäntä ja Sii­ka­lat­va

15.04.2021 13:03 1
Tilaajille
Kansalaisaloite turpeen energiakäytön turvaamiseksi – vaatimus turpeen uusiutuvaksi luonnonvaraksi luokittelemisesta

Kan­sa­lais­aloi­te turpeen ener­gia­käy­tön tur­vaa­mi­sek­si – vaa­ti­mus turpeen uu­siu­tu­vak­si luon­non­va­rak­si luo­kit­te­le­mi­ses­ta

23.02.2021 08:09
Tilaajille
Turveyrittäjien uudet liiketoimintamahdollisuudet selvitetään – tavoitteena löytää korvaavaa työtä niin kalustolle, yrittäjille kuin työntekijöille

Tur­ve­yrit­tä­jien uudet lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det sel­vi­te­tään – ta­voit­tee­na löytää kor­vaa­vaa työtä niin ka­lus­tol­le, yrit­tä­jil­le kuin työn­te­ki­jöil­le

25.01.2021 06:08
Tilaajille
Turvetuotanto lisää tulvariskejä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­ve­tuo­tan­to lisää tul­va­ris­ke­jä

15.06.2017 07:09