Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Vestia Oy
Vestia: "Vestian alueella 485 taloyhtiötä ei täytä jätteiden keräysvelvoitetta"

Vestia: "Ves­tian alueel­la 485 ta­lo­yh­tiö­tä ei täytä jät­tei­den ke­räys­vel­voi­tet­ta"

09.09.2023 12:00
Tilaajille
Vestia Oy järjestää perinteiset kierrätyspäivät Kestilässä ja Piippolassa

Vestia Oy jär­jes­tää pe­rin­tei­set kier­rä­tys­päi­vät Kes­ti­läs­sä ja Piip­po­las­sa

05.05.2023 09:00
Tilaajille
Rantsilan uuden lajittelupihan investoinnin rahoituksen takaus laitettiin täytäntöön

Rant­si­lan uuden la­jit­te­lu­pi­han in­ves­toin­nin ra­hoi­tuk­sen takaus lai­tet­tiin täy­tän­töön

23.02.2023 15:00
Tilaajille
Jätelaki uudistui: "Jokilaaksojen alueella on tehty parituhatta kompostointi-ilmoitusta, valtaosalla ilmoitus on vielä tekemättä"

Jä­te­la­ki uu­dis­tui: "Jo­ki­laak­so­jen alueel­la on tehty pa­ri­tu­hat­ta kom­pos­toin­ti-il­moi­tus­ta, val­ta­osal­la il­moi­tus on vielä te­ke­mät­tä"

18.02.2023 06:00
Tilaajille
Vestian toimialueella viivästyksiä jäteastiatyhjennyksissä

Vestian toi­mi­alueel­la vii­väs­tyk­siä jä­te­as­tia­tyh­jen­nyk­sis­sä

13.02.2023 15:00
Tilaajille
Rantsilan hyötyjäteaseman paikalle suunnitteilla koirapuisto – Vestian avaaman lajittelupihan lainalle kunnan takaus

Rant­si­lan hyö­ty­jä­te­ase­man pai­kal­le suun­nit­teil­la koi­ra­puis­to – Vestian avaaman la­jit­te­lu­pi­han lai­nal­le kunnan takaus

20.12.2022 09:00
Tilaajille
Vestia Oy avaa perjantaina uuden lajittelupihan Rantsilaan – avajaisissa opastetaan palveluautomaatin käyttöön

Vestia Oy avaa per­jan­tai­na uuden la­jit­te­lu­pi­han Rant­si­laan – ava­jai­sis­sa opas­te­taan pal­ve­lu­au­to­maa­tin käyt­töön

08.12.2022 15:00
Tilaajille
Poistotekstiilit kiertoon lajittelupihojen kautta

Pois­to­teks­tii­lit kier­toon la­jit­te­lu­pi­ho­jen kautta

30.11.2022 09:00
Tilaajille
Muovipakkausten kierrättämisessä huomio määrän lisäksi laatuun – puristimiin eksynyt muun muassa muoviesineitä

Muo­vi­pak­kaus­ten kier­rät­tä­mi­ses­sä huomio määrän lisäksi laatuun – pu­ris­ti­miin eksynyt muun muassa muo­vi­esi­nei­tä

29.09.2022 12:00
Tilaajille
Ekopisteet eivät ole kaatopaikkoja: "Ekopisteille jätetään tavaraa, joka ei sinne kuulu"

Eko­pis­teet eivät ole kaa­to­paik­ko­ja: "E­ko­pis­teil­le jä­te­tään ta­va­raa, joka ei sinne kuulu"

04.09.2022 06:00
Tilaajille
Kaikki muovipakkaukset kelpaavat nyt muovinkeräykseen

Kaikki muo­vi­pak­kauk­set kel­paa­vat nyt muo­vin­ke­räyk­seen

25.06.2022 06:00
Tilaajille
Vestia aloittaa poistotekstiilien keräämisen – keräyskontti löytyy Pyhännältä ja Pulkkilasta

Vestia aloit­taa pois­to­teks­tii­lien ke­rää­mi­sen – ke­räys­kont­ti löytyy Py­hän­näl­tä ja Pulk­ki­las­ta

30.05.2022 12:00
Tilaajille
Vestia otti keinoälyn mukaan kierrättämiseen – kännykällä vain jätteestä kuva, ja lajitteluohje on siinä

Vestia otti kei­no­älyn mukaan kier­rät­tä­mi­seen – kän­ny­käl­lä vain jät­tees­tä kuva, ja la­jit­te­lu­oh­je on siinä

22.05.2022 12:00
Vestia Oy järjestää kevään Kierrätyspäivät Kestilässä ja Piippolassa

Vestia Oy jär­jes­tää kevään Kier­rä­tys­päi­vät Kes­ti­läs­sä ja Piip­po­las­sa

29.04.2022 09:00
Tilaajille
Kaikki jätteet omatoimisesti yhdelle pihalle

Kaikki jätteet oma­toi­mi­ses­ti yhdelle pihalle

05.03.2022 12:00
Tilaajille
Vestia Oy avaa automatisoidun lajittelupihan torstaina Pulkkilassa – Rantsilaan automatisoitu lajittelupiha vielä tänä vuonna

Vestia Oy avaa au­to­ma­ti­soi­dun la­jit­te­lu­pi­han tors­tai­na Pulk­ki­las­sa – ­Rant­si­laan au­to­ma­ti­soi­tu la­jit­te­lu­pi­ha vielä tänä vuonna

27.02.2022 09:00
Tilaajille
Vestia selvitti: asiakkailta paremmat pisteet lajittelupihoille kuin hyötyjäteasemille

Vestia sel­vit­ti: asiak­kail­ta pa­rem­mat pisteet la­jit­te­lu­pi­hoil­le kuin hyö­ty­jä­te­ase­mil­le

12.01.2022 09:00
Tilaajille
Jätemaksut kallistuvat tammikuun alussa

Jä­te­mak­sut kal­lis­tu­vat tam­mi­kuun alussa

02.01.2022 12:00
Tilaajille
Vestian muovipakkausten erilliskeräys taloyhtiöistä laajenee  – taloyhtiöiden ilmoittauduttava mukaan

Vestian muo­vi­pak­kaus­ten eril­lis­ke­räys ta­lo­yh­tiöis­tä laa­je­nee  – ta­lo­yh­tiöi­den il­moit­tau­dut­ta­va mukaan

13.11.2021 15:00
Tilaajille
Vestian hallituksen jäsenet valittiin viime viikon yhtiökokouksessa

Vestian hal­li­tuk­sen jäsenet va­lit­tiin viime viikon yh­tiö­ko­kouk­ses­sa

31.05.2021 15:27
Tilaajille