Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Pyö­riän­ne­van tuu­li­voi­ma­han­ke on he­rät­tä­nyt kes­kus­te­lua

Winda Energy Oy:n hankekehitys edistää parhaillaan Pyhännälle Pyöriännevan tuulivoimahanketta.

Tuulivoimahankkeen prosessi on edennyt hankkeille ominaiseen tapaan ja nyt hankkeessa ollaan ympäristövaikutusten arvioinnin ja selvitysten vaiheessa.

Tarkennuksena Siikajokilaakson 3. toukokuuta julkaisemaan uutiseen Pyöriännevan adressiin liittyen haluamme tuoda esille ympäristövaikutusten arvioinnin periaatteet, joita ohjaa YVA-laki.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteilla olevan toiminnan ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella. YVA-menettelyn avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään haitallisia ympäristövaikutuksia ja tämän kokoluokan hankkeissa toteutetaan aina kyseinen menettely. YVA-menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva alueellinen ely-keskus. Tämän menettelyn mukaisesti on toimittu ja toimitaan myös jatkossa Pyöriännevan hankkeessa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään hankkeen vaikutuksia myös muun muassa ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Tästä syystä YVA-prosessiin kuuluu myös asukaskysely, jonka kustannuksista vastaa hanketoimija.

Kyselyn kuitenkin tuottaa ja toteuttaa ulkopuolinen konsulttiyritys. Pyöriännevan alueella asukaskysely on nyt toteutettu ja tuloksia analysoidaan parhaillaan ulkopuolisen konsultin, Finnish Consulting Group:in, toimesta viranomaisohjeiden mukaisesti.

Kyselyä lähetettiin 516 kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli 24 prosenttia eli noin neljännes kyselyn saaneista. Asukaskyselystä teetettiin normaalia laajempi 10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta, koska erityisesti Tavastkengän kylällä toivottiin mahdollisimman monelle mahdollisuutta vastata kyselyyn.

Lisäksi haluamme selventää suunniteltujen tuulivoimaloiden korkeuteen liittyviä seikkoja.

Hankkeidemme YVA-menettelyssä maisema- ja välkemallinnukset toteutetaan suuremmilla tuulivoimaloilla kuin mitä tällä hetkellä tai rakennusaikana on saatavilla. Näin varmistamme, että tuulivoimaloiden vaikutukset alueelle ovat selvemmin esillä ympäristövaikutusten arviointia varten. Tästä syystä Pyöriännevan tuulipuisto on YVA:ssa mitoitettu niin, että voimalan maksimikorkeus on 320 metriä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että rakennettavat voimalat tulisivat välttämättä olemaan näin korkeita.

Tällä hetkellä markkinoilla olevien tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 270–280 metriä.

Pyöriännevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. Vaihtoehdoissa tarkastellaan enintään 22–26 uuden tuulivoimalan rakentamista hankealueelle.

Tuulivoimaloiden määrää on vähennetty aikaisemmista suunnitelmista, jotta olemme saaneet lisättyä etäisyyttä loma-asutuksiin ja Tavastkengän kylään.

On ymmärrettävää, että tuulivoimalahankkeet herättävät ajatuksia ja pohdintaa, ja toivommekin aktiivisen keskustelun aiheeseen liittyen jatkuvan tarpeen mukaan. Mielellämme kerromme myös matalalla kynnyksellä vastauksia heränneisiin kysymyksiin ja huolenaiheisiin.

Hannele KonsénHankevastaava Pyöriännevan tuulivoimahanke Winda Energy Oy